Видання

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство.

Рік заснування: 2001

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1 раз на рік

У Віснику публікують статті, присвячені актуальним проблемам театрознавства, образотворчого мистецтва, музикознавства, культурології. Низку текстів подано в розділах “Матеріали та публікації” і “Рецензії”.

Редакцiйна_колегiя

 Адреса редакційної колегії:

Статті подають до редакції видання Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Серія мистецтвознавство у робочі дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 17.00) за адресою: факультет культури і мистецтв, вул. Валова, 18, 2-й поверх, кабінет 23,

e-mail: kafmusicologylnu@gmail.com

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Друкованого засобу масової інформації

Серія КВ No 14625-3596Р від 30 жовтня 2008 р.

Вимоги_до_публiкацiй

———————————————————————————-

————————————————————————————–

До збірника увійшли матеріали апробованих науково-дослідних робіт студентів та магістрантів, які присвячені вирішенню сучасних питань у різних культурно-мистецьких сферах (музична педагогіка, інформаційна та бібліотечна справа, менеджмент культури, сценічне мистецтво, хореографія).

Видання призначене для науково-педагогічних, наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх зацікавлених явищами культури і мистецтва.

—————————————————————————-

РЕЄСТР наукових фахових видань України

————————————————————————————————————–

ЛЬВІВСЬКО-РЯШІВСЬКІ НАУКОВІ ЗОШИТИ. 4

—————————————————————————


——————————————————————————

Видання кафедри театрознавства та акторської майстерності

 1. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Єжи Ґротовський ; упорядкув., вступ. ст. Б.Козака. – Львів : Літопис, 1999.
 2. Валеріян Ревуцький: «Заграва» 1933-1938. Кілька слів про театр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – 56 с.
 3. Барба Е. Паперове каное / Евдженіо Барба ; пер. М. Шкарабан ; передм. Б. Козака. – Львів : Літопис, 2001.
 4. Ревуцький Дмитро: Живе слово. Теорія виразного читання для школи. Перевидання. – Львів, 2001. – 200 с.
  «Живе слово», що пропонується увазі читача, – це перевидання посібника з мистецтва декламації, яку автор – Д. Ревуцький подарував молодій українській театральній педагогіці. Ця книга сприятиме формуванню методичних засад вивчення сценічного мовлення як предмету, як фаху, і як засобу плекання чуттєвого художнього світу людини – учня, студента, актора.
 5. Антонович Дмитро: Триста років українського театру (1619–1919). Прага. Український громадський видавничий фонд, 1925. Перевидання. – Львів, 2001. – 272 с. (Передмова Б. Козака)
 6. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній прак¬тиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism. Переклад з англ. І. Босак, О. Дзери, І. Ковальської, Г. Пехник. – Львів: 2003. – 256 с.
 7. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Modern drama in theory and practice. Volume 2. Symbolism, Surrealism and the Absurd. Переклад з англ. Н. Козака. – Львів: 2003. – 272с.
 8. Стайн Джон: Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 3. Експресіонізм та епічний театр / Modern drama in theory and practice. Volume 3. Expressionism and epic theatre. Переклад з англ. О. Дзери. – Львів: 2004. – 288 с.
  Праця відомого англійського вченого Дж. Стайна “Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці” відкрита тепер для українського читача.
  Укладена з 3-х книг, вона охоплює період від драматургії нату¬ралізму та реалізму (книга 1), через символізм, сюрреалізм, театр абсурду (книга 2) до експресіонізму та епічного театру (книга 3). Засто¬совуючи новітні методики, автор висвітлює взаємовпливи і взаємо-залежність драматургії та театру, аналізує п’єси та їх ре¬жи¬серське втілення, подає оцінки теат¬раль¬ної критики і гля¬дацьке сприйняття вистав, оперуючи числен¬ними фактами теат-рального життя Європи й США. У праці розглянуто велику кількість драматичних творів, подано імена драматургів, дати прем’єр, імена режи¬серів, сценографів, акторів, що творили різні стилі драматургії та напрямки театрального мистецтва.
 9. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т.1. Наукові праці. – 344 с.
 10. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т.2. Статті, рецензії. – 360 с.
  До читачів повертається ім’я і науковий доробок Григора Лужницького (1903–1990), видатного українського вченого, драматурга, театрального критика, історика театру, який залишив нащадкам численну творчу спадщину. До першого тому ввійшли засадничі наукові театрознавчі праці з питань драматургії, театру та його історії. Другий том містить статті з питань становлення і розвитку національної драматургії та діяльності театру в Галичині у різні його періоди, статті про зарубіжну драматургію, а також рецензії на вистави українських та польських театрів у Львові. Видання адресоване історикам театру, культурологам, студентам-театрознавцям, усім поціновувачам української театральної історії. Воно покликане поглибити і розширити знання з царини історії національного театру.
 11. Софронова Л. А.: Старовинний український театр / тарин¬ный украинский театр. Переклад з рос. Н.Федорака. – Львів: 2004. – 336 с.
  У книзі досліджується український театр XVII–XVIII ст., що перебував на перетині таких культурних кордонів, як світське–сакральне, бароко–середні віки, католицизм–православ’я. Автор, зокрема, розглядає суть тих процесів, які відбувалися в історії культури східної гілки слов’янських народів в епоху бароко. Старовинний український театр виявився тісно зв’язаним із ритуалом, який був у процесі формування нової художньої мови винесений у верхні шари тексту. Крізь призму ритуальної природи українського театру у книзі висвітлено становище актора на сцені, функції речей, ознаки сценічного часопростору.
 12. Кафедра театрознавства та акторської майстерності:
  до 5-ліття заснування. – Львів, 2004. – 40 с.
 13. Тетяна Степанчикова. Історія єврейського театру у Львові. “Крізь терни – до зірок!” – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 376 с., іл.
  У книзі вперше в українському театрознавстві ґрунтовно досліджено і показано на широкому тлі соціального і культурного життя Галичини історію зародження, становлення і розвитку єврейського професійного театру у Львові, його трагічну долю в роки Другої світової війни і Холокосту, а також у нелегкий повоєнний час. Встановлено репертуар театру, охарактеризовано його естетичні засади на різних етапах діяльності, відроджено і повернено в наше сьогодення, в науковий обіг і в практику мистецтвознавства імена і творчі набутки багатьох драматургів, акторів, режисерів, сценографів, співаків, музикантів – тих, хто творив славу самобутнього і колоритного єврейського мистецтва сцени в Галичині та у Львові.
 14. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ. Я. Винницька, О. Матвієнко. – Львів: 2005. – 136 с.
  “Жодних секретів” – книжка англійського режисера, чия творчість широко відома у світі. Автор розглядає сутність творчості актора та режисера, підносить на філософський рівень розуміння театру як соціальне, культурне явище, аналізує власний досвід роботи над поставою “Бурі” В. Шекспіра.
  Книжка корисна для акторів та режисерів театру, а також може бути використана як навчальний посібник зі спеціальності “Театральне мистецтво” для студентів-театрознавців, акторів, режисерів, культурологів.
 15. Патріс Паві: Словник театру. Переклад з франц. М. Якуб’яка. – Львів, 2006. – 640 с.
  Переклад здійснено за виданням: Patrice PAVIS. Dictionnaire du Théâtre. Paris, 2002. Ed. Armand Colin.
  “Словник театру” Патріса Паві – перше видання в Україні. Ця праця професора театрознавства Сорбонни є узагальненим досвідом наукових і критичних знань у галузі сучасного європейського театрознавства. Автор “Словника”, виходячи з базових даних, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших понять.
  Гасла “Словника” супроводжуються відповідними термінами англійською, німецькою та іспанською мовами, а також бібліографічними та тематичними посиланнями.
  “Словник театру” П. Паві перекладено багатьма мовами світу. Розрахований на театральних діячів, а також усіх тих, хто цікавиться театром.
 16. Театрознавчий журнал “Просценіум”: Бібліографічний покажчик змісту (2001–2006) / Уклад. Г.Г. Біловус; Вступ. ст. М.В. Гарбузюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 17. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006): Бібліографічний покажчик змісту / Уклад. Н. Р. Демчук, Н. А. Рибчинська; Вступ. ст. Н.Л. Бічуї. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 48 с.
 18. Паламарчук Оксана: Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001). – Львів, 2007. – 448 с.
  На підставі документальних джерел книжка розповідає про становлення театральних колективів у Львові, вокальну і хореографічну, сценічну майстерність виконавців минулого й сьогодення. Уважний і зацікавлений читач переконається, яким насиченим було і є у Львові театральне життя.
  Видання розраховане на широку читацьку аудиторію, передовсім на ту її частину, яка не байдужа до мистецького і громадського життя й доброї слави старовинного українського міста Лева.
 19. Дмитрова Л.: З історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова. Підручна книга з історії всесвітнього театру. За редакцією і з вступними заувагами проф. О. Білецького. Державне видавництво України, 1929. Факсимільне видання. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
  Факсимільне видання підручної книги “З історії всесвітнього театру” Людмили Дмитрової (1890–1986) кафедра теат¬рознавства та акторської майстерності факультету куль¬тури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка адресує насамперед театрознавцям і культурологам. Мета перевидання – дати читачеві змогу усвідомити точку відліку у зародженні української теат¬ро¬знавчої науки, найкращі представники якої у 30-х роках XX ст. були піддані репресіям. Нелегкої долі зазнавали навіть книги, зокрема, праця Людмили Дмитрової. Авторка видала її 1929 р. з присвятою на¬родному артистові України Лесеві Курбасу, репресованому 1933 р. і розстріляному 1937 р. Книгу одразу вилучили з бібліотек і наукового обігу.
  Праця Людмили Дмитрової цікава під кількома оглядами – методологічним, історіографічним, терміно¬логічним, рівно ж і під мовним оглядом. Шанов¬ний читач може поглянути на неї і критичним оком, але на сьогодні це єдиний посібник, написаний українською мо¬вою, який певною мірою може допомогти у викладанні та вивченні історії зарубіжного театру. Хочемо вірити, що ця перша українська підручна книга викличе у молодих науковців бажання до створення інноваційних праць з історії світового та національного театрів.
 20. Гвоздєв О. О.: З історії театру і драми / Из истории театра и драмы. Академия, 1923 г. Переклад з рос. Є. Стародинової. – Львів, 2008. – 200 с.
  У книгу О. Гвоздєва увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії XVI–XX ст., а також подано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.
 21. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М.Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.
  Кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка доповнює українську перекладну шекспіріану, публікуючи невідомий досі і недавно віднайдений переклад трагедії “Гамлет”. Переклад здійснив 1943 р. Михайло Рудницький, професор Львівського університету ім. Івана Франка.
 22. Крістофер Бальме: Вступ до театрознавства. Переклад з нім. В. Кам’янця. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 270 с.
  «Вступ до театрознавства» Крістофера Бальме – це перший підручник такого зразка в німецькомовних країнах. У ньому докладно викладено матеріал з основних галузей театрознавчої науки: від історії й теорії театру, аналізу драм і постав до сценографії, акторського мистецтва й досліджень рецепції театру. Крім того, у підручнику висвітлено актуальний стан театрознавчих дискусій, останні тенденції в гендерній теорії і теорії перформенсу, семіотиці чи пост структуралізмі теж не залишилися поза увагою. Чіткий розподіл та ущільнене викладення матеріалу дають змогу швидко орієнтуватися в ньому.
 23. Доріс А. Карнер. Сміх крізь сльози. Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині. Переклад з нім. Х. Назаркевич. – Львів: ВНТЛ–Класика, 2008. – 200 с.
  Наприкінці ХІХ ст. сформувався самостійний єврейський театр, який виник первісно в релігійному середовищі. У монографії описано ігрові майданчики у Львові й Чернівцях з усіма їхніми численними ансамблями, гастролями і п’єсами, акторами та інтендантами. Із залученням матеріалів тодішньої преси зображено атмосферу того часу і, таким чином, продемонстровано взаємодію політичного та культурного розвитку.
 24. Світлана Фесенко: Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. – Львів, 2009. – 64 с.                        Посібник С. Фесенко “Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок” призначається для студентів вищих і середніх театральних навчальних закладів, інститутів культури, де існують кафедри театру ляльок. Його можуть також використовувати актори та режисери професійних театрів ляльок з метою підвищення своєї кваліфікації.
 25. Кафедра театрознавства та акторської майстерності. До 10-ліття заснування (1999–2009). – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 60 с.
  Видання присвячене 10-літтю діяльності кафедри театро­знавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Цьому випуску інформаційних матеріалів з історії кафедри передувало видання 2004 р., укладене з нагоди її п’ятиліття. У другому випуску систематизовано інформаційні матеріали 2004–2009 рр. Вступна стаття висвітлює навчально-методичний, науково–дослідний та творчий напрямки діяльності кафедри, у додатках подано наказ ректора Університету про створення факультету культури і мистецтв, до якого входить кафедра, дані про професорсько-викладацький склад, випуск­ників кафедри, проведені наукові конференції, перелік видань кафедри та перелік вибраних публікацій у пресі про діяльність кафедри з короткими анотаціями змісту.
 26. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 13. Kraków 1961.
 27. Козак Б. М. Театральні відлуння / Богдан Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с. : іл.
  “Театральні відлуння” – це справді неординарна реакція автора на сучасні йому мистецькі події, роздуми про творчість українських акторів, аналіз постав на українській сцені вітчизняної та зарубіжної драматургії у ретроспективі. Пошуки й відкриття незнаних досі фактів сценічної історії п’єс та інсценівок (“Сонце Руїни” В. Пачовського, “Земля” за В. Стефаником, перша постава “Гамлета” В. Шекспіра), порівняльний аналіз діяльності Л. Курбаса та Ю. Остерви, точно накреслені штрихи характерів акторів-колег – сукупно творять і характер самого автора – актора і науковця.
 28. Виходцевський Василь: Технологія виготовлення театральної ляльки. – Київ-Львів, 2011. – 160 с.
  Навчальний посібник з дисципліни «Технологія виготовлення театральної ляльки» не тільки ознайомить майбутніх режисерів і акторів театру ляльок з театральною лялькою як інструментом, що служить для створення художнього образу, але й допоможе їм набути практичні навички у справі виготовлення театральних ляльок основних систем.
 29. Станіславський К.: Робота актора над собою. Переклад з рос. Т. Ольховського. Київ: Мистецтво, 1953. Факсимільне видання. – Львів, 2011.
  Ця книга – факсимільне видання праці Костянтина Станіславського «Робота актора над собою» у двох частинах. Українською мовою вона вийшла друком 1953 р. у перекладі Т. Ольховського і відтоді жодного разу не перевидавалась. Кажуть, що рукописи не горять, але книги нищаться. Отож, «Роботу актора над собою», видану українською мовою понад півстоліття тому, практично неможливо знайти в публічних бібліотеках. З огляду на те, що у вищій школі в основі виховання студентів – майбутніх акторів лежить система К. Станіславського, кафедра театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка вирішила випустити в світ факсимільне видання цієї книги і цим допомогти фаховою літературою не лише собі, а й іншим навчальним закладам України, де готують фахівців за напрямком «Театральне мистецтво».
 30. Барикади театру : двохтижневик. – Київ, 1923. – № 1, листопад ; № 2/3, грудень ; Київ, 1924. – № 4/5, січень. Факсимільне видання. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  Мистецьке Об’єднання «Березіль» (МОБ), утворене у березні 1922 р. в Києві з ініціативи Леся Курбаса, впродовж листопада – грудня 1923 р. та січня 1924 р. видавало двохтижневий часопис «Барикади театру» за редакцією того ж Леся Курбаса. П’ять унікальних номерів є важливим артефактом театрального життя в Україні періоду так званої «українізації». Слово «барикади», винесене в назву часопису, вказує на активну дієву позицію МОБу в боротьбі за утвердження нового українського театру, його ідейне та мистецьке спрямування. Звичайно, читач може запитати – чому вийшло лише п’ять номерів часопису? Відповідь знаходимо у замітці, яку Лесь Курбас опублікував у квітні 1924 р., інформуючи громадськість: «Мистецьке Об’єднання «Березіль» широко розгорнуло фронт своєї діяльності на підставі вимог, які ставило перед нами сучасне нове суспільство, обіцяючи велику підтримку Об’єднанню як державних, так і громадських установ. Досвід 1923-1924 рр. довів протилежне <…> Обіцянки не справдились – «Березіль» підтримували не реально, а платонічно».
  Факсимільне видання «Барикади театру» дасть змогу театрознавцям і культурологам емоційно, через форму та зміст часопису, відчути пристрасть, що пульсувала в молодих акторських та режисерських серцях, відчути їхню непохитну віру, що саме вони, а не хтось інший, зможуть показати Європі власну спроможність (як записав у своєму щоденнику Лесь Курбас) «виростити нове мистецтво на гіллі тисячолітньої культури і на гнилих листках опадаючої сучасності».
 31. Життя і творчість Леся Курбаса / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак]. – Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с. + 104 с. ілюст.
  “Життя і творчість Леся Курбаса” – книжка про творчий і життєвий шлях найвидатнішого українського режисера першої третини ХХ ст. Леся Курбаса. У книжці свідомо поєднано рецепції українських театрознавців старшого, середнього та молодого покоління для всебічного висвітлення особливої філософії театру Леся Курбаса в європейському просторі, творчу методу виховання актора й режисера в українському просторі.
  Книжка може слугувати посібником для вивчення історії українського театру ХХ ст., зокрема його авангардних пошуків. Як науково-популярне видання, вона зацікавить велике коло шанувальників театру, науковців, театрознавців, культурологів, студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.
 32. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2006–2011) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 33. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с.
  Збірник укладено з праць видатних польських театрознавців із проблем: написання історії театру, теорії інтерпретації тексту драматичних творів і їх сценічної постави, а також підходи до розкриття і розуміння феномену театру – вистави.
  Збірник може бути використаний як посібник до вивчення курсів “Теорія драми” і “Загальні проблем театрознавства”.
 34. Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. Переклад з російської. – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
  Формування акторської особистості, зв’язок характеру митця з епохою, сплав волі та артистизму, духовна поєднаність людини і актора, сув’язь таланту і праці, принципи фахової підготовки актора – над такими проблемами розмірковував і про них писав видатний естонський актор, режисер, театральний педагог Вольдемар Пансо, базуючись у своїх узагальненнях на творчості відомих акторів естонського та світових театрів.
  Книга може слугувати посібником у роботі студій, середніх та вищих акторських шкіл.
 35. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів: Літопис, 2014. – 584 с. + 106 с. ілюст.
  “Історія українського театру в Галичині” – збірник праць Степана Чарнецького, поета-молодомузівця, рецензента, режисера, історика театру.
  Книжка достойно вшановує 150-літній ювілей Галицької професіональної сцени (29 березня 1864 р.) і пам’ять С. Чарнецького в 70-ліття від дня смерті (1 жовтня 1944 р.). Віримо, що пропоноване читачеві видання приверне увагу науковців, студентів, шанувальників театру і буде використане як посібник до вивчення історії українського театру.
 36. Макс Райнгардт: Я лише театроман / Max Reinhardt. Ich bin nichts als ein Theatrmann. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regiebüchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с. + іл.
  Видання вибраних праць М. Райнгардта “Я лише театро¬ман” є свідченням поступу німецькомовного театру кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. та його впливу на розвиток українського театру в контексті європейської театральної культури. Книга є посібником до вивчення сценічного мистецтва для театро¬знавців та кінознавців, акторів та культорологів.
 37. Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
  Видання книжки “Богдан Антків – лицар галицької сцени” присвячене 100-літтю від дня народження заслуженого артиста України Богдана Антківа – актора, композитора, інсценіза-тора та перекладача. Спогади про нього та його власні статті увиразнюють собою історію розвитку театрального мистецтва в Галичині 1944 –1998 рр. Книжка стане у пригоді для науковців, театрознавців, культурологів, усіх шанувальників театру.

1 2 3ф 4 5 6в 6і 6ф 7 7ч 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21в 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33