Звіти про наукову роботу за 2014 – 2017 роки

Звіт про наукову роботу

факультету культури і мистецтв – 2017

 

 1. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

3.1 Резюме українською мовою (0,3с.)

На кафедрі бібліотекознавства і бібліографії виконується тема в межах робочого часу «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016–31.12.2018 рр.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Демчук Н.Р.

Упродовж 2017 року тривала робота над 1. бібліографічним виявленням і добором матеріалів із газети “Наші дні” (1941–1944 рр.). На підставі опрацьованих публікацій зібрано бібліографічний масив (понад 30 позицій), що окреслює питання культурно-мистецьких процесів і явищ Львівщини періоду німецької окупації; 2. із пошуку, відбору та створення повного наукового бібліографічного описання україномовної книги 1910–1923 рр. у фондах НБ ЛНУ імені Івана Франка. Опрацьовані матеріали становлять понад 400 позицій та використані для поповнення репертуару української друкованої книги; 3. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує звітну документацію Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-навчальної та культурно-просвітницької діяльності; 4. із опрацювання україномовного книжкового репертуару Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., які зберігаються у фондах бібліотек Львова та Кракова з метою виявлення інформації про видавничу діяльність українських політичних, культурних і військових об’єднань на території Польщі у міжвоєнний період; 5. окреслення читацтва як об᾽єкту соціологічних досліджень Михайла Павлика.

У межах теми за звітний період опубліковано 6 статей.

 

Викладачі кафедри музикознавства та хорового мистецтва упродовж 2017 р. працювали над розробкою двох тем:

 1. «Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій» (№ держреєстрації 0117U001314, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю.Є.

За звітний період викладачі кафедри працювали над дослідженнями, які стосуються різноманітної проблематики музичної україністики, взаємозв’язків української та західноєвропейських культур, етномузикознавчої європеїстики, філософії музики та композиторської творчості. Зокрема, велась робота над питаннями дослідження літургійної та паралітургійної української музичної спадщини (проф. Ю. Медведик, асп. І. Казнох); продовжено роботу над дослідженням творчості відомого диригента А. Кушніренка (ст. викл. О. Кушніренко); започатковано роботу над дослідженням музично-педагогічної діяльності українських композиторів на межі ХІХ – ХХ ст. (проф. Ю. Медведик, ст. викл.О. Кушніренко); значну увагу приділено аналізу різноманітних аспектів специфіки музичної творчості та виконавства (доц. Т. Дубровний, доц. О. Коломиєць, доц. С. Салдан). Викладачі кафедри подали до друку низку статей та енциклопедичних гасел, виголосили доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях, опонували кандидатські дисертації, писали відгуки на автореферати.

У рамках стипендійних програм доц. Т. Дубровний та проф. Ю. Медведик досліджували питання взаємовпливів національних музичних культур центрально-східноєвропейського ареалу.

Завідувач кафедри проф. Медведик залучався до роботи як експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»)) та член Науково-методичної ради МОН України (розробка держстандартів 025 Музичне мистецтво», ОР «Магістр»).

Загалом за звітний період опубліковано 27 наукових праць у різних жанрах, з них: 20 статей, 1 навчально-методичний посібник (Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р.), 4 публікації у формі тез доповідей на наукових конференціях; 1 рецензія на друковане видання, 1 музично-редакторська робота, опонування 2 кандидатських дисертацій (проф. Ю. Медведик).

 

 1. «Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.» (№ держреєстрації 0117U001311, термін виконання 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Пасічник В.П.

За звітний період викладачі кафедри працювали над дослідженнями, пов’язаними з хоровою культурою України та Галичини. Окрему увагу було приділено питанням методики хорового співу, диригентській техніці, різноманітним виконавським аспектам (О. Білоус, М. Ковбасюк, М. Камінська, С. Теодорович). Також окремі викладачі кафедри виявили зацікавлення творчими доробками відомих українських диригентів та хорових диригентів (З. Демцюх, М. Камінська). Доц. М. Камінська підготувала та опублікувала хорову хрестоматію, до якої увійшли твори українських та зарубіжних композиторів, обробки українських народних пісень, подано ґрунтовні методичні рекомендації. Доц. М. Телюк опублікував власні хорові твори, які він виконував упродовж 50-ти років своєї музично-педагогічної та творчої праці зі студентами та хоровими колективами Львова. Доц. Пасічник В.П. підготував рецензію на монографію професора, доктора мистецтвознавства І. Довгалюк, присвячену питанням фонографування музичних творів, передовсім фольклорних; опублікував статтю про специфіку та методику фонографування О. Роздольського.

Важливим досягнення став захист кандидатської дисертації «Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект)» М. Ферендович, в якій висвітлюються питання диригентського мистецтва львівських митців.

За звітний період викладачі кафедри опублікували 1 навчально-методичний посібник, 12 наукових статей, виголосили 18 доповідей на наукових конференціях.

 

Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689, термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.

На виконання планової теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі», що виконувалася в межах робочого часу, викладачі кафедри взяли участь у підготовці до друку колективної українсько-польської монографії «Sacrum et profanum в культурі» за наслідками конференції, що пройшла у жовтні 2015 р. у співпраці з Ряшівським університетом (Польща); «Ерос і Етос в культурі» за наслідками конференції, що пройшла у листопаді 2016 р. у співпраці з Ряшівським університетом (Польща), Пряшівським університетом (Словаччина). Здана до друку однойменна колективна монографія за темою заявленої конференції.

За темою дослідження вийшла друком праця:

Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї / [упоряд.: Олександр Козаренко, Любомир Лехник]. – Коломия : Вік, 2016. – 256 с.

Різні аспекти загальної тематики були оприлюднені на засіданнях наукового семінару кафедри, зокрема, у виступах доц.Купчинської Л.О. («Український екслібрис»); доц.Белінської Л.С. («Культурна пам’ять української діаспори»); проф.Козаренка О.В. («Духовна творчість композитора та її чинники»).

У межах теми було написано 11 статей, виголошено 13 доповідей на міжнародних конференціях.

 

Викладачі кафедри музичного мистецтва в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Теоретично-практичні підходи до вдосконалення і осучаснення музичної освіти» (№ держреєстрації 0117U001313, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З.

В межах роботи над темою проведено таку роботу: розкрито історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей про школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття; узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно; окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти.

Розпочато роботу зі створення комплексу науково-методичного забезпечення та підготовки майбутнього педагога – музиканта загального профілю. Викладачі кафедри готують матеріали для шкільних підручників, фоно- та нотних хрестоматій, пісенників, методичних посібників для вчителів «Музики». Все це надбудовується на створення регіональної програми предмету молодших школярів та підлітків. Планується об’єднати вчених-методистів України для вдосконалення прийомів загального музичного виховання на основі більш ефективних та вивірених практикою методів, та принципів світової та української музичної педагогіки.

В межах теми в 2017 році опубліковано: 1 підручник, 3 навчальних посібники, 1 статтю.

 

Викладачі кафедри режисури та хореографії в межах робочого часу працювали над темою: «Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)» (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.). Науковий керівник – народний артист України, професор Петрик О. О.

За звітний період працівники кафедри здійснили такі види робіт:

– розробили проект стандарту другого рівня вищої освіти (бакалавр) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія, проект стандарту другого рівня вищої освіти (ступінь магістра) галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія, навчальний план магістра з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 024 Хореографія;

– організували і провели всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва: Третю Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (10 листопада 2016 року), VІ Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (15 травня 2017 року), Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (16–17 березня 2017 року);

– організували і провели IV Міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance) – 2016» (10–13 листопада 2016 року).

Основна тематика дослідницької діяльності: опубліковано матеріали, пов’язані з хореографічною освітою та наукою в Україні; висвітлено на наукових конференціях узагальненні наукові положення з теорії та історії хореографічної культури України та світу; здійснено дослідження розвитку хореографічних колективів західних областей УРСР другої половини ХХ століття; проаналізовано ключові вектори творчої ґенези танцювальних закладів на західноукраїнських землях у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному розвитку за часів «перебудови»; систематично проводяться науково-методичні семінари та майстер класи з хореографічних дисциплін.

У 2017 році викладачі кафедри опублікували: 1 монографію, 2 посібники, 12 наукових статей.

 

Викладачі кафедри театрознавства та акторської майстерності в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)» (№ держреєстрації 0116U001690, термін виконання – 01.01.2016–31.12.2018 рр. Науковий керівник – народний артист України, професор Козак Б. М.

Упродовж 2017 року тривала робота над опрацюванням джерельної бази для дослідження історії театрів Галичини, їх репертуару, складу труп та гастрольних маршрутів творчих колективів. Зібраний матеріал науково систематизовано і представлено в першому томі монографічного дослідження «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі», що висвітлює діяльність установи в період Другої світової війни (див. четвертий розділ «Воєнний період (1941–1944)» (авт. Роман Лаврентій), хрестоматії «Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)», укладеній за матеріалами австрійської німецькомовної преси, підручній книзі Доміана Козачковського для акторів та режисерів, низці наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, доповідей, виголошених на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

За звітний період опубліковано: 1 монографію, 1 хрестоматію, 1 підручну книгу, 7 наукових статей.

 

 

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ)

Дем’янчук Андрій Львович – доцент кафедри режисури та хореографії

Тема дисертації: «Матір Божа Неустанної Помочі» у контексті богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: іконографія, художні особливості». кандидат мистецтвознавства (17.00.05 – образотворче мистецтво).

Захист відбувся 18 жовтня 2016 р. (спеціалізована вчена рада Д 35.103.01, ЛНАМ). Диплом ДК № 040252, рішення Атестаційної колегії МОН України від 13 грудня 2016 р.

Ковбасюк Андрій Михайловичасистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Тема дисертації: «Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (спец. 17.00.03 – музичне мистецтво).

Захист відбувся 23 травня 2017 р. (спеціалізована вчена рада К 41. 857.01, Одеська націо-нальна музична академія імені А.В.Нежданової).

Ферендович, Мар’яна Василівна асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Тема дисертації: «Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект)» (спец. 17.00.03 – музичне мистецтво).

Захист відбувся 24березня 2017 р. (спеціалізована вчена рада К 35. 869.01, Львівська націо-нальна музична академія імені М. В. Лисенка).

 

 

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

За звітний період на факультеті опубліковано: 1 монографію, 6 навчально-методичних посібників, 1 підручник, 54 наукових статті, 4 публікації у формі тез доповідей на наукових конференціях; 1 рецензія на друковане видання, 1 музично-редакторська робота, опонування 2 кандидатських дисертацій; виголошено 13 доповідей на наукових конференціях,

 

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель)

 

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо)

 

 1. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо):

а) Рецензування авторефератів дисертацій та інших наукових досліджень:

Гарбузюк М. – Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (cпеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство) Захаревича Михайла Васильовича «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у динаміці соціокультурних перетворень 1920 – 2001 років» (захист відбувся 29 листопада 2016 р., Національна музична академія України імені П. І. Чайковського).

Гарбузюк М. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Осадчук Тетяни Романівни на тему «Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини ХХ – початку ХХІ століття», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) (захист відбувся 30 травня 2017 р., Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ).

Гарбузюк М. Відгук офіційного рецензента на проект Стандарту вищої освіти 026 «Сценічне мистецтво» (бакалавр) Міністерства освіти і науки (травень 2017 р.).

Гарбузюк М.            Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». – Київ : [б. в.], 2016. – 168 с.

Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ : [б.в.], 2016. – 312 с.

Козаренко О.В. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію п.Корчинської-Яскевич Божени Мирославівни «Витоки і становлення професійної сопілкової культури в просторі українського інструменталізму».

Козаренко О.В. Відгук офіційного опонента доктора мистецтвознавства, кандидатську дисертацію п.Сіренко Євгенії Ігорівни «Жанровий простір скрипкової музики Євгена Станковича».

Козаренко О.В. Рецензія на автореферат докторської дисертації Сиротинської Наталії Ігорівни «Богородична гимнографія у вимірах духовної культури України ХІ – ХVII століть».

Козаренко О.В. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шейко Алли Олексіївни «Хорові твори Гоффредо Петрассі 1930-х початку 1940-х років у контексті італійської музики перщої половини ХХ століття».

Козаренко О.В. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Гусар Дзвіни Олексіївни «Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті інноваційних методів формування абсолютного слуху музиканта-професіонала».

Козаренко О.В. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Чубак Антоніни Андріївни «Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора».

Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ).

Медведик Ю.Є. Опонування кандидатської дисертації Юсипів Н.Я. «Літургічний контекст піснеспівів воскресної утрені (на матеріалі українських ірмологіонів XVIІ – XVIII ст.) Захист відбувся 23.06.2017 р.

Медведик Ю.Є. Опонування кандидатської дисертації Теслі Т. М. «Музично-поетичний вимір піснеспівів вечірні (на матеріалі українських ірмологіонів XVI – XVIII ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Захист відбувся 27.01.2017 р.

Медведик Ю.Є. Відгук на автореферат дисертації Загнітко Катерини Миколаївни «Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі: історія, теорія, практика», представлений на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (2017 р.).

Плахотнюк О.А. Відгук на автореферат дисертації Бикової Ольги Вікторівни «Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у процесі позааудиторної виховної роботи вищих навчальних закладів», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання (червень 2017 р.).

Плахотнюк О.А. Рецензія на навчально-методичний посібник Рабченюка С. В. «Теорія та методика викладання латиноамериканських танців» для студентів І курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 024 «Хореографія» (лютий 2017 р.).

Плахотнюк О.А. Рецензія на навчальну програму «Гімнастика» для студентів з спеціальності 6.020202 «Хореографія», підготовлену кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслуженим працівником культури України Таранцевою Оленою Олександрівною (лютий 2017 р.).

Плахотнюк О.А. Рецензія на навчальну програму «Організація наукових досліджень» для студентів зі спеціальності 024 «Хореографія» підготовлену доцентом, кандидатом мистецтвознавства, доцентом кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Погребняк Мариною Миколаївною (лютий 2017 р.).

Плахотнюк О.А. Рецензія на навчальну програму з позашкільної освіти спортивного напрямку «Паркур» (6 років навчання), підготовлену завідувачем відділом спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи ЦТДЮГ, викладачем гімнастики та акробатики СТК «Карменс», майстром спорту України з спортивної гімнастики Єсіповою Олександрою Анатоліївною (серпень 2017 р.).

Плахотнюк О.А. Рецензія на навчальну програму з позашкільної освіти спортивного напрямку «Спортивна акробатика» (8 років навчання), підготовлену завідувачем відділом спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи ЦТДЮГ, викладачем гімнастики та акробатики СТК «Карменс», майстром спорту України з спортивної гімнастики Єсіповою Олександрою Анатоліївною (серпень 2017 р.).

Чура В. І. Відгук на автореферат дисертації Костюка Олега Анатолійовича на тему «Зовнішньополітичні орієнтири України у російській суспільно-політичній думці 1990-х рр.», поданої до захисту в спеціалізовану вчену раду Д.35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

б) Членство у спеціалізованих учених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо.

Гарбузюк М. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 7 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ); Секретар часопису «Pomiędzy. PolonistycznoUkrainoznawcze Studia Naukowe» (Вроцлав, Польща).

Дубровний Т. – співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», науковий редактор 3 і 4 томів «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член комітету по присудженню Львівської обласної премії в галузі мистецтва та літератури.

Козаренко О. – член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів», член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство».

Коломиєць О. – член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р.О.учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.07 – фольклористика; голова редколегії видання «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член редколегії журналу «Міфологія і фольклор»; член редколегії видання «Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології».

Кунанець Н.Е. – член Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.02 – документознавство, архівознавство; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; член редколегії фахового видання «Вісник Національного університету “Львівська політехніка”» серії «Інформаційні системи та мережі» (секретар редколегії).

Кундис Р. – член Національної Всеукраїнської музичної спілки; член Асоціації акордеоністів-баяністів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Лаврентій Р. – член Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. – член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член ради департаменту культури Львівської Облдержадміністрації.

Максименко С.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; член театрознавчої комісії НТШ; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; член експертної ради Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії” (м. Херсон), «Відлуння» та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ); автор циклу телепрограм «Портрет» Львівської обласної державної телерадіокомпанії (присвячених М. Кацалу, І. Лацаничу, З. Дехтярьовій, Б. Ступці та ін.).

Медведик Ю. – експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, член Національної спілки композиторів України, дійсний член НТШ, член Європейського товариства дослідників XVIII ст., заступник головного редактора збірника «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство», співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук».

Пасічник В. – відповідальний секретар «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Національної Спілки композиторів України.

Петрик О. – голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України.

Плахотнюк О. – член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар); член Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO); член Національної хореографічної спілки України; член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»; засновник молодіжного наукового видання «Хореографічна культура – мистецькі виміри»; куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Яскрава Країна» (м. Трускавець), «Best Fest» (м. Харків), «Юніор Балет-Фест», «Балет-Фест», «Самоцвіти», «Сурми звитяги», «Танцювальне подвір’я», «Різдвяні канікули» (м. Львів), Районних оглядів хореографічних колективів (м. Жовква, м. Рава-Руська); директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс»; художній керівник та балетмейстер «Театру-танцю “Відлуння”», Спортивно-танцювального клубу «Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Седляр О.В.секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (Львів); член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Ksi№їce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. – академік Академії мистецтв України; головний редактор журналу «Театральна бесіда»; голова Львівського міжобласного відділення НСТД України.

Хамула О.Г.член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина); член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія), включеного в базу даних РІНЦ.

Холов Т. І. – член Національної спілки хореографів України; член асоціації діячів естрадного мистецтва України; заслужений діяч естрадного мистецтва України.

Шіт Т. – член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України.

Якимович Б.З. головний редактор “Наукових зошитів історичного факультету Львівського університету”; член редколегії журналу “Просценіум” та «Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»; член редколегії “Бібліотеки Шашкевичіани” (Львів); член Спеціалізованої вченої ради у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 20.02.22 «Військова історія».

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України.

 

в) Музично-редакторська робота.

Флис Володимир. Вокальні твори / муз. ред., вст. стаття В. Пасічника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.

 1. Зовнішні зв’язки:

6.1.Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій,  спільні наукові заходи):

Кафедра філософії мистецтв

Продовжувалась співпраця з Львівською національною академією мистецтв. Українським Католицьким Університетом (Львів), Львівською національною музичною академією ім.М.Лисенка.

 

6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Сирота Л.Б. Наукове стажування в Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Яґеллонського університету (Краків, 14–21 березня 2017 р.).

 

Кафедра режисури та хореографії

Плахотнюк О. А. Міжнародне наукове стажування в Instytucie Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (Польща м. Освенцим, 10 квітня – 10 травня 2017 р. (наказ ректора № 1182, від «07» квітня 2017 року). Тема стажування «Формування ступеневої освіти в мистецькій вищій школі».

Документ, що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 27.03.2017 року Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; 2) Сертифікат про наукове стажування від 10.05.2017 року, виданий Instytucie Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

 

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва

Медведик Ю. Є. – співголова проекту «Spiritual songs as collectors items» дослідницького німецько-українсько-бельгійсько-словацького джерелознавчо-археграфічного проекту). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення – 2019 р.

Медведик Ю. Є. Фонд Фратца Тіссена (Fritz Thyssen-Stiftung). Стипендійний термін: липень-вересень 2017 р. (Бонн, Кельн, ФРН).

Медведик Ю. Є. – проведено 1 презентацію монографії:

Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk.

– Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 602 S.

– Band 2: Darstellung. – Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 432 S.

 

Кафедра філософії мистецтв

Продовжувалась співпраця з Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом культурознавства Вроцлавського університету (Польща), Педагогічним факультетом Ряшівського університету (Польща), Інститутом історії Віденського університету (Австрія).

Відбулися концерти скрипкової та фортепіанної музики у Мюнхені (лютий 2017р.) та Барселоні (жовтень 2017р.) у виконанні Козаренка О.В.

Козаренко О.В. пройшов стажування у Ряшівському університеті (квітень 2017 р.). та прочитав курс «Вступ до філософії музики» в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, січень- лютий 2017 р.).

 

Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Угода про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща).

14–21 жовтня 2017 р. студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом доц. Ільницької Л. М. перебували у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.

 

Патрон І.В. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом, перебувала на стажуванні у м. Вроцлаві (Республіка Польща), 13-24 жовтня 2016 керувала групою студентів КМА-31; провела для студентів відкриту лекцію-обговорення «Українське кіно 20-30-х років: О.Довженко та Д. Вертов» (26 травня 2017 р.).

Максименко С.М. Згідно Угоди про співпрацю Львівського та Ягеллонського університетів 10-17 грудня 2016 р. керувала групою студентів КМТ-31 Львівського національного університету імені Івана Франка (на запрошення Кафедри театру і драми Відділу полоністики Ягеллонського університету (Краків, Польща).

Лаврентій Р.Я. У 2012–2017 рр. – учасник польсько-українського науково-дослідницького проекту “Театральне життя Львова кін. ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (в рамках співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Яґеллонського університету (Краків, Польща).

 

 

7 Аспірантура та докторантура

7.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури:

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Рік закін­чення Дата подачі до спец. ради Дата захисту Тема дисертації
           

 

7.2 Захист кандидатських дисертацій співробітниками:

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціальність Дата захисту, шифр ради, установа Тема дисертації
Дем’янчук Андрій Львович доцент кафедри режисури та хореографії 17.00.05 – образотворче мистецтво 18 жовтня 2016 р., Д 35.103.01 – спеціалізована вчена рада, Львівська національна академія мистецтв Матір Божа Неустан-ної Помочі» у кон-тексті богородичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: іконографія, художні особливості
Ковбасюк Андрій Михайлович асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва 17.00.03 – музичне мистецтво 23 травня 2017 р.,

К 41. 857.01 – спеціалізована вчена рада, Одеська націо-нальна музична академія імені А.В.Нежданової

Український пісен-ний фольклор у професійному форму-ванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Ферендович Мар’яна Василівна асистент кафедри музикознав

ства та хорового мистецтва

17.00.03 – музичне мистецтво 24 березня 2017 р., К 35. 869.01 – спеціалізована вчена рада, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка) Диригентське мистецтво в музич-ному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект)

 

 

 1. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; індивідуальні та спільні з викладачами публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

 

Кафедра режисури та хореографії:

Студентський науковий гурток (СНГ) кафедри режисури та хореографії (науковий куратор доц., к.м. Плахотнюк О. А.).

Результат діяльності учасників СНГ:

 • а) участь студентів у чотирьох наукових конференціях:

1) Всеукраїнський семінар-практикум та науково-практична конференція «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (27–28 квітня 2017 р.).

Веліляєва А. Ш. (студ. ІV к.) – доп. «Кримськотатарська танцювальна культура. Танець “Чобан оюни”».

2) IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (Умань, 16 березня 2017 р.).

Замлинний О. В. (студ. ІV к.) – доп. «Балетмейстери Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Траса Григоровича Шевченка».

3) Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 16–17 березня 2017 року), а саме:

Літовченко О. А. (студ. V к.) – доп. «Дихання в хореографії як фізіологічний процес в організмі танцівника».

Моголівець Н. В. (студ.-заоч. ІV к.) – доп. «Йогічні практики дихання та асани для танцівників до початку та після завершення репетиційних занять.

4) Всеукраїнська наукова студентська конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (Львів, 2017 р.). Студенти виголосили 8 доповідей, а саме:

Білоус А. В. (студ. ІІІ к.) – доп. «Матильда Моньє: про що говорить тіло».

Віноградна Х. О. (студ. ІІІ к.) – доп. «Творча спадщина В. Верховинця».

Галета А. М. (студ. ІІ к.) – доп. «Творча спадщина Василя Авраменка».

Грекова С. О. (студ. ІІІ к.) – доп. «Креативність сучасної хореографії “Complexions Contemporary Ballet”».

Зубченко П. В. (студ. V к.) – доп. «Дитячі казкові образи втілені засобами хореографічного мистецтва».

Кушева А. А. (студ. V к.) – доп. «Біблійні притчі у хореографічному мистецтві».

Сальникова З. О. (студ. V к.) – доп. «Гендерна проблематика в хореографічному мистецтві».

Цяпута М. Ф. (студ. ІІІ к.) – доп. «Дослідження народної хореографії лемків (в період кінця ХХ – початку ХХІ ст.), характерні ознаки лемківської танцювальної культури».

 • б) публікації 23наукових статей студентів (наукове керівництво і редагування – О. А. Плахотнюк):

Білоус А. В. Матильда Моньє про що говорить тіло / А. Біловус // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 73–80.

Веліляєва А. Ш. Кримськотатарська танцювальна культура. Танець “Чобан оюни”» / А. Веліляєва // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 59–66.

Веліляєва А. Ш. Танець «Чобан Оюни» в культурі кримськотатарського народу / А. Веліляєва // Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції (Львів, 27–28 квітня 2017 р.). – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – С. 29–34.

Віноградна Х. О. Творчий шлях балетмейстера Василя Верховинця / Х. Виноградна // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 49–55.

Галета А. М. Творча спадщина Василя Авраменка / А. Галета // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 21–35.

Горохівська У. Ю. Творча діяльність Михайла Фокіна у «Російських сезонах» / У. Горохівська // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 93–105.

Грекова С. О. Complexions Contemporary Ballet / С. Грекова // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 80–86.

Грекова С. О. Сергій Дягілев – відкривач імен у балетному мистецтві / С. Грекова // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 13–22.

Замлинний О. В. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка / О. Замлинний // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 22–31.

Замлинний О. В. Балетмейстери Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Траса Григоровича Шевченка / О. Замлинний, О. Плахотнюк // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 16 березня 2017 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 47–50.

Зубченко П. В. Тульчинське училище культури: історія ствОрення та творчої діяльності / П. Зубченко // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 107–115.

Красько Г. А. «Танцювальна терапія» як різновид соціально-педагогічних терапій із засобами мистецтва / Г. Красько // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 104–107.

Літовченко О. А. Дихання в хореографії як фізіологічний процес в організмі танцівника / О. Літовченко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упор. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 57–66.

Літовченко О. А. Значення хореографії у фольклорному традиціоналізмі / О. Літовченко // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 35–42.

Літовченко О. А. Мізансцена у балетній виставі як вагома складова хореографічного образу / О. Літовченко // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 5–13.

Маліновський В. В. Постмодерні прояви в українському балеті на прикладі творчості «Київ модерн-балет» Раду Поклітару / В. Маліновський // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 115–123.

Моголівець Н. В. Йогічні практики дихання та асани для танцівників до початку та після завершення репетиційних занять / Н. Моголовець // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упор. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 136–143.

Михальчук З. М. Жіноча доля у творах Тараса Григоровича Шевченка через призму хореографічного мистецтва / З. Михальчук // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 5–11.

Сальникова З. О. Гендерний аспект ролі чоловіка у балеті: переосмислення хореографами головних партій у класичних постановках / З. Сальникова // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 31–40.

Сальнікова З. О. Чоловік: гендерне питання в хореографічному мистецтві первісного світу / З. Сальнікова // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 105–112.

Сахно М. М. Техніки контемпорарі як основа формування власного танцювального стилю / М. Сахно // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 66–75.

Скорубська Х. Р. Образна природа руху за принципами техніки Language of Momvement Gaga / Х. Скорубська // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 4. – С. 75–85.

Цяпута М. Ф. Дослідження народної хореографії лемків, характерні ознаки лемківської танцювальної культури / М. Цяпута // Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – С. 42–49.

 

Кафедра театрознавства та акторської майстерності

а) участь студентів у наукових конференціях:

Перша міжнародна науково-практична студентська театрознавча конференція “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 3–5 квітня 2017 р.).

Студенти виголосили 6 доповідей, а саме:

Паляничка О. І. (студ. IV к.) – доп. «Соціальні, політичні та мистецькі перформативні акції в часи Євромайдану».

Кондратюк Т. В. (студ. IV к.) – доп. «Сценічні версії прочитання п’єси “На початку і наприкінці часів” Павла Ар’є».

Губрій Т. В. (студ ІІІ к.) – доп. «Діапазон пошуків: режисер Роман Валько».

Гугнин Д. А. (студ ІІІ к.) – доп. «Борис Озеров: формування та початок становлення режисера. “СТЕМ” (Студентський театр естрадних мініатюр); “Гаудеамус” (1962–1975)».

Підлужна М. І. (студ. ІІ к.) – доп. «Ярослав Федорчук в “Лондоні” (актор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса у постановці Павла Ар’є “Лондон” Максима Доська)».

Кутова А. О. (студ. ІІ к.) – доп. «“Коли немає справжнього життя, то живуть ілюзіями” (з. а. України Надія Левченко в образі Ольги у виставі “Три сестри” А. Чехова у режисурі Ростислава Держипільського в Івано-Франківському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Івана Франка)».

 

б) публікації 8 наукових статей студентів (наукове керівництво і редагування – С.М. Максименко):

Кирилова А. С. 1984 рік у ХХІ столітті // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 1.

Смульська О. С. Том на фермі // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 1.

Кирилова А. С. Один серед «божевільних» // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 2.

Смульська О. С. Палітра життя // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 2.

Кирилова А. С. Останній єврей, який пам’ятає // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – №3.

Смульська О. С. Оперета чи опера? // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 3.

Кирилова А. С. Плата за дар бути генієм // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – № 4.

Смульська О. С. Залишає місце для роздумів // Театральна ремарка. – Херсон, 2017. – №4.

 

в) участь студентів у інших (неуніверситетських) наукових конференціях:

Гарбузюк М.В.підготовка до участі у IV науково-практичній конференції пам’яті Євгенія Русаброва (Харків, 24-25 лютого 2017 р.) 1 студента:

Паляничка О. І. (студ. IV к.) – доп. «Осінь на Плутоні» Сашка Брами як соціомистецька практика: генеза, філософія, естетика, рецепція».

 

в) заохочення  студентів:

За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру студентів напряму підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)» відзначили іменними стипендіями:

Стипендію заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: Позняк В. І. (студ. гр. КМА-21), Шелельо Т. І. (студ. гр. КМА-21), Тур П. А. (студ. гр. КМА-31).

Стипендію народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України Богдана Козака отримала Лісовська А. Л. (студ. гр. КМА-51).

Стипендію артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука отримали: Панцерно О. О. (студ. гр. КМА-31), Сазонов В. О. (студ. гр. КМА-42).

Стипендію заслуженої артистки України, актора Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександри Лютої отримала Білоус О. В. (студ. гр. КМА-41).

Стипендія актора Львівського академічного театру ім. Лесі Українки Остапа Дзядека отримав Деркач О. В. (студ. гр. КМА-42).

Стипендію заслуженого артиста України, артиста Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Назарія Московця отримав Дерпак Я. І. (студ. гр. КМА-42).

Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримали: Лань Б. С. (студ. гр. КМТ-21), Паляничка О. І. (студ. гр. КМТ-41).

 

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

На базі університету було проведено ІІI студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 6 квітня 2017 р.).

Студенти виголосили 2 доповіді:

Андрусів П. П. (студ. V к.) – доп. «Сенсотека – простір спільного зростання»: соціальний проект у бібліотеці».

Ремньов В. В. (студ. IV к.) – доп. «Комунікативна та інтерактивна природа електронних видань».

 

індивідуальні та спільні з викладачами публікації:

[Strypa R. J.]. Organization of electronic documents of the Lviv Regional Council / Myna Zhanna, Strypa Roman // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІСS-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 248.

 

Кафедра музичного мистецтва

Студентська наукова конференція “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 10 квітня 2017 р.).

Студенти виголосили 16 доповідей:

Бар О. Ч. (студ. VI к.) – доп. «Композиторська та культуро творча діяльність Гната Хоткевича».

Вишнякова А.-М. О. (студ. VI к.) – доп. «Засоби використання музики для досягнення окремих емоційних станів у проблемних підлітків».

Гоба І. Б. (студ. VI к.) – доп. «Композиторська творчість Володимира Зубицького у контексті баянного мистецтва останньої третини ХХ – поч. ХХІ ст.».

Дан Ф. В. (студ. VI к.) – доп. «Специфіка інтерпретації італійських веристських опер співаками Львівської вокальної школи ІІ пол. ХІХ ст. – ХХ ст. (Репертуарна політика видатних співаків Львівської вокальної школи ІІ пол. ХІХ ст. – ХХ ст.)».

Добра М. Й. (студ. VI к.) – доп. «Професор Всеволод Воробйов як представник Київської піаністичної школи».

Малярчук М. В. (студ. VI к.) – доп. «Популяризація українського пісенного фольклору молодіжними музичними групами».

Сеник В. В. (студ. VI к.) – доп. «Хорова творчість Богдани Фільц: жанрово-стильові та виконавські аспекти».

Стецька Л. М. (студ. VI к.) – доп. «Проблема формування співочих навичок старших підлітків».

Якимів Н. А. (студ. VI к.) – доп. «Психологічні аспекти диригентської діяльності».

Заблоцький С. В. (студ. V к.) – доп. «Патріотичне виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва».

Лесик О. І. (студ. V к.) – доп. «Формування естетичного смаку школярів в процесі музичного виховання».

Вівер Н. В. (студ. V к.) – доп. «Ефективні методи розвитку музично-естетичних здібностей молодших школярів».

Бучек М. М. (студ. V к.) – доп. «Становлення бандурної школи східного регіону України кінця ХІХ – ХХ ст.».

Дубинчук Ю. В. (студ. V к.) – доп. «Особливості розвитку диригентських навичок слухачів військових ВНЗ».

Лотоцька І.О. Ю. (студ. V к.) – доп. «Музично-казкотерапія як один із методів творчого та гармонійного розвитку особистості».

Лятамбор А. О. (студ. V к.) – доп. «Виконавсько-диригентські проблеми увертюри К. В. Глюка до опери «Альцеста».

 

 

 

 

 1. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Монографії

Видано __3__ монографії загальним обсягом _40,5 друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.
Кияновська Л.О. Сад пісень Івана Карабиця / Любов Кияновська. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 286 с. 17,9
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі : в 3 т. / авт. кол. Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко, Ганна Веселовська, Роман Лаврентій ; упорядкув., передслово і заг. ред. Богдан Козак. – Львів : Каменяр, 2016. – Кн. 1. – 532 с. 42, у т. ч. авторів ун-ту 4,6
Погребняк М. М.  Танець «модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція / Марина Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 312 с. 18,0

 

Підручники

Учені факультету видали  _1_  підручник загальним обсягом  _26,8_ друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.
Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель [та ін.] ; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 433 с. 26,8

 

Навчальні посібники

Учені факультету видали  _10_  навчальних посібників загальним обсягом _126,5_друк. арк.

 

Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк. арк.)

Інтерактивні методи навчально-виховної роботи / [Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р. [та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 134 с. 28,1,

у т. ч. авторів ун-ту  21,1

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної  перевірки знань студентів / [відп. за вип. Н.Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.  

27,4

Камерно-інструментальні ансамблі. Класичні і популярні твори для скрипки, бандури і фортепіано / автори перекладень: Гриб О. А., Скрипченко-Карпінська Є. І., Юзюк Н. Ф. – Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017. – 102 с. – (Методичне забезпечення з дисциплін «Інструментальний ансамбль», «Концертмейстерський клас» та для позакласної форми навчання). 6,4
Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 220 с. 10,5
Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини ХІХ століття) / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с. 19,9
Кукул О. М. Калинова сопілочка : Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку : у 2 ч. / Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017. – Ч. 1. – 32 с. – (Методичне забезпечення з дисциплін «Основний музичний інструмент (фортепіано)» та педагогічної практики) 3,8
Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни / Марина Погребняк, Андрій Сєров. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2017. – 92 с. 3,5
Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с. 14,4
Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. 10,5
Українська сцена у полікультурному просторі Астро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : хрестоматія : за матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкув. та наук. коментар Романа Лаврентія ; [заг. ред. та ідея видання Богдана Козака]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с. 9

 

Наукові журнали

Видано _1_журнал загальним обсягом __15_ друк.арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, (друк. арк.)
Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1-3 (44-46). – 128 с. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2016_1-3_44-46/index.html 15

 

Вісники

Видано _1_серію вісника загальним обсягом _27,3_ друк.арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк.арк.
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 17. – 334 с. 27,3

 

Збірники наукових праць

Учені кафедр опублікували _5_ збірників загальним обсягом _120,2_   друк. арк.

 

Бібліографічний опис

 

Обсяг

(друк. арк.)

Львівсько-Ряшівські наукові зошити / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний]. – Львів–Ряшів : [б. в.], 2016. – 111 с. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3). 7
Sacrum et profanum в культурі / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний]. – Львів : Растр-7, 2017. – 164 с. 9,5
Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахот-нюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 4. – 131 с. 8,2
Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахот-нюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – 119 с. 7,4
Якимович Б. З. Україна та українці: події далекі і близькі. Вибрані праці. Вид 2, випр. / Б. З. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, Академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного ; Науковий центр, Львів. обл. відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України, Наукова фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2017. – 1096 с. 88,1

 

Інші наукові видання

Учені кафедр опублікували  _2_збірники загальним обсягом  _22,2_  друк. арк. і _1_ диск

Бібліографічний опис

 

Обсяг

(друк. арк.)

Козаренко О. В. Українська скрипкова соната [Електронний ресурс] / Б. Лятошинський, М. Скорик, О. Козаренко ; запис здійснено М. Дрібнюком та І. Огаром у Концертному залі ім. С. Людкевича 7 червня 2017 р. – Львів, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  
Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках паперу. Підручна книжка для акторів та режисерів / Доміан Козачковський ; упоряд. Козак Б. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2017. – 96 с. 5
Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї / [упоряд.: Олександр Козаренко, Любомир Лехник]. – Коломия : Вік, 2016. – 256 с. 17,2

 

 

Статті (166)

1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор

 

2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших (24):

Scopus

[Kunanets N.]. Automated system of information support of virtual research team / Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets // Computer Science and Information Technologies CSIT 2017 : proceedings of the XII-th International scientific and technical conference, 5–8 September 2017, Lviv, Ukraine / Lviv Politechniс Nat. Univ. – Lviv : Видавництво “Вежа і Ко”, 2017. – Vol. 1. – P. 20–23.

[Kunanets N.]. Constructing the diffusion-like model of biocomponent knowledge potential distribution / Andrii Bomba, Mariia Nazaruk, Natalia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk // International Journal of Computing. – 2017. – Vol. 16 (2). – Р. 74–81.

[Kunanec N. E.]. Safety recommendation component of mobile information assistant of the tourist [Електронний ресурс] / Valeriya V. Savchuk, Natalia E. Kunanec, Volodymyr V. Pasichnyk, Piotr Popiel, Rуїa Weryсska-Bieniasz, Gulzhamal Kashaganova, Aliya Kalizhanova // Proceedings hotonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 7 August 2017, Wilga, Poland. – Wilga, 2017. – Vol. 10445. – Pежим доступу: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10445.toc#FrontMatter:Volume10445.-; 104455Z (2017); doi: 10.1117/12.2280833.

[Kunanets N.]. The Analysis of the United States of America Universities Library Information Services with Benchmarking and Pairwise Comparisons Methods / Antoniy Rzheuskiy, Nataliya Kunanets, Vasil Kut // Computer Science and Information Technologies CSIT 2017 : proceedings of the XII-th International scientific and technical conference, 5–8 September 2017, Lviv, Ukraine / Lviv Politechniс Nat. Univ.. – Lviv : Видавництво “Вежа і Ко”, 2017. – Vol. 1. – P. 417–420.

Index Copernicus

[Kunanets N.]. Cloud managers – an innovative approach to the management of the library information resources / A. Rzheuskiy, N. Kunanets, V. Kut // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – 2017. – Vol. 6, No. 2. – Р. 91–95.

Kunanets N. Modeling of consolidated information resource for social data institutions / N. Kunanets, V. Pasichnyk, H. Lypak, O. Duda, O. Matsiuk // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – 2017.– Vol. 6., No. 3. – P. 25–30.

Kunanets N. The technology of hierarchical agglomerative cluster analysis in library research / Kunanets N. // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszуw, 2016. – Vol. 5, nomber 1. – P. 35–41.

Біловус Г.Г. Бібліографічне франкознавство у Львівському університеті: стан, перспективи розвитку / Г.Г. Біловус // Молодий вчений. – Херсон, 2016. – № 11 (38). – С. 157–161. (РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційний проект зі створення консолідованого інформаційного ресурсу невеликого за масштабами міста / Кунанець Н. Е., Липак Г. І., Дуда О. М. // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2017. – Vol. 19, Issue 119. – P. 51–55.

 

Plakhotnyuk O. Formation Dance Movement Kinesiology as a Scientific and Practical Component of Choreographic Art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений. – Херсон, 2017. – № 4 (44), ч. І. – С. 71–75. (РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Plakhotnyuk O. The maintaining Questions of Research of Choreographic in Ukraine started of the 20-th Century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений. – Херсон, 2017. – № 5 (45), ч. І. – С. 72–75. (РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Pogrebnyak M. M. Author’s theatre of modern dance: sacread origins and characteristic features / M. Pogrebnyak // Norwegian Journal of development of the International Science. – Oslo, 2017. – № 6, part 1. – P. 8–14.

Іващишин А. Я. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / А. Я. Іващишин, Ю. В. Безпаленко // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати : Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 164–167. (РИНЦ, Scholar Google).

Паньків М. Питання репертуару для народно-інструментальних колективів ХХІ століття як складова академічної культури / М. Паньків // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати : Посвіт, 2016. – С. 186–192. (РИНЦ, Scholar Google).

Паньків М. Типологія самодіяльно-аматорського колективного музикування за участі бачна-акордеона в Україні (друга половина ХХ століття) / М. Паньків // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати : Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С.79–85. (РИНЦ, Scholar Google).

Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати : Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 122–128. (РИНЦ, Scholar Google).

Плахотнюк О. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (місто Львів) / О. Плахотнюк // Молодий вчений. – Херсон, 2017. –№ 1 (41), ч. І. – С. 143–147. (РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Погребняк М. М. Танець «модерн» Галичини 20–30-х років ХХ століття / Марина Погребняк // Молодий вчений. – Херсон, 2017. – № 8. 1 (48.1). – С. 52–57. (РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).

Kyyanovska L. Galicyjska wersja pansławizmu czeskich badaczy Lwowa w ujęciu Eugena Cehelskiego / Luba Kyyanovska // Edukacja muzyczna XI pod red. Marty Popowskiej. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa? 2017. – S. 119–133 (співавтор Олена Паріс).

Kyyanovska L. Der diskrete Charme der Musik von Max Reger in der Ukraine / Luba Kyyanovska // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. – Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2017. – Heft 18. – S. 39–63.

Kyyanovska L. Leopolis – Lwów – Leopoli – Lemberg – Львів – Львов in Galizien – ein Treffpunkt verschiedener Nationalkulturen (bis „Völkerfrühling“ 1848) / Luba Kyyanovska // Slovenski glasebni dnevi – 31. – Ljubljana : Festival, 2017. – S. 56–67.

Kyyanovska L. Schönberg-Rezeption in Lemberg. L’vìv: eine hundertjährige Geschichte / Luba Kyyanovska // Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. – Leipzig : Gudrun Schröder Verlag, 2017. – Heft 19. – S. 236–259.

Kyyanovska-Kamińska L. Muzyka we Lwowie w cieniu ideologii radzieckiej / Luba Kijanowska-Kamińska // Interpretacje dzieła muzycznego. Teoria i praktyka / рod redakcją Anny Nowak. – Bydgoszcz : Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017. – S. 85–101.

Kyyanovska-Kamińska L. Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w okresie od XIV do XVII wieku / Luba Kijanowska-Kamińska // Analiza dzieła muzycznego. Histora. Teoria. Praxis. – Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2017. – Tom V / рod redakcją naukową Anny Granat-Janki i zespołu. – S. 283–297 (співавтор Наталя Сиротинська).

 

3 Статті в інших закордонних виданнях (21):

Harbuziuk M. Tadeusz Pawlikowski i Teatr ukraiński towarzystwa “Ruska Besida”: przyczynek do polsko-ukraińskich stosunków teatralnych (1900–1906) / Maja Harbuziuk // Tadeusz Pawlikowski. W stulecie śmierci. – Kraków, 2016. – S. 205–214.

Kolomyyets O. Olena Murzyna Obituary / Olha Kolomyyets // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No. 133. – January, 2017. – ISSN (Online): 2304-4039.

Krokhmalny R. Національна свідомість і металінгвістичний код / R. Krokhmalny // VІ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. Mьnchen, 2016. – S. 563–573.

Lan O. Social Dances XXI century in Modem Psychological Aspect. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 288 p.

Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494.

Syrota L. Visualization of Creative Works by Ukrainian Writers from Galicia in the Books and Periodicals in the XIX and the First Half of XX Century / Lilija Syrota // Wizualizacja informacji w humanistyce / Redakcja Maіgorzata Kowalska, Veslava Osiсska. – Toruс : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika, 2017. – S. 251–267.

Величко О. Б. Музыкальное исполнительство в контексте социокультурных процесов эпохи Просвещения / О.Б. Величко // European journal. – 01 Arts rienna. – S. 13–16.

Дубровний Т. “Високе” та “низьке” в мистецтві sacrum та profanum / Тарас Дубровний // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 11–18. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

Дубровний Т. Вступне слово / Тарас Дубровний // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 10. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

Дубровний Т. Вступне слово / Тарас Дубровний // Sacrum et profanum в культурі : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів : Растр-7, 2017. – С. 9–10.

Ковбасюк А. Влияние фонетики украинского языка на вокальное исполнение / А. Ковбасюк // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : в 2 ч. – Тамбов : Грамота, 2017. – Ч. 2. – № 4 (66). – С. 78–81.

Козаренко О. Сакральність профанного (до історії написання національного гімну України) / Олександр Козаренко // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 28–34. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. –Barcelona, 2017. – № 3. – Р. 72–76.

[Кунанець Н. Е.]. Вибіркове розповсюдження інформації: соціокомунікаційний підхід / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наук. пр. / за заг. ред. М. А. Журби. – Монреаль : СPM «ASF», 2017. – Ч. 2. – С. 141–143.

[Кунанець Н. Е.]. Інформаційний супровід наукових досліджень на платформі Е-науки / Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е. // Людина віртуальна: нові горизонти : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. А. Журби. – Монреаль : CPM “ASF”, 2017. – Ч. 2. – С. 132–138.

 

Лань О. Б. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу / О. Б. Лань // Міжнародний збірник наукових праць, оприлюднений на сайті бібліотеки Прешовського університету (Словаччина) [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8. – Назва з екрана.

Медведик Ю. Почаївський “Богогласник” як компендіум світоглядних засад у контексті Sacrum аt profanum / Юрій Медведик // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 19–27. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

Погребняк М. М. Естетичнi iдеї Мерса Каннiнгема як пiдгрунтя естетики постмодерного танцю / М. М. Погребняк // Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно – практические решения и подходы: мiжн. наук.-практ. конф., 27–28 октября 2016 г.: тез. доп. – Баку, 2016. – С. 95–98.

Роса-Лаврентій С. Концепції модерного релігійного театру у візіях Григора Лужницького / Софія Роса-Лаврентій // Sacrum et profanum в культурі : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів : Растр-7, 2017. – С. 152–163.

Ферендович М. Невідомий мистець – диригент Іван Охримович / Мар’яна Ферендович // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 73–78. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3.

Чучман В. Сакральне в життєтворчості диригента Євгена Вахняка / Василь Чучман // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : [збірник наук. праць / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний] ; ЛНУ імені Івана Франка, Ряшівський університет. – Львів ; Ряшів : [б. в.], 2016. – С. 53–61. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

 

4 Статті у фахових виданнях України (54):

Белінська Л. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції / Людмила Белінська // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 37–44.

Білоус О. Особливості соціального функціонування хорової культури в Україні / Орися Білоус // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145). – С. 130–133.

Білоусова Р. Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові / Роксана Білоусова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2017. – № 869. – С. 93–97.

Білоусова Р. З. Терміни з компонентом бібліо- в галузевій терміносистемі бібліографознавства / Р. З. Білоусова // Термінологічний вісник : зб. наук. праць / відп. ред. Л. В. Туровська. – Київ : Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. – С. 54–63.

Гарбузюк М. Антоній Мальчевський бачив Богдана Хмельницького? / Майя Гарбузюк // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 210–218.

Гарбузюк М. Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука. Причинки до інтелектуальної біографії ученого / Майя Гарбузюк // Вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 65–72.

Демцюх З. Чародії батути / Зіновій Демцюх // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 151–158.

Дем’янчук А. Л. Копії ікони Богородиці «Salus Populi Romani» в Україні / А. Л. Дем’янчук // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2017. – № 31. – С. 27–34.

Дем’янчук А. Л. Українські інтерпретації старовинної Богородичної ікони / А. Л. Дем’янчук // Труди КДА. – Київ, 2017. – № 17 (189). – С. 42–49.

Дика Г. В. Ритмопластика та рухові ігри як невід’ємна складова музичного і художньо-творчого виховання дітей / Галина Дика // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 304–310.

Казнох І. Цикл п’яти пасхальних стихир в українській сакральній монодії за Любачівським ірмологіоном 1674 року  / Ірина Казнох // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 113–121.

Кияновська Л.О. Різдвяне диво у ореолі музичних гармоній / Любов Кияновська // Українська музика : щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч. 1 (23). – C. 166–169.

Кияновська Л.О. Який сьогодні стиль надворі? / Любов Кияновська // Наукові діалоги з Н.О.Герасимовою-Персидською. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. –Київ : НМАУ ім. П.Чайковського, 2017. – Вип. 19. – С. 65–91.

Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця ХІХ – ХХ століть / Андрій Ковбасюк // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 53–60.

Косопуд Б. Й. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальній творчості композиторів Галичини / Б.Й. Косопуд // Українська музика : наук. часопис. – 2017. – Чис. 3 (25). – С. 109–116.

Крохмальний Р. Особливості когерентності мистецького слова: фольклорний аспект / Роман Крохмальний // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 3–4(21). – С. 17–24.

[Кунанець Н.]. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 1. – С. 17–26.

[Кунанець Н.]. Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами / Кут В., Кунанець Н., Ковалюк Т. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – № 864 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 257–263.

Кунанець Н. Досвід реалізації проектів класу «розумне місто» на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій / Н. Кунанець, В. Пасічник, Г. Химич // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – № 13. – С. 17–38.

Кунанець Н. Освітня соціокомунікаційна складова портфеля проектів «розумних міст»: досвід Великобританії / Кунанець Наталія, Кунанець Оксана, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES-2016) : Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11–14 october 2016, Vinnytsia. – Vinnytsia, 2016. – P. 192–194.

[Кунанец Н. Э.]. Подготовка библиотечных специалистов в Украине: реалии и перспективы / А. В. Ржеусcкий, Н. Э. Кунанец // Матэрыялы міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання» : у 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [складальнік А. А. Суша]. – Мінск, 2017. – С. 179–182.

[Кунанець Н. Е.]. Процедури експертного оцінювання функціональностей інструментальних комплексів систем електронного документообігу / Н. І. Бойко, Н. Е. Кунанець, О.О. Кунанець // Науковий вісник НЛТУ. Серія економічна. – Львів, 2017. – Вип. 27. – № 2. – С. 168–173. (Index Copernicus).

Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Кунанець Н. Е., Липак Г. І., Пасічник В. В. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 1. – С. 11–20. (Index Copernicus).

[Кунанець Н.]. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект / Галина Липак, Наталія Кунанець, Володимир Пасічник // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 2 (238). – С. 3–8.

[Кунанець Н. Е.]. Формування мультимедійних документних колекцій на платформі Dspace / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, М. Р. Диркавець // Математика. Інформаційні технології. Освіта : VI міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей, Луцьк-Світязь, 5–7 червня 2017 р. – Луцьк : [б. в.], 2017. – С. 76–78.

Купчинська Л. Олександр Гайдецький і його список студентів Віденської академії мистецтв / Лариса Купчинська // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 271–280.

Купчинська Л. Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв у портретах Францішка Тепи / Лариса Купчинська // Народознавчі Зошити. – Львів, 2016. – Зош. 5. – С. 1086–1094, іл.

Купчинська Л. Художники Закарпаття – студенти Віденської академії образотворчих мистецтв ХІХ ст. / Лариса Купчинська // Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. пр. – Ужгород, 2017. – С. 144–149.

Лаврентій Р. Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (до проблем вивчення та написання історії Західноукраїнського театру 20–30-х рр. ХХ ст.) / Роман Лаврентій // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 73–77.

Максименко С. Відлуння фестивалів – 2015. Акценти (Огляд театральних фестивалів: “Марія”, “Відлуння”, “Мельпомена Таврії”) / Світлана Максименко // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 22–29.

Максименко С. «Марія» / Максименко С., Гугнин Д., Гордієнко Д. [та ін.] // Українська культура. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 50–59.

Медведик Ю. Українські композитори – укладачі перших шкільних співаників кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / Галина Медведик, Юрій Медведик // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 88–104.

Паламарчук В. Деякі аспекти зародження та розвитку українського гітарного мистецтва (кінця XVIII – ХІХ ст.) / Віктор Паламарчук // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 177–184.

Паламарчук В. Творчість Гаврила Рачинського та Марка Соколовського у контексті становлення української гітарної школи / Віктор Паламарчук // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 25–29.

Пасічник В. “Галицький академічний камерний хор”: шлях до звершень / Володимир Пасічник, Мар’яна Ферендович // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 167–176.

Пасічник В. Про фонографування народної музики в Україні / Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 318–324. – Рец. на кн.: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції / Ірина Довгалюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 650 с.

Патер А. Філософсько-етичні виміри інтерпретації української сакральної музики / Анастасія Патер // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 17–29.

Петрик О. Проблема балетмейстерської інтерпретації класичної хореографічної спадщини / О. Петрик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 2 (307), ч. 1. – С. 131–139.

Підлипська А. М. Критика хореографічного мистецтва в сучасній Україні / Аліна Миколаївна Підлипська // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. – Київ, 2016. – № 35. – С. 125–129.

Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменія Вероніка) – забута постать львівської сцени / Олександр Плахотнюк // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 255–261.

Плахотнюк О. Синтез мистецтва джаз-танцю і живопису: спорідненість, взаємовплив / О. Плахотнюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2017. – Вип. 30. – С. 252–261.

Рой У. Розширене тіло Subpoetics International: Львівська театральна лабораторія / Уляна Рой // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 56–59.

Седляр О.В. Літературний збірник “Галичанин” (1862–1863 рр.) як видавничий проект Богдана Дідицького та Якова Головацького / Олександр Седляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 50–55.

Сидорець Т. В. Закономірності поєднання інтелектуальної активності, творчої волі та піаністичної техніки виконавця в інтерпретації фортепіанної музики / Т.В. Сидорець // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2017. – Вип. 150. – С. 268–271.

Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття / Мар’яна Ферендович // Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – Ч. 4 (22). – С. 54–59.

Чура В. І. Боротьба КДБ УРСР проти українських закордонних націоналістичних структур на початку перебудови радянського суспільства / В. І. Чура, О. В. Чура // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 142–149.

Чура В. І. Ставлення КДБ до прихильників ОУН-УПА на території УРСР у середині 80-х рр. / В. І. Чура, О. В. Чура // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – С. 149–154.

Чура В. І. Фестиваль «Червона рута» 1989 р. у візії чернівецького партапарату / В. І. Чура // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 25–30.

Шіт Т. Пісні кубанських козаків як історичне джерело / Т. Шіт // Схід : укр. аналітично-інформаційний часопис, багатогалузеве наукове фахове видання з економіки, історії, філософії. – 2017. – № 1 (147). – С. 42–46.

Якимович Б.З. Світлий образ видатного українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій «навколомедальних» / Б.З. Якимович // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Історія, музейна справа, літературознавство, портрет сучасного Донбасу. – Донецьк, 2017. – Т. 43. – С. 127–141.

[Якимович Б.З.] Плаґіат не має терміну давності. [Василенко М. «Іван Франко: Поступ ідеї»] / Б.З. Якимович,  Н. В. Кобрин, Б. С. Тихолоз // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 183–197.

Якимович Б.З. Генерал Тарас Чупринка (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни / Б.З. Якимович // Східноєвропейський Історичний Вісник=East European Historical Bulletin/ Спец. випуск ІІ=Special issue ІІ. – Дрогобич, 2017. – С. 71–84.

Якимович Б.З. “Wielka utrata” : Adam Mickiewycz i kontrowersia Iwana Franki / Б.З. Якимович // Київські Полоністичні Студії. – Київ, 2017. – Т. ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – С. 110–126.

Kolomyyets O. Ukrainian-Indian Ethnomusicologiсal Dialog: Beginnings (The Author’s Experience in Kirana Gharana)  / Olha Kolomyyets // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2016. – Вип. 17. – С. 199–209.

 

5 Статті у інших виданнях України (67)

Гарбузюк М. Бабусина скриня чи ящик Пандори [Електронний ресурс] / Майя Гарбузюк // Збруч : Інтернет-видання. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/59657. – Назва з екрана.

Гарбузюк М. Лялька, людина, Львів [Електронний ресурс] / Майя Гарбузюк // Збруч : Інтернет-видання. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/53788. – Назва з екрана.

Гарбузюк М. Пам’яти Учителя (Валентина Заболотна. 1940–2016) / Майя Гарбузюк // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 106–108.

[Гарбузюк М.]. Про війну, біль і ціну майбутнього… (Сезон 2015/2016 рр. на польській та литовській сценах. Нотатки з приводу) / Вікторія Янівська // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 72–79.

Гарбузюк М. Сіль Утрати (Прем’єра “Зимової казки” В. Шекспіра у Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса) / Майя Гарбузюк // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 86–91.

Ворожбит Н. “Донбас – це не тільки про війну”: [інтерв‘ю] / розмовляла з українським драматургом Майя Ілюк (М. Гарбузюк) // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 48–55.

Кравчук О. Будь-яка територія – це насамперед людина : [інтерв‘ю] / розмову з актором, режисером, театральним педагогом вела Майя Гарбузюк // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 42–47.

Демцюх З. М. Божественний маестро / З. М. Демцюх // Дзвін. – Львів, 2017. – № 2. – С. 234–236.

Демцюх З. Маестро “perpetuum mobile” / Зиновій Демцюх // Мелодія світлої пам’яті Юрія Антківа / [упоряд.: М. Антків, Х. Антків, Р. Антонюк]. – Львів : Колір ПРО, 2017. – С. 28–33.

Кияновська Л.О. Франц Ксавер Моцарт і Львів / Любов Кияновська // Часопис «Ї». – Львів, 2017. – Вип. 86 : Львів епохи Ф.К.Моцарта 1813–1838. – С. 36–56.

Козак Б. Передслово / Богдан Козак // Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі : в 3 т. / авт. кол. Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділ 1–3), Роман Лаврентій (розділ 4) ; упорядув., передслово і заг. ред. Богдан Козак. – Львів : Каменяр, 2016. – Кн. 1. – С. 5–7.

Козак Б. По кому подзвін? (Роман Іваничук. 1929–2016) / Богдан Козак // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 103–105.

Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського / Олександр Козаренко // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї / [упоряд.: Олександр Козаренко, Любомир Лехник]. – Коломия : Вік, 2016. – С. 2–5.

Козаренко О. В. Українське серце Парижа  / О.В.Козаренко // Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014 рр. – Київ : Акта, 2016. – С. 172–177.

Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження 2015–2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) / Ольга Коломиєць // Х Конференція дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–22 квітня 2017 р.) : статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72–80.

Король О. М. Спільно до добра і краси / Оксана Король // І в вас, і в нас хай буде гаразд : [український народний співаник з нотами] / упоряд. Б. М. Сидорак. – Львів : Світ, 2017. – С. 19–30.

Косопуд Б. Й. Від упорядника / Б. Косопуд // Вокально-педагогічний репертуар для баритона : методична розробка / [упоряд. Богдан Косопуд]. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 3–4.

[Кунанець Н. Е.]. Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення наукових досліджень / Н. В. Веретеннікова, Н. Е. Кунанець // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / [ред. О. П. Левченко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 31–33.

[Кунанець Н. Е.]. Інноваційні підходи до підготовки бібліотечних фахівців в інформаційному суспільстві / Антоній Валентинович Ржеуський, Наталія Вячеславівна Веретеннікова, Наталія Едуардівна Кунанець // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Київ : УБА, 2017. – С. 30–34.

[Кунанець Н. Е.]. Архітектура програмно-алгоритмічного комплексу багатовимірного аналізу даних щодо діяльності ВНЗ у великому місті / А. Я. Бомба, Н. Е. Кунанець, М. В. Назарук, В. В. Пасічник // «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем», XIII міжнародна науково-практична конференція TAAPSD-2016, 5–9 груд., 2016 : зб. пр. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2016. – С. 34–36.

[Кунанець Н. Е.]. Безпекова компонента в проектах «Розумне місто» / А. А. Федонюк, Н. Е. Кунанець, А. Л. Біленький, В. В. Пасічник // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 111–113.

[Кунанець Н. Е.]. Вибір стандарту метаданих для опису консолідованого інформаційного ресурсу соціокомунікаційного середовища «Розумного міста» [Електронний ресурс] / Липак Г. І., Кунанець Н. Е. // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, », 1–4 березня 2017 р, смт. Славське Львівської обл. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2017. – С. 68–74.

[Кунанець Н. Е.]. Інформаційна технологія «Великих даних» в процесах аналізу освітнього соціокомунікаційного середовища міста / М. В. Назарук, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квітня 2017, Чернівці / Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2017. – С. 136–138.

[Кунанець Н. Е.]. Когнітивне моделювання процесу впровадження інформаційних технологій формування комплексної оцінки особи з особливими потребами / Пасічник В. В., Кунанець Н. Е., Шестакевич Т. В. // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 84–86.

[Кунанець Н. Е.]. Консолідований інформаційний ресурс міського соціокомунікаційного середовища / О. М. Дуда, Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, В. В. Пасічник // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квіт. 2017, Чернівці / Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2017. – С. 161–163.

[Кунанець Н. Е.]. Математична модель поповнення знаннєвого потенціалу агентів/ А.Я. Бомба, Н.Е. Кунанець, М.В. Назарук, В. В. Пасічник // Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерствово освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.] , 18–19 травня 2017 р., Вінниця. – Вінниця, 2017. – С.19- 21.

[Кунанець Н. Е.]. Побудова моделі «Розумного соціополісу» на основі знань експертів / В. С. Ленько, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квіт. 2017, Чернівці / Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці : Книги–ХХІ, 2017. – С. 141– 143.

[Кунанець Н. Е.]. Роль бібліотек у впровадженні відкритого доступу до інформації в Україні / Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е. // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 верес. 2017 р. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 66–70.

[Кунанець Н. Е.]. Формування мультимедійних колекцій бібліотек у хмарному сервісі 4shared / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 р. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 81–85.

[Кунанець Н. Е.]. Хмарні технології як концепція побудови корпоративних бібліотек / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 квітня 2017 р. / М-во освіти і науки України, ПВНЗ “Буковинський університет”. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2017. – С. 159–161.

Купчинська Л. Віденська академія образотворчих мистецтв і питання мистецької освіти в Україні наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. (окремі спостереження) / Лариса Купчинська // Образотворче мистецтво. – Київ, 2017. – Чис. 2. – С. 124–127 : іл.

Купчинська Л. Колекція книжкових знаків Степана Давимуки / Лариса Купчинська // Матеріали науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань : Історія Канівщини в контексті історії України, на пошану краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда та з нагоди відзначення 25-річчя з часу створення Канівського історичного музею та святкування Дня міста ; Канів, 15 вересня 2016 року / Лариса Купчинська .– Черкаси : Видавець Олександр Третяков, 2017. – С. 154–162.

Купчинська Л. Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв у культурному просторі Коломиї ХІХ – початку ХХ століть / Лариса Купчинська // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти : матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року). – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2017. – С. 83–87.

Лаврентій Р. Виленская публичная библиотека / Роман Лаврентій // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Т. 3 : Вес–Глин / НАН України, Наук. тов. ім. Шевченка ; Ін-т енц. дослідж. – Київ ; Львів ; Тернопіль, 2016. – С. 62–64.

Лаврентій Р. Левицька Віра Іванівна / Р. Я. Лаврентій // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16 : Куз – Лев. – С. 651.

Лаврентій Р. Левитський Олексій Петрович / Р. Я. Лаврентій // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16 : Куз – Лев. – С. 650.

Лаврентій Р. Воєнний період (1941–1944) / Роман Лаврентій // Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі : в 3 т. / авт. кол. Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко (вступ), Ганна Веселовська (розділ 1–3), Роман Лаврентій (розділ 4) ; упорядув., передслово і заг. ред. Богдан Козак. – Львів : Каменяр, 2016. – Кн. 1. – С. 459–514.

Лань О. Актуальність втілення прийомів сучасного первормансу в практиці режисури одноактного балету / О. Лань // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навч.-метод. посіб. / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 121–130.

Іутін О. Мій Львів = Moj Lwow : художньо-літературне видання / Олексій Іутін ; упоряд. С. Максименко. – Львів : [б. в.], 2016. – 143 с.

Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної терапії / О. Настюк // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: навч.-метод. посіб. / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – C. 99–109.

Підлипська А. М. Балетний театр сучасної України у світлі професійної критики / Аліна Миколаївна Підлипська // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 29–31 берез. 2017 р., Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 39–41.

Підлипська А. М. Професійна хореографічна критика в сучасній Україні / Аліна Миколаївна Підлипська // Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. – С. 16–20.

Підлипська А. М. Танцювальні журнали та критика хореографії / Аліна Миколаївна Підлипська // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / [упор. В. С. Нечитайло], Київ, 19 травня 2017 р. – Київ : НАКККіМ, 2017. – С. 12–15.

Плахотнюк О. Вимоги до професійного відбору учнів хореографічних навчальних закладів / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 90–108.

Плахотнюк О. Дослідницькі горизонти хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. – С. 68–74.

Плахотнюк О. Засади джаз-танцю як складової танцювальної арт-терапії / О. Плахотнюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 130–139.

Плахотнюк О. Конкурс «Super dance» – позиції у процесах відображення сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упор. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 145–229.

Плахотнюк О. Магістальні питання дослідження хореографічного мистецтва в Україні початку ХХІ століття / О. Плахотнюк // Система навчального процесу в освітній галузі : тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі (Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції 27–28 квітня 2017 року). – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – С. 46–52.

Плахотнюк О. Проблематика формування науково-понятійного апарату хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матер. IV Всеукр. наук.-практич. конфер. 29–31 березня 2017 р. [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – С. 27–32.

Плахотнюк О. Танцювальна арт-терапія у практиці джаз-танцю / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 51–61.

Плахотнюк О. Театральні заклади вулиці Оссолінських (м. Львів) у період ХХ–ХХІ ст. / О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів І Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 45–50.

Плахотнюк О. Трактування базисів кінезеології через призму науково-практичної складової хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навч.-метод. посіб. / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 6–13.

Погребняк М. М. Авторський сучасний танцтеатр ХХ– поч. ХХІ ст. : «Ідея свободи» в теорії драми та її вплив на форму / Марина Погребняк // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: всеукр. наук.-практ. конф. 29–31 березня 2017 р. : тез. доп. – Полтава, 2017. – С. 32–37.

Погребняк М. М. Танець «модерн» Галичини 20–30-х років ХХ століття / Марина Погребняк// Культурологічна регіонал істика: теорія, історія, практика: всеукр. наук.-практ. конф. 15 березня 2017 р. : метаріали конф. – Полтава, 2017. – С. 52–57.

Романюк М. А в нашій леотеці… Сашко Дерманський Маляка – принцеса Драконії / М. Романюк // Світ дитини. – 2016. – № 12. – С. 13.

Романюк М. Розстальний Віталій Григорович / М. Романюк, Н. Пономаренко // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 5 : Пе-С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.). – Київ, 2015. – С. 515.

Романюк М. Яременко Василь Сергійович / М. Романюк // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 6 :Т-Я / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.). – Київ, 2015. – С. 1104–1105.

Седляр О.В. Поняття “русин” і “руська мова” у галицьких русинів 1850–1857 рр.: варіанти, інтерпретації, дискусії / Олександр Седляр // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма). – Львів : Логос, 2016. – С. 156–187.

Сирота Л. Українські мистецькі, літературні та видавничі проекти 1926 року в Галичині: вшанування постаті Івана Франка / Лілія Сирота // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції : збірник статей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 243–262.

Чура В. І. Львів як центр національно-культурного відродження на етапі реалізації політики перебудови / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світовому історичному просторі» Маріупольського державного університету. 21 квітня 2017 р. // Збірник наукових праць. Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 287–290.

Чура В. І. Національно-культурне відродження у Івано-Франківській області наприкінці 80-х рр. ХХ ст. / Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 17 лютого 2017 р. // Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 79–82.

Чура В. І. Особливості релігійної ситуації Буковини та Закарпаття в рік відзначення 1000-ліття хрещення Київської Русі-України / Матеріали ХVІ науково-практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах» ВНЗ «Національна академія управління». 18 травня 2017 р. // Збірник наукових праць. Київ, 2017. – С. 121–125.

Чучман В. Людина сонячної вдачі (згадуючи Юрія Богдановича Антківа) / Василь Чучман // Мелодія світлої пам’яті Юрія Антківа / [упоряд.: М. Антків, Х. Антків, Р. Антонюк]. – Львів : Колір ПРО, 2017. – С. 34–36.

Юзюк Н. Подвижник українського оперного мистецтва Володимир Ігнатенко / Наталія Юзюк // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1–3 (44–46). – С. 115–122.

Якимович Б.З. Роман Шухевич – провідник української нації у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу: політик, стратег і тактик повстанської війни, Людина / Б.З. Якимович // Рогатинська земля; історія та сучасність. – Т. 6: Матеріали п’ятої науково-практичної конференції, присвяченої 110 річниці від дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича (Рогатин, 16 травня 2017 р.) – С. 17–36.

Якимович Б.З. Тимофій БОРДУЛЯК (до 40-дення пам’яті) / Б.З. Якимович // Галицька Зоря (Дрогобич).– 1917.– № 17. – 15 березня.

Якимович Б.З. Українське козацтво – феномен історії Центрально-Східної Европи XVI–XVIII ст..: спроба синтезу / Б.З. Якимович // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України». До 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Українського реєстрового козацтва (Львів, 29 червня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 31–35.

 

 


 

Тези доповідей на конференціях (44)

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях (28):

Гарбузюк М. Українські народні пісні на польській ранньоромантичній сцені (перша третина ХІХ століття) / Майя Гарбузюк // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.119–122.

Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI століття / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІСS-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 345–346.

Казнох І. Цикл п’яти пасхальних стихир в українській сакральній монодії / Ірина Казнох // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Музикознавчий універсум молодих». – Львів : Видавець Т. Тетюк, 2017. – С. 62–63.

[Кунанець Н. Е.]. Архітектура інформаційно-технологічної платформи проектів класу «Розумне місто» / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець, О. М. Дуда, О. В. Мацюк // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 30–31.

[Кунанець Н. Е.]. ВРІ в інформаційно-бібліотечному забезпеченні наукової діяльності / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Інформація, комунікація, суспільство. 2017 : матеріали 6-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2017, 17–20 трав. 2017 р., Львів – Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 169–170.

Кунанець Н. Інформаційна технологія багатовимірного аналізу даних діяльності вищих навчальних закладів у великому місті / Бомба Андрій, Кунанець Наталія, Назарук Марія, Пасічник Володимир // Internet-education-Science (IES-2016): proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11–14 october 2016, Vinnytsia. – Vinnytsia, 2016. – P. 175–176.

[Кунанець Н. Е.]. Інформаційне забезпечення віртуального творчого колективу / Веретеннікова Н. В., Кунанець Н. Е. // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017 р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 16–17.

Кунанець Н. Інформаційні технології прогнозування розвитку освітнього середовища «Розумного міста» / Кунанець Наталія, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES-2016) : Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11–14 october 2016, Vinnytsia. – Vinnytsia, 2016. – P. 188–189.

[Кунанець Н. Е.]. Інформаційно-комунікаційна взаємодія у віртуальних проектних групах / Н. В. Веретеннікова, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, О. О. Кунанець // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» : тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков : [б. и.], 2017. – С. 69–71.

[Кунанець Н. Е.]. Комплекс проектів із формування ефективної соціокомунікаційної системи екосоціополісу «Трускавець» / Пасічник В. В., Кунанець Н.  Е., Федонюк А. А., Табачишин Д. // Internet-education-Science (IES-2016) : Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11–14 october 2016, Vinnytsia. –  Vinnytsia, 2016. – P. 190–191.

Кунанець Н. Е. Мультимедійні технології у проектній діяльності бібліотек / Н. Е. Кунанець, А. В. Ржеуський, З. Р. Тимняк // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» : тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков : [б. и.], 2017. – С. 79–81.

[Кунанець Н.]. Напрямки інформаційної діяльності наукових бібліотек / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ : [НАКККіМ], 2017. – С. 129–130.

[Кунанець Н. Е.]. Особливості інтерпретації та безпеки  персональних даних у проектах мобільних туристичних рекомендаційних систем / О. І. Артеменко, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 4.

Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційні проекти класу «розумне місто» (на прикладі малих міст та територіальних громад) / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, О. О. Кунанець, В. В. Пасічник // Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–15 верес. 2017р., Миколаїв ; Коблево. – Миколаїв : [б. в.], 2017. – С. 56–57.

[Кунанець Н. Е.]. Технології формування рекомендацій в мобільних рекомендаційних системах / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець, О. І. Артеменко // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта : материалы междунар. науч. конф., 22–26 трав. 2017 р., Залізний порт. – Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2017. –С. 298–299.

Купчинська Л. Маловідомі портрети діячів Львова у творчості Щасного Моравського / Лариса Купчинська // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.22–25.

Кушніренко О. Андрій Кушніренко – диригент, фольклорист, композитор / Ольга Кушніренко // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.96–99.

Пасічник В. Один рік із біографії етномузиколога Володимира Гошовського: 1966 // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.106–109.

Підлипська А. М. Танцювальні журнали та критика хореографії / Аліна Миколаївна Підлипська // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / [упор. В. С. Нечитайло], Київ, 19 травня 2017 р. – Київ : НАКККіМ, 2017. – С. 12–15.

Погребняк М. М. Естетичнi iдеї Мерса Каннiнгема як пiдгрунтя естетики постмодерного танцю / М. М. Погребняк // Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно – практические решения и подходы: междунар. науч.-практ. конф., 27–28 октября 2016 г.: тез. докл. – Баку, 2016. – С. 95–98.

Салдан С. «Ідея цілісності» в контексті світоглядних позицій Йогана Гете та Рудольфа Штайнера / Світлана Салдан // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.57–59.

Хамула О. Г. Виокремлення факторів впливу композиційного оформлення web-додатку для дистанційної освіти / О.Г. Хамула., А.Д. Конюхов // Поліграфічні, мультимедійні, web-технології : тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції (м. Харків, 16–22 травня 2017 р.). – Харків : ХНУРЕ, 2017. – Т. 1. – C. 235–236.

Чучман В. Диригентська творчість Євгена Вахняка / Василь Чучман // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.100–103.

Юзюк Н. Творчість західноукраїнських композиторів як джерело національно-патріотичного виховання суспільства / Наталія Юзюк // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2016 р.). – Львів : Растр-7, 2016. – С.116–118.

Якимович Б.З. Нові часи старого прагнуть слова… або Ще раз про українську військову терміносистему / Б.З. Якимович // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття : тези доповідей Міжнародної наукової конференції 15–17 червня 2017 р. / упоряд. О. С. Івахів, Г. С. Носова. – Львів : НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2017. – С. 138–139.

Якимович Б. З. Оборонна зброя: що мають зробити Збройні Сили України для перемоги над московським агресором / Б.З. Якимович // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 11–12 травня 2017 р.).– Львів: НАСВ ім. гетьмана П.Сагайдачного, 2017. С. – 370–371.

[Kunanec N. E.]. Safety recommendation component of mobile information assistant of the tourist [Електронний ресурс] / Valeriya V. Savchuk, Natalia E. Kunanec, Volodymyr V. Pasichnyk, Piotr Popiel, Rуїa Weryсska-Bieniasz, Gulzhamal Kashaganova, Aliya Kalizhanova // Proceedings hotonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 7 August 2017, Wilga, Poland. – Wilga, 2017. – Vol. 10445. – Pежим доступу: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10445.toc#FrontMatter:Volume10445.-; 104455Z (2017); doi: 10.1117/12.2280833. (Scopus)

[Kunanets N. Е.]. The facilities of distribution of library multimedia products / A. V. Rzheuskiy, N. Е. Kunanets // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. / за заг. ред. Журби М. А. – Монреаль : СPM «ASF», 2017. – С. 205 –206.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях (16):

Заборовська Т. Специфіка роботи концертмейстера-піаніста на уроках класичного танцю / Т. Заборовська // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Полтава, 29–31 березня 2017 р.) / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 160–162.

Замлинний О. Балетмейстери Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка / О. Замлинний, О. Плахотнюк // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 16 березня 2017 р.) – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 47–50.

Кузик О. Формування особистості людини засобами позашкільної освітньо-дозвіллєвої діяльності / О. Кузик // Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції, 27–28 квітня 2017 р. – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – С. 74–80.

[Кунанець Н. Е.]. Двомовний тезаурус як соціокомунікаційна складова проекту «розумне місто» / Г. Р. Мацюк, Н. Е. Кунанець // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» : тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков : [б. и.], 2017. – С. 85–87.

[Кунанець Н. Е.]. Когнітивна модель управління якістю вищої освіти / Т. В. Ковалюк, В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Математика. Інформаційні технології. Освіта : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 черв. 2017 р., Луцьк – Світязь. – [Луцьк : б. в.], 2017. – С. 98–101.

Кунанець Н. Е. Когнітивне моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища «розумного міста» / Н. Е. Кунанець, Р. М. Небесний, О. В. Мацюк // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» : тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков : [б. и.], 2017. – С. 77–79.

[Кунанець Н. Е.]. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті: інформаційне та технологічне забезпечення / Липак Г. І., Кунанець Н. Е., Кунанець О. О. // Математика. Інформаційні технології. Освіта : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 черв. 2017 р., Луцьк – Світязь. – [Луцьк : б. в.], 2017. – С. 59–61.

Кунанець Н. Е. Онтологічне дослідження предметної області «Розумне місто» / Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Мацюк Г. Р. Мацюк О. В., Левченко О. П. // Математика. Інформаційні технології. Освіта : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 черв. 2017 р., Луцьк – Світязь. – [Луцьк : б. в.], 2017. – С. 48–52.

[Кунанець Н. Е.]. Соціокомунікаційний проект консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті / Г. І. Липак, Н. Е. Кунанець // ХV Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» : тез. докл., Харьков, 29 сентября 2017 г. – Харьков : [б. и.], 2017. – С. 81–83.

Купчинська Л. Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв ― уродженці Львова 1775―1895 / Лариса Купчинська // Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності : сталі цінності та подолання стереотипів : наук.-теор. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв 23 травня 2017 р.: тези доповідей і повідомлень. – Львів, 2017. – С. 54, 55.

Купчинська Л. Фінансування навчання українських художників у Віденській академії мистецтв / Лариса Купчинська // Культурно-мистецьке середовище : творчість та технології : матеріали Десятої міжнар. наук.-творчої конф. 20 квітня 2017 р. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, 2017. – С. 51–53.

Підлипська А. М. Балетний театр сучасної України у світлі професійної критики / Аліна Миколаївна Підлипська // Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 29–31 берез. 2017 р., Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – С. 39–41.

Підлипська А. М. Професійна хореографічна критика в сучасній Україні / Аліна Миколаївна Підлипська // Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. – Київ : КНУКіМ, 2017. – С. 16–20.

Погребняк М. М. Суб’єктивістський театр танцю Марти Грехем 20–30-х р.р. ХХ ст. / Марина Погребняк// Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій: всеукр. наук. – практ. конф. 21–22 квітня 2017 р. : тез.доп. – Київ, 2017. – С. 139–144.

Хамула О.Г. Аналіз життєвого циклу мобільних додатків на зразку «HQ Music for Android 7.0» / О.Г.Хамула., Н.В. Сорока // Тези доповідей наук.-техн. конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2016. – С. 150.

Хамула О.Г. Аналіз програмних засобів створення контенту для потреб дистанційної освіти України / О.Г.Хамула., А.Д. Конюхов // Тези доповідей наук.-техн. конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2017. – С. 148.

 

 

 1. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію):

10 а Участь у конференціях:

Викладачі факультету виголосили 186 доповідей на 58 наукових конференціях, у тому числі на _36_ міжнародних конференціях ( 78_ доповіді).

 

7 лютого 2017 р. Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2016 рік (74 доповіді)

Пленарне засідання:

Дубровний Т.М. «Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2016 р. Завдання та перспективи на 2017 р.»

Підсекція театрознавства

Викладачі кафедри театрознавства та акторської майстерності брали участь у роботі конференції і виголосили 12 доповідей:

Проф. Козак Б.М. Вистава “Підгіряни” Івана Гушалевича (муз. Михайла Вербицького) репертуарі трупи Марка Кропивницького (1891-1892).

Доц. Гарбузюк М.В. Гальшка з Острога – персонаж польської драми та театру ХІХ ст.

Доц. Максименко С.М. Йосип Стадник – Амвросій Бучма: концептуальний дискурс “Украденого щастя” Івана Франка (1940-1941).

Доц. Циганик М.І. Обрядові елементи у виставах Львівської духовної семінарії в першій половині ХІХ ст.

Доц. Баша О.П. Франкіана Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва.

Ст. викл. Лаврентій Р.Я. Руський народний театр у рецепції німецької критики початку ХХ ст.

Ст. викл. Рой У.В. Часопис “Der Kunstwar” про Театр в оцінці Івана Франка.

Асист. Патрон І.В. Актори театру “Березіль” у кіно.

Асист. Романюк М.В. Спроби прочитання сценографії Євгена Лисика на сторінках періодичних видань (1965-1985).

Асист. Роса-Лаврентій С.І. Львівська театральна критика 30-х років ХХ ст.: діапазон тем, ідей і проблем.

Асист. Терещук Н.І.  Географія та соціальне походження перших професійних акторів Галичини (кінець XVIII ст.).

Ст. лаб. Новосад Х.Н.  Український композитор в українському театрі радянської доби (за матеріалами творчої спадщини Олександра Радченка). До постановки проблеми.

 

Підсекція культурології (історія та теорія культури)

Викладачі кафедри філософії мистецтв брали участь у роботі конференції і виголосили 8 доповідей:

Проф. Козаренко О.В. Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі.

Доц. Белінська Л.С. Культурна пам’ять галицької шляхти.

Доц. Купчинська Л.О. Вклад Луки Данкевича у галицьку культуру.

Доц. Данилиха Н.Р. Історичні рефлексії над долею переселених народів (на прикладі українців із Польщі в УРСР).

Доц. Жовтанецький О.М. Особливості маркетингу у сфері культури.

Проф. Павлій Г.І. Дмитро Шостакович і його доба.

Доц. Когут Г.В. Автобіографічність і соціальний дискурс творчості Софії Караффи-Корбут.

Доц. Ямаш Ю.В. Канівські мотиви у творчості Івана Труша.

 

Підсекція музикознавства

Викладачі кафедри музикознавства брали участь у роботі конференції і виголосили 7 доповідей:

Проф. Медведик Ю.Є. Українська сакральна монодія доби Бароко в інтерпретації сучасних українських композиторів.

Доц. Салдан С.О. Ідея евритмії у контексті світогляду Рудольфа Штайнера.

Ст. викл. Коломиєць О.І. Вивчення світової музики в університетах США.

Ст. викл. Кушніренко О.А. Народна пісня в житті Івана Франка.

Асп. Паламарчук В.А. Гітарна творчість українських композиторів (кінець XIX – початок XX ст.).

Асп. Звір-Казнох І.Б. Сакральна монодія XVI – XVII ст. (жанрові та стильові аспекти).

Асп. Трояновська К.Б. Жанр стихири в контексті становлення української сакральної монодії XVIII ст.

 

Підсекція музичного мистецтва

Викладачі кафедри музичного мистецтва брали участь у роботі конференції і виголосили 11 доповідей:

Проф. Тайнель Е.З. Особливості реформування загальної музичної освіти України у ХХІ ст.

Доц. Величко О.Б. Спадкоємність виконавських традицій Ференца Ліста та Фредеріка Шопена у європейському вимірі.

Ст. викл. Юзюк Н.Ф. Творчість Нестора Нижанківського в контексті розвитку українського фортепіанного мистецтва першої половини ХХ ст.

Асист. Ващишин С.І. Формування баянної виконавської майстерності згідно з концепцією Миколи Давидова.

Ст. викл. Кайсін В.В. З досвіду художньо-педагогічної діяльності вчителя музики на підставі культурологічних ідей Івана Огієнка.

Асист. Довгаль О.О. Сопілка в процесі музично-освітнього розвитку школяра.

Асист. Конюх М.А. Концертмейстерська діяльність у творчості композитора Нестора Нижанківського.

Асист. Гриб О.А. Феномен бандурного мистецтва в українській діаспорі (ХХ – початок ХХІ ст.).

Асист. Штурмак І.В. Синтез вокальних виконавських манер як творчий чинник.

Асист. Сидорець Т.В. Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного чинників у роботі над музичним твором.

Асист. Швецова М.М. Роль акомпанементу у виконанні творів Миколи Леонтовича (на прикладі композиції “Легенда”).

 

Підсекція хорового співу

Викладачі кафедри хорового співу брали участь у роботі конференції і виголосили 14 доповідей:

Асист. Баран О.М. Ансамблі та капели бандуристів: характерні особливості та роль у культурному житті українців.

Асист. Патер А.Р. Виконання української сакральної музики: філософсько-етичний аспект.

Ст.викл. Мельничук О.Й. Духовна хорова спадщина Миколи Леонтовича.

Доц. Камінська М.М. Хоровий спів як різновидність музично-виконавського мистецтва та його особливості.

Асист. Морозова Н.М. Музичне товариство імені Миколи Віталійовича Лисенка – осередок українського музичного життя Галичини.

Асист. Ферендович М.В. Творче становлення знаних галицьких диригентів Броніслава Вольфсталя і Юзефа Лєрера в Міському (Великому) театрі у Львові.

Асист. Чучман В.М. Євген Вахняк: період становлення особистості (1912-1939).

Доц. Телюк М.А. Місце наставника академічної групи в системі суб’єктів навчально-виховного процесу факультету культури і мистецтв.

Доц. Демцюх С-З.М. Визначні диригенти минулого. Рефлексії сучасників.

Ст. викл. Білоус О.І. Організація навчально-виховної роботи в хоровому класі на підставі методу “Проектів”.

Асист. Теодорович С.О. Відкриття в галузі квантової психології як можливість розширення світогляду педагога-хормейстера.

Проф. Яциняк В.І. Леся Дичко та її духовна хорова музика.

Доц. Ковбасюк М.Ю. Музично-хорове мистецтво як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта.

Доц. Пасічник В.П. Музично-критична спадщина Володимира Гошовського.

 

Підсекція хореографії (хореології)

Викладачі кафедри режисури та хореографії брали участь у роботі конференції і виголосили 11 доповідей:

Доц. Плахотнюк О.А. Василина Щурат-Глуха в історії українського хореографічного мистецтва.

Доц. Кундис Р.Ю. Професійні якості концертмейстера в хореографії (творчий і педагогічний аспекти).

Асист. Козицька Х.Ю., асист. Бакало М.Г. Драматургія уваги в зразках сучасного хореографічного мистецтва.

Асист. Заборовська Т.В. Allegro: загальна характеристика стрибків на уроці класики, підбір музичного матеріалу.

Асист. Настюк О.І. Музика та хореографія як елементи танцювальної терапії.

Асист. Шкутяк Т.М. Різноманітність танців Лемківщини за умов різної локалізації етнічних груп як феномен лемківської культури.

Асист. Шкутяк І.Є. Школа Лестена Хортона: розвиток танцівника через призму анатомічних можливостей його тіла.

Асист. Кіптілова Н.В. Роль казок у творенні сценічних форм хореографії.

Асист. Бас Я.О. Віртуозна техніка як необхідна умова для створення сценічних форм в українському народному танці.

Асист. Іващишин А.Я. Становлення балетних шкіл Москви та Санкт-Петербурга (перша половина ХХ ст.).

Доц. Лань О.Б. Особливості роботи з літературним матеріалом у процесі створення лібрето одноактного балету.

 

Підсекція бібліотечної та інформаційної справи

Викладачі кафедри бібліотекознавства і бібліографії брали участь у роботі конференції і виголосили 10 доповідей:

Доц. Крохмальний Р.О. Інформаційний аспект інтернет-активності в навчальній комунікації.

Доц. Демчук Н.Р. Казкотерапія у системі імпліцитної бібліотерапії.

Доц. Біловус Г.Г. Питання бібліотечної справи на сторінках газети “Львівські вісті” (1941–1944).

Асист. Сирота Л.Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у Галичині 1900–1914 років.

Ст. викл. Пугач  Л.Ю. Тематико-типологічнй спектр видань товариства імені Михайла Качковського.

Асист. Чирук Є.Г. Читацтво як об’єкт соціологічних досліджень Михайла Павлика.

Асист. Білоусова Р.З. Дитячі бібліотеки в соціальних мережах.

Асист. Мурин Г.А. Проблеми створення й використання сучасних навчальних мультимедійних видань.

Ст. викл. Цвіркун І.О. Проектна діяльність – напрям роботи сучасних бібліотек.

Асист. Седляр О.В. Заснування і початок організаційної та видавничої діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1876 рр.).

 

13–16 вересня 2017 р. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум (2 доповіді)

Доц. Крохмальний Р.О. Інформаційна справа в умовах сучасної вищої освіти: концепти і тенденції.

Доц. Демчук Н.Р. Освітня парадигма спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: дисциплінарна матриця.

 

30 листопада – 2 грудня 2016 р. Міжнародна наукова конференція «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» (Львів, Коломия) (15 доповідей)

Проф. Козаренко О. В. Синергія Ероса та Етоса в музичній драмі Ю.Мейтуса «Украдене щастя»

Проф. Кияновська Л. Етос українсько-польських контактів в музичній культурі Львова міжвоєнного двадцятиліття ХХ століття

Асп. Патер А. Філософсько-естетичні виміри інтерпретації української сакральної музики

Асп. Ферендович М. Етичні виміри діяльності хормейстера в українському соціумі Львова першої третини ХХ століття

Ст. викл. Чучман В. Етичні виміри життєтворчості Євгена Вахняка

Доц. Пасічник В. Духовно-етичний вимір життєдіяльності Володимира Гошовського

Доц. Коломиєць О. «Між грішним і святим»: тема любові в музичній традиції співців стильової школи Кірана Північної Індії

Доц. Величко О. Екстраполяція філософського поняття «Ерос» на феномен вундеркінда

Асист. Соланський С. Любовна лірика у творчості Ференца Ліста (на прикладі «Сонетів Петрарки»)

Доц. Белінська Л. Ерос і Етос в шляхетському середовищі

Доц. Данилиха Н. Етичні цінності римського імператора в греко- та латиномовній традиції

Доц. Купчинська Л. Конотація поняття «Ерос» у творчості Бруно Шульца та Бруно Цаха

Доц. Салдан С. Музика та Етос у світосприйнятті Рудольфа Штайнера

Доц. Дубровний Т. Проекції любовної поезії А. Кос-Анатольського у фортепіанній музиці композитора

Доц. Плахотнюк О. Маніфестації Еросі та Етосу у сучасному хореографічному мистецтві

 

18–19 травня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації (7 доповідей) :

Доц. Демчук Н.Р. Бібліотерапевтичні практики початку XXI ст.: до проблеми інформаційного метаболізму.

Асист. Седляр О.В. Комплектування приватних бібліотек галицьких русинів виданнями з Росії у 30–40-х роках ХІХ ст.: шляхи надходження літератури та особливості міжкультурного діалогу”.

Доц. Біловус Г.Г. Система краєзнавчих бібліографічних посібників бібліотек вищих навчальних закладів Львова.

Асист. Білоусова Р.З. Особливості проектної діяльності дитячих бібліотек.

Ст. викл. Пугач  Л.Ю. Ретроспективна соціокультурна спадщина Товариства імені Михайла Качковського.

Ст. викл. Цвіркун І.О. Робота секції бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства  за 2007–2016 рр.: аналітичний огляд.

Асист. Чирук Є.Г. Соціокультурний концепт читацтва у дослідженнях Михайла Павлика.

 

17–18 листопада 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької 100 років” (5 доповідей) :

Проф. Козак Б. М. Олександр Загаров і Театр ім. М. Заньковецької (1926–1927)

Проф. Козак Б. М. Борис Тягно – мистецький керівник Театру ім. М. Заньковецької

Доц. Гарбузюк М. В. Заньківчани у Львові: перші роки адаптації (1944–1947)

Ст. викл. Лаврентій Р. Я. Запорізький період Театру ім. М. заньковецької та період евакуації (1932–1944)

Доц. Максименко С. М. Петро Сорока. Невідомі сторінки життєвої та творчої біографії

 

Кафедра бібліотекознавтсва і бібліографії

Участь у позауніверситетських конференціях:

 • міжнародних (16):

11–12 травня 2017 р. Міжнародна наукова конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного).

Якимович Б.З. Оборонна зброя: що мають зробити Збройні Сили України для перемоги над московським агрессором.

 

15–17 червня 2017 р. Міжнародна наукова конференція «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття» (Львів, НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного).

Якимович Б.З. Нові часи старого прагнуть слова… або Ще раз про українську військову терміносистему.

 

5–7 жовтня 2017 р. V Міжнародна наукова конференція   “Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950 років (до 75-річчя створення Української Повстанської Армії)» (Львів).

Якимович Б.З. Роман Шухевич – «Тарас Чупринка» – стратег і тактик повстанської війни. Участь в «круглому столі»: Академічний історичний наратив українського визвольного руху та проблема його інтерпретації.

 

1820 травня 2017 р.  6-та Міжнародна наукова конференція ІКС-2017 «Інформація, комунікація, суспільство» (оку, Україна, Славське)

Демчук Н.Р. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI століття.

 

5–8 september 2017 r.  XII Intern. sci. and techn. conf., (Lviv, Ukraine)

Кунанець Н. Е. Automated system of information support of virtual research team/

21–23 september 2017 r.  2017 IEEE9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), (Bucharest, Romania)

Кунанець Н. Е. Cloud Computing Technologies in “Smart City” Projects Постерна доповідь

7 August 2017 r.  Proceeding shotonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, (Wilga, Poland.)

Кунанець Н. Е. Safety recommendation component of mobile information assistant of the tourist Постерна доповідь

5–8 september 2017 r.  XII-th International scientific and technical conference (Lviv, Ukraine)

Кунанець Н. Е. The Analysis of the United States of America Universities Library Information Services with Benchmarking and Pairwise Comparisons Methods

12–15 вересня 2017 р.  XІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв; Коблево)

Кунанець Н. Е. Архітектура інформаційно-технологічної платформи проектів класу «Розумне місто»

Кунанець Н. Е. Інформаційне забезпечення віртуального творчого колективу/

 

27–28 квітня 2017 р.  Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017)» (Чернівці).

Кунанець Н. Е. Iнформаційна технологія «Великих даних» в процесах аналізу освітнього соціокомунікаційного середовища міста.

Кунанець Н. Е. Консолідований інформаційний ресурс міського соціокомунікаційного середовища.

 

       5–7 червня 2017 р.  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»  (Луцьк)

Кунанець Н. Е. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті: інформаційне та технологічне забезпечення.

Кунанець Н. Е. Формування мультимедійних документних колекцій на платформі Dspace

 

27–28 квітня 2017 р.  Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2017)» (Чернівці)

Кунанець Н. Е. Хмарні технології як концепція побудови корпоративних бібліотек

3 grudnia 2016 rМiędzynarodowa VI interdyscyplinarna konferencja naukowa doktorуw i doktorantуw «Innovations in Science and Society» (Warszawa)

Білоусова Р.З. Бібліотечно-інформаційна термінологія: історіографічний аспект.

 

27–28 квітня 2017 р.  Міжнародна наукова конференція «Українська термінологія і сучасність» (Львів)

Білоусова Р.З. Терміни з компонентом бібліо- в галузевій терміносистемі бібліографознавства

 

23–24 березня 2017 р.  Міжнародна конференція «Wizualizacja Informacji w Humanistyce» («Візуалізація інформації в гуманістиці») (Торунь, Республіка Польща).

Сирота Л.Б. Visualization of creative works by Ukrainian writers from Galiciain the books and periodicals of the 19th c. –1939» («Візуалізація літературних творів українських письменників Галичини в книгах і періодиці ХІХ ст. – 1939»).

 

18–20 paџdziernika 2017 r.  Konferencja Jubileuszowa „200 lat Ossolineum”, Wrocіaw.

Олексів І. В. Fragmenty ksiкgozbioru Jana Nargielewicza przechowywane we Lwowskiej Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka.

 

 • всеукраїнських (4):

4 травня 2017 р.  ІХ Всеукраїнські Чайковські читання–2017, присвячених 160-річчю від дня народження письменника, адвоката громадсько-культурного діяча Андрія Чайковського та 130-літтю з дня народження вченого-математика Миколи Чайковського (Бережани).

Седляр О.В. Участь А. Чайковського у виборчих кампаніях на Бережанщині у першій половині 1890-х років.

Якимович Б.З. Балканські оповіді А. Чайковського: антимілітарні та антивоєнні аспекти.

 

21 квітня 2017 р. Всеукраїнська наукова конференція «Дрогобич і Дрогобиччина в історичній ретроспективі (ХІХ – початок ХХІ ст.)» (Дрогобич).

Якимович Б.З. Світлий образ видатного українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій «навколомедальних».

 

29 червня 2017 р. Всеукраїнська наукова конференція «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України». До 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Українського реєстрового козацтва (Львів, Львівський торговельно-економічний університет та ін.).

Якимович Б.З. Українське козацтво – феномен історії Центрально-Східної Европи XVI–XVIII ст.: спроба синтезу.

 

27 жовтня 2017 р.  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух першої половини ХХ ст.: краєзнавчий контекст (до 75-річчя створення Української Повстанської Армії)» (Дрогобич)

Якимович Б.З. Генерал «Тарас Чупринка» (Роман Шухевич): теорія і практика повстанської війни.

 

 • регіональних (5):

28 лютого 2017 р. Наукова конференція “Львівська Ставропігія та український Львів” (Львів,).

Седляр О.В. Продаж книг Якова Головацького у книгарні Ставропігійського інституту (1849–1870 рр.)

 

6–9 березня 2017 р. VII Ісаєвичівські читаннях “Культурна пам’ять України: європейський контекст” (Львів).

Седляр О.В. Поняття “русин” і “руська мова” в галицьких русинів 1850–1857 рр.: варіанти, інтерпретації, дискусії

 

29 березня 2017 р. Наукова конференція «Західноукраїнська книга першої половини 1930-х рр.: тематико-типологічні аспекти», організована відділом наукової бібліографії ЛННБУ імені В. Стефаника спільно з Комісією з книгознавства та бібліографії НТШ (Львів)

Рибчинська Н.А. Серійні видання 1930-х рр. з питань шкільництва і освіти в Галичині.

 

16 травня 2017 р. V Регіональна науково-практична конференція «Українське націоналістичне підпілля в 20–50-х рр. ХХ ст. на теренах Західної України», присвячена 110-ій річниці з дня народження Р. Шухевича (Рогатин).

Якимович Б.З. Роман Шухевич – провідник української нації в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу (політик, стратег, і тактик повстанської війни).

 

18 травня 2017 р.  Шашкевичівські наукові читання-2017. В рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки (Золочів, Середня школа № 2 ім. М. Шашкевича).

Якимович Б.З. Військовики в Шашкевичівській родині.

 

Кафедра театрознавства та акторської майстерності

Викладачі кафедри взяли участь у роботі позауніверситетських конференцій (3 доповіді):

7 жовтня 2016 р. Науково-практична конференція в рамках ХІІІ Міжнародного фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ) (2 доповіді)

Гарбузюк М. В. Іван Франко – критик та дослідник польського театру

Максименко С. М. «Іван Іваницький (1911 р. с. Заболотів, Івано-Франківської обл., – 1999 р., Каліфорнія, США) – режисер українського, німецького, театру та кіно. Кіносценарист (США).

 

25 листопада 2016 р. Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (Львів)

Гарбузюк М. В. Українські народні пісні на польській ранньоромантичній сцені (перша третина ХІХ століття)

 

22–24 вересня 2016 р. Міжнародний науковий конгрес “Іван Франко: Я єсть пролог…” (до 160-річчя від дня народження) (Львів)

Лаврентій Р.Я. Твори Івана Франка на західноукраїнській сцені 20–30-х років ХХ ст.

Патрон І.В. Проблема жертовності у кінофільмі Леоніда Осики «Захар Беркут»: за мотивами однойменної повісті Івана Франка

 

          31 березня 2017 р. ХХVІІІ наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка, Театрознавча комісія (Львів)

Лаврентій Р.Я. Погляд Іншого: Український театр товариства “Руська бесіда” у світлі чернівецької німецькомовної преси 1906 – 1914 рр.

Роса- Лаврентій С.І. Про що повинен писати театральний рецензент: рефлексії українських та польських критиків Львова 20–30-х рр. ХХ ст.

 

18–19 травня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації” (Львів)

Лаврентій Р.Я. Роль Наукової бібліотеки у профорієнтаційній роботі Львівського національного університету імені Івана Франка (2011–2016 рр.)

 

          28-29 квітня 2017 р. ХІХ Міжнародна наукова конференція ІРС УКУ (Львів)

Роса- Лаврентій С.І. Християнські топоси у історичних драмах Г. Лужницького.

 

            Кафедра філософії мистецтв

Викладачі кафедри брали участь у роботі позауніверситетських конференцій:

23–31 березня 2017 р. ХХVIІІ сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Засідання Музикознавчої комісії

Козаренко О. В. Нові обрії філософії музики (до 70-ліття Блаженного Аоанна).

Купчинська Л. Біобібліографічні дані про українських художників в архіві Віденської академії мистецтв

 

30 червня 2017 р. Круглий стіл «Василь Сліпак і українська діаспора: незреалізований сценарій» (Львівський історичний музей)

Козаренко О. В. Василь Сліпак і українська діаспора: незреалізований сценарій

Павлій Г. І. Участь Василя Сліпака у постановці опери Генрі Персела «Дідона і Еней»

Белінська Л. С. Українська діаспора та Україна.

Купчинська Л. О. Українська мистецька діаспора Парижа ХХ століття

 

12 вересня 2017 р. Людкевич-фест (Львів)

Козаренко О. В. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму

 

30 листопада 2017 р. Двадцять літ проекту звукозаписів української церковної музики фундації «Андрей» (Львів)

Козаренко О. В.

 

            19-21 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” (Львів)

Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Інформаційна система в моделі маркетингової діяльності організацій у сфері культури

 

       25 листопада 2016 р. Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (Львів)

Гарбузюк М. В. Українські народні пісні на польській ранньоромантичній сцені (перша третина ХІХ століття)

Купчинська Л. Маловідомі портрети діячів Львова у творчості Щасного Моравського.

 

20 квітня 2017 р. Десята Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище : творчість та технології

Купчинська Л. Фінансування навчання українських художників у Віденській академії мистецтв

 

23 травня 2017 р. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ (Львів)

Купчинська Л. Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв – уродженці Львова 1775–1895 рр.

 

11 серпня 2017 р. Міжнародна наукова конференція в рамках XXIV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия,):

Купчинська Л. Студенти Віденської академії образотворчих мистецтв у культурному просторі Коломиї ХІХ ― початку ХХ століть

 

2223 червня 2017 р. Міжнародна конференція «Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypoospolitej Obojga Narodów» (Торунь /Польща,)

Купчинська Л: «Prace Szymona Czechowicza w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka».

 

78 вересня 2017 р. XVIII Міжнародна наукова конференція «Dziedzictwo kulturowe ochrona, pamięć, współpraca międzynarodowa» (Каліш / Польща):

Купчинська Л Mistrzowska Szkoła Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Kazimierza Pochwalskiego i szkolenie w niej osób z ziem ukraińskich.

 

Кафедра музичного мистецтва

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stanisław Moniuszko in memoria (Музична академія ім. І. Я. Падеревського у Познані (16 лютого 2017 р.)

Кияновська Л.О. Pieśni i chóry Jana Galla w kontekście amatorskiej kultury lwowskiej

 

International Musicology Symposium Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity Ljubljana, 16-19 April 2016 r..

Кияновська Л.О. Leopolis – Lwów – Leopoli – Lemberg – Львів – Львов in Galizien – ein Treffpunkt verschiedener Nationalkulturen (bis „Völkerfrühling“ 1848).

 

VII Międzynarodowa sesja naukowa „Teatr operowy – tradycja, teraźniejszość, przyszłość” Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 9 maja 2017 r.

Кияновська Л.О. Polskie wpływy w śpiewograch Mychajła Werbyckiego.

 

XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „MUSICA GALICIANA” pt. „Kobiety w kulturze muzycznej Galicji” (Rzeszów, 16-17 listopada 2017 r.)

Кияновська Л.О. Emancypacja kobiet w muzyczno-artystycznym środowisku Galicji.

 

Міжнародна наукова конференція «ЛьвівМоцАрт» (19.08.2017 р.)

Кияновська Л.О. Духовна атмосфера Львова часів Франца Ксавера Моцарта

 

Symposium „Ex umbra in solem“ (Львів, УКУ, 02.11.2017 р.)

Кияновська Л.О. Проблеми і завдання опрацювання музичних архівів і фондів у сучасній Україні.

 

Кафедра режисури та хореографії

Міжнародна науково-практична конференція «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку»10 листопада 2016 р. м. Львів (Модератор доц. кафедри, к. м. Плахотнюк О.А.)

Міжнародної науково-практичної конференції «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку», відбулась. Організатори конференції кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського університету імені Івана Франка, відділ спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Доповідачами та слухачами на конференції були: професорсько-викладацький склад та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського університету фізичної культури, Львівського коледжу культури і мистецтв, керівники хореографічних колективів, представники культурно-мистецьких та позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, представники офіційних делегацій з України та закордону, засобів масової інформації.

Всього за час роботи науково-практичної конференції зачитано і обговорено 21 (двадцять один) науковий реферат.

На конференції представлено 12 інституції (вищі навчальні заклади, виховні та позашкільні навчально-виховні заклади) з України, Польщі, Чехії, США, а саме:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна).
 • Інститут культури і мистецтв, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава, Україна).
 • Харківська державна академія культури (м. Харків, Україна).
 • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (м. Київ, Україна).
 • Полтавський національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Відділ у справах студентів Національного університету водного господарства та природокористування (м. Костопіль, Україна).
 • Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, Україна).
 • Школа танцю «Palas danse», (м. Шенов, Чехія).
 • Ансамблю естрадного танцю «EKROL» (м. Лантцкт, Польща).
 • Школа виконавчих мистецтв (м. Філадельфія, США).

Слухачами були понад 100 осіб керівників та викладачів хореографічних колективів, тренерів спортивних секцій, учасників спортивних та танцювальних секцій, представників громадськості.

10 листопада 2016 року, на кафедрі режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка проведено та обговорено з учасниками конференції відкриті практичні уроки з хореографічних дисциплін відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра з спеціальності 024 «Хореографія», за адресою м. Львів, вул. Стефаника 16а, концертно-балетний зал № 1

 

Міжнародний конгрес Міжнародної танцювальної ради при ЮНЕСКО (CID UNESCO), присвячений дослідженням у сфері танцю, м. Львів, 25–27 серпня 2017 р.

Місце проведення: Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької.

Конгрес об’єднав фахівців з усього світу, і є відкритим науково-практичним заходом для представників всіх форм танцювального мистецтва: балет, народні та сучасні танці, бальні, східні танці, танго, фламенко, танцювальна терапія, реабілітаційна практика, тощо. Це унікальна можливість ознайомитись з представленими методиками та інноваційними дослідження на тему танцювального мистецтва, отримати нові знання та встановити ділові контакти з теоретиками та практиками в галузі танцю, представниками танцювальної традиції з усього світу.

Організатори даного заходу:

 • Львівська секція Міжнародної танцювальної ради при ЮНЕСКО (CID UNESCO);
 • Кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • Всеукраїнська федерація танцю;
 • Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької;
 • Інституту суспільних ініціатив;
 • Британська рада;
 • Управління культури Львівської міської ради.

Форма участі: наукова доповідь/лекція, присвячені дослідженням в області різних аспектів танцю та хореографії, з презентацією відео-матеріалів та слайдів (20 хв.); проведення майстер-класу (30 хв.); Шоу-номер у виконання колективу, дуету, соло (5-10 хв.); Виставка або продаж вашої продукції (книжки, диски, картини, костюми тощо). Подія носила некомерційних характер та проводилась у форматі, що відрізняється від фестивалю, конкурсу, серії майстер-класів або відкритої конференції.

До участі запрошені були організації, танцювальні школи та фізичні особи, що є членами Міжнародної танцювальної ради при ЮНЕСКО (CID UNESCO) – офіційної міжнародної організації в сфері танців. Участь в Конгресі можлива була без проведення презентації, також заочна участь: робота такого учасника була включена до програми Конгресу та розміщена на веб-сайті, який відвідують тисячі професіоналів із сфери танців з усього світу.

У цій події взяли участь більш ніж 50 викладачів і танцюристів із України, а також доповідачі з Аргентини, Ірану, Бельгії, Греції, Чаду, Єгипту, Гамбії, Угорщини, Росії, Італії.

Кафедру режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка представили:

Петрик О. «Класична хореографія: ілюзія та реальність. Значення технології у класичній хореографії»;

Плахотнюк О. Представники школи модернового танцю Галичини початку ХХ століття».

 

Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» 16-17 березня 2017 року м. Львів (Модератор доц. кафедри, к. м. Плахотнюк О.А.)

Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, відділ спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини спільно з кафедрою хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури провів Другу всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті».

Основні тематичні напрямки роботи науково-практичної конференції:

– Основи медичного забезпечення в хореографічних гуртках та спортивних секціях;

– Профілактика травматизму в хореографічних гуртках та спортивних секціях;

– Арт-терапія засобами хореографічного мистецтва;

– Психологічні аспекти діяльності в хореографії та спорті;

– Засоби корекції та відновлення засобами хореографії та спорту;

– Особливості музично-рухової діяльності в хореографії та спорті;

– Реабілітаційні заходи в хореографії та спорті.

– Формування в Україні науки про роботу м’язів танцівника – кінезіології.

Всього за час роботи науково-практичної конференції зачитано і обговорено 40 (сорок) наукових рефератів.

На конференції представлено 28 (двадцять вісім) інституції (вищі навчальні заклади та позашкільні навчально-виховні заклади, громадських організацій та об’єднання), а саме:

 • Міжнародна рада танцю ЮНЕСКО (м. Париж, Франція);
 • Dance Department Philadelphia Performing Art: A String Theory Charter School (Philadelphia, USA);
 • Universitystudent of psychology (Philadelphia, USA);
 • Львівська танцювальна рада ЮНЕСКО (CID UNESCO);
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Львівський державний університет фізичної культури;
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Бердянський державний педагогічний університет;
 • Харківська державна академія культури;
 • Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Хмельницький національний університет;
 • Херсонський державний університет;
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв;
 • Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ);
 • Миколаївський коледж культури та мистецтв;
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинське училище культури»;
 • Ужгородський коледж культури і мистецтв;
 • Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів);
 • Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова (м. Бердичів);
 • Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді;
 • Львівське відділення УІЙТ;
 • Український інститут йоги і йоготерапії (м. Київ);
 • Львівська середня загальноосвітня школа № 96
 • Палац учнівської молоді (м. Ковель);
 • Асоціація дитячих, сімейних і перинатальних психологів, медиків, і педагогів «Психея» (м. Львів).

Загальна кількість учасників та слухачів понад 160 осіб керівників та викладачів хореографічних колективів, тренерів спортивних секцій, учасників спортивних та танцювальних секцій, представників громадськості.

Всі події Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» були записані на відео.

Відбувалась пряма трансляція пленарних засідань і показових уроків на сайті Телеканалу http:razom.tv, а також в кабельних мережах, цифровому телебаченні та на сторінці Разом TV в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNtlZZ92PZmQm1xYbjksCIA ).

 

VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри» 15 травня 2017 року, м. Львів (Модератор доц. кафедри, к. м. Плахотнюк О.А.)

15 травня 2017 року відбулась VI Всеукраїнська наукова студентська конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Організатор конференції Студентський науковий гурток кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського Університету імені Івана Франка (науковий куратор О. Плахотнюк)

Доповідачами та слухачами на конференції були: професорсько-викладацький склад та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського коледжу культури і мистецтв, керівники хореографічних колективів, представники культурно-мистецьких та позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, представники: громадських організацій, офіційних делегацій з України та закордону, засобів масової інформації.

Всього за час роботи наукової конференції зачитано і обговорено 16 (шістнадцять) наукових рефератів.

На конференції представлено 5 (п’ять) вищих навчальних закладів. а саме:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Харківська державна академія культури;
 • ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (м. Умань);
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв.

 

IV Міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance) – 2016» 10 – 13 листопада 2016 року, м. Львів (Директор конкурсу доц. кафедри к. м. Плахотнюк О.А.)

Організатори конкурсу:

 • Кафедра режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Центр творчості дітей та юнацтва Галичини;
 • Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»;
 • Національна хореографічна спілка України Львівське обласне відділення.

Учасниками конкурсу біли понад 1500 учасників віком від 4 до 25 років з семи країн світу (Білорусії, України, Молдови, Польщі, Росії, Чехії, Литва) та України, загалом свято танцю відвідало понад 2500 глядачів. Представлені такі танцювальні напрями і стилі сучасного хореографічного мистецтва як: хіп-хоп, диско, брейк-денс, джаз-фанк, крамп, джаз-танець, фольк-джаз танець, афро-джаз танець, бродвей-джаз танець, джаз-модерн танець, контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance), модерн танець, contemporary dance, контактна імпровізація (contacts improvisation) та інші.

В рамках міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance-2016» проводились цілий ряд наукових і культурно-мистецьких акцій, таких як: Міжнародна науково-практична конференція та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії “Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку”; зустріч делегації представників конкурсу з мером та адміністрацією м. Львова; проведене методичне об’єднання хореографів Львівщини; міжнародні майстер-класи з сучасного хореографічного мистецтва; екскурсії містом Львовом; зустрічі керівників танцювальних колективів учасників конкурсу; інтеграційний вечір для дітей та молоді учасників конкурсу.

 

10б. Інше.

Творча робота

Кафедра режисури та хореографії:

            Петрик О. О. – співорганізація Міжнародного Конгресу під егідою ЮНЕСКО; участь у виставах «UBT Premiera»; Львівський національний театр опери та балету імені С. Крушельницької: «Дон Кіхот», «Копелія», «Есмеральда», «Лебедине Озеро», «Білосніжка і семеро гномів» – 2016 р.;– 2017 р.; палац культури ім. Шевченка м. Трускавець балети «Лебедине Озеро», «Шахерезада», Лускунчик у 2016 – 2017 роках; гастрольні виступи 2017 р, балети: «Лебедине Озеро», «Копелія», «Жізель», «Дон Кіхот» «Спляча Красуня»,  «Білосніжка і семеро гномів».

            доц. к.м. Плахотнюк О.А. – балетмейстер-постановник: вистави-мюзиклу «Зачарована принцеса» Львівського муніципального театру ім. Лесі Українки; відновлено виставу виставу-мюзикл «Кіт у чоботях» Львівського обласного академічного театру ляльок; відновлено виставу виставу-мюзикл вистави-мюзикли «Алі-Баба і розбійники» Львівського обласного академічного театру ляльок; концерт в Середній загально освітній школі «Свято осені», 15.11.17 р., м. Львів Середня загальноосвітня школа № 84; концерт в Середній загально освітній школі № 84 «Пам’яті жертв голодомору», 20.11 17 р., м. Львів Середня загальноосвітня школа № 84; участь у фестивалі патріотичного спрямування «Сурми звитяги». 27.10.16 р. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини; показовий виступ на відкритті чемпіонату України Тенквандо, 2017 р. Спортивний комплекс велотрек СКА; звіт-концерт «Спорт, мистецтво, грація» Спортивно танцювального клубу «Карменс» та театру танцю «Відлуння» Спортивно-оздоровчого відділу ЦТДЮГ, травень 2017 р. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, вул. Вахнянина 29; Всеукраїнський фестиваль сучасного танцю «Ритми часу» 08–09.05.17 р. Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді, пл. Є. Петрушевича, 3.; гастролі в республіці Польща 02.08.17 р. – 11.18.17 р.; концерт «День вчителя» Середній загально освітній школі 28.09.17 р., м. Львів Середня загальноосвітня школа № 93.

            доц. к.м. Дем’янчук А. Л. – творча робота: постійно діюча виставка у національному заповіднику «Софія Київська» (Київ); підготовка персональної виставки 2017–2019 рр. «Українське сакральне мистецтво в контексті світової художньої культури: традиція та новаторство»; розробка друкованого і мультимедійного варіанту лекційних курсів наступних дисциплін: Історія образотворчого мистецтва; Сценографія хореографічних номерів; Народний костюм та сценічне оформлення танцю.

            доц. к.м. Погребняк М. М. – організація і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності (29–31 березня 2017 р., м. Полтава); упорядник та відповідальна за випуск матеріалів конференції Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності; керівництво кандидатським дослідженням здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.04 Українська культура Кулько Олени Анатоліївни (з грудня 2015 р.) на тему: «Український народний танець в хореографічній культурі Полтавщини ХХ-ХХІ ст.».

            доц. Лань О. Б. – лауреат премії «Успішний педагог» (2016 року); художній керівник Народного художнього колективу Модерн-балет та Школа-студія сучасного танцю «Акверіас»; Грамота управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 10.03.2017; підтвердження звання «Народний художній колектив» Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «Акверіас»; участь у флешмобі “Живи у ритмі безпечного руху” пл. Ринок, м. Львів. Організатори – відділ забезпечення безпеки дорожнього руху. 30.03.17 р.; Лауреати третього благодійного фестивалю хореографічного мистецтва “У ритмі дитячого серця”, м. Винники. Організатори – Львівська міська молодіжна громадська організація “Золота молодь Винник”, 30.04.17 р.; Міжнародний дитячий фестиваль циркового мистецтв, м. Львів.

доц. Шіт Т. Р. – 8 квітня 2017р. Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Львівська рапсодія-2017»; 27–28 травня 2017 р. Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька фієста – 2017» за участю народних артистів України Віктора Павліка, Миколи Свидюка, Олександра Василенка, заслужених артистів України Сергія Барвіка -Карпатського, Олега Шак, Тоні Матвієнко та інших зірок Української естради; 18 червня 2017р. Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерела Моршина-2017»; 26 листопада 2017 р. Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Золотий перетин Львова-2017».

асист. Кіптілова Н. В. – 5 листопада 2016 року XVII – Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги»; 28 листопада 2016 року гала-концерт XVII – Всеукраїнського фестивалю «Сурми звитяги»; 21 травня 2017 року V – Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії ім. Павла Вірського.

            асист. Іващишин А. Я. – Участь у всеукраїнський фестиваль “Барви дитинства” Львів, 4лютого 2017 р.; Участь у Кубку України Львів “Lider lviv”, 26 лютого 2017 р.; Участь у “Puzzle Dance” Тернопіль, 29 квітня 2017 р.; Участь у “Bukovyna art fest” Чернівці, 12 травня 2017 р.; Участь у Всеукраїнському чемпіонаті з хореографічного мистецтва “Art dance” Київ, 19 травня 2017 р.; Участь у чемпіонаті західної України “Infinity dance”, Львів 14 жовтня 2017 р.; Участь у Всеукраїнському чемпіонаті “The Challenge”, Київ 21 жовтня 2017 р.

            асист. Сидорук С. М. – Участь у фестивалі «Балет Фест» 2016 р “Цвіте Терен”; Участь у фестивалі «Балет Фест» 2017 р “Ой Юрія”, “Вигнанці”; Участь у виставах «UBT Premiera»; Львівський національний театр опери та балету імені С. Крушельницької: «Шахерезада», «Жизель» – 2016 р.; «Білосніжка і семеро гномів» – 2017 р.; Палац культури ім. Шевченка м. Трускавець балет «Шахерезада» 2016 р.; В гастрольних поїздках 2017 р, балети: «Лебедине Озеро», «Копелія», «Спляча Красуня».

            асист. Скорубська Х. Ю. Проведення танцювального вечора у Львівському геріатричному пансіонаті 23 жовтня 2016 року, м. Львів; Участь у фестивалі «Зеленка» із перформансами «Напрям рівноваги» та «Лабораторія танцю» 8 квітня 2017 року, м. Київ; Проведення майстер класів із українського народного танцю на ВУМ західне Полісся. 6–8 травня 2017 року, с. Городське; Проведення майстер класу із контактної імпровізації на проекті «Твоя країна Львів» 3 липня 2017 року, м. Львів; Участь у фестивалі «ЛьвівМозАрт» із перформансом «Амазонки. За межі міфу». 22 серпня 2017 року, м. Львів; Участь у фестивалі «Кіт Гаватовича» із перформансом «Співчуття». 3 вересня 2017 року, м. Львів; Участь у фестивалі «БамБукФест» із перформансом «Читачі». 1 жовтня 2017 року, м. Львів; Участь у фестивалі «Зеленка» із перформансами «Напрям рівноваги» та «Лабораторія танцю» 8 квітня 2017 року, м. Київ.

            асист. Холов Т. І.Голова громадської організації «ЦЕНАТ»; Участь у Всеукраїнському фестивалі «Весняний первоцвіт» – член журі; Участь у Всеукраїнському фестивалі «Витоки денс» м. Трускавець – член журі, та проведення майстер класу в стилі Jazz-modern танець; Участь у Всеукраїнському фестивалі «GRAND FEST KAMYANETS», лауреати 1 премії; Участь у міжнародному фестивалі «BALKAN FOLK FEST» Болгарія; Участь у фестивалі «Трускавецькі витоки» член журі, та проведення майстер класу в стилі Modern танець; Участь у фестивалі «Осінє перевесло» лауреати 1 премії; Участь у фестивалі «Свмоцвіти» член журі та проведення майстер класу в стилі modern танець; Участь у фестивалі «Planeta dance» м. Чернігів лауреати 2 премії.

            асист. Мосійчук Ю. О. Остання пісня / Сучасний танець. – Львів, 2016 р.; Коли тобі сумно / Сучасний танець. – Львів, 2016 р.; Тяжкі часи / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Навиворіт / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.

            асист. Шкутяк Т. М. – Sunrise / Сучасний танець. – Львів, 2016 р.; Біжи / Сучасний танець. – Львів, 2016 р.; Шляхи / Сучасний танець. – Львів, 2016 р.; Дороговкази / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Рутина / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Замерзаюча ріка / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Листя / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Укриття / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Божевільна гра / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.; Штучний інтелект / Сучасний танець. – Львів, 2017 р.

 

Кафедра музичного мистецтва

Творчі вечори та виступи:

Юзюк Н. Ф.

 • Квітень 2017 р. – «Весняні метаморфози»: Концерт ансамблевої музики
 • Травень 2017 р. – Урочиста академія конкурсу «Львівське рондо» (НМЦО м.Львова, Музей історії релігії)
 • Травень 2017 р. – «Щедрість пісенної душі» до 100-річчя від дня народження композитора Є. Козака» (відділ мистецької літератури Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки)
 • Травень 2017 р. – Творчий звіт випускників класу – ЛДМШ № 2
 • Жовтень 2017 р. – «Свято музики»

Довгаль О.О.

 • Квітень 2017 р. – «Весняні метаморфози» :Концерт ансамблевої музики
 • Жовтень 2017 р. – «Свято музики»

Гриб О. А.

 • Квітень 2017 р. – «Весняні метаморфози» :Концерт ансамблевої музики
 • Травень 2017 р. – концерт камерно-інструментальних ансамблів
 • Жовтень 2017 р. – «Свято музики»

Соланський С. С.

 • Квітень 2017 р. – Концерт-лекція «Музики минувшини і сьогодення» (тема виступу С. Соланського «Фортепіанна творчість К. Дебюссі»). – Львів: Малий зал ЛНМА ім. М.В. Лисенка.

Штурмак І. В.

 • Серпень 2017 р. – Концерт у Жовкві;
 • Серпень 2017 р. – Концерт у Стрию та Моршині;
 • Вересень 2017 р. – Концерт у Львівській філармонії;
 • Жовтень 2017 р. – Концерт у Завадові;
 • Жовтень 2017 р. – Концерт «Повстанці».

 

Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

             Баша О.П. поставила композицію за власним сценарієм «Франко, якого ми не знали…» зі студентами КМА–41, яка була показана на сценах Львова (Торгово-економічний університет, Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, ЛНУ імені Івана Франка, Музей І. Франка ), Києва (МКЦ ім. І.В. Козловського, на запрошення Львівського земляцтва; біля пам’ятника І.Франка на запрошення Міжнародного фонду І.Франка, очолюваного Роландом Франком, онуком поета). Композицію було записано на ТРК «Львів», а прем’єра передачі відбулася 25 серпня 2017 р. Фрагменти композиції прозвучали на урочистій академії І.Франка в Актовій залі ЛНУ імені Івана Франка, в Академії друкарства, у селі Йосипівка, куди студенти їздили з Романом Гораком; записала інтерв’ю на радіо «Промінь FM» у мистецькій програмі «За лаштунками», (2 жовтня 2016р), у культурологічній програмі «Віч-на-віч» (2 жовтня 2016) з Вірою Доленко; була членом журі Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги» (5 листопада 2016 р.), Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю «Різдвяні зустрічі» (15 січня 2017 р.).

            

             Гарбузюк М.В. організувала зустріч студентів-театрознавців із київським театральним та арткритиком Сергієм Васильєвим (5 вересня 2016 р.), польським актором Анджеєм Северином (10 лютого 2017 р.). Спільно з дирекцією Музею історії релігії організувала участь студентів другого та п’ятого курсу Маргарити Підлужної та Вікторії Солов’юк у літній театральній школі в с. Бортятин Мостиського району Львівської обл. на базі Музею-садиби Богдана-Ігоря  Антонича (червень 2017 р.).

            

             Лаврентій Р.Я. курував проведення Першої міжнародної науково-практичної студентської театрознавчої конференції “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 3–5 квітня 2017 року).

            

Максименко С. М. організувала зустріч студентів з народною артисткою України Ларисою Кадировою (жовтень, 2016 р.) та польським актором Анджеєм Северином (10 лютого 2017 р.). Разом зі студентами-театрознавцями третього курсу ЛНУ імені Івана Франка взяла участь у роботі ХІХ Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» (травень 2017 р.) та ХІІІ Міжнародного фестивалю жіночих монодрам «Марія», Київ (3-7 жовтня 2016 р.). Разом зі студентами-театрознавцями третього курсу розробила культурологічно-пізнавальну програму перебування у Львові студентів Ягеллонського  університету (Краків, Польща) – учасників  Першої міжнародної науково-практичної студентської театрознавчої конференції “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія”( 1–6 квітня 2017 р. )

 

Патрон І.В. брала участь у роботі наукового семінару мистецтвознавців  «Seminar for Visual Art Studies». У межах проекту «Рік Японії в Україні» провела відкриту лекцію на тему: «Провідні японські кінорежисери» (24.04 2017 р.), лекції та теми «Екскурс і кіно Японії» (Бібліотека на Мулярській, 3.03 2017 р.) та ««Інгмар Бергман – класик європейського авторського кіно» (22.03 2017 р.).

 

Рой У.В. провела бесіду “Актор у системі постави” зі студентами другого курсу театрознавчого відділення, організувала спільний виїзд у м. Івано-Франківськ та перегляд вистави «Три сестри» М. Чехова Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка.

 

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету культури і мистецтв, протокол № 4 від 6.11.2017 р.

—————————————————————–

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2016

Теми, які виконуються у межах робочого часу

 Тема «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Демчук Н.Р.

Основні результати:

Упродовж 2016 року тривала робота 1. над бібліографічним виявленням і добором матеріалу з історії бібліотек Львівщини періоду німецької окупації. На підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944 рр.) зібрано бібліографічний масив (понад 50 позицій), що окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, а саме: реорганізаційні процеси в бібліотечній справі, склад і специфіку комплектування фондів бібліотечних інституцій Львова; 2. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.); 3. із пошуку та збору матеріалу, який висвітлює становлення та діяльність дитячих бібліотек України; 4. із вивчення наукового доробку Михайла Павлика у сфері персональної бібліографії; 5. із опрацювання книжкових фондів бібліотек Львова і Вроцлава, які містять українські друки до 1939 р., із метою виявлення видів українських видавництв Галичини кінця ХІХ ст.–1939 р., вивчення їх основних завдань і особливостей їх тематичного репертуару. Особливу увагу зосереджено на діяльності маловідомих видавничих осередків Львова, зокрема, їхній ролі як закладів культурно-освітньої і соціальної  комунікації.

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у вітчизняних фахових виданнях, 8 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. За межами наукової тематики викладачами кафедри було опубліковано 25 статей.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (№ держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор  Медведик Ю. Є.;

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри працювали над проблематикою музичної україністики, філософії мистецтв, дослідження взаємозв’язків української та західноєвропейської культури, етномузикознавчої європеїстики та орієнталістики. Досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;

За результатами дослідження за звітний період здійснено такий обсяг роботи:

2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, 1 колективний посібник, 39 наукових статей, 5 енциклопедичних гасла, 8 нотних репертуарних збірники, 1 довідник, 4 рецензії на опубліковані видання, 5 публікації у формі тез наук. конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації

Упродовж року викладачі кафедри опублікували 19 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія, 1 стаття у міжнародному науковому часописі, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у навчальному підручнику, опубліковано 2 тези доповідей, 1 довідник, 3 навчальних посібники.

 

Тема «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689. Термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри опрацювавали основні напрямки планованої теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі». Осмислювалися філософські підходи до розуміння музичного мистецтва у писаннях Блаженного отця Іоанна (його монографій «Фортепіано як Орфеон», «Новий Парсіфаль»), естетика українського екслібриса з колекції Національної бібліотеки ім. В. Стефаника, міждисциплінарні підходи у вихованні молодого покоління української шляхти кінця ХІХ поч. ХХ століття, стильова визначеність лемківської етнічної культури тощо.

У межах теми було видано 1 монографія, 16 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 10 тез доповідей, виголошено 10 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (№ держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.) Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З.

Основні результати:

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри дослідили історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва. Узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно. Окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти

В межах даної теми за весь звітний період було опубліковано 4 навчальних посібників, 1 хрестоматію, статті, було захищено 1 кандидатську дисертацію.

В цьому році викладачі кафедри видали 1 підручник, 3 посібники та 11 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (№ держреєстрації 0113U004170, термін виконання  01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М.

Основні результати:

Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр., а також мистецтво диригентів-cучасників. Результати досліджень були впроваджені в організацію навчально-виховного процесу. Досліджено роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Проаналізовано мистецтво концертмейстера мішаного хору з позицій сьогодення Досліджено музично-хорове мистецтво, як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта. Здійснено аналіз хорової творчості Лесі Дичко та композиторська творчість Дениса Січинського. Було вивчено диригентське мистецтво в музичних інституціях Львова першої третини ХХ століття.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 4 статті та 1 теза міжнародної наукової конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання  01.01.2013–30.06.2016 року.). Науковий керівник – професор Петрик О. О.

Основні результати:

За звітний період працівниками кафедри було зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.

Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.

Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 3 монографії, 3 збірники наукових праць, 2 навчально-методичні посібники,  1 навчальний посібник, 49 статей та 28 тез доповідей на конференціях. Було захищено 1 кандидатську дисертацію.

За звітний період у 2016 році викладачі кафедри опублікували 1 статтю та 14 тез доповідей на конференціях.

Тема «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)». (№ держреєстрації 0116U001690. Термін виконання 01.01.2016–31.12.2019 рр.) Науковий керівник – професор Козак Б. М.

Основні результати:

За звітний викладачі кафедри працювали над феноменом діяльності Українського театру міста Львова в період Другої світової війни. Опрацьовано австрійську німецькомовну періодику під оглядом присутності матеріалів до історії українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. Велася робота над проблемою особливості українського дискурсу у польському театрі та драматургії ХІХ ст.

За звітний період було видрукувано 1 монографію, 1 журнал, 30 статей у закордонних та  вітчизняних фахових виданнях.

 

Інші форми наукової діяльності

Белінська Л. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.

Гарбузюк М. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;

член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 6 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)

Дубровний Т. Член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, Співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», Науковий редактор 3,4 тому «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б. редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної  премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, член комітету по відзначенню 100-ліття від Дня смерті та 160-ліття від Дня народження І. Франка.

Козаренко О. Член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; Член спеціалізованої  Вченої ради по захисту кандидатських  дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»,Член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Вченої ради факультету культури і мистецтв.

Коломиєць О.  Член Міжнародної  ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету, головний редактор Вісника Львівського університету. Серія мистецтвознавства..

Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Кушніренко О.  Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв,

Лаврентій Р.  – секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради та  Міжнародного театрального фестивалю  жіночих монодрам “Марія” (Київ). Та Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2016» (Херсон).

Медведик Ю. – Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, Член Національної спілки композиторів України, Дійсний член НТШ, Член Європейського товариства дослідників XVIII ст., Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство, Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»

Пасічник В. Відповідальний секретар “Вісника Львівського університету” (серія мистецтвознавство), Член Національної Спілки композиторів України.

Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки  та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).

Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Плахотнюк О.- Секретар Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія», Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».

Седляр О. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда».;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Хамула О. – член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина), член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія) включеного в базу даних РІНЦ.

Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України;  Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

 

Біловус Г. Рецензія  на рукопис статті “Михайло Павлик та Володимир Дорошенко – перші бібліографи Івана Франка” Н. А. Рибчинської до збірника наукових праць “Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника” (Львів, 2016 р.).

Гарбузюк М. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Косаняк Наталії Володимирівни «Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини ХХ ст. (17.00.03, дата захисту 29 січня 2016 р., Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка);

Гарбузюк М. Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». — К., 2016. — 168 с.

Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ, 2016. –  312 с.

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи Валентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноівційні особливості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Пристай Галини Іванівни «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ) .

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Рось З.П. «Розвиток джазового фестивального руху в соціокультурному просторі України періоду незалежності (1991-20012рр.)» – листопад 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Маловічка С.М. «Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ поч.ХХІ ст.» – червень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кириченко А.Д. «Концепція світового театру в оперній творчості німецьких композиторів  другої половини ХХ – поч..ХХІ ст.» – травень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Олійника Д.Б. «Ксилофон у просторі музичної культури Європи» – квітень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХХ поч.ХХІ ст.» –  березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» – лютий 2016р.

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Жулковського Б. Є. «Жанр кондака в українському церковно-монодійномуспівіXV – XIX століть» червень 2016..

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Ткаченка А. І. . «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості», жовтень, 2016

Медведик Ю. Відгук на автореферат дисертації Гиси Оксани Андріївни «Краківська та Львіська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку», березень, 2016.

Пасічник В. Відгук на автореферат дисертації Наталії Ярославівни Король “Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX – початку XXI століття” (10 жовтня 2016 р.).

Салдан С. Опонування кандидатської дисертації Гоблик О. В. « Музичні твори “AveMaria” : жанрово-стильовий аспект”  , вересень, 2016.

Сирота Л. Відгук на магістерську програму «Цифрові і мережеві видання» Інституту наукової  інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету, Польща. (Львів, 2016).

Хамула О. Відгук на автореферат дисертації Хощина Х. О. «Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство, робота виконана в Харківській державній академії культури. (дата захисту 20.11.2015 р.).

 

Зовнішні наукові зв’язки

З 13 по 30 червня 2016 р. на кафедрі театрознавства та акторської перебувала доктор мистецтвознавства, професор Наталія Вікторівна Владимирова. Вона приїхала  для перегляду вистав випускників напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності та їх подальшої участі у фестивалях театральних шкіл України.

Стажування Сироти Л.Б. у Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (2–9.11.2015 р.).

Стажування на кафедрі бібілотекознавства і бібілографії ад’юнкта Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету Галіни Гєртих-Русінської (13–20.04.2016 р.).

1 – 9 листопада 2015 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: групи КМА-21 –Кіндрат Денис, Смульська Ольга, Губрій Тетяна, Гордієнко Дарина, Поцілуйко Уляна, групи КМТ-41 Матюнка Андрій, Солов`юк Вікторія, Ліпська Ірина, Андросюк Ольга під керівництвом викладача кафедри – доцента Світлани Максименко перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.

9 по 19 травня 2016 р. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом у Львівському університеті (кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв) перебувала група студентів Вроцлавського університету. Керівник групи: викладач Гжегож Малецькі

Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.

Асистент Патрон І.  провела 11 травня для студентів відкриту лекцію-обговорення про творчість українського режисера О.Довженка та перегляд його фільму «Земля».

9 – 18 лютого 2016 р. на прохання Фундації європейської культури і мистецтва «ARS LONGA» групу студентів четвертого курсу (група КМА-41) напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом асистента Євгена Худзика було запрошено для реалізації спільного етнографічно-музично театрального проекту

доц. Дубровний Т.М. – керівник українсько-польського наукового проекту «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.

В рамках співпраці з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету, педагогічним факультетом Ряшівського університету, Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Віденського університету відбулися концерти фортепіанної музики А.Кос-Анатольського у Мюнхені (лютий 2016р.), Барселоні (вересень 2016р.), у виконанні  проф.Козаренка О.В.

Стажування у Ряшівському університеті доц. Белінської Л. С. (квітень 2016р.)

 

Студентська наукова робота

Проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію на базі Університету, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13 квітня 2016 року). Студентами кафедри було виголошено 14 доповідей.

У листопаді учасникам було організовано та проведено навчально-наукове стажування студентів 2,3 та 4 курсу театрознавчого відділення у Вроцлавському університеті (листопад 2015).

У грудні  двоє студентів виступило на Конференції з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача (м. Харків)

У березні 2016 р. студентка-учасник наукового гуртка виступила на XVІ науковій конференції студентів та аспірантів ХНУМ ім. І. Котляревського (Харків).

У квітні було проведено VІ Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 9 доповідей студентів театрознавчого відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Театр як біль суспільства», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова.

6-9 квітня 2016 року відбулась VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи»

На конференції студенти кафедри виголосили 9 доповідей:

За участь у концертах з нагоди святкувань 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка:

Поліновський О.С. (КМА-32), Банько М.В. (КМА-41), Грицюк Б. Р. (КМА-41), Кміть М.Б. (КМА-41),Ковальчук О. (КМА-41),Котеленець В.С. (КМА-41), Лісовська А.Л. (КМА-41),Наумець Д.А. (КМА-41), Перець А.П. (КМА-41), Петрук А.В. (КМА-41), Сидорко В.В, (КМА-41), Сулик Ю.Р. (КМА-41), Ціхацька В.В. (КМА-41), Янчук В.І. (КМА-41), Прибиловський К.О. (КМА-21), Тур П.А. (КМА-21), Титар Н.В. (КМА-21), Алєйнікова Я.А. (КМА-21), Михайленко В.В. (КМА-21)

За популяризацію творчості українських поетів ХХ століття:

Білоус О.В. (КМА-31), Курило Ю.Р. (КМА-31), Збаразький О.Я, (КМА-31), Іванів Ю.І,  (КМА-31), Побуринний Н.Ю. (КМА-31), Романчук І.Л. (КМА-31), Хавунка А.М. (КМА-31), Росчіс А.С. (КМА-31).

24-25 березня 2016 р.– XVІ наукова конференція «Мистетцво та його осмислення в дослідженнях молодих науковиців» (м. Харків):

Було виголошено 4 доповіді.

Студент групи КМА-31 Курило Ю.Р. отримав ІІ місце та спеціальну премію «за створення виразного художнього образу» від театрального журналу «Артерія» на VІІ Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина (Харків).

Дипломом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків) були нагороджені студенти групи КМА-31 Росчіс А.С., Романчук І.Л. та Хавунка А.-М.А..

Студентка групи КМА-31 Романчук І.Л. взяла участь у проведенні просвітянської конференції «Українське письменство: історія та сучасність» від Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Студенка групи КМА-31 Хавунка А.А. отримала подяку від ХVІІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» за поширення християнських цінностей та розвиток українських різдвяних традицій (7-24 січня 2016 р.)

 

IX Студентська наукова конференція „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 19 квітня 2016 року).

Участь взяли студенти групи КМБ-21 (8 студ.), КМБ-31 (9 студ.), КМБ-41 (7 студ.), КМБ-51м (3 студ.), КМБ-61з (1 студ.)

ІІ Студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (26 квітня 2016 року, Львів-Вроцлав-Харків-Мінськ). Студентами було виголошено 2 доповіді.

 

Проведено Студентську наукову конференцію (7 квітня 2016 р.) на якій студентами кафедри музичного мистецтва було виголошено 21 доповідь.

Загальнопольська студентська конференція “Нові простори інформації” (Вроцлав, 21 квітня 2016 р.). Участь взяло 2студентів груп КМБ-51з та КМБ-61з

Міжнародна студентська конференція «Діалог міст» (Вроцлав, травень  2016р.) (за участю  12 студентів групи КМК-21)

Студентами опубліковано 24 статті.

Студент групи КМА-21 Титар Н.В. протягом 2015-2016 року отримав стипендію Фундації Лозинських.

За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво):

Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали:

 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Алейнікова Я.А.
 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Панцерно О.О.
 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Кузіна В.В.

Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав:

 • студент четвертого курсу, гр. КМА-41 Грицюк Б.Р.

Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)  отримали:

 • студент третього курсу, гр. КМА-32 Деркач О.В,
 • студентка третього курсу, гр. КМА-32 Магденко К.Є.

 

Стипендію заслуженої артистки України Олександри Лютої (артистки Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримала

 • студентка третього курсу, гр. КМА-31 Романчук І.Л.

За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):

Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США)  отримала:

 • студент другого курсу, гр. КМТ-21 Гугнин Д.А.
 • студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Кондратюк Т.В.
 • студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Оліщук О.С.

 

Публікації

Монографії

Ямаш Ю.В. Труш малює трилогію про долю дерева. Ч. I. Про самоту. В обіймах снігу./ Юрій Ямаш. Львів: ПП Сорока Т. Б., 2016. – 184 с.

Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–1944) / Світлана Максименко. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.- 328 с.

Bogoglasnik. Pesniblagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine.

Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016.–602 S.

Богогласник. Пісні благоговійні (1790 – 1791). Збірник українських духовних пісень. Під редакцією Ганса Роте у співпраці з Юрієм Медведиком. – Т. 2: Дослідження і коментарі. – Кельн-Веймар- Відень: BöhlauVerlag, 2016. –432 с.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 256 с.

 

Підручник

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / [С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель]; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.

 

Навчальні посібники

Пасічник В.П. Гармонія / О. Іваньо, Б. Новак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

Бень Г.Л. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 200 с.

Величко О. Б. Виконавські аспекти клавірної музики Й.С. Баха. / О.Б. Величко. –  Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 70 с.

Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи / [Ред.-упор. Юзюк Н. Ф.] Авт. : Гурин О. М., Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2016. – 148 с.

 

Журнали

Просценіум – Львів, 2015. – № 1-3 (41-43). – 128 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2015_1-3_41-43/index.html

 

Інші наукові видання

Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ імені Івана Франка – 2016.- 408 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 168 с.

Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдана Козака]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.

Майя Гарбузюк: Біобібліографічний покажчик / ЛНУ імені Івана Франка; укл. Г. Біловус; вступ. ст. Н. Бічуя.  – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.

 

Участь у конференціях

 

Викладачі факультету виголосили 139 доповідей на 32 наукових конференціях, у тому числі на 10 міжнародних конференціях (53 доповіді).

3-4 листопада 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція “Sacrum et profanum в культурі” участь в якій взяли 26викладачів факультету.

4 лютого 2016 року було проведено Звітну наукову конференцію Університету участь в якій взяло 49 працівників факультету.

повна версія

 

 

 

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2015

Теми, які виконуються у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник –доцент Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж звітного періоду проводилась робота над виявленням і добором бібліографічної інформації з історії приватних бібліотек, їх складу та функціонування. Зібрано бібліографічний матеріал (близько 80 позицій), що окреслює діяльність інституцій, внесок визначних діячів бібліотечно-бібліографічної справи у творення інформаційно-бібліотечного середовища регіону. Окрім цього, проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює становлення бібліотечної освіти у Галичині першої половини ХХ століття: вивчено діяльність А. Генсьорського у бібліотеці Народного Дому, та бібліотечно-бібліографічної діяльності Л. Биковського (опрацьовано 5 праць вченого і 2 архівні справи з відділу рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника та 15 справ з архіву бібліотеки). Висвітлено книгознавчу та культурно-громадську діяльність В. Щурата, зокрема як дослідника книжкових пам’яток, доробок І. Свєнціцького. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску М. Павлика у становлення бібліотеки НТШ, дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Зібрано архівний матеріал, який репрезентує епістолярну спадщину Товариства ім. М. Качковського у світлі організаційно-методичної та культурно-просвітницької діяльності, культурно-мистецьку діяльність читалень товариства, їх організацію, соціальне призначення, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків.
До наукового обігу залучено нові матеріали про історію заснування і становлення читалень галицьких товариств, їх роль у піднесенні культурного рівня і громадської позиції населення. Окреслено місце приватної ініціативи членів товариств у формуванні бібліотечних колекцій та зібрань, вивчено книговидавничу діяльність товариств.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.За звітний період викладачами кафедри опубліковано 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Упродовж року викладачами кафедри було досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник , 22 статті у фахових закордонних та всеукраїнських виданнях, 5 енциклопедичних гасел, 1 тези доповіді. Захищена 1 кандидатська дисертація.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко О. В.).
За звітний період викладачі кафедри опрацювали основні напрямки планованої теми: філософія музики досліджувалася в аспекті становлення її як семіотичної системи в культурі ХХ поч.. ХХІ ст., яка забезпечувала комунікацію та кореляцію розвитку різних її шарів, жанрів та стилів, зокрема, окремо було досліджено шляхи становлення церковної музики після ІІ Ватиканського собору; формування виконавського тезаурусу у практиці підготовки музиканта; «знакові поля» у творчості українських композиторів (М. Вербицького, Д. Січинського, Б. Лятошинського); досліджено «життя символів» українського літературного модернізму в постмодерну добу (поетика П. Тичини у творчості сучасних українських поетів та композиторів).
У межах теми було видано 3 монографії, 56 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 9 тез доповідей, виголошено 23 доповіді на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
Упродовж року викладачами кафедри було зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми опубліковано 1навчальний посібник, 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр, досліджено мистецтво диригентів минулого, митецькі та педагогічні здобутки українського диригента-хормейстера Є. Вахняка, а також інноваційні методи роботи педагогічної діяльності С. Амбарцумяна, хорова творчість В. Степурка, жанр коломийки в хоровій музиці, композиторську спадщину М.Вербицького, українську хорову музику у виконанні Галицького камерного хору під керівництвом В. Яциняка.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано 7 статей

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – професор Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
За звітний період працівники кафедри зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.
Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.
Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.
За звітний період викладачі кафедри опублікували 1 збірник наукових праць, 16 статей та 7 тез доповідей на конференціях.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Б. М.), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
За звітний період було досліджено український професійний театр товариства «Руська бесіда», висвітлено діяльності цього театру на сторінках преси в Галичині у цей період. Уперше системно опрацьовано галицьку пресу другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. та виявлено максимальну кількість публікацій, пов’язаної з діяльністю українського театру в Галичині. Досліджено особовий склад українських труп, їх гастрольних маршрутів, дано об’єктивну оцінку театрального життя регіону вказаного періоду.
Досліджено окремі персоналії українських галицьких митців, сценічні історії постав окремих творів на українській галицькій сцені, аналіз і нова оцінка естетично-мистецьких та ідейно-політичних засад діяльності українських театральних колективів в Галичині. Окрему увагу було приділено висвітленню діяльності українських театрів у іншомовній пресі Галичини. Усю зібрану, систематизовану, опубліковану інформацію уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру.
За звітний період було опубліковано 3 збірники наукових праць, 26 статей; 19 енциклопедичних гасел, 2 тези доповідей. За 2015 р. – 5 статей та 8 словникових гасел, подано до друку монографію, рекомендовану Вченою радою Університету.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 5 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), Голова конкурсної комісії з обрання на посаду чергового режисера Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, Голова журі ХХІІІ фестивалю-конкурсу на Вищу театральну премію Придніпров’я «Січеславна» (Кривий Ріг-Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ-Запоріжжя, член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)
Дубровний Т.М. – член Науково-технічної ради Університету, член Вченої ради факультету, член науково-методичної ради факультету, співредактор Львівсько-ряшівських наукових зошитів, член НТШ.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів.;Член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк.;Член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung);Член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б. – Головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»;Член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів», член Вченої ради факультету
Коломиєць О. І. Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.
Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету.
Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кушніренко О. А.: Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв
Лаврентій Р. – секретар Театрознавчої комісії НТШ.
Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії-2015” (м. Херсон), «Відлуння» та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ).
Медведик Ю. Є.:Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради Університету;Член Національної спілки композиторів України; Дійсний член НТШ; Член Європейського товариства дослідників XVIII ст.; Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство.; Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити»; Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»; член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Плахотнюк О.- Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».
Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда». – № 1 (35)/ №2 (36). – Львів, 2015;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.
Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Біловус Г. рецензія до «Вісника Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (вип. 9).
Біловус Г. рецензія до «Основні етапи укладання бібліографічного покажчика «Львівська політехніка» в публікаціях» та пошукові дослідження в львівській періодиці»
Біловус Г. рецензія до «Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару».
Гарбузюк М. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Бучми О.Є. «Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури» – березень 2015 р.
Козаренко О. Відгук на присудження вченого звання професора Єргієву Івану Дмитровичу – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – травень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат докторської дисертації Скорик А.Я. «Мистецтво телекомунікації в культурному просторі медіакультури. Український дискурс» – червень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Коломиєць Ольги Ігорівни «Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі Північної Індії» – грудень 2014
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» травень 2015р.
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Опанасюка О.П. «Інтенціональність у просторі культури: засади,принципи, функції» – березень 2015р.
Медведик Ю. Рецензія на автореферат:Карпяк А. «Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської майстерності». Автореф. на здобуття наук. звання доктор мист. – 17.00.03 – Музичне мистецтво (Київ, 2014, НМАУ ім. Петра Чайковського).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Кіндратюк Б. Д. «Дзвонарська культура України». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26. 00. 01 — теорія та історія культури (Київ, березень 2015).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Лабунець В. М. «Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (Київ, червень 2015).
Салдан С. Рецензія на автореферат Величко О. «Музично-інструментальне виконавство доби Просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчі аспекти». Автореф. на здобуття канд. мист. (Львів, 2014).
Ямаш Ю. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві ХХ ст.» Хао Сяо Хуа (ЛНАМ, 2015)

Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 5 по 10 травня 2015 р. у Львівському університеті перебувала група студентів Вроцлавського університету. Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.
З 16 –23 листопада 2014 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом викладачів кафедри – доцентів М. Гарбузюк та М. Циганик перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (РП). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн. За період перебування у Вроцлаві студентам вдалось побувати на екскурсіях у:Вроцлавському університеті, Бібліотеці «Оссолінеум», Українській православній церкві, Центральній частині міста, Вроцлавському зоопарку, Центрі Єжи Гротовського, Національному музеї, Teatr Polski (дві сцени з трьох, які знаходяться в різних будівлях),театр Ad Spectatores
Доц. Гарбузюк М.В. – наукове стажування у Вроцлавському університеті. (лютий, 2015)
Ас. Лаврентій Р. – участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
У рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав-Опава) для студентів культурологів було організовано та проведено науковий семінар «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук; дослідницький проект «Сентиментальні речі Підзамча» (23-27 березня 2015р.). Організовано та проведено спільні теренові дослідження «Невидиме місто: львівське Підзамча» (4-9 травня 2015р.)
Було здійснено презентацію проміжних результатів, а саме соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ) (16 червня 2015 р.) та проведено Міжнародну наукову конференцію «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів. (24-27 вересня 2015 р.)
В рамках угоди про співпрацю з Ряшівським університетом (РП)
доц. Дубровний Т.М. є керівником двох українсько-польських наукових проектів: «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр. та «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання – 2013-2015 рр.
доц. Белінської Л. С. та доц. Дубровний Т.М. пройшли наукові стажування у Ряшівському університеті (березень 2015р.)
проф. Ю. Медведик є співголовою Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовно-пісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу). м. Ґент (Бельгія) (з липня 2014 р.), а також співголовою Проекту Spiritual songs as collector’s items (Дослідницький німецько-українсько-бельгійсько-словацький джерелознавчо-археграфічний проект). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення 2019 р..
Ст. викл. О. Коломиєць – здобуланаукову стипендію ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016 р.)
Угода про співпрацю з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету (РП);
В рамках угоди з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина) професор Єфіменко А.Г. взяла участь у науковому проекті Німецької спілки Дмитра Шостаковича «Шостакович і авантгард»; прочитано лекцію «Лятошинський і український авангард»(вересень 2015р.)

Студентська наукова робота
22-25 квітня 2015 року відбулась V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності. Учасники: студенти-театрознавці Львівського національного університету ім. Івана Франка та Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського). На конференції студентами кафедри було виголошено 16 доповідей
Проведено V Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 17 доповідей студентів театрознавчого відділення. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Сучасний театр Харкова і Львова», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова. (квітень, 2015)
На базі університету було проведено VІІІ Студентську наукову конференцію „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 21 квітня 2015 р.), відбулось засідання:
– секції Бібліотекознавчі студії. Студентами було виголошено 26 наукових доповідей із зазначених вище проблем.
–секції Філософії мистецтва. Студентами було виголошено 14 доповідей
– секції Музичні та етномузичні студії. Студентами було виголошено 7 доповідей.
– секції Хореографії (Хореології). Студентами було виголошено 25 доповідей.
23-27 березня 2015р. – організація та проведення наукового семінару «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук, а також організація та проведення дослідницького проекту «Сентиментальні речі Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
4-9 травня 2015р. – організація і проведення спільних теренових досліджень «Невидиме місто: львівське Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
Презентація проміжних результатів: 16 червня 2015 р. соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ)
24-27 вересня 2015 р. Міжнародна наукова конференція «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів.
ІIІ Всеукраїнська студентська наукова конференція, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (22 квітня 2015 року). Студентами було виголошено 25 доповідей.
Студентами опубліковано 20 статей.
1 грудня 2014 року студент групи КМА-22 Поліновський О.С. зайняв ІІ місце, Деркач О.В. ІІ місце та студент групи КМА-51 Понзель М.І. ІІІ місце на Відкритому обласному конкурсі молодих акторів імені Марії Затварської (Івано-Франківськ).
Травень 2015 р. Гоменюк С.С. (студент 5 курсу, гр. КМА-51) отримав 3-ю премію у VII Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка.
Студентка групи КМА-51 Брацук А.Л. стала лауреатом І премії у номінації «Джазовий вокал» на Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» (Трускавець).
Студентка групи КМТ-51 Цигилик М. М. нагороджена грамотою в номінації «Патріотизм понад усе» у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: студентка другого курсу, гр. КМА-21 Романчук І.Л., студентка третього курсу, гр. КМА-31 Лісовська А.Л.
Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав: студент другого курсу, гр. КМА-21 Збаразький О.Я., студент другого курсу гр. КМА-22 Поліновський О.С.
Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (актистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримали:студент другого курсу, гр. КМА-22 Дерпак Я.І., студент третього курсу, гр. КМА-31 Сидорко В.В.
За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):
Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримала: студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Солов’юк В.В., студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Стерняк Т.В. та студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Цигилик М.М
Публікації
Монографії
Белінська Л.С. Національна пам’ять української діаспори США. (просопографічний аспект)/Белінська Л.С. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
Павлій Г.І. Духовний тезаурус музиканта / Павлій Г.І. – Львів: Каменяр, 2015. – 291 с.
Медведик Ю.Є. “Ad Fontes: з історії української музики XVIІ – початку XX ст.”. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 618 с.
Навчальні посібники
Медведик Ю.Є. «Історія української музики: «Почаївський Богогласник» Видатна пам’ятка української культури доби Бароко/ Медведик Ю.Є. – Дрогобич: Видав. відділ Дрог. держ. пед. ун-ту ім.. І. Франка, 2015. – 72 ст.
Юзюк Н. Ф. Моя країна – Україна: Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва / Авт. Юзюк Н.Ф., Тесля О.І. – Львів: НМЦО м. Львова, 2015. – 180 с., з іл.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 15. – 228 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2014. – № 1-3 (37-40). – 214 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2014_1-3_38-40/index.html
Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 2. – Львів-Ряшів, 2014. – 255 с.
Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / гол. ред.. Г. Гжибек.[відповід. ред. Т.М. Дубровний ] – Львів; Rzeszow, 2014. – 208 с.
Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірка статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 160 с.
Райнгардт М. Я лише театроман / Макс Райнгардт // Max Reinhardt/ Ich bin nichts als ein Theatrmann. Brie, Reden, Aursatze, Interviews, Gesprache, Auszuge aus Regiebuchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –184 с. + іл.
Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейєрхольд, перек. з рос. Б. Козак. – Львів, 2015. – 64 с. + іл. (видання друге, виправлене)

Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 28 наукових конференціях, у тому числі на 16 міжнародних конференціях та виголосили 110 доповіді.
2-3 листопада 2014 р на факультеті культури і мистецтв відбулась III всеукраїнська наукова конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті» (ЛНУ ім. І. Франка,.).
5 лютого 2015 року відбулась Звітна наукова конференція Університету де співробітниками факультету було виголошено 73 наукові доповіді.

повна версія звіту 2015

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2014

Теми, які виконують у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж 2014 року тривала робота над бібліографічним групуванням матеріалу з історії бібліотек Львівщини першої половини ХХ століття. Зібраний бібліографічний масив (близько 40 позицій) окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, склад і специфіку комплектування їх фондів; діяльність визначних постатей бібліотечно-бібліографічної справи. Також проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює Василя Щурата як дослідника книжкових пам’яток і тривала робота над дослідженням книгознавчого доробку І.Свєнціцького. (проаналізовано низку праць та архівних матеріалів, та епістолярію).Упродовж звітного періоду виконувалась робота з джерельною базою, збору матеріалу, який висвітлює культурно-мистецьку діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського, їх організацію, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску Михайла Павлика у дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Бібліографія: 1 навчально-методичний посібник.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Основні результати
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період основну увагу було зосереджено над питанням музичної україністики, зокрема у контексті джерелознавчих (Ю. Медведик, О. Кушніренко), етномузикознавчих студій (В. Пасічник, О. Коломиєць), музичної педагогіки (О. Кушніренко), культурології (Св. Салдан). Велась також робота щодо систематичного проведення науково-методичних семінарів із залученням як викладачів кафедри, так і музи кологів інших наукових інституцій, зокрема й зарубіжних (США).
Проф. Ю. Медведик розпочав у липні 2014 р. роботу як співголова Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовнопісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу) за участю дослідників з України, Словаччини, Німеччини та Бельгії. Також проф. Ю. Медведик стажувався у Боннському університеті (Німеччина, липень-серпень 2014 р.) в рамках наукової стипендії Фонду Герца («Heinrich Hertz-Stiftung»).
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції, сучасність та перспективи» (Львів, 1 жовтня 2014 р.) за участю музикознавців Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Тернополя, Мукачева, Дрогобича, а також з університету Нью-Гейвен (США).
В рамках конференції було проведено також презентацію: монографія Руденко Л.Г. «Нотна бібліотека Київської духовної академії» (модератор
Ю. Медведик).
Всі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.
В межах даної теми було опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 16 статей, з яких 12 – у вітчизняних фахових виданнях, 4 – у зарубіжних виданнях, 1 тезу доповіді на міжнародній науковій конференції.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко Олександр Володимирович).
Основні результати
Викладачі кафедри взяли участь у підготовці до друку спільного українсько-польського збірника «Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу» що вийде у листопаді 2014 року у співпраці з Ряшівським університетом (Польща). Видання отримало грант Міністерства освіти Республіки Польща.
З теми дослідження доцент Рибчинська З. Б. підготувала виступ на науковому семінарі кафедри філософії мистецтва «Теорії символу ХХ ст.».
Професор Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства.
Результати дослідження за плановою темою оприлюднені у 13 вітчизняних та 9 іноземних публікаціях, 14 доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
В межах роботи над темою проведено таку роботу: зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджувалась проблема впровадження нових технологій навчання у класі хорового диригування та проблема сприйняття хорової музики ХХІ ст. Було розглянуто диригентське виконавство у Львові від поч. ХХ ст. до 1939року. Синтез музично-виконавської та педагогічної майстерності в творчій діяльності Народного артиста України Євгена Вахняка. Були проаналізовані психологічні аспекти диригентсько-хорового виконавства в хоровому класі; сучасне українське хорове мистецтво на прикладах творчості О.Козаренка, Л.Дичко, Є.Станковича та інших композиторів. Досліджувалась музична інтерпретація поезії Т.Шевченка, українські хорові твори композиторів ХІХ ст.,жанр коломийки в хоровій музиці, пріоритетні напрямки розвитку Львівської фортепіанної школи в ХХІст., хорова школа професора Павла Муровського., а також розробка матеріалів навчальної програми «Регент Церковного Хору».
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 2 статті, 1 теза доповіді на міжнародній конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – доц., заслужений артист України Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
Основні результати:
З ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Петрика О. О. та Шарикова Д. І., а також за підтримки українських науковців розроблено паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво». Затверджено паспорт наказом МОН України від 26.05.2014 року № 642.
Організовано всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 2 навчально-методичні посібники, 2 збірники наукових праць, 14 статей, 5 тез доповідей.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
Основні результати:
Подіями, що сприяли дослідницькій активності, стали святкування ювілейних дат: 200-річчя від дня народження Т. Шевченка та відзначення 150-ліття від дня створення Руського народного театру товариства “Руська бесіда”. Цим датам були присвячені наукові конференції на факультеті культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка та театрознавчої комісії НТШ (6 березня 2014), в яких брали участь викладачі кафедри із відповідними доповідями.
Під час святкування 10-ліття факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка підчас науково-практичної конференції “Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи (30 вересня 2014) також прозвучало дві доповіді, що висвітлювали заявлену тему.
Важливою подією була підготовка та друк збірника праць відомого українського галицького історика театру Степана Чернецького, що містить велику підбірку його критичних матеріалів, присвячених діяльності українського театру в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. У збиранні матеріалі та підготовці видання до друку взяли участь викладачі кафедри на чолі із проф. Б. Козаком.
Двоє викладачів кафедри продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями, безпосередньо пов’язаними із важливими аспектами даної теми.
Зібрано та упорядковано та видано значну кількість театрально-критичних матеріалів С. Чернецького, присвячених діяльності українського театру в Галичині. Це видання слугуватиме як важливим навчальним виданням для студентів, котрі вивчають історію українського театру, так і для науковців різних гуманітарних галузей, зацікавлених питаннями історії театру в Галичині.
Продовжено публікації в енциклопедіях, зокрема «Енциклопедії сучасної України», Шевченківської енциклопедії, словникових статей, присвячених персоналіям українських театральних діячів у Галичині.
Нові дані до історії українського театру в Галичині другої половини ХІХ – І половини ХХ ст. уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру, що викладаються на факультеті культури і мистецтв.
У низці доповідей окремо заакцентовано увагу на проблемах залучення до навчальних програм з історії українського театру, що викладають у вищих мистецьких навчальних закладах України, тем, пов’язаних із діяльністю українського професійного театру в Галичині.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 збірник праць, 9 статей, 4 словникові гасла, 1 теза доповіді.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М.В. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;
член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 4 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), голова театрознавчої комісії НТШ
Гелитович М.Й. – член редколегії Літопису Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького;
Дубровний Т. М. – Член Вченої ради факультету, член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка , головний редактор першого тому Львівсько-ряшівських наукових зошитів, науковий секретар Львівсько-Ряшівських наукових зошитів.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів, член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк, член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung), член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б.М. – головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член ювілейного комітету Львівської облдержадміністрації до святкування 200-ліття від дня народження Т.Шевченка;член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. В. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво; Експерт ВАКу по присвоєнню наукових ступенів та вчених звань;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»
Коломиєць О. І. – Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО з 2007 р. та Офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р., редактор англомовних резюме Вісника Львівського університету Серія : Мистецтвознавство.
Крохмальний Р. О. – Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор».
Кундис Р. Ю.член Асоціації акордеоністів-баяністів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кустов С.П. – голова експертної комісії при Львівській міській раді по прийняттю рішення встановлення пам’ятного знаку відомому українському режисеру Скляренку В. В. (в парку по вулиці Науковій у місті Львові)
Кушніренко О.А. – Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв, член Бюро профспілкової організації факультету культури і мистецтв
Максименко С.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; член журі Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2014» (Херсон), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ); член експертної ради Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» (Коломия, Ів.-Франк. обл.).
Медведик Ю. Є. – Член національної Спілки композиторів України, член НТШ, заступник головного редактора збірника Вісник ЛНУ Серія: Мистецтвознавство, член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих учених «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич), науковий редактор Львівсько-Ряшівських наукових зошитів, член Вченої ради факультету
Паньків М. В.Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009).Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Пасічник В. П. – Член національної Спілки композиторів України, відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серії Мистецтвознавство.
Петрик О. О. Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Тайнель Е.З. – член Вченої ради університету
Шіт Т. Р.Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Ямаш Ю.В. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Доц. Гарбузюк М. В. була офіційним опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготувала 2 відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Козаренко О. В. підготував 4 відгуки на докторські дисертації, 5 відгуків на кандидатські дисертації, рецензії на монографії Шарикова Д. І. «Хореографічна термінологія» – Л., травень 2014; «Мистецтвознавча дисципліна хорологія як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії». – Л., травень 2014; навчальний посібник Шарикова Д. І., Бернадської Д. П «Мистецтво балетмейстера». – Л., травень 2014; монографію Сиротинської Н. «Перло многоцінне або музично-поетичний світ богородичної гимнографії» – Л., червень 2014
Доц. Купчинська Л.О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Медведик Ю. Є. був опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготував 1 відгук на автореферати докторської дисертацій.
Доц. Рибчинська З. Б. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц. Салдан С. О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц Хмула О.Г. підготував 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Ямаш Ю.В. був опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 25.11.–01.12.2013 р. 9 студентів перебували у Вроцлавському університеті;
19.01 2014 – 26.01 2014 – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Гарбузюк М.В. пройшла наукове стажування у Вроцлавському університеті.
Лаврентій Роман – асистент кафедри бере участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
Доц. Дубровний Т. М. керівник проекту «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту: WP-A/IP, 2013N /2. Термін виконання – 2013–2015 рр.
Ст. викл. Коломиєць О. І. бере участь у міжнародному науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук. Керівник проекту професор Т. Д. Каль. Термін виконання 2010–2014 рр.
Проф. Медведик Ю.Є. бере участь в міжнародному науковому проекті «Heinrich Hertz-Stiftung» (Дюссельдорф – Кельн – Бонн, 2014, липень-серпень)».
Доц. Рибчинська З. Б. у рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав) прочитала публічну лекцію «Zwyczajny dzień Brunona Schulza» на Міжнародному фестивалі мистецтва та літератури «Bruno Shculz Festiwal». 14-19 жовтня 2014 р. Вроцлав, Польща.
Доц. Белінська Л. С. у березні 2014 р стипендіака від Австрійського бюро при ЛНУ імені Івана Франка у Віденському університеті, в інституті історії Східної Європи. Керівник стажування проф. Сусанне Керстін Йобст.
Проф. Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства. Наукове стажування в Німеччині ДААД (липень 2014); Проект Німецької спілки Дмитра Шостаковича. Доповідь на тему: Schostakowitsch „Die Nase“ und Prokofjew „Die Liebe zu den drei Orangen“ на XVI. міжнародному симпозіумі у Кьонігштайні 26. 27.09.2013; брала участь у науковому проекті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи».
Проф. Козаренко О. В. прочитав курс лекцій з історії української музики в Українському Вільному університеті (Мюнхен, січень – лютий 2014 р)

Студентська наукова робота
10.04.2014 р.. відбулась VІІ Студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору».
09.04.2014 р. на кафедрі філософії мистецтв відбулася Міжнародна студентська конференція «А де мистецтво? Сприйняття мистецтва в культурному просторі».
9–12 квітня 2014 року відбулась ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (до 150-річчя від дня створення Українського народного театру товариства “Руська бесіда” та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)
Студентами опубліковано самостійно 58 статей.
Зварич В.І. (студентка ІV курсу групи КМХ-42). Номінація класична хореографія (соло, професіонали) Лауреат ІІІ ступеня / ІV Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «Mysl-potok». – Київ, 2014.
Ансамбль українського танцю кафедри режисури та хореографії (студенти І, ІІ, ІІ, ІV, V курсів). Лауреати І ступеня Регіонального туру ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. – Львів, 2014.
12 березня 2014 р. студент групи КМА-12 Деркач О. В. здобув перше місце на вечорі-конкурсі на краще читання творів Т. Шевченка «У вінок Кобзареві» (Національний університет «Львівська Політехніка»)
Липень 2014 р. участь Деркача О. В. (студент 1 курсу, гр. КМА-12) у Всеукраїнському конкурсі читців імені Лесі Українки «Лесині джерела».
13 травня 2014 р. – на 7 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка (м. Київ) диплом переможця ІІ ступеня отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-41).
25 вересня 2014 р. – на 18 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Лесі Українки (м. Київ) дипломом ІІ премії нагороджена Ковальчук Х. В. (гр. КМА-51с), диплом учасника отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-51с).

Публікації

Навчальні посібники
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Р. Білоусова та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 c.
Медведик Г., Медведик Ю. «Історія української музики: «Ліра та її мотиви» Порфирія Демуцького»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2014. – 62 ст.
Камінська М.М. Хрестоматія хорового співу : навч. метод. посібник / автор-упорядник Марія Камінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 142с.
Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вальдемар Пансо. – Труд и талант в творчестве актера. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. – Переклад з рос. Є. Стародинова; наук. ред. Б. Козак – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
Ave, Maria! : перлини світової вокальної класики в перекладі для голосу в супроводі бандури / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 60 с.
Людкевич С. Одна пісня голосненька (для капели бандуристів) : навчальний посібник / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 52 с.
Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Методичний посібник / Плахотнюк О. А., Благова Т. О., Горбачук Р. С., Лань О. Б., Мартиненко О. В., Павлішена Л. В., Сандульський С. М., Чілікіна Н. О., Шариков Д. І. // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 148 с.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 12. – 252 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 13. – 276 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 14. – 334 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2013. – № 1-3 (35-37). – 248 с.

Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 1. – Львів-Ряшів, 2013. – 272 с.
Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (2004-2014 рр.) /Інформаційно-довідкове видання. Відпов. за вип. Козаренко О., Гарбузюк М., Демчук Н., Бічуя Н., Плахотнюк О., Стародинова Є. – ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 224 с.
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів : Літопис, 2014. – 584 с., 106 іл. – (Упоряд.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук).
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові статті за матеріалами наукової студентської конференції, секція «Хореографічне мистецтво (Хореологія)» (Львів, 12 квітня 2013 року) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с. : іл.
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник наукових статей (випуск 2) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – 168 с. : іл.
Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 34 наукових конференціях, у тому числі на 23 міжнародних та виголосили 172 доповіді.

30.09-02-10.2014р. на факультеті культури і мистецтв відбулась Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи» присвячена 10-літтю заснування факультету.