Звіти про наукову роботу за 2014 – 2016 роки

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2016

Теми, які виконуються у межах робочого часу

 Тема «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Демчук Н.Р.

Основні результати:

Упродовж 2016 року тривала робота 1. над бібліографічним виявленням і добором матеріалу з історії бібліотек Львівщини періоду німецької окупації. На підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944 рр.) зібрано бібліографічний масив (понад 50 позицій), що окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, а саме: реорганізаційні процеси в бібліотечній справі, склад і специфіку комплектування фондів бібліотечних інституцій Львова; 2. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.); 3. із пошуку та збору матеріалу, який висвітлює становлення та діяльність дитячих бібліотек України; 4. із вивчення наукового доробку Михайла Павлика у сфері персональної бібліографії; 5. із опрацювання книжкових фондів бібліотек Львова і Вроцлава, які містять українські друки до 1939 р., із метою виявлення видів українських видавництв Галичини кінця ХІХ ст.–1939 р., вивчення їх основних завдань і особливостей їх тематичного репертуару. Особливу увагу зосереджено на діяльності маловідомих видавничих осередків Львова, зокрема, їхній ролі як закладів культурно-освітньої і соціальної  комунікації.

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у вітчизняних фахових виданнях, 8 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. За межами наукової тематики викладачами кафедри було опубліковано 25 статей.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (№ держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор  Медведик Ю. Є.;

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри працювали над проблематикою музичної україністики, філософії мистецтв, дослідження взаємозв’язків української та західноєвропейської культури, етномузикознавчої європеїстики та орієнталістики. Досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;

За результатами дослідження за звітний період здійснено такий обсяг роботи:

2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, 1 колективний посібник, 39 наукових статей, 5 енциклопедичних гасла, 8 нотних репертуарних збірники, 1 довідник, 4 рецензії на опубліковані видання, 5 публікації у формі тез наук. конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації

Упродовж року викладачі кафедри опублікували 19 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія, 1 стаття у міжнародному науковому часописі, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у навчальному підручнику, опубліковано 2 тези доповідей, 1 довідник, 3 навчальних посібники.

 

Тема «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689. Термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри опрацювавали основні напрямки планованої теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі». Осмислювалися філософські підходи до розуміння музичного мистецтва у писаннях Блаженного отця Іоанна (його монографій «Фортепіано як Орфеон», «Новий Парсіфаль»), естетика українського екслібриса з колекції Національної бібліотеки ім. В. Стефаника, міждисциплінарні підходи у вихованні молодого покоління української шляхти кінця ХІХ поч. ХХ століття, стильова визначеність лемківської етнічної культури тощо.

У межах теми було видано 1 монографія, 16 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 10 тез доповідей, виголошено 10 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (№ держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.) Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З.

Основні результати:

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри дослідили історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва. Узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно. Окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти

В межах даної теми за весь звітний період було опубліковано 4 навчальних посібників, 1 хрестоматію, статті, було захищено 1 кандидатську дисертацію.

В цьому році викладачі кафедри видали 1 підручник, 3 посібники та 11 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (№ держреєстрації 0113U004170, термін виконання  01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М.

Основні результати:

Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр., а також мистецтво диригентів-cучасників. Результати досліджень були впроваджені в організацію навчально-виховного процесу. Досліджено роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Проаналізовано мистецтво концертмейстера мішаного хору з позицій сьогодення Досліджено музично-хорове мистецтво, як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта. Здійснено аналіз хорової творчості Лесі Дичко та композиторська творчість Дениса Січинського. Було вивчено диригентське мистецтво в музичних інституціях Львова першої третини ХХ століття.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 4 статті та 1 теза міжнародної наукової конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання  01.01.2013–30.06.2016 року.). Науковий керівник – професор Петрик О. О.

Основні результати:

За звітний період працівниками кафедри було зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.

Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.

Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 3 монографії, 3 збірники наукових праць, 2 навчально-методичні посібники,  1 навчальний посібник, 49 статей та 28 тез доповідей на конференціях. Було захищено 1 кандидатську дисертацію.

За звітний період у 2016 році викладачі кафедри опублікували 1 статтю та 14 тез доповідей на конференціях.

Тема «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)». (№ держреєстрації 0116U001690. Термін виконання 01.01.2016–31.12.2019 рр.) Науковий керівник – професор Козак Б. М.

Основні результати:

За звітний викладачі кафедри працювали над феноменом діяльності Українського театру міста Львова в період Другої світової війни. Опрацьовано австрійську німецькомовну періодику під оглядом присутності матеріалів до історії українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. Велася робота над проблемою особливості українського дискурсу у польському театрі та драматургії ХІХ ст.

За звітний період було видрукувано 1 монографію, 1 журнал, 30 статей у закордонних та  вітчизняних фахових виданнях.

 

Інші форми наукової діяльності

Белінська Л. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.

Гарбузюк М. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;

член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 6 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)

Дубровний Т. Член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, Співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», Науковий редактор 3,4 тому «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б. редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної  премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, член комітету по відзначенню 100-ліття від Дня смерті та 160-ліття від Дня народження І. Франка.

Козаренко О. Член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; Член спеціалізованої  Вченої ради по захисту кандидатських  дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»,Член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Вченої ради факультету культури і мистецтв.

Коломиєць О.  Член Міжнародної  ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету, головний редактор Вісника Львівського університету. Серія мистецтвознавства..

Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Кушніренко О.  Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв,

Лаврентій Р.  – секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради та  Міжнародного театрального фестивалю  жіночих монодрам “Марія” (Київ). Та Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2016» (Херсон).

Медведик Ю. – Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, Член Національної спілки композиторів України, Дійсний член НТШ, Член Європейського товариства дослідників XVIII ст., Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство, Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»

Пасічник В. Відповідальний секретар “Вісника Львівського університету” (серія мистецтвознавство), Член Національної Спілки композиторів України.

Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки  та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).

Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Плахотнюк О.- Секретар Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія», Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».

Седляр О. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда».;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Хамула О. – член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина), член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія) включеного в базу даних РІНЦ.

Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України;  Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

 

Біловус Г. Рецензія  на рукопис статті “Михайло Павлик та Володимир Дорошенко – перші бібліографи Івана Франка” Н. А. Рибчинської до збірника наукових праць “Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника” (Львів, 2016 р.).

Гарбузюк М. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Косаняк Наталії Володимирівни «Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини ХХ ст. (17.00.03, дата захисту 29 січня 2016 р., Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка);

Гарбузюк М. Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». — К., 2016. — 168 с.

Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ, 2016. –  312 с.

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи Валентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноівційні особливості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Пристай Галини Іванівни «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ) .

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Рось З.П. «Розвиток джазового фестивального руху в соціокультурному просторі України періоду незалежності (1991-20012рр.)» – листопад 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Маловічка С.М. «Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ поч.ХХІ ст.» – червень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кириченко А.Д. «Концепція світового театру в оперній творчості німецьких композиторів  другої половини ХХ – поч..ХХІ ст.» – травень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Олійника Д.Б. «Ксилофон у просторі музичної культури Європи» – квітень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХХ поч.ХХІ ст.» –  березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» – лютий 2016р.

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Жулковського Б. Є. «Жанр кондака в українському церковно-монодійномуспівіXV – XIX століть» червень 2016..

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Ткаченка А. І. . «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості», жовтень, 2016

Медведик Ю. Відгук на автореферат дисертації Гиси Оксани Андріївни «Краківська та Львіська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку», березень, 2016.

Пасічник В. Відгук на автореферат дисертації Наталії Ярославівни Король “Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX – початку XXI століття” (10 жовтня 2016 р.).

Салдан С. Опонування кандидатської дисертації Гоблик О. В. « Музичні твори “AveMaria” : жанрово-стильовий аспект”  , вересень, 2016.

Сирота Л. Відгук на магістерську програму «Цифрові і мережеві видання» Інституту наукової  інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету, Польща. (Львів, 2016).

Хамула О. Відгук на автореферат дисертації Хощина Х. О. «Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство, робота виконана в Харківській державній академії культури. (дата захисту 20.11.2015 р.).

 

Зовнішні наукові зв’язки

З 13 по 30 червня 2016 р. на кафедрі театрознавства та акторської перебувала доктор мистецтвознавства, професор Наталія Вікторівна Владимирова. Вона приїхала  для перегляду вистав випускників напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності та їх подальшої участі у фестивалях театральних шкіл України.

Стажування Сироти Л.Б. у Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (2–9.11.2015 р.).

Стажування на кафедрі бібілотекознавства і бібілографії ад’юнкта Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету Галіни Гєртих-Русінської (13–20.04.2016 р.).

1 – 9 листопада 2015 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: групи КМА-21 –Кіндрат Денис, Смульська Ольга, Губрій Тетяна, Гордієнко Дарина, Поцілуйко Уляна, групи КМТ-41 Матюнка Андрій, Солов`юк Вікторія, Ліпська Ірина, Андросюк Ольга під керівництвом викладача кафедри – доцента Світлани Максименко перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.

9 по 19 травня 2016 р. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом у Львівському університеті (кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв) перебувала група студентів Вроцлавського університету. Керівник групи: викладач Гжегож Малецькі

Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.

Асистент Патрон І.  провела 11 травня для студентів відкриту лекцію-обговорення про творчість українського режисера О.Довженка та перегляд його фільму «Земля».

9 – 18 лютого 2016 р. на прохання Фундації європейської культури і мистецтва «ARS LONGA» групу студентів четвертого курсу (група КМА-41) напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом асистента Євгена Худзика було запрошено для реалізації спільного етнографічно-музично театрального проекту

доц. Дубровний Т.М. – керівник українсько-польського наукового проекту «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.

В рамках співпраці з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету, педагогічним факультетом Ряшівського університету, Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Віденського університету відбулися концерти фортепіанної музики А.Кос-Анатольського у Мюнхені (лютий 2016р.), Барселоні (вересень 2016р.), у виконанні  проф.Козаренка О.В.

Стажування у Ряшівському університеті доц. Белінської Л. С. (квітень 2016р.)

 

Студентська наукова робота

Проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію на базі Університету, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13 квітня 2016 року). Студентами кафедри було виголошено 14 доповідей.

У листопаді учасникам було організовано та проведено навчально-наукове стажування студентів 2,3 та 4 курсу театрознавчого відділення у Вроцлавському університеті (листопад 2015).

У грудні  двоє студентів виступило на Конференції з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача (м. Харків)

У березні 2016 р. студентка-учасник наукового гуртка виступила на XVІ науковій конференції студентів та аспірантів ХНУМ ім. І. Котляревського (Харків).

У квітні було проведено VІ Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 9 доповідей студентів театрознавчого відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Театр як біль суспільства», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова.

6-9 квітня 2016 року відбулась VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи»

На конференції студенти кафедри виголосили 9 доповідей:

За участь у концертах з нагоди святкувань 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка:

Поліновський О.С. (КМА-32), Банько М.В. (КМА-41), Грицюк Б. Р. (КМА-41), Кміть М.Б. (КМА-41),Ковальчук О. (КМА-41),Котеленець В.С. (КМА-41), Лісовська А.Л. (КМА-41),Наумець Д.А. (КМА-41), Перець А.П. (КМА-41), Петрук А.В. (КМА-41), Сидорко В.В, (КМА-41), Сулик Ю.Р. (КМА-41), Ціхацька В.В. (КМА-41), Янчук В.І. (КМА-41), Прибиловський К.О. (КМА-21), Тур П.А. (КМА-21), Титар Н.В. (КМА-21), Алєйнікова Я.А. (КМА-21), Михайленко В.В. (КМА-21)

За популяризацію творчості українських поетів ХХ століття:

Білоус О.В. (КМА-31), Курило Ю.Р. (КМА-31), Збаразький О.Я, (КМА-31), Іванів Ю.І,  (КМА-31), Побуринний Н.Ю. (КМА-31), Романчук І.Л. (КМА-31), Хавунка А.М. (КМА-31), Росчіс А.С. (КМА-31).

24-25 березня 2016 р.– XVІ наукова конференція «Мистетцво та його осмислення в дослідженнях молодих науковиців» (м. Харків):

Було виголошено 4 доповіді.

Студент групи КМА-31 Курило Ю.Р. отримав ІІ місце та спеціальну премію «за створення виразного художнього образу» від театрального журналу «Артерія» на VІІ Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина (Харків).

Дипломом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків) були нагороджені студенти групи КМА-31 Росчіс А.С., Романчук І.Л. та Хавунка А.-М.А..

Студентка групи КМА-31 Романчук І.Л. взяла участь у проведенні просвітянської конференції «Українське письменство: історія та сучасність» від Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Студенка групи КМА-31 Хавунка А.А. отримала подяку від ХVІІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» за поширення християнських цінностей та розвиток українських різдвяних традицій (7-24 січня 2016 р.)

 

IX Студентська наукова конференція „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 19 квітня 2016 року).

Участь взяли студенти групи КМБ-21 (8 студ.), КМБ-31 (9 студ.), КМБ-41 (7 студ.), КМБ-51м (3 студ.), КМБ-61з (1 студ.)

ІІ Студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (26 квітня 2016 року, Львів-Вроцлав-Харків-Мінськ). Студентами було виголошено 2 доповіді.

 

Проведено Студентську наукову конференцію (7 квітня 2016 р.) на якій студентами кафедри музичного мистецтва було виголошено 21 доповідь.

Загальнопольська студентська конференція “Нові простори інформації” (Вроцлав, 21 квітня 2016 р.). Участь взяло 2студентів груп КМБ-51з та КМБ-61з

Міжнародна студентська конференція «Діалог міст» (Вроцлав, травень  2016р.) (за участю  12 студентів групи КМК-21)

Студентами опубліковано 24 статті.

Студент групи КМА-21 Титар Н.В. протягом 2015-2016 року отримав стипендію Фундації Лозинських.

За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво):

Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали:

  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Алейнікова Я.А.
  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Панцерно О.О.
  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Кузіна В.В.

Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав:

  • студент четвертого курсу, гр. КМА-41 Грицюк Б.Р.

Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)  отримали:

  • студент третього курсу, гр. КМА-32 Деркач О.В,
  • студентка третього курсу, гр. КМА-32 Магденко К.Є.

 

Стипендію заслуженої артистки України Олександри Лютої (артистки Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримала

  • студентка третього курсу, гр. КМА-31 Романчук І.Л.

За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):

Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США)  отримала:

  • студент другого курсу, гр. КМТ-21 Гугнин Д.А.
  • студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Кондратюк Т.В.
  • студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Оліщук О.С.

 

Публікації

Монографії

Ямаш Ю.В. Труш малює трилогію про долю дерева. Ч. I. Про самоту. В обіймах снігу./ Юрій Ямаш. Львів: ПП Сорока Т. Б., 2016. – 184 с.

Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–1944) / Світлана Максименко. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.- 328 с.

Bogoglasnik. Pesniblagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine.

Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016.–602 S.

Богогласник. Пісні благоговійні (1790 – 1791). Збірник українських духовних пісень. Під редакцією Ганса Роте у співпраці з Юрієм Медведиком. – Т. 2: Дослідження і коментарі. – Кельн-Веймар- Відень: BöhlauVerlag, 2016. –432 с.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 256 с.

 

Підручник

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / [С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель]; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.

 

Навчальні посібники

Пасічник В.П. Гармонія / О. Іваньо, Б. Новак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

Бень Г.Л. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 200 с.

Величко О. Б. Виконавські аспекти клавірної музики Й.С. Баха. / О.Б. Величко. –  Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 70 с.

Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи / [Ред.-упор. Юзюк Н. Ф.] Авт. : Гурин О. М., Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2016. – 148 с.

 

Журнали

Просценіум – Львів, 2015. – № 1-3 (41-43). – 128 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2015_1-3_41-43/index.html

 

Інші наукові видання

Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ імені Івана Франка – 2016.- 408 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 168 с.

Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдана Козака]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.

Майя Гарбузюк: Біобібліографічний покажчик / ЛНУ імені Івана Франка; укл. Г. Біловус; вступ. ст. Н. Бічуя.  – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.

 

Участь у конференціях

 

Викладачі факультету виголосили 139 доповідей на 32 наукових конференціях, у тому числі на 10 міжнародних конференціях (53 доповіді).

3-4 листопада 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція “Sacrum et profanum в культурі” участь в якій взяли 26викладачів факультету.

4 лютого 2016 року було проведено Звітну наукову конференцію Університету участь в якій взяло 49 працівників факультету.

повна версія

 

 

 

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2015

Теми, які виконуються у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник –доцент Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж звітного періоду проводилась робота над виявленням і добором бібліографічної інформації з історії приватних бібліотек, їх складу та функціонування. Зібрано бібліографічний матеріал (близько 80 позицій), що окреслює діяльність інституцій, внесок визначних діячів бібліотечно-бібліографічної справи у творення інформаційно-бібліотечного середовища регіону. Окрім цього, проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює становлення бібліотечної освіти у Галичині першої половини ХХ століття: вивчено діяльність А. Генсьорського у бібліотеці Народного Дому, та бібліотечно-бібліографічної діяльності Л. Биковського (опрацьовано 5 праць вченого і 2 архівні справи з відділу рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника та 15 справ з архіву бібліотеки). Висвітлено книгознавчу та культурно-громадську діяльність В. Щурата, зокрема як дослідника книжкових пам’яток, доробок І. Свєнціцького. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску М. Павлика у становлення бібліотеки НТШ, дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Зібрано архівний матеріал, який репрезентує епістолярну спадщину Товариства ім. М. Качковського у світлі організаційно-методичної та культурно-просвітницької діяльності, культурно-мистецьку діяльність читалень товариства, їх організацію, соціальне призначення, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків.
До наукового обігу залучено нові матеріали про історію заснування і становлення читалень галицьких товариств, їх роль у піднесенні культурного рівня і громадської позиції населення. Окреслено місце приватної ініціативи членів товариств у формуванні бібліотечних колекцій та зібрань, вивчено книговидавничу діяльність товариств.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.За звітний період викладачами кафедри опубліковано 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Упродовж року викладачами кафедри було досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник , 22 статті у фахових закордонних та всеукраїнських виданнях, 5 енциклопедичних гасел, 1 тези доповіді. Захищена 1 кандидатська дисертація.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко О. В.).
За звітний період викладачі кафедри опрацювали основні напрямки планованої теми: філософія музики досліджувалася в аспекті становлення її як семіотичної системи в культурі ХХ поч.. ХХІ ст., яка забезпечувала комунікацію та кореляцію розвитку різних її шарів, жанрів та стилів, зокрема, окремо було досліджено шляхи становлення церковної музики після ІІ Ватиканського собору; формування виконавського тезаурусу у практиці підготовки музиканта; «знакові поля» у творчості українських композиторів (М. Вербицького, Д. Січинського, Б. Лятошинського); досліджено «життя символів» українського літературного модернізму в постмодерну добу (поетика П. Тичини у творчості сучасних українських поетів та композиторів).
У межах теми було видано 3 монографії, 56 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 9 тез доповідей, виголошено 23 доповіді на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
Упродовж року викладачами кафедри було зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми опубліковано 1навчальний посібник, 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр, досліджено мистецтво диригентів минулого, митецькі та педагогічні здобутки українського диригента-хормейстера Є. Вахняка, а також інноваційні методи роботи педагогічної діяльності С. Амбарцумяна, хорова творчість В. Степурка, жанр коломийки в хоровій музиці, композиторську спадщину М.Вербицького, українську хорову музику у виконанні Галицького камерного хору під керівництвом В. Яциняка.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано 7 статей

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – професор Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
За звітний період працівники кафедри зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.
Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.
Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.
За звітний період викладачі кафедри опублікували 1 збірник наукових праць, 16 статей та 7 тез доповідей на конференціях.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Б. М.), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
За звітний період було досліджено український професійний театр товариства «Руська бесіда», висвітлено діяльності цього театру на сторінках преси в Галичині у цей період. Уперше системно опрацьовано галицьку пресу другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. та виявлено максимальну кількість публікацій, пов’язаної з діяльністю українського театру в Галичині. Досліджено особовий склад українських труп, їх гастрольних маршрутів, дано об’єктивну оцінку театрального життя регіону вказаного періоду.
Досліджено окремі персоналії українських галицьких митців, сценічні історії постав окремих творів на українській галицькій сцені, аналіз і нова оцінка естетично-мистецьких та ідейно-політичних засад діяльності українських театральних колективів в Галичині. Окрему увагу було приділено висвітленню діяльності українських театрів у іншомовній пресі Галичини. Усю зібрану, систематизовану, опубліковану інформацію уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру.
За звітний період було опубліковано 3 збірники наукових праць, 26 статей; 19 енциклопедичних гасел, 2 тези доповідей. За 2015 р. – 5 статей та 8 словникових гасел, подано до друку монографію, рекомендовану Вченою радою Університету.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 5 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), Голова конкурсної комісії з обрання на посаду чергового режисера Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, Голова журі ХХІІІ фестивалю-конкурсу на Вищу театральну премію Придніпров’я «Січеславна» (Кривий Ріг-Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ-Запоріжжя, член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)
Дубровний Т.М. – член Науково-технічної ради Університету, член Вченої ради факультету, член науково-методичної ради факультету, співредактор Львівсько-ряшівських наукових зошитів, член НТШ.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів.;Член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк.;Член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung);Член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б. – Головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»;Член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів», член Вченої ради факультету
Коломиєць О. І. Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.
Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету.
Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кушніренко О. А.: Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв
Лаврентій Р. – секретар Театрознавчої комісії НТШ.
Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії-2015” (м. Херсон), «Відлуння» та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ).
Медведик Ю. Є.:Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради Університету;Член Національної спілки композиторів України; Дійсний член НТШ; Член Європейського товариства дослідників XVIII ст.; Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство.; Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити»; Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»; член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Плахотнюк О.- Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».
Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда». – № 1 (35)/ №2 (36). – Львів, 2015;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.
Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Біловус Г. рецензія до «Вісника Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (вип. 9).
Біловус Г. рецензія до «Основні етапи укладання бібліографічного покажчика «Львівська політехніка» в публікаціях» та пошукові дослідження в львівській періодиці»
Біловус Г. рецензія до «Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару».
Гарбузюк М. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Бучми О.Є. «Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури» – березень 2015 р.
Козаренко О. Відгук на присудження вченого звання професора Єргієву Івану Дмитровичу – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – травень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат докторської дисертації Скорик А.Я. «Мистецтво телекомунікації в культурному просторі медіакультури. Український дискурс» – червень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Коломиєць Ольги Ігорівни «Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі Північної Індії» – грудень 2014
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» травень 2015р.
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Опанасюка О.П. «Інтенціональність у просторі культури: засади,принципи, функції» – березень 2015р.
Медведик Ю. Рецензія на автореферат:Карпяк А. «Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської майстерності». Автореф. на здобуття наук. звання доктор мист. – 17.00.03 – Музичне мистецтво (Київ, 2014, НМАУ ім. Петра Чайковського).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Кіндратюк Б. Д. «Дзвонарська культура України». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26. 00. 01 — теорія та історія культури (Київ, березень 2015).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Лабунець В. М. «Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (Київ, червень 2015).
Салдан С. Рецензія на автореферат Величко О. «Музично-інструментальне виконавство доби Просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчі аспекти». Автореф. на здобуття канд. мист. (Львів, 2014).
Ямаш Ю. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві ХХ ст.» Хао Сяо Хуа (ЛНАМ, 2015)

Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 5 по 10 травня 2015 р. у Львівському університеті перебувала група студентів Вроцлавського університету. Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.
З 16 –23 листопада 2014 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом викладачів кафедри – доцентів М. Гарбузюк та М. Циганик перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (РП). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн. За період перебування у Вроцлаві студентам вдалось побувати на екскурсіях у:Вроцлавському університеті, Бібліотеці «Оссолінеум», Українській православній церкві, Центральній частині міста, Вроцлавському зоопарку, Центрі Єжи Гротовського, Національному музеї, Teatr Polski (дві сцени з трьох, які знаходяться в різних будівлях),театр Ad Spectatores
Доц. Гарбузюк М.В. – наукове стажування у Вроцлавському університеті. (лютий, 2015)
Ас. Лаврентій Р. – участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
У рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав-Опава) для студентів культурологів було організовано та проведено науковий семінар «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук; дослідницький проект «Сентиментальні речі Підзамча» (23-27 березня 2015р.). Організовано та проведено спільні теренові дослідження «Невидиме місто: львівське Підзамча» (4-9 травня 2015р.)
Було здійснено презентацію проміжних результатів, а саме соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ) (16 червня 2015 р.) та проведено Міжнародну наукову конференцію «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів. (24-27 вересня 2015 р.)
В рамках угоди про співпрацю з Ряшівським університетом (РП)
доц. Дубровний Т.М. є керівником двох українсько-польських наукових проектів: «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр. та «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання – 2013-2015 рр.
доц. Белінської Л. С. та доц. Дубровний Т.М. пройшли наукові стажування у Ряшівському університеті (березень 2015р.)
проф. Ю. Медведик є співголовою Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовно-пісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу). м. Ґент (Бельгія) (з липня 2014 р.), а також співголовою Проекту Spiritual songs as collector’s items (Дослідницький німецько-українсько-бельгійсько-словацький джерелознавчо-археграфічний проект). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення 2019 р..
Ст. викл. О. Коломиєць – здобуланаукову стипендію ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016 р.)
Угода про співпрацю з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету (РП);
В рамках угоди з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина) професор Єфіменко А.Г. взяла участь у науковому проекті Німецької спілки Дмитра Шостаковича «Шостакович і авантгард»; прочитано лекцію «Лятошинський і український авангард»(вересень 2015р.)

Студентська наукова робота
22-25 квітня 2015 року відбулась V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності. Учасники: студенти-театрознавці Львівського національного університету ім. Івана Франка та Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського). На конференції студентами кафедри було виголошено 16 доповідей
Проведено V Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 17 доповідей студентів театрознавчого відділення. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Сучасний театр Харкова і Львова», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова. (квітень, 2015)
На базі університету було проведено VІІІ Студентську наукову конференцію „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 21 квітня 2015 р.), відбулось засідання:
– секції Бібліотекознавчі студії. Студентами було виголошено 26 наукових доповідей із зазначених вище проблем.
–секції Філософії мистецтва. Студентами було виголошено 14 доповідей
– секції Музичні та етномузичні студії. Студентами було виголошено 7 доповідей.
– секції Хореографії (Хореології). Студентами було виголошено 25 доповідей.
23-27 березня 2015р. – організація та проведення наукового семінару «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук, а також організація та проведення дослідницького проекту «Сентиментальні речі Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
4-9 травня 2015р. – організація і проведення спільних теренових досліджень «Невидиме місто: львівське Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
Презентація проміжних результатів: 16 червня 2015 р. соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ)
24-27 вересня 2015 р. Міжнародна наукова конференція «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів.
ІIІ Всеукраїнська студентська наукова конференція, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (22 квітня 2015 року). Студентами було виголошено 25 доповідей.
Студентами опубліковано 20 статей.
1 грудня 2014 року студент групи КМА-22 Поліновський О.С. зайняв ІІ місце, Деркач О.В. ІІ місце та студент групи КМА-51 Понзель М.І. ІІІ місце на Відкритому обласному конкурсі молодих акторів імені Марії Затварської (Івано-Франківськ).
Травень 2015 р. Гоменюк С.С. (студент 5 курсу, гр. КМА-51) отримав 3-ю премію у VII Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка.
Студентка групи КМА-51 Брацук А.Л. стала лауреатом І премії у номінації «Джазовий вокал» на Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» (Трускавець).
Студентка групи КМТ-51 Цигилик М. М. нагороджена грамотою в номінації «Патріотизм понад усе» у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: студентка другого курсу, гр. КМА-21 Романчук І.Л., студентка третього курсу, гр. КМА-31 Лісовська А.Л.
Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав: студент другого курсу, гр. КМА-21 Збаразький О.Я., студент другого курсу гр. КМА-22 Поліновський О.С.
Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (актистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримали:студент другого курсу, гр. КМА-22 Дерпак Я.І., студент третього курсу, гр. КМА-31 Сидорко В.В.
За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):
Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримала: студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Солов’юк В.В., студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Стерняк Т.В. та студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Цигилик М.М
Публікації
Монографії
Белінська Л.С. Національна пам’ять української діаспори США. (просопографічний аспект)/Белінська Л.С. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
Павлій Г.І. Духовний тезаурус музиканта / Павлій Г.І. – Львів: Каменяр, 2015. – 291 с.
Медведик Ю.Є. “Ad Fontes: з історії української музики XVIІ – початку XX ст.”. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 618 с.
Навчальні посібники
Медведик Ю.Є. «Історія української музики: «Почаївський Богогласник» Видатна пам’ятка української культури доби Бароко/ Медведик Ю.Є. – Дрогобич: Видав. відділ Дрог. держ. пед. ун-ту ім.. І. Франка, 2015. – 72 ст.
Юзюк Н. Ф. Моя країна – Україна: Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва / Авт. Юзюк Н.Ф., Тесля О.І. – Львів: НМЦО м. Львова, 2015. – 180 с., з іл.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 15. – 228 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2014. – № 1-3 (37-40). – 214 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2014_1-3_38-40/index.html
Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 2. – Львів-Ряшів, 2014. – 255 с.
Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / гол. ред.. Г. Гжибек.[відповід. ред. Т.М. Дубровний ] – Львів; Rzeszow, 2014. – 208 с.
Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірка статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 160 с.
Райнгардт М. Я лише театроман / Макс Райнгардт // Max Reinhardt/ Ich bin nichts als ein Theatrmann. Brie, Reden, Aursatze, Interviews, Gesprache, Auszuge aus Regiebuchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –184 с. + іл.
Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейєрхольд, перек. з рос. Б. Козак. – Львів, 2015. – 64 с. + іл. (видання друге, виправлене)

Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 28 наукових конференціях, у тому числі на 16 міжнародних конференціях та виголосили 110 доповіді.
2-3 листопада 2014 р на факультеті культури і мистецтв відбулась III всеукраїнська наукова конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті» (ЛНУ ім. І. Франка,.).
5 лютого 2015 року відбулась Звітна наукова конференція Університету де співробітниками факультету було виголошено 73 наукові доповіді.

повна версія звіту 2015

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2014

Теми, які виконують у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж 2014 року тривала робота над бібліографічним групуванням матеріалу з історії бібліотек Львівщини першої половини ХХ століття. Зібраний бібліографічний масив (близько 40 позицій) окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, склад і специфіку комплектування їх фондів; діяльність визначних постатей бібліотечно-бібліографічної справи. Також проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює Василя Щурата як дослідника книжкових пам’яток і тривала робота над дослідженням книгознавчого доробку І.Свєнціцького. (проаналізовано низку праць та архівних матеріалів, та епістолярію).Упродовж звітного періоду виконувалась робота з джерельною базою, збору матеріалу, який висвітлює культурно-мистецьку діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського, їх організацію, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску Михайла Павлика у дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Бібліографія: 1 навчально-методичний посібник.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Основні результати
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період основну увагу було зосереджено над питанням музичної україністики, зокрема у контексті джерелознавчих (Ю. Медведик, О. Кушніренко), етномузикознавчих студій (В. Пасічник, О. Коломиєць), музичної педагогіки (О. Кушніренко), культурології (Св. Салдан). Велась також робота щодо систематичного проведення науково-методичних семінарів із залученням як викладачів кафедри, так і музи кологів інших наукових інституцій, зокрема й зарубіжних (США).
Проф. Ю. Медведик розпочав у липні 2014 р. роботу як співголова Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовнопісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу) за участю дослідників з України, Словаччини, Німеччини та Бельгії. Також проф. Ю. Медведик стажувався у Боннському університеті (Німеччина, липень-серпень 2014 р.) в рамках наукової стипендії Фонду Герца («Heinrich Hertz-Stiftung»).
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції, сучасність та перспективи» (Львів, 1 жовтня 2014 р.) за участю музикознавців Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Тернополя, Мукачева, Дрогобича, а також з університету Нью-Гейвен (США).
В рамках конференції було проведено також презентацію: монографія Руденко Л.Г. «Нотна бібліотека Київської духовної академії» (модератор
Ю. Медведик).
Всі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.
В межах даної теми було опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 16 статей, з яких 12 – у вітчизняних фахових виданнях, 4 – у зарубіжних виданнях, 1 тезу доповіді на міжнародній науковій конференції.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко Олександр Володимирович).
Основні результати
Викладачі кафедри взяли участь у підготовці до друку спільного українсько-польського збірника «Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу» що вийде у листопаді 2014 року у співпраці з Ряшівським університетом (Польща). Видання отримало грант Міністерства освіти Республіки Польща.
З теми дослідження доцент Рибчинська З. Б. підготувала виступ на науковому семінарі кафедри філософії мистецтва «Теорії символу ХХ ст.».
Професор Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства.
Результати дослідження за плановою темою оприлюднені у 13 вітчизняних та 9 іноземних публікаціях, 14 доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
В межах роботи над темою проведено таку роботу: зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджувалась проблема впровадження нових технологій навчання у класі хорового диригування та проблема сприйняття хорової музики ХХІ ст. Було розглянуто диригентське виконавство у Львові від поч. ХХ ст. до 1939року. Синтез музично-виконавської та педагогічної майстерності в творчій діяльності Народного артиста України Євгена Вахняка. Були проаналізовані психологічні аспекти диригентсько-хорового виконавства в хоровому класі; сучасне українське хорове мистецтво на прикладах творчості О.Козаренка, Л.Дичко, Є.Станковича та інших композиторів. Досліджувалась музична інтерпретація поезії Т.Шевченка, українські хорові твори композиторів ХІХ ст.,жанр коломийки в хоровій музиці, пріоритетні напрямки розвитку Львівської фортепіанної школи в ХХІст., хорова школа професора Павла Муровського., а також розробка матеріалів навчальної програми «Регент Церковного Хору».
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 2 статті, 1 теза доповіді на міжнародній конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – доц., заслужений артист України Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
Основні результати:
З ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Петрика О. О. та Шарикова Д. І., а також за підтримки українських науковців розроблено паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво». Затверджено паспорт наказом МОН України від 26.05.2014 року № 642.
Організовано всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 2 навчально-методичні посібники, 2 збірники наукових праць, 14 статей, 5 тез доповідей.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
Основні результати:
Подіями, що сприяли дослідницькій активності, стали святкування ювілейних дат: 200-річчя від дня народження Т. Шевченка та відзначення 150-ліття від дня створення Руського народного театру товариства “Руська бесіда”. Цим датам були присвячені наукові конференції на факультеті культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка та театрознавчої комісії НТШ (6 березня 2014), в яких брали участь викладачі кафедри із відповідними доповідями.
Під час святкування 10-ліття факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка підчас науково-практичної конференції “Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи (30 вересня 2014) також прозвучало дві доповіді, що висвітлювали заявлену тему.
Важливою подією була підготовка та друк збірника праць відомого українського галицького історика театру Степана Чернецького, що містить велику підбірку його критичних матеріалів, присвячених діяльності українського театру в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. У збиранні матеріалі та підготовці видання до друку взяли участь викладачі кафедри на чолі із проф. Б. Козаком.
Двоє викладачів кафедри продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями, безпосередньо пов’язаними із важливими аспектами даної теми.
Зібрано та упорядковано та видано значну кількість театрально-критичних матеріалів С. Чернецького, присвячених діяльності українського театру в Галичині. Це видання слугуватиме як важливим навчальним виданням для студентів, котрі вивчають історію українського театру, так і для науковців різних гуманітарних галузей, зацікавлених питаннями історії театру в Галичині.
Продовжено публікації в енциклопедіях, зокрема «Енциклопедії сучасної України», Шевченківської енциклопедії, словникових статей, присвячених персоналіям українських театральних діячів у Галичині.
Нові дані до історії українського театру в Галичині другої половини ХІХ – І половини ХХ ст. уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру, що викладаються на факультеті культури і мистецтв.
У низці доповідей окремо заакцентовано увагу на проблемах залучення до навчальних програм з історії українського театру, що викладають у вищих мистецьких навчальних закладах України, тем, пов’язаних із діяльністю українського професійного театру в Галичині.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 збірник праць, 9 статей, 4 словникові гасла, 1 теза доповіді.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М.В. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;
член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 4 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), голова театрознавчої комісії НТШ
Гелитович М.Й. – член редколегії Літопису Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького;
Дубровний Т. М. – Член Вченої ради факультету, член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка , головний редактор першого тому Львівсько-ряшівських наукових зошитів, науковий секретар Львівсько-Ряшівських наукових зошитів.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів, член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк, член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung), член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б.М. – головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член ювілейного комітету Львівської облдержадміністрації до святкування 200-ліття від дня народження Т.Шевченка;член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. В. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво; Експерт ВАКу по присвоєнню наукових ступенів та вчених звань;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»
Коломиєць О. І. – Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО з 2007 р. та Офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р., редактор англомовних резюме Вісника Львівського університету Серія : Мистецтвознавство.
Крохмальний Р. О. – Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор».
Кундис Р. Ю.член Асоціації акордеоністів-баяністів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кустов С.П. – голова експертної комісії при Львівській міській раді по прийняттю рішення встановлення пам’ятного знаку відомому українському режисеру Скляренку В. В. (в парку по вулиці Науковій у місті Львові)
Кушніренко О.А. – Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв, член Бюро профспілкової організації факультету культури і мистецтв
Максименко С.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; член журі Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2014» (Херсон), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ); член експертної ради Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» (Коломия, Ів.-Франк. обл.).
Медведик Ю. Є. – Член національної Спілки композиторів України, член НТШ, заступник головного редактора збірника Вісник ЛНУ Серія: Мистецтвознавство, член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих учених «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич), науковий редактор Львівсько-Ряшівських наукових зошитів, член Вченої ради факультету
Паньків М. В.Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009).Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Пасічник В. П. – Член національної Спілки композиторів України, відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серії Мистецтвознавство.
Петрик О. О. Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Тайнель Е.З. – член Вченої ради університету
Шіт Т. Р.Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Ямаш Ю.В. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Доц. Гарбузюк М. В. була офіційним опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготувала 2 відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Козаренко О. В. підготував 4 відгуки на докторські дисертації, 5 відгуків на кандидатські дисертації, рецензії на монографії Шарикова Д. І. «Хореографічна термінологія» – Л., травень 2014; «Мистецтвознавча дисципліна хорологія як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії». – Л., травень 2014; навчальний посібник Шарикова Д. І., Бернадської Д. П «Мистецтво балетмейстера». – Л., травень 2014; монографію Сиротинської Н. «Перло многоцінне або музично-поетичний світ богородичної гимнографії» – Л., червень 2014
Доц. Купчинська Л.О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Медведик Ю. Є. був опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготував 1 відгук на автореферати докторської дисертацій.
Доц. Рибчинська З. Б. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц. Салдан С. О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц Хмула О.Г. підготував 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Ямаш Ю.В. був опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 25.11.–01.12.2013 р. 9 студентів перебували у Вроцлавському університеті;
19.01 2014 – 26.01 2014 – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Гарбузюк М.В. пройшла наукове стажування у Вроцлавському університеті.
Лаврентій Роман – асистент кафедри бере участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
Доц. Дубровний Т. М. керівник проекту «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту: WP-A/IP, 2013N /2. Термін виконання – 2013–2015 рр.
Ст. викл. Коломиєць О. І. бере участь у міжнародному науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук. Керівник проекту професор Т. Д. Каль. Термін виконання 2010–2014 рр.
Проф. Медведик Ю.Є. бере участь в міжнародному науковому проекті «Heinrich Hertz-Stiftung» (Дюссельдорф – Кельн – Бонн, 2014, липень-серпень)».
Доц. Рибчинська З. Б. у рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав) прочитала публічну лекцію «Zwyczajny dzień Brunona Schulza» на Міжнародному фестивалі мистецтва та літератури «Bruno Shculz Festiwal». 14-19 жовтня 2014 р. Вроцлав, Польща.
Доц. Белінська Л. С. у березні 2014 р стипендіака від Австрійського бюро при ЛНУ імені Івана Франка у Віденському університеті, в інституті історії Східної Європи. Керівник стажування проф. Сусанне Керстін Йобст.
Проф. Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства. Наукове стажування в Німеччині ДААД (липень 2014); Проект Німецької спілки Дмитра Шостаковича. Доповідь на тему: Schostakowitsch „Die Nase“ und Prokofjew „Die Liebe zu den drei Orangen“ на XVI. міжнародному симпозіумі у Кьонігштайні 26. 27.09.2013; брала участь у науковому проекті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи».
Проф. Козаренко О. В. прочитав курс лекцій з історії української музики в Українському Вільному університеті (Мюнхен, січень – лютий 2014 р)

Студентська наукова робота
10.04.2014 р.. відбулась VІІ Студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору».
09.04.2014 р. на кафедрі філософії мистецтв відбулася Міжнародна студентська конференція «А де мистецтво? Сприйняття мистецтва в культурному просторі».
9–12 квітня 2014 року відбулась ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (до 150-річчя від дня створення Українського народного театру товариства “Руська бесіда” та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)
Студентами опубліковано самостійно 58 статей.
Зварич В.І. (студентка ІV курсу групи КМХ-42). Номінація класична хореографія (соло, професіонали) Лауреат ІІІ ступеня / ІV Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «Mysl-potok». – Київ, 2014.
Ансамбль українського танцю кафедри режисури та хореографії (студенти І, ІІ, ІІ, ІV, V курсів). Лауреати І ступеня Регіонального туру ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. – Львів, 2014.
12 березня 2014 р. студент групи КМА-12 Деркач О. В. здобув перше місце на вечорі-конкурсі на краще читання творів Т. Шевченка «У вінок Кобзареві» (Національний університет «Львівська Політехніка»)
Липень 2014 р. участь Деркача О. В. (студент 1 курсу, гр. КМА-12) у Всеукраїнському конкурсі читців імені Лесі Українки «Лесині джерела».
13 травня 2014 р. – на 7 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка (м. Київ) диплом переможця ІІ ступеня отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-41).
25 вересня 2014 р. – на 18 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Лесі Українки (м. Київ) дипломом ІІ премії нагороджена Ковальчук Х. В. (гр. КМА-51с), диплом учасника отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-51с).

Публікації

Навчальні посібники
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Р. Білоусова та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 c.
Медведик Г., Медведик Ю. «Історія української музики: «Ліра та її мотиви» Порфирія Демуцького»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2014. – 62 ст.
Камінська М.М. Хрестоматія хорового співу : навч. метод. посібник / автор-упорядник Марія Камінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 142с.
Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вальдемар Пансо. – Труд и талант в творчестве актера. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. – Переклад з рос. Є. Стародинова; наук. ред. Б. Козак – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
Ave, Maria! : перлини світової вокальної класики в перекладі для голосу в супроводі бандури / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 60 с.
Людкевич С. Одна пісня голосненька (для капели бандуристів) : навчальний посібник / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 52 с.
Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Методичний посібник / Плахотнюк О. А., Благова Т. О., Горбачук Р. С., Лань О. Б., Мартиненко О. В., Павлішена Л. В., Сандульський С. М., Чілікіна Н. О., Шариков Д. І. // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 148 с.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 12. – 252 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 13. – 276 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 14. – 334 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2013. – № 1-3 (35-37). – 248 с.

Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 1. – Львів-Ряшів, 2013. – 272 с.
Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (2004-2014 рр.) /Інформаційно-довідкове видання. Відпов. за вип. Козаренко О., Гарбузюк М., Демчук Н., Бічуя Н., Плахотнюк О., Стародинова Є. – ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 224 с.
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів : Літопис, 2014. – 584 с., 106 іл. – (Упоряд.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук).
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові статті за матеріалами наукової студентської конференції, секція «Хореографічне мистецтво (Хореологія)» (Львів, 12 квітня 2013 року) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с. : іл.
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник наукових статей (випуск 2) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – 168 с. : іл.
Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 34 наукових конференціях, у тому числі на 23 міжнародних та виголосили 172 доповіді.

30.09-02-10.2014р. на факультеті культури і мистецтв відбулась Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи» присвячена 10-літтю заснування факультету.