Видання

Видання кафедри бібліотекознавства та бібліографії

 1. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Д.П. Колтун ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2017. – Вип. 1. – 38 с.
 2. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Д.П. Колтун ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2017. – Вип. 2. – 35 с.
 3. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2018. – Вип. 1. – 37 с.
 4. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2018. – Вип. 2. – 32 с.
 5. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2019. – Вип. 1. – 32 с.
 6. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Н. П. Прокопенко ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2019. – Вип. 2. – 36 с.
 7. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, С. В. Олексів ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2020. – Вип. 1. – 50 с.
 8. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2020. – Вип. 2. – 32 с.
 9. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2021. – Вип. 1. – 38 с. – Режим доступу:
 10. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2021. – Вип. 2. – 37 с.
 11. Біловус Г. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : метод. вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
 12. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Крохмальний Р. О., Демчук Н. Р., Чирук Є. Г. та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 13. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 с.
 14. Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини XIX століття): навч. посіб. / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.
 15. Крохмальний Р. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мист. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 310 с.
 16. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Галина Біловус, Наталія Рибчинська, Євангеліна Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 254 с.
 17. Майя Гарбузюк : біобібліогр. покажч. / [укл. Галина Біловус ; вступ. ст. Ніна Бічуя] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.
 18. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за ред. Р. О. Крохмального ; автори: Р. О. Крохмальний, М. В. Гарбузюк, Ю. Є. Медведик, Л. С. Белінська, Н. Р. Демчук, А. Л. Дем’янчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 464.с.
 19. Пугач Л. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” денної форми навчання / Любов Пугач ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.– 144 с.
 20. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : [Львівський національний університет імені Івана Франка], 2018. – 60 с.
 21. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліогр. покажч. / уклад.: Л.І. Ільницька (керівник проекту), Т.М. Дубова, Л.Я. Кужель, І.В. Морозова, Н.А. Рибчинська. – Львів : ЛННБУ ім. В.Стефаника, 2018. – Т. 4, кн. 1. – 496 с. ; Т. 4, кн. 2. – С. 499–1044.
 22. Чирук Є. Теоретико-методичні основи бібліографії : методичні рекомендації для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” денної форми навчання / Євангеліна Чирук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 56 с.
 23. Якимович Б. З. Україна та українці: події далекі і близькі. Вибрані праці. Вид 2, випр. / Б. З. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, Академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного ; Науковий центр, Львів. обл. відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України, Наукова фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2017. – 1096 с.
 24. Inwentarz drukуw XVII–XVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka = Інвентар друків XVII–XVIII ст. історичного зібрання Оссолінських у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника : Електронна база даних / Борис А.Р., Зінько О.Я., Колосовська О.М.
 25. Kunanets N. Cloud Managers in the Information Support of Virtual Scientific Teams / N.Veretennikova, N. Kunanets, A.Rzheuskyi, V.Kut, V.Pasichnyk. – [Dьsseldorf] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 71 p.

Видання кафедри режисури та хореографії

 1. Хореографічне мистецтво в Україні та світі: традиції та тенденції розвитку. Науково-популярне видання / Упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2024. – 234 с. URL : Хореографічне м-во в Укр. та світі традиції та тенденції розввитку PDFАндрушко В. М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного образу в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко // упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с.
 2. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Методичний посібник // Упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с. : іл.
 3. Гарант освітньої програми спеціальності 024 Хореографія: актуальні проблеми сьогодення. наук.-метод. видання / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії. 2022. – 284 с.
 4. Горохівська У.Ю. Сценічно-пластичне вирішення постаті Лесі Українки у хореографічній виставі «Тільки в боротьбі життя і щастя» / У. Ю. Горохівська // упоряд. О.А.Плахотнюк. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. –57 с.
 5. Дем’янчук А. Icon / А. Дем’янчук [Електронний посібник]. – Львів : ТзОВ Манускрипт, 2020. – 75 c.
 6. Дем’янчук А. Історія та синтез мистецтв : навч.-метод. посібник для студентів з галузі знань : 02 Культура і мистецтво, спеціальність : 024 Хореографія (магістр) / А.Дем’янчук. – Львів : кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 288 с.
 7. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі. Збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-практикуму, Львів – Броди, 23–24 листопада 2021 р. / Упорядники Н.В. Воляник, О.А.Плахотнюк. – Броди : Видавництво «Просвіта», 2021. – 156 с.
 8. Інформаційно-довідкове видання «Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (2004–2014 рр.)» / Н. Бічуя, М. Гарбузюк, О. Козаренко, О. Плахотнюк, Н. Демчук, Є. Стародикова. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2014. – 224 с.
 9. Історико-культурні пам’ятки Карпат та Прикарпаття – важливі об’єкти у розвитку туризму / гол.ред. та упоряд. Р. Я. Берест – Львів : Левада, 2020. – 304 с.
 10. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О.А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ,  2020. – 244 с.
 11. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навч.-методич. пб. / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – 304 с.
 12. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навч.-метод. пб. / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 13. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. пб. / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 14. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту.: навч.-метод. пб./ упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч.ІV – 183 с.
 15. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навч.-метод. посіб./ упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – Ч. V – 193 с.
 16. Лань О. Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії // О. Лань : Методична розробка. З досвіду роботи народного художнього колективу «Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «АКВЕРФАС». – Львів : Камула, 2019. – 52 с.
 17. Лань О. Мистецтво балетмейстера . Хореографія великої форми / О. Лань. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка, 2019. – 198 с.
 18. Лукашов В. О. Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в експериментальній виставі «Макс і Ло» / В. О. Лукашов // упоряд. О.А.Плахотнюк. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 68 с.
 19. Мосєсова К. І. Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»: концептуальний підхід у сучасній хореографії України / К. І. Мосесова // упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 93 с.
 20. Повстанська боротьба у розповідях учасників та очевидців. Яворівщина / записав та упорядкував Є. Луньо; технічні упорядники П. Луньо та Л. Дуда. – Т. 3 : Бунів, Іваники, Калинівка, Поруденко, Наконечне Перше, Наконечне Друге. – Львів, Дрогобич : Коло, 2021. – 760 с.
 21. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 22. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
 23. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
 24. Тураш Д. Я. Психофізичний апарат танцівника в процесі творення вистави «Кара» : науково-популярний нарис / Д. Я. Тураш // упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 80 с.
 25. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 316 с.
 26. Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 150 с.
 27. Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – Вип. 2. – 168 с.
 28. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2016. ‒ Вип. 3. – 304 с.
 29. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 4. – 131 с.
 30. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 5. – 119 с.
 31. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд.О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2018. ‒ Вип. 6. – 241 с.
 32. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. ‒ Вип. 7. – 198 с.
 33. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒Вип. 8. – 280 с.
 34. Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. ‒ Вип. 9. – 208 с.
 35. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – 227 с.
 36. Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 11. – 164 с.
 37. Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ Вип. 12. – 166 с.
 38. Шіт Т. Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (Європейська програма) [Електронний посібник] / Т. Шіт. – Львів : Разом TV, 2020. – URL :mv.inf.ua/index.php?id=53.
 39. Шутяк Н. А. Волелюбність українського народу у хореографічній виставі «Дорогою ціною» за фрагментами однойменної повісті М. Коцюбинського / Н. А. Шутяк // упоряд. О.А.Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 59 с.
 40. CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25-27, 2017) / Coii/ of Congr. papers / comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – 172 p.
 41. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. М. Андрощук, В. В. Балагур, Т. О. Благова, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. 
 42. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 515 URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/ index.php/bp/catalog/view/126/3488/7347-1

Видання кафедри театрознавства та акторської майстерності

 1. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Єжи Ґротовський ; упорядкув., вступ. ст. Б.Козака. – Львів : Літопис, 1999.
 2. Валеріян Ревуцький: «Заграва» 1933-1938. Кілька слів про театр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – 56 с.
 3. Барба Е. Паперове каное / Евдженіо Барба ; пер. М. Шкарабан ; передм. Б. Козака. – Львів : Літопис, 2001.
 4. Ревуцький Дмитро: Живе слово. Теорія виразного читання для школи. Перевидання. – Львів, 2001. – 200 с.
  «Живе слово», що пропонується увазі читача, – це перевидання посібника з мистецтва декламації, яку автор – Д. Ревуцький подарував молодій українській театральній педагогіці. Ця книга сприятиме формуванню методичних засад вивчення сценічного мовлення як предмету, як фаху, і як засобу плекання чуттєвого художнього світу людини – учня, студента, актора.
 5. Антонович Дмитро: Триста років українського театру (1619–1919). Прага. Український громадський видавничий фонд, 1925. Перевидання. – Львів, 2001. – 272 с. (Передмова Б. Козака)
 6. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній прак¬тиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism. Переклад з англ. І. Босак, О. Дзери, І. Ковальської, Г. Пехник. – Львів: 2003. – 256 с.
 7. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Modern drama in theory and practice. Volume 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd. Переклад з англ. Н. Козака. – Львів: 2003. – 272с.
 8. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр / Modern drama in theory and practice. Volume 3. Expressionism and epic theatre. Переклад з англ. О. Дзери. – Львів: 2004. – 288 с.
  Праця відомого англійського вченого Дж. Стайна “Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці” відкрита тепер для українського читача. Укладена з 3-х книг, вона охоплює період від драматургії натуралізму та реалізму (книга 1), через символізм, сюрреалізм, театр абсурду (книга 2) до експресіонізму та епічного театру (книга 3). Застосовуючи новітні методики, автор висвітлює взаємовпливи і взаємо-залежність драматургії та театру, аналізує п’єси та їх режисерське втілення, подає оцінки театральної критики і глядацьке сприйняття вистав, оперуючи численними фактами театрального життя Європи й США. У праці розглянуто велику кількість драматичних творів, подано імена драматургів, дати прем’єр, імена режисерів, сценографів, акторів, що творили різні стилі драматургії та напрямки театрального мистецтва.
 9. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів: 2003. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с.
 10. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів: 2004. – Т.2. Статті, рецензії. – 360 с. До читачів повертається ім’я і науковий доробок Гр. Лужницького (1903–1990), видатного українського вченого, драматурга, театрального критика, історика театру, який залишив нащадкам численну творчу спадщину. До першого тому ввійшли засадничі наукові театрознавчі праці з питань драматургії, театру та його історії. Другий том містить статті з питань становлення і розвитку національної драматургії та діяльності театру в Галичині у різні його періоди, статті про зарубіжну драматургію, а також рецензії на вистави українських та польських театрів у Львові. Видання адресоване історикам театру, культурологам, студентам-театрознавцям, усім поціновувачам української театральної історії. Воно покликане поглибити і розширити знання з царини історії національного театру.
 11. Софронова Л. А.: Старовинний український театр / тарин¬ный украинский театр. Переклад з рос. Н.Федорака. – Львів: 2004. – 336 с.
  У книзі досліджується український театр XVII–XVIII ст., що перебував на перетині таких культурних кордонів, як світське-сакральне, бароко-середні віки, католицизм-православ’я. Автор розглядає суть тих процесів, які відбувалися в історії культури східної гілки слов’янських народів в епоху бароко. Старовинний український театр виявився тісно зв’язаним із ритуалом, який був у процесі формування нової художньої мови винесений у верхні шари тексту. Крізь призму ритуальної природи українського театру у книзі висвітлено становище актора на сцені, функції речей, ознаки сценічного часопростору.
 12. Кафедра театрознавства та акторської майстерності:
  до 5-ліття заснування. – Львів, 2004. – 40 с.
 13. Тетяна Степанчикова. Історія єврейського театру у Львові. “Крізь терни – до зірок!” – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 376 с., іл.
  У книзі вперше в українському театрознавстві ґрунтовно досліджено і показано на широкому тлі соціального і культурного життя Галичини історію зародження, становлення і розвитку єврейського професійного театру у Львові, його трагічну долю в роки Другої світової війни і Холокосту, а також у нелегкий повоєнний час. Встановлено репертуар театру, охарактеризовано його естетичні засади на різних етапах діяльності, відроджено і повернено в наше сьогодення, в науковий обіг і в практику мистецтвознавства імена і творчі набутки багатьох драматургів, акторів, режисерів, сценографів, співаків, музикантів – тих, хто творив славу самобутнього і колоритного єврейського мистецтва сцени в Галичині та у Львові.
 14. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ. Я. Винницька, О. Матвієнко. – Львів: 2005. – 136 с.
  “Жодних секретів” – книжка англійського режисера, чия творчість широко відома у світі. Автор розглядає сутність творчості актора та режисера, підносить на філософський рівень розуміння театру як соціальне, культурне явище, аналізує власний досвід роботи над поставою “Бурі” В. Шекспіра.
  Книжка корисна для акторів та режисерів театру, а також може бути використана як навчальний посібник зі спеціальності “Театральне мистецтво” для студентів-театрознавців, акторів, режисерів, культурологів.
 15. Патріс Паві: Словник театру. Переклад з франц. М. Якуб’яка. – Львів, 2006. – 640 с.
  Переклад здійснено за виданням: Patrice PAVIS. Dictionnaire du Théâtre. Paris, 2002. Ed. Armand Colin.
  “Словник театру” Патріса Паві – перше видання в Україні. Ця праця професора театрознавства Сорбонни є узагальненим досвідом наукових і критичних знань у галузі сучасного європейського театрознавства. Автор “Словника”, виходячи з базових даних, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших понять.
  Гасла “Словника” супроводжуються відповідними термінами англійською, німецькою та іспанською мовами, а також бібліографічними та тематичними посиланнями.
  “Словник театру” П. Паві перекладено багатьма мовами світу. Розрахований на театральних діячів, а також усіх тих, хто цікавиться театром.
 16. Театрознавчий журнал “Просценіум”: Бібліографічний покажчик змісту (2001–2006) / Уклад. Г.Г. Біловус; Вступ. ст. М.В. Гарбузюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 17. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006): Бібліографічний покажчик змісту / Уклад. Н. Р. Демчук, Н. А. Рибчинська; Вступ. ст. Н.Л. Бічуї. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 48 с.
 18. Паламарчук Оксана: Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001). – Львів, 2007. – 448 с.
  На підставі документальних джерел книжка розповідає про становлення театральних колективів у Львові, вокальну і хореографічну, сценічну майстерність виконавців минулого й сьогодення. Уважний і зацікавлений читач переконається, яким насиченим було і є у Львові театральне життя.
  Видання розраховане на широку читацьку аудиторію, передовсім на ту її частину, яка не байдужа до мистецького і громадського життя й доброї слави старовинного українського міста Лева.
 19. Дмитрова Л.: З історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова. Підручна книга з історії всесвітнього театру. За редакцією і з вступними заувагами проф. О. Білецького. Державне видавництво України, 1929. Факсимільне видання. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
  Факсимільне видання підручної книги Л. Дмитрової (1890–1986) адресується насамперед театрознавцям і культурологам. Мета перевидання – дати читачеві змогу усвідомити точку відліку у зародженні української театрознавчої науки, найкращі представники якої у 30-х роках XX ст. були піддані репресіям. Нелегкої долі зазнавали навіть книги, зокрема, праця Людмили Дмитрової. Авторка видала її 1929 р. з присвятою народному артистові України Лесеві Курбасу, репресованому 1933 р. і розстріляному 1937 р. Книгу одразу вилучили з бібліотек і наукового обігу.
  Праця Людмили Дмитрової цікава під кількома оглядами – методологічним, історіографічним, термінологічним, рівно ж і під мовним оглядом. Шановний читач може поглянути на неї і критичним оком, але на сьогодні це єдиний посібник, написаний українською мовою, який певною мірою може допомогти у викладанні та вивченні історії зарубіжного театру. Хочемо вірити, що ця перша українська підручна книга викличе у молодих науковців бажання до створення інноваційних праць з історії світового та національного театрів.
 20. Гвоздєв О. О.: З історії театру і драми / Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з рос. Є. Стародинової. – Львів, 2008. – 200 с.
  У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії XVI–XX ст., а також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.
 21. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М.Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.
  Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії “Гамлет”. Переклад здійснив 1943 р. Михайло Рудницький, професор Львівського університету ім. Івана Франка.
 22. Крістофер Бальме: Вступ до театрознавства. Переклад з нім. В. Кам’янця. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 270 с.
  «Вступ до театрознавства» Крістофера Бальме – це перший підручник такого зразка в німецькомовних країнах. У ньому докладно викладено матеріал з основних галузей театрознавчої науки: від історії й теорії театру, аналізу драм і постав до сценографії, акторського мистецтва й досліджень рецепції театру. Крім того, у підручнику висвітлено актуальний стан театрознавчих дискусій, останні тенденції в гендерній теорії і теорії перформенсу, семіотиці чи пост структуралізмі теж не залишилися поза увагою. Чіткий розподіл та ущільнене викладення матеріалу дають змогу швидко орієнтуватися в ньому.
 23. Доріс А. Карнер. Сміх крізь сльози. Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині. Переклад з нім. Х. Назаркевич. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2008. – 200 с.
  Наприкінці ХІХ ст. сформувався самостійний єврейський театр, який виник первісно в релігійному середовищі. У монографії описано ігрові майданчики у Львові й Чернівцях з усіма їхніми численними ансамблями, гастролями і п’єсами, акторами та інтендантами. Із залученням матеріалів тодішньої преси зображено атмосферу того часу і, таким чином, продемонстровано взаємодію політичного та культурного розвитку.
 24. Світлана Фесенко: Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. – Львів, 2009. – 64 с.                        Посібник С. Фесенко “Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок” призначається для студентів вищих і середніх театральних навчальних закладів, інститутів культури, де існують кафедри театру ляльок. Його можуть також використовувати актори та режисери професійних театрів ляльок з метою підвищення своєї кваліфікації.
 25. Кафедрі театрознавства та акторської майстерності. До десятиліття заснування (1999-2009). – Львів: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 60 с.             Видання присвячене 10-літтю діяльності кафедри театро­знавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Цьому випуску інформаційних матеріалів з історії кафедри передувало видання 2004 р., укладене з нагоди її п’ятиліття. У другому випуску систематизовано інформаційні матеріали 2004–2009 рр. Вступна стаття висвітлює навчально-методичний, науково-дослідний та творчий напрямки діяльності кафедри, у додатках подано наказ ректора Університету про створення факультету культури і мистецтв, до якого входить кафедра, дані про професорсько-викладацький склад, випуск­ників кафедри, проведені наукові конференції, перелік видань кафедри та перелік вибраних публікацій у пресі про діяльність кафедри з короткими анотаціями змісту.
 26. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 13. Kraków 1961.
 27. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с. : іл.
  “Театральні відлуння” – це справді неординарна реакція автора на сучасні йому мистецькі події, роздуми про творчість українських акторів, аналіз постав на українській сцені вітчизняної та зарубіжної драматургії у ретроспективі. Пошуки й відкриття незнаних досі фактів сценічної історії п’єс та інсценівок (“Сонце Руїни” В. Пачовського, “Земля” за В. Стефаником, перша постава “Гамлета” В. Шекспіра), порівняльний аналіз діяльності Л. Курбаса та Ю. Остерви, точно накреслені штрихи характерів акторів-колег – сукупно творять і характер самого автора – актора і науковця.
 28. Виходцевський Василь: Технологія виготовлення театральної ляльки. – Київ-Львів, 2011. – 160 с.
  Навчальний посібник з дисципліни «Технологія виготовлення театральної ляльки» не тільки ознайомить майбутніх режисерів і акторів театру ляльок з театральною лялькою як інструментом, що служить для створення художнього образу, але й допоможе їм набути практичні навички у справі виготовлення театральних ляльок основних систем.
 29. Станіславський К.: Робота актора над собою. Переклад з рос. Т. Ольховського. Київ: Мистецтво, 1953. Факсимільне видання. – Львів, 2011.
  Ця книга – факсимільне видання праці Костянтина Станіславського «Робота актора над собою» у двох частинах. Українською мовою вона вийшла друком 1953 р. у перекладі Т. Ольховського і відтоді жодного разу не перевидавалась. Кажуть, що рукописи не горять, але книги нищаться. Отож, «Роботу актора над собою», видану українською мовою понад півстоліття тому, практично неможливо знайти в публічних бібліотеках. З огляду на те, що у вищій школі в основі виховання студентів – майбутніх акторів лежить система К. Станіславського, кафедра театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка вирішила випустити в світ факсимільне видання цієї книги і цим допомогти фаховою літературою не лише собі, а й іншим навчальним закладам України, де готують фахівців за напрямком «Театральне мистецтво».
 30. Барикади театру : двохтижневик. – Київ, 1923. – № 1, листопад ; № 2/3, грудень ; Київ, 1924. – № 4/5, січень. Факсимільне видання. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  Мистецьке Об’єднання «Березіль» (МОБ), утворене у березні 1922 р. в Києві з ініціативи Леся Курбаса, впродовж листопада – грудня 1923 р. та січня 1924 р. видавало двохтижневий часопис «Барикади театру» за редакцією того ж Леся Курбаса. П’ять унікальних номерів є важливим артефактом театрального життя в Україні періоду так званої «українізації». Слово «барикади», винесене в назву часопису, вказує на активну дієву позицію МОБу в боротьбі за утвердження нового українського театру, його ідейне та мистецьке спрямування. Звичайно, читач може запитати – чому вийшло лише п’ять номерів часопису? Відповідь знаходимо у замітці, яку Лесь Курбас опублікував у квітні 1924 р., інформуючи громадськість: «Мистецьке Об’єднання «Березіль» широко розгорнуло фронт своєї діяльності на підставі вимог, які ставило перед нами сучасне нове суспільство, обіцяючи велику підтримку Об’єднанню як державних, так і громадських установ. Досвід 1923-1924 рр. довів протилежне <…> Обіцянки не справдились – «Березіль» підтримували не реально, а платонічно».
  Факсимільне видання «Барикади театру» дасть змогу театрознавцям і культурологам емоційно, через форму та зміст часопису, відчути пристрасть, що пульсувала в молодих акторських та режисерських серцях, відчути їхню непохитну віру, що саме вони, а не хтось інший, зможуть показати Європі власну спроможність (як записав у своєму щоденнику Лесь Курбас) «виростити нове мистецтво на гіллі тисячолітньої культури і на гнилих листках опадаючої сучасності».
 31. Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с. + 104 с. ілюст.
  “Життя і творчість Леся Курбаса” – книжка про творчий і життєвий шлях найвидатнішого українського режисера першої третини ХХ ст. Леся Курбаса. У книжці свідомо поєднано рецепції українських театрознавців старшого, середнього та молодого покоління для всебічного висвітлення особливої філософії театру Леся Курбаса в європейському просторі, творчу методу виховання актора й режисера в українському просторі.
  Книжка може слугувати посібником для вивчення історії українського театру ХХ ст., зокрема його авангардних пошуків. Як науково-популярне видання, вона зацікавить велике коло шанувальників театру, науковців, театрознавців, культурологів, студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.
 32. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2006–2011) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 33. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с.
  Збірник укладено з праць видатних польських театрознавців із проблем: написання історії театру, теорії інтерпретації тексту драматичних творів і їх сценічної постави, а також підходи до розкриття і розуміння феномену театру – вистави.
  Збірник може бути використаний як посібник до вивчення курсів “Теорія драми” і “Загальні проблем театрознавства”.
 34. Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. Переклад з російської. – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
  Формування акторської особистості, зв’язок характеру митця з епохою, сплав волі та артистизму, духовна поєднаність людини і актора, сув’язь таланту і праці, принципи фахової підготовки актора – над такими проблемами розмірковував і про них писав видатний естонський актор, режисер, театральний педагог Вольдемар Пансо, базуючись у своїх узагальненнях на творчості відомих акторів естонського та світових театрів.
  Книга може слугувати посібником у роботі студій, середніх та вищих акторських шкіл.
 35. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів: Літопис, 2014. – 584 с. + 106 с. ілюст.
  “Історія українського театру в Галичині” – збірник праць Степана Чарнецького, поета-молодомузівця, рецензента, режисера, історика театру.
  Книжка достойно вшановує 150-літній ювілей Галицької професіональної сцени (29 березня 1864 р.) і пам’ять С. Чарнецького в 70-ліття від дня смерті (1 жовтня 1944 р.). Віримо, що пропоноване читачеві видання приверне увагу науковців, студентів, шанувальників театру і буде використане як посібник до вивчення історії українського театру.
 36. Макс Райнгардт: Я лише театроман / Max Reinhardt. Ich bin nichts als ein Theatrmann. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regiebüchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с. + іл.
  Видання вибраних праць М. Райнгардта “Я лише театро¬ман” є свідченням поступу німецькомовного театру кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. та його впливу на розвиток українського театру в контексті європейської театральної культури. Книга є посібником до вивчення сценічного мистецтва для театрознавців та кінознавців, акторів та культорологів.
 37. Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
  Видання книжки “Богдан Антків – лицар галицької сцени” присвячене 100-літтю від дня народження заслуженого артиста України Богдана Антківа – актора, композитора, інсценіза-тора та перекладача. Спогади про нього та його власні статті увиразнюють собою історію розвитку театрального мистецтва в Галичині 1944 –1998 рр. Книжка стане у пригоді для науковців, театрознавців, культурологів, усіх шанувальників театру.
  1
  2 45 6в 6і 6ф 7 7ч 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21в 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

 

 

 

8

3ф

 

Видання кафедри музикознавства та хорового мистецтва

 1. Богогласник. Пісні благоговійні (1790–1791). Збірник українських духовних пісень / за ред. Ганса Роте у співпраці з Юрієм Медведиком. – Т. 2: Дослідження і коментарі. – Кельн-Веймар-Відень : BöhlauVerlag, 2016. – 432 с.
 2. Болман Ф. В. Світова музика: дуже короткий вступ / перекл. з англ. Ольги Коломиєць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с.
 3. Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовтня 2019 р.) / ред.-упоряд. В. Пасічник. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2019. – 240 с.
 4. Володимир Гошовський. Музична культура Закарпаття: вибрані наукові та публіцистичні праці / ред.-упоряд. Володимир Пасічник. – Львів : Растр-7, 2017. – 204 с.
 5. Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції стилю доби: Монографія. Львів: НТШ, 2007. 184 с.
 6. Інтерактивні методи навчально-виховної роботи / [Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р. [та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 134 с.
 7. Кітч у мистецтві, етосі та вихованні=Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний. – Львів ; Ряшів : Растр-7, 2019. – 146 с.
 8. Медведик Ю. Історія української музики: історичні та національно-патріотичні мотиви в українській бароковій духовній пісенності : навч. посібник для самостійної роботи [для студентів ЗВО] / Медведик Ю., Медведик Г. – Дрогобич, 2019. – 54 с.
 9. Митець і час. До 85-ліття народного артиста України, професора Андрія Кушніренка / упоряд. О. А. Кушніренко. – Чернівці : «Місто», 2018. – 288 с., іл.
 10. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny / Гол. ред. Г. Гжибек; відп. ред.: Т. Мазепа, Т. Дубровний. Львів – Rzeszów, 2014. 208 c.
 11. Різдвяні піснеспіви народів світу : навчально-методичний посібник / ред.-упоряд. Зіновій Демцюх. – Львів : Растр-7, 2021. – 50 с.
 12. Салдан С. О. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів ХХ століття для дітей: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 146 с.
 13. Співає «Ліра» : збірник хорових творів / упоряд. Оксана Мельничук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  – 160 с.
 14. Страсні антифони Любачівського ірмологіона 1674 року : антологія візантійсько-слов’янської сакральної монодії. Вип. 13 / упоряд. Наталя Сиротинська. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2021. – 110 с.
 15. Стрілецькі пісні для чоловічого та мішаного хору / ЛННБ України імені В. Стефаника ; передмова і муз. редакція Володимира Сивохопа, Володимира Пасічника ; упорядкув. біографічного матеріалу Володимира Пасічника. – Львів : Простір-М, 2018. – 120 с.
 16. Хасиди та їхній музичний світ у контексті юдаїки в Україні: джерела, історія та актуальність вивчення : тези доповідей Міжнародного онлайн симпозіуму (Львів, 27 листопада 2020 р.) / ред.-упоряд. Oльга Коломиєць. – Львів : Растр-7, 2020. – 40 с.
 17. Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник / автор-упорядник М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 18. Чучман В. Ліричні та жартівливі пісні в обробці для дитячо-юнацького хору : навчально-методичний посібник / Василь Чучман. – Львів : Растр-7, 2021. – 124 с.
 19. Bogoglasnik. Pesniblagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk. Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016.–602 s.
 20. Sacrum et profanum в культурі / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний]. – Львів : Растр-7, 2017. – 164 с.

Видання кафедри музичного мистецтва

 1. Мистецтво у кризові періоди: навчання і терапія. (Львів, 12 жовтня 2023 року) / Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра музичного мистецтва. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 86 с.
 2. Самореалізація особистості і професійна підготовка вчителя музики: збірник тез конференції / редкол.: Гарбузюк М. В. (гол. ред.)  ; Салдан С. О., Львів : ЛНУ ім. І. Франка, кафедра музичного мистецтва, 2023. – 64 с. 
 3. Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та країн Євросоюзу. (Львів, 30 березня 2023 року)/ Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра музичного мистецтва ; відп. за вип. С. Салдан. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 101 с.
 4. Музична педагогіка у ХХІ столітті: традиції та інноваційний розвиток: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Львів, 21 жовтня 2022 року)/ Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра музичного мистецтва ; відп. за вип. С. Салдан. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 103 с.
 5. Музичне мистецтво та виховання: міжкультурні зв’язки України та Польщі (електронне видання) : збірник тез Міжнародної науково-практичної студентської конференції, (Львів, 20 травня 2022 року). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 120 с.
 6. Базиликут Б. Ліричні пісні українських композиторів для мецо-сопрано.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  236 с.
 7. Бень Г.Л. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 200 с.
 8. Берегуляк Л. І. Сучасні напрями підготовки вчителя музичного мистецтва (бакалавра) на уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ :[навч.-метод. посібник] / Берегуляк Л. І., Сидорець Т. В., Юзюк Н. Ф. ;[упоряд. Юзюк Н. Ф.].   Львів : ІМЦО м. Львова, 2020.  180 с. – (Методичне забезпечення з дисципліни «Основний музичний інструмент (фортепіано) та педагогічної практики).
 9. Величко О. Б. Виконавські аспекти клавірної музики Й.С. Баха / О.Б. Величко. – Львів :вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 70 с.
 10. Величко О. Б., Голубейко Н.М  Постановка голосу : методика творчої взаємодії студента і концертмейстера.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 84 с. 
 11. Викладання музичного мистецтва в сучасної українській школі : : навчально-методичний посібник / [ред.-упоряд. Юзюк Н. Ф.] ; авт.: ГуринО. М., Кукул О. М., Юзюк Н.Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2019. – 272 с. – (Методичне забезпечення з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)» та педагогічної практики).
 12. Калинова сопілочка : Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку : у 2 ч. /Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017. – Ч. 1. – 32 с.
 13. Калинова сопілочка : Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку : у 2 ч. /Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. [ред., опрац., упоряд.].  Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. Ч. 2.  88 с.
 14. Камерно-інструментальні ансамблі. Класичні і популярні твори для скрипки, бандури і фортепіано / автори перекладень: Гриб О. А., Скрипченко-Карпінська Є. І., Юзюк Н. Ф.  Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017.  102 с.
 15. Кияновська Л. О. Про український «генетичний код» Чайковського / Чайковський: Україна на карті життя та творчості : колективна монографія / ред.-упор. В. Жаркова.  Київ : ArtHuss, 2020.  С. 43–57.
 16. Кияновська Л.О. Сад пісень Івана Карабиця / Любов Кияновська. – Київ : Дух і Літера, 2017. 286 с.
 17. Кияновська Л.О. Таємні письмена душі… Анатолій Авдієвський: шляхами творчості.  К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 280 с.
 18. Кукул О. Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи. Навчальний посібник. Львів : НМЦО м. Львова, 2018. 130 с.
 19. Козаренко О., Кудринецький С. Коломийка в просторі української культури. Коломия: Видавничо-поліграфічне т-тво, 2021. 147 с.
 20. Людкевич у фокусі ХХІ століття : збірник наукових праць / наук. ред. Т. Мазепа. – Харків; Львів : Видапвець Одександр Савчук, 2020.  136 с.
 21. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель [та ін.] ; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  433 с.
 22. Ой ходить сон : Вибрані колискові пісні : [педагогічний репертуар] : / Гурин О.М., Кукул, О.М., Юзюк Н.Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. – 82 с.
 23. Оптимізація навчально-виховного процесу на уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ / Берегуляк Л.І., Сидорець Т.В., Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. – 140 с.
 24. Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи / [ред.-упор. Юзюк Н.Ф.] ; авт.: Гурин О. М., Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2016.  148 с.
 25. С. Людкевич. Вибрані твори: Ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки :[навчально-методичний посібник] / [автор ансамблевих перекладів і теоретичної частини Н. Юзюк]. Львів : НМЦО м. Львова, 2019. – 112 с.  (Педагогічний репертуар з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)»).
 26. Хрестоматія з музичного мистецтва з музичного мистецтва для першого класу загальноосвітньої школи / заг. ред.: Тайнель Е. З. ; авт.: Біляч Ю., Ващишин С., Гриб О., Довгаль О., Кайсін В., Кукул О., Кунта О., Скрипченко Є., Швецова М.  Львів, 2018. 67 с.·
 27. Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник / автор-упорядник М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 28.  Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник / автор-упорядник М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 29. Юзюк Н. Ф. А. Кос-Анатольський. Три солоспіви у перекладі для фортепіанного дуету в чотири руки : педагогічний репертуар з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)» / автори перекладів та коментарів: Юзюк Н. Ф., Юзюк З. І. – Львів : НМЦО м. Львова, 2020.  20 с.

Видання кафедри соціологічного менеджменту

 1. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : монографія / Белінська Л. С., Глушко М. С., Данилиха Н. Р., Шевчук А.В. – Львів, 2021. – 168 с.
 2. Гнаткович О. Д. Пoзицioнувaння тa бренд – менеджмент пiдприємcтв гoтельнoго бiзнеcу / Гнаткович О. Д. // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung : сollective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. – Р. 533–540.
 3. Гнаткович О. Д. Проблема жіночого підприємництва на сучасному етапі розвитку національної економіки (підрозділ 3.13) / О. Д. Гнаткович // Stages of formation and development of the economy of independent Ukraine : сollective monograph. – Nuremberg (Germany) : Verlag SWG imex GmbH, 2021. – С. 294–304.
 4. Дядюх-Богатько Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.
 5. Козаренко О.В. Коломийка в просторі української культури / Олександр Козаренко, Сергій Кудринецький. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2021. – 152 с.
 6. Козаренко О. В. Українська скрипкова соната [Електронний ресурс] / Б. Лятошинський, М. Скорик, О. Козаренко ; запис здійснено М. Дрібнюком та І. Огаром у Концертному залі ім. С. Людкевича 7 червня 2017 р. – Львів, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 7. Культурологія : методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тезисний конспект лекцій, тестові завдання для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Tімченко О. П., Козій I. В., Сислюк І. П., Пігош М. А., Шевчук А. В. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 36 с.
 8. Мененджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 «Мененджмент соціокультурної діяльності» / Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка 2019. – 332 с.
 9. Менеджмент соціокультурної діяльності : монографія / упоряд. Козаренко О. ; наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
 10. Микола Лисенко. П’ять п’єс з “лейпцизького автографа” для фортепіано / вступ. ст. О. Козаренко. – Львів : Растр-7, 2017. – 16 с.
 11. Релігієзнавство : (вибіркова дисципліна) : методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тезисний конспект лекцій, тестові завдання для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня з усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Tімченко О. П., Козій I. В., Сислюк І. П., Пігош М. А., Шевчук А. В. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 40 с.
 12. Рудницький А. М. Розвиток містобудування на території західних областей України / Андрій Рудницький ; координатор проекту Людмила Белінська. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 332 с.

Театрознавчий журнал “Просценіум”

Культурно-мистецькі ескізи

До збірників увійшли матеріали апробованих науково-дослідних робіт студентів та магістрантів, які присвячені вирішенню сучасних питань у різних культурно-мистецьких сферах (музична педагогіка, інформаційна та бібліотечна справа, менеджмент культури, сценічне мистецтво, хореографія).

Видання призначене для науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх зацікавлених явищами культури і мистецтва.

Хореографічна культура – мистецькі виміри

Наукові статті та тези доповідей за матеріалами щорічної наукової конференції молодих учених, аспірантів, магістрантів та студентів, яку проводить Студентський науковий гурток кафедри режисури та хореографії спільно з факультетом культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, напрям роботи «Хореографічне мистецтво (Хореологія)», науковий куратор кандидат мистецтвознавства, доц. О.Плахотнюк.

У збірнику висвітлено ключові положення формування хорології в Україні та світі, питання історії, теоретичної спадщини хореографічного мистецтва, методики викладання хореографічних дисциплін, аспекти формування арт-терапії засобами хореографічного мистецтва.

Видання адресоване фахівцям у галузі культури і мистецтва, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти та фахівцям хореографічного мистецтва. 

 • Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2013. – 150 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2014. – Вип. 2. – 168 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2016. ‒ Вип. 3. – 304 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2017. ‒ Вип. 4. – 131 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2017. ‒ Вип. 5. – 119 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд.О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2018. ‒ Вип. 6. – 241 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2019. ‒ Вип. 7. – 198 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2020. ‒Вип. 8. – 280 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2019. ‒ Вип. 9. – 208 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2021. ‒ Вип. 10. – 227 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри: збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2021. ‒ Вип. 11. – 164 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв, 2021. ‒ Вип. 12. – 166 с.

Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики та тенденції розвитку

Уміщені у збірниках наукові праці висвітлюють сучасне бачення правових, економічних, мистецьких, комунікаційних та організаційних проблем у соціокультурній діяльності.
    Видання призначені для науковців, викладачів і студентів навчальних закладів України, працівників сфери культури і мистецтва.
 • Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики та тенденції розвитку : зб. статей учасників Другої всеукр. наук. конф. (26 листоп. 2020 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка ; упоряд.: Л. Белінська, Л. Сирота. – Львів : Растр-7, 2021. – 216 с. Регіон соціокульт менеджмент 2020
 • Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики та тенденції розвитку  (Третя всеукр. студ. наук. конф., 25 листоп. 2021 р.) : зб. наук. пр. / Львівський національний університет імені Івана Франка ; упоряд.: Л. Белінська, Л. Сирота. – Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2021. – 212 с. Регіон соціокульт менеджмент 2021

—————————————————————————-

————————————————————————————————————–