Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Бібліотечно-інформаційна діяльність і бібліотечна професія, сьогодні, переживають кардинальні зміни. Бібліотечні працівники в усьому світі намагаються осмислити та узагальнити нові тенденції розвитку бібліотечної професії, що обумовлені змінами навколишнього світу.

У наш час, практично неможливо знайти сферу людської діяльності, яка б не потребувала інформаційно-бібліотечного забезпечення чи використання нових інформаційних технологій. Однак, не зважаючи на це, статус і положення, яке займають у суспільстві спеціалісти сфери інформаційного сервісу та бібліотечної справи не відповідають вимогам сьогоднішнього дня.

dsc03072

Кардинальні зміни останніх років в інформаційних технологіях, широке впровадження комп’ютерів і засобів інформаційної техніки в бібліотеки та інформаційні центри, перехід на ринкові відносини ставлять нові вимоги до професійної підготовки у сфері інформаційної культури, потребують перебудови всієї системи інформаційно-бібліотечної освіти. Тому, надзвичайно актуальною є підготовка бібліотекарів-бібліографів, адміністраторів баз даних та менеджерів у сфері інформаційного обслуговування. Враховуючи ситуацію, пов’язану з інформатизацією суспільства, актуальним є відкриття нових факультетів, кафедр, розробка програм з інформатики, інформаційних систем, інформаційного менеджменту та обробки інформації.dsc03088

Розробка даного комплексу дисциплін забезпечує фахові знання та сприяє підготовці кваліфікованих інформаційних фахівців, спроможних працювати у різноманітних закладах, що займаються кумуляцією, збереженням, опрацюванням та селекцією інформації і забезпечують вільний доступ до неї якнайширшому колу споживачів.

Ґрунтовна підготовка студентів у даному напрямку, сприяє належному опануванню ними сучасних наукових методик та методологій, практичних навичок у володінні сучасними технічними засобами в каталогізації і пошуку інформації в умовах безпосереднього доступу до різноманітних баз даних, роботи в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах.

Необхідність ліцензування на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності: “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” на ІV рівень, зумовлена наступними обставинами:

 • Галицький регіон загалом, і Львів, зокрема, славляться давніми визначними традиціями у галузі книговидавничої та бібліографічної діяльності. Саме, у Львові, «Апостол» (1574 року) започаткував тривалий процес книготворення, книгозбирання, а згодом і дослідження книги, як важливої складової української національної культури. Книгознавча і бібліотечна думка у Галичині, пройшла тривалий шлях розвитку. Перші спроби бібліографічних досліджень, поява перших книгознавчих праць датуються кінцем XVIII ст. Друга половина XIX – початок XX ст. характеризуються активним розвитком джерелознавчих та книгознавчих дисциплін, з’являється загальне зацікавлення історичними пам’ятками, зокрема і книгою. Широко відомі напрацювання у галузі дослідження книги: Д. Зубрицького, Я. Головацького, І. Шараневича, А. Петрушевича. З початком XX ст., розробляються методики бібліографування стародруків, набувають поширення історико-книгознавчі дослідження, окремі бібліотеки стають предметом спеціальних вивчень. У роботах І. Кревецького, О. Барвінського, І. Крип’якевича, Є. Грицака, М. Павлика, І. Франка, Й. Скрутня висвітлюється історія творення львівських бібліотек, розглядаються питання формування їх фондів. Якісно новий етап у дослідженнях книги пов’язаний із багатоаспектними напрацюваннями галицьких учених міжвоєнного періоду, зокрема професора Львівського університету І. Свєнціцького. Ґрунтовне вивчення книжкового доробку провадилося у другій половині XX ст. Загально визнаним у дослідженнях книжної і бібліотечної культури Галичини є доробок Ф. Максименка, Я. Дашкевича, О. Мацюка, Я. Запаска, Я. Ісаєвича. Систематичне дослідження книжкової спадщини, історії творення та функціонування бібліотек постійно проводиться працівниками Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника та Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • На сьогодні, Львів, є одним з провідних центрів розвитку книгознавчої науки, бібліотечно-бібліографічних досліджень. Саме, у Львові, знаходяться потужні науково- дослідні, архівні, музейні та бібліотечні установи, що представляють високий потенціал наукового знання, оволодіння сучасними методиками та методологіями, забезпечують базу підготовки молодих книгознавців, бібліотекарів,біліографів, інформаційних працівників;
 • У бібліотеках міста, архівах, музеях зібрано достатній корпус документів, які є фундаментальною базою провадження серйозних книгознавчих та бібліотекознавчих досліджень, здійснення бібліографічних робіт, і разом з тим, служать підставою забезпечення навчального процесу;
 • Кадровий науковий потенціал Львова у галузі книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства успішно залучається до навчального процесу підготовки фахівців відповідного спрямування;
 • Навчальним планом передбачені архівно-музейна, бібліотечна, бібліографічна практики, що проходять на базі вищезазначених установ;
 • Необхідність підготовки спеціалістів та маґістрів – бібліотекарів і бібліографів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зумовлена суттєвими змінами в інформаційних технологіях, широким застосуванням комп’ютерів та інформаційної техніки у бібліотечно-бібліографічних процесах, створенням нової інформаційної інфраструктури; необхідністю вирішення завдань кумуляції, опрацювання та обробки документного потоку, аналізу, селекції та перетворення інформації, моніторингом інформаційних потреб користувачів документів з метою забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації на будь-яких матеріальних носіях;
 • Географічне розташування Львова, сприяє розвитку співробітництва у галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства між Львівським національним університетом імені Івана Франка (кафедрою бібліотекознавства та бібліографії) і відповідними структурними підрозділами (інститутами бібліотекознавства та наукової інформації) сусідніх країн. Незаперечно корисними є, як наукові контакти між професорсько- викладацьким складом, обміном викладачів з метою читання навчальних курсів, так і проведення спільних навчальних практик студентів, конференцій. Таке міжнародне співробітництво сприятиме вивченню та впровадженню зарубіжного досвіду підготовки спеціалістів та маґістрів даної спеціальності.

Навчально-педагогічний процес кафедри забезпечують провідні фахівці теоретики, а також практики Львівських наукових бібліотек, архівів, інформаційних центрів.

Педагогічного досвіду виховання бібліотекознавчих фахівців у системі університетської освіти в Україні дотепер не було, що й поставило перед науковцями й педагогами Львівського національного університету імені Івана Франка, вимоги пошуку власних концепцій навчання майбутніх бібліотекознавців, книгознавців і бібліографів.

У створенні нової освітньої концепції, був використаний досвід Київського національного університету культури і мистецтв, Харківської державної академії культури, Рівненського державного інституту культури, Інституту бібліотекознавства і інформації наукової Академії педагогічної в Кракові, Інституту інформаційних наук і студій бібліологічних Варшавського університету.

Розвиток сучасного українського книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії на зламі століть засвідчує посилення тенденцій до багатовимірних пошуків у новітніх засадах інформаційної політики у межах сучасного суспільства. Статус бібліотеки як одного з основних інформативних суспільних центрів вимагає відповідної фахової підготовки працівників зазначеної сфери. Головною методологічною засадою виховання студентів є системне, планомірне навчання, засноване на визначенні пріоритетів класичної освіти з новітніми потребами, які висуває наука до дисциплін суспільного циклу. Одна з концептуальних засад навчального процесу – поєднання академічної університетської гуманітарної освіти з постійним опануванням практичними фаховими дисциплінами на базі певної бібліотеки міста, під керівництвом провідних фахівців. Виходячи із засад цієї концепції, створено навчально-виробничий комплекс, який передбачає такі навчальні дисципліни: бібліотекознавство, бібліотека як соціальний інститут, теорія соціальних комунікацій, загальне бібліографознавство, організація основних галузевих інформаційних ресурсів, історія української бібліографії, архівна справа, документознавство.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриБІЛОУСОВА Роксана Зіновіївнав.о. завідувача кафедри
професорКУНАНЕЦЬ Наталія Едуардівнапрофесор
професорЯКИМОВИЧ Богдан Зіновійовичпрофесор
доцентБІЛОВУС Галина Григорівнадоцент
доцентГЕРУН Василь Богдановичдоцент
доцентДЕМЧУК Наталія Романівнадоцент
доцентКРОХМАЛЬНИЙ Роман Олексійовичдоцент
доцентМУДРОХА Валентина Олександрівнадоцент
доцентОЛЕКСІВ Ілона Володимирівнадоцент
доцентРЖЕУСЬКИЙ Антоній Валентиновичдоцент
доцентСЕДЛЯР Олександр Володимировичдоцент
старший викладачПУГАЧ Любов Юріївнастарший викладач
старший викладачЦВІРКУН Ірина Олександрівнастарший викладач
асистент (сумісник)МУРИН Галина Андріївнаасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Галина Біловус, Наталія Рибчинська, Євангеліна Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 254 с.
 2. Біловус Г. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
 3. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 с.
 4. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистец. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистец. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 310 с.
 5. Майя Гарбузюк : біобібліогр. покажч. / [укл. Галина Біловус ; вступ. ст. Ніна Бічуя] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.
 6. Крохмальний Р. Образ  і текст: світоглядні,  мистецькі  та  комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини XIX століття): навч. посіб./ Роман Крохмальний. ‐ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 344 с.
 7. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів /Крохмальний Р.О., Демчук Н.Р., Чирук Є.Г. та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 8. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : [Львівський національний університет імені Івана Франка], 2018. – 60 с.
 9. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за редакцією Р. О. Крохмального. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 464.с.
 10. Пугач Л. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” денної форми навчання / Любов Пугач ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,
  2018. – 144 с.

 

 

Силабуси

Актуальні проблеми сучасного бібліотекознавства

Актуальні проблеми сучасного архівознавства

Архівознавство

Бази даних наукових інформаційних ресурсів та наукометрія

Бібліографічні джерела у галузі гуманітарних наук

Бібліографічні ресурси України

Бібліографознавство

Бібліотекознавство

Бібліотечна справа

Бібліотечна справа (документно-інформаційні ресурси)

Бібліотечна справа (бібліотечно-інформаційний сервіс)

Бібліотечне краєзнавство

Веб-сервіси та семантичний веб

Ділова комунікація

Документознавство

Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук

Інформаційна аналітика та інформаційне брокерство

Інформаційні системи та мережі

Інформаційні технології в бібліотеках та дистанційні сервіси

Історія бібліотечної справи Львівщини

Історія бібліотечної справи України

Історія інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних країн

Історія світової бібліографії

Історія української бібліографії, 3 курс

Історія української бібліографії, 4 курс

Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності

Книгознавча спадщина Івана Франка

Маркетинг і менеджмент інформаційно-бібліотечної галузі

Менеджмент інформаційних ресурсів

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Методика роботи з архівними документами

Методологія наукового дослідження

Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного покажчика”

Наукові дослідження в умовах інформаційного суспільства

Образ і текст

Організація бібліотечної справи

Організація бібліотечної справи: Інформаційно-пошукові системи бібліотек

Організація діяльності бібліотек

Основи бібліопсихології

Основи бібліотерапії

Основи книговидавництва і поліграфічної справи

Основи наукових досліджень

Особливості функціонування основних типів документно-інформаційних установ

Педагогічна(асистентська) практика

Правові аспекти бібліотечної діяльності в Україні

Практика книжкового пам’яткознавства

Професійна етика бібліотечної діяльності

Редакційне опрацювання тексту до друку

Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг

Реферування

Теоретико-методичні основи бібліографії

Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний опис документів

Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний пошук

Теорія соціальних комунікацій

Теорія та методологія соціокультурного проектування

Теорія і методологія формування інформаційного суспільства


 

 

Всеукраїнський семінар з хореографії «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи»

26.03.2023 | 20:00

Оголошення
06 квітня 2023 року  початок 11:00
Всеукраїнський семінар-практикум з хореографічного мистецтва «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи»
06 квітня 2023 року Центр творчості дітей та юнацтва Галичини спільно з кафедрою режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка проводить Всеукраїнський семінар-практикуму з хореографічного мистецтва «Роль транскордонної взаємодії в хореографічному мистецтві: виклики та перспективи».
Організатори:

Міністерство освіти і науки України.
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
відділ народної хореографії
відділ спорту і туризму
Львівський національний університет імені Івана Франка:
кафедра режисури...

Читати »

Відкритий Всеукраїнський лекторій-семінар Тема лекції: «Фестивалі в процесі творчого розвитку  хореографічного колективу»

24.03.2023 | 21:34

Кафедра режисури та хореографі  Львівського національного університету імені Івана Франка  проводить відкритий Всеукраїнський лекторій-семінар
Тема лекції: «Фестивалі в процесі творчого розвитку  хореографічного колективу»
Спікер Обласова Ольга Ігорівна – доктор філософії, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, експерт УКФ, голова правління громадської організації «Яскрава Країна» (м. Дніпро).
Дата проведення  30 березня (четвер) 2023 року
початок 10:00
формат проведення дистанційна інтернет конференція платформа ZOOM
реєстрація учасників: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQ0m5Ac5sZxIjswru7mOGUtwL9KQNcJ5EvFq5RC_wPgSH8Q/viewform

Читати »

Науковий семінар “Супровід захисту дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)”

24.03.2023 | 07:04

Понеділок 27 березня 2023 року  початок о 19:00  відбудеться Науковий семінар кафедри режисури та хореографії.
Тема : Супровід захисту дисертацій здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)
Лектор: доцент Жак Ольга Володимирівна – вчений секретар науково-дослідної частини, керівник відділу забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад Львівського національного університету імені Івана Франка
Координатор : гарант ОНП 024 Хореографія доц. О. Плахотнюк
Формат зустрічі: дистанційна інтернет-конференція  платформа ZOOM: https://us05web.zoom.us/j/87222481454?pwd=QzBjckEyQ2VjTzdLektSRHBwb2RHZz09
Ідентифікатор конференції: 872 2248 1454
Код доступу: 024

Читати »

Помер професор кафедри соціокультурного менеджменту Козаренко Олександр Володимирович

21.03.2023 | 11:06

Кафедра соціокультурного менеджменту з сумом повідомляє,  що 21 березня 2023 р. на 59 році життя  після важкої хвороби відійшов у засвіти видатний український композитор,  доктор мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України, дійсний член Наукового Товариства  ім. Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії НТШ (2002 р.), декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011-2021 рр.), професор кафедри соціокультурного менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка –  Козаренко Олександр Володимирович.
Олександр Володимирович Козаренко лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького...

Читати »

Відбулася презентація збірки матеріалів міжнародного симпозіуму “Другі Черкашинські читання” ХНУМ імені І.П Котляревського

17.03.2023 | 23:59

     16 березня на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація збірки матеріалів міжнародного симпозіуму Другі Черкашинські читання «Мистецтво і митці в часи криз та катастроф» (упорядник докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри історії української та зарубіжної музики ХНУМ імені І.П. Котляревського Ірина Драч). Презентація відбулася за участі викладачів та студентів кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка, а також у форматі он-лайн доєднатися до заходу змогли студенти та викладачі ХНУМ імені І.П...

Читати »