Історія факультету / стратегія розвитку факультету і кафедр

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет культури і мистецтв у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено з ініціативи ректора Університету, професора І. О. Вакарчука, першого декана факультету, народного артиста України Б.М.Козака та за активної підтримки декана філологічного факультету, професора Т.Ю.Салиги (наказ ректора № 632 від 26 березня 2004 р. згідно з ухвалами Вченої ради Університету від 25.12.2003 (протокол № 14/12) та Вченої ради філологічного факультету від 20.12.2003 р. (протокол № 8).

На той час у складі філологічного факультету від 1999 р. уже діяли дві кафедри: бібліотекознавства і бібліографії, а також театрознавства та акторської майстерності. У 2002 році було відкрито ще одну мистецьку кафедру – кафедру режисури. Три чинні кафедри стали осердям новоствореного факультету культури і мистецтв. До них долучилась невдовзі кафедра музичного мистецтва (2005). Новою хвилею розширення діяльності факультету стало започаткування нового напряму підготовки студентів – “хореографія” та перейменування у зв’язку із цим кафедри режисури на кафедру режисури та хореографії (2010). 2011 р. за наказом Ректора № 0-70 від 23.06.2011 р. на факультеті відкрито три нові кафедри — музикознавства, філософії мистецтв, хорового співу, які розпочали свою діяльність 1 вересня 2011 року.

Головне освітнє завдання факультету – виховання фахівців нового покоління у галузі культури й мистецтва. Перевагою навчання на факультеті стало поєднання найвищих освітніх стандартів класичного Університету зі здобуттям фахових навичок та умінь безпосередньо у професійних мистецьких колективах та закладах культури, що значно підвищує конкурентоспроможність наших випускників на сучасному ринку праці.

Педагогічний колектив факультету – справжнє гроно відомих науковців, провідних акторів,  бібліотекознавців, музикантів, режисерів, хореографів, мистецтвознавців. Значна частина викладацького складу, особливо мистецьких напрямків – досвідчені практики сцени, музичної та хореографічної педагогіки.

Професорсько-викладацький склад факультету упродовж останніх тринадяти  років змінювався кількісно та якісно. Від 119 викладачів (з них – 9 професорів, 26 доцентів, 9 старших викладачів та 74 асистентів) на початку діяльності, сьогодні він зріс до майже двохсот викладачів, серед яких – 10 професорів, докторів наук, 59 кандидатів наук, доцентів, 15 старших викладачів та 109 асистентів. Показово, що значна частина молодої генерації викладацького складу – випускники факультету, котрі продовжують свою наукову кар’єру як аспіранти та здобувачі у різних галузях мистецтвознавства та культурології.

На всіх кафедрах готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр (чотири роки навчання) та Спеціаліст/Маґістр. У перший рік діяльності факультету (2004) навчались на всіх освітніх напрямках 145 студентів. Сьогодні (2016/2017 н. р.) їхня загальна кількість становить майже 500 осіб. Більше  половини із них навчається на державній формі навчання.

Усього ж за дванадцять років зі стін факультету вийшло у світ більше 800 випускників денної та заочної форм навчання. З кожним роком кількість випускників зростає, це – дипломовані книгознавці та бібліографи, театрознавці, актори, режисери, викладачі музичних дисциплін, хореографи, культурологи, котрі працюють у найрізноманітніших галузях гуманітарної сфери: професійних театрах, наукових бібліотеках, ЗМІ, середніх та вищих навчальних закладах, школах мистецтв, закладах культури недержавних форм власності та ін. Серед студентів з усієї України, що приїздять на навчання, є й іноземці, які обрали заочну форму навчання.

Першим завідувачем кафедри бібліотекознавства і бібліографії стала доцент Колосовська  О.М., нині кафедру очолює доц.Демчук Н.Р. Наукова діяльність кафедри бібліотекознавства і бібліографії зосереджена у концепції розвитку книговидання та бібліотечної справи України, з позиції окремих бібліотечних зібрань як закономірних та невід’ємних ланок загального процесу становлення українських наукових та публічних бібліотек у загальному Європейському та світовому культурному контекстах; вдосконалення теорії бібліотекознавства та вивчення інформаційних процесів на сучасному етапі. Викладачі кафедри готують фахівців за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бібліотекознавство, бібліографознавство та інформаційна діяльність). Навчально-педагогічний процес кафедри забезпечують провідні фахівці-теоретики, а також практики наукових львівських бібліотек, архівів, інформаційних центрів. Пріоритетним для педагогів кафедри є виховання фахівців нового покоління, які відповідали б найсучаснішим вимогам, що їх висувають перед працівниками бібліотек, книгознавцями, бібліографами новітні інформаційні технології. Від 2010 р. на кафедрі відкрито заочну форму навчання і зроблено перший набір на І курс (за загальносередньою освітою) та на ІІІ курс (на базі спеціальної середньої освіти, диплом молодшого спеціаліста). Кафедра активно впроваджує у навчальний процес нові інформаційно-комунікаційні технології – започатковано відеоконсультації для студентів заочної форми навчання,  онлайн-лекторій для вчителів загальноосвітніх шкіл, у 2015-2017 роках з ініціативи доц.Крохмального Р.О. проведено три студентські інтернет-конференції  “Інформація.Наука.Бібліотека.Весна” у співпраці з ХДАК (м.Харків, Україна), Київським університетом імені Бориса Грінченка (м.Київ, Україна), Вроцлавським університетом (Республіка Польща) і Унівеситетам культури і мясцецтв (м.Мінськ, Білорусь).

Кафедру театрознавства та акторської майстерності заснував і очолює народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор Богдан Козак. Кафедра веде активну наукову роботу, скеровану насамперед на дослідження історії українського театру в Галичині. Наукову роботу доповнює плідна видавнича діяльність, мета якої – випуск нових якісних підручників та книг з театрознавства та забезпечення студентів і викладачів факультету сучасною науковою й методичною літературою. Випущено також низку перекладених українською мовою найновіших праць європейських театрознавців. Від 2001 р. на кафедрі виходить у світ театрознавчий часопис «Просценіум». Кафедра театрознавства та акторської майстерності готує фахівців за двома спеціальностями: за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (акторське мистецтво драматичного театру та кіно) – фахівців-акторів за принципом творчих майстерень. Цей принцип передбачає те, що кожний акторський курс веде один із провідних майстрів львівських театрів. Згідно з укладеними угодами між Львівським університетом та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької, Першим українським театром для дітей та юнацтва, Львівським обласним театром ляльок, установою “Муніципальний театр” студенти вивчають фахові дисципліни, зокрема, майстерність актора, сценічну мову, проходять щорічні виробничі і навчальні практики, готують курсові та дипломні вистави безпосередньо на базі професійних театрів Львова. Студентів із першого року навчання залучають до репертуару кожного з театрів, вони беруть участь у масових сценах вистав, найкращим доручають окремі ролі. Більшість випускників акторського відділення кафедри стають окрасою творчого колективу театру, на базі якого вони проходили навчання.

За спеціальністю 026 Сценічне мистецтво (театрознавство) кафедра готує театрознавців – істориків, теоретиків, критиків. Особливу увагу приділено вивченню історії національного театру, зокрема українського професійного театру в Галичині. Упродовж навчання студенти опановують увесь комплекс театрознавчих дисциплін: теорію драми в її теоретичному та практичному аспектах, вивчають методи аналізу вистави, роботи актора, режисера, сценографа, композитора, вчаться писати театрально-критичні статті, рецензії, огляди, проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри, друкують критичні та дослідницькі матеріали в засобах масової інформації та на сторінках фахових видань.

Кафедра музичного мистецтва під керівництвом професора Тайнель Е.З. готує фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Випускники кафедри покликані якісно, використовуючи найбільш ефективні методи розвитку музичних здібностей школярів, що існують у Європі та мають історичні джерела в Україні, готувати учнів загальноосвітніх шкіл до відродження та збагачення духовних скарбів України, національної музичної культури. Кафедра упродовж короткого часу виховала студентські художні колективи: мішаний, жіночий і чоловічі хори, інструментальні ансамблі скрипалів та бандуристів, дует акордеоністів, оркестр народних інструментів. Студенти кафедри музичного мистецтва – незмінні учасники загально факультетських, загальноуніверситетських, міських та обласних мистецьких акцій та концертів. Одним із прикладів наукової та видавничої діяльності кафедри стало видання навчального підручника «Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття» за редакцією професора  Е.З.Тайнель.

Кафедра режисури та хореографії під керівництвом народного артиста України професора Стригуна Ф.М. готує спеціалістів за такими спеціальностями: 026 Сценічне мистецтво (режисура драматичного театру) – за цей період здійснено два випуски режисерів, котрі сьогодні успішно працюють у львівських театрах; від 2010 року кафедра розпочала підготовку фахівців зі спеціальності  024 Хореографія: було здійснено перший набір студентів на І курс (на базі загальної середньої освіти) та на ІІІ курс (на базі спеціальної середньої освіти, диплом молодшого спеціаліста). Студенти вивчають різні види і форми хореографічного мистецтва, здобувають професійні навики у галузі виконавської майстерності, а також як майбутні постановники-хореографи. Поруч із практичною діяльністю викладачі кафедри працюють як історики та дослідники у новій науковій галузі – хореологія.

Підготовку фахівців зі спеціальності 025 Музичне мистецтво ОП Музикознавство за ОС Маґістр здійснює  кафедра музикознавства та хорового мистецтва (кафедру очолює доцент Дубровний Т. М.).

Основні напрямки наукових досліджень кафедри філософії мистецтв (очолює професор Козаренко О.В.) – філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності тощо. Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для перших курсів усіх спеціальностей факультету. Ведуться  наукові культурологічні дослідження, які зосередженні довкола тематики «Синергетична концепція культури».

У 2016 році на факультеті відкрито аспірантуру зі спеціальності 025 “Музичне мистецтво” та розширено  ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 025 “Музичне мистецтво (Музикознавство)” за ОС Маґістр.

У 2017 році розширено ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 024 “Хореографія” (ОС Магістр), 025 «Музичне мистецтво» (ОС Магістр); 026 «Сценічне мистецтво» (ОС Магістр); 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” (ОС Бакалавр і Магістр); 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”(ОС Магістр).

У 2018 році на факультеті відкрито аспірантуру зі спеціальності 024 “Хореографія” і вперше здійснено набір студентів на навчання за ОР Магістр 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”.

Факультет культури і мистецтв співпрацює з мистецькими, науковими, творчими центрами та установами в Україні та за її межами. Зокрема, укладено угоди про співпрацю з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (обмін студентами, викладачами, навчально-методичною і науковою літературою), з польськими театральними і культурологічними установами – Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава), Вроцлавським університетом, Вищою театральною школою ім. Людвіка Сольського (Краків). Це дає змогу студентам – театрознавцям, акторам, – щороку навчатися у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Тісну співпрацю налагоджено з Британською радою у Львові, Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові, завдяки чому студенти факультету можуть удосконалювати знання іноземних мов та фахових дисциплін, навчаючись в університетах Європи. Від липня 2014 р. проф.Медведик Ю.Є – співголова дослідницького проекту з вивчення східнослов’янської духовної пісенності доби Бароко. Участь у цьому Проекті беруть славісти з України, Німеччини, Словаччини та Бельгії.

Одним із важливих завдань факультету було і є забезпечення майбутніх фахівців необхідною навчально-методичною та науковою фаховою літературою, якої нині бракує в Україні. Тому видавнича діяльність – одна з найактивніших у роботі колективу. Упродовж останніх років вийшли друком понад 70 книг, зокрема підручники, посібники, монографії, словники, науково-методичні навчальні матеріали тощо. Цікавою сторінкою у видавничій діяльності факультету є “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” (виходить раз на рік),  театрознавчий журнал “Просценіум” (періодичність – три числа на рік), видання яких започатковано 2001 року, «Львівсько-Ряшівські зошити» (два випуски на рік).

У 2019 році – факультет веде підготовку фахівців з ОП “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”; “Сценічне мистецтво”; Середня освіта (“Музичне мистецтво”); “Музичне мистецтво”; “Хореографія”; “Менеджмент соціокультурної діяльності” ОР Бакалавр і Магістр. Із ОП “Музичне мистецтво” та “Хореографія” – за ІІІ освітнім ступенем (доктор філософії/доктор мистецтва).

Серед випускників ще молодого факультету – заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв України, провідні фахівці бібліотечно-інформаційних установ України, науково-педагогічні працівники.

Культурно-мистецький простір, наукове життя і навчання на факультеті культури і мистецтв – це поєднання копіткої праці й натхнення, творчого польоту фантазії із ретельним і невтомним вивченням азів професії. Це можливість долучитись до багатої культурно-мистецької спадщини Львова та України і стати її активним творцем, дослідником, популяризатором.

Положення про факультет культури і мистецтв

Стратегія розвитку факультету до 2025 року

Стратегія розвитку кафедри театрознавства та акторської майстерності

Стратегія розвитку кафедри режисури та хореографії

Стратегія розвитку кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Стратегія розвитку кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Стратегія розвитку кафедри філософії мистецтв

Стратегія кафедри музичного мистецтва