Звіти про наукову роботу

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2020

——————

Програма звітної наукової конференції Університету за 2020 рік

—————————————————————-

До Дня науки 2020: Наукові здобутки працівників факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за період червень 2019 – травень 2020 рр

 

—————————————————————————————————————

Звіт про наукову роботу

факультету культури і мистецтв – 2019

————————————————————————————————————-

Звіт про наукову роботу

факультету культури і мистецтв – 2018

 

Теми, які виконують у межах робочого часу

 Тема Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства”. Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Демчук Н. Р. № держреєстрації 0116U001691. Термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.

Упродовж 2018 року здійснено: 1) опрацювання матеріалів із газети “Наші дні” (1941–1944 рр.), зібрано бібліографічний масив (понад 150 позицій), що окреслює питання мистецьких процесів і явищ Львівщини періоду німецької окупації, опубліковано у Віснику Львівського університету. Серія “Мистецтвознавство” (вип. 18); 2) аналіз архівного матеріалу, що окреслює видавничу діяльність Товариства імені Михайла Качковського (1875-1900 рр.); 3) дослідження професійної діяльності Михайла Павлика на посаді бібліотекаря Наукового товариства ім. Шевченка (1897–1904); 4) пошук документів у довідково-пошуковому апараті Наукової бібліотеки (рукописний каталог), відбір і створення повного наукового бібліографічного опису україномовних видань з фондів НБ ЛНУ імені Івана Франка, що здійснювалися з урахуванням специфіки кожного примірника (матеріали, опрацьовані протягом 2018 р. становлять 320 позицій та були використані для поповнення репертуару української друкованої книги (видання товариств “Просвіти”, “Рідної школи”, НТШ ім. Шевченка). Інформацію відправлено до НБУВ; 5) вивчення тематичного репертуару книжкових видань Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., які зберігаються у фондах бібліотек Львова і Пряшева (Словацька республіка) з метою виявлення специфіки діяльності словацьких бібліотек та українських видавництв у Словаччині; 6) дослідження організації просвітньої та видавничої діяльності у Львові, зокрема, внеску греко-католицького духовенства (1848–1870); 7) виявлення та книгознавчий аналіз складу бібліофільських зібрань, опис їх структури і змісту, висвітлення внутрішніх зв’язків і динаміки формування, осмислення культуротворчої місії бібліофільського руху шляхом пізнання феномену збирацької стратегії конкретної особистості бібліофіла (за фондами Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)». У результаті попримірникового вивчення історико-культурних фондів, виявлення і відчитання провенієнційних означень, екслібрисів та власницьких записів сформована робочі картотеки бібліофільських зібрань, бази даних власників книжкових колекцій, екслібрисів, колекційних видань.

Бібліографія: дев’ять статей.

 

Тема “Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій”. Науковий керівник – докт. мистецтвознавства, проф. Медведик Ю. Є. № держреєстрації 0117U001314. Термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.

За звітний період викладачі кафедри інтенсифікували свою наукову та науково-методичну роботу. Загалом охоплено широке коло науково-дослідницьких питань, пов’язаних з темою НДР кафедри. Зокрема, музичне краєзнавство, питання музичної медієвістики, музичної естетики та культурології, органології, міжкультурних фольклористичних зв’язків упродовж ХІХ – ХХ ст., музикознавчої орієнталістики та ін. Приділено також увагу написанню гасел до енциклопедичних видань та критичному огляду публікацій сучасних музикознавців та етнофольклористів; підготовлено до друку та опубліковано 1 навчальний посібник з «Історії української музики».

Бібліографія: тридцять три статті, один навчальний посібник. Викладачі кафедри взяли участь у 6 міжнародних конференція поза межами України (Австрії, Словаччині, Словенії, Польщі, Латвії) та Україні (5), проведених у Львові та Рівне.

 

Тема “Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.” Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, доц. Пасічник В. П. № держреєстрації 0117U001311, Термін виконання 01.01.2017–31.12.2019 рр.

За звітний період викладачі кафедри працювали над відбором матеріалу до антології «Отче наш». Зокрема, а) велася робота над питаннями дослідження духовної музики у спадщині українських композиторів кінця XIX початку XXI сторіччя; б) продовжено роботу над аналізом хорових партитур молитви “Отче наш” із духовної спадщини українських композиторів, зокрема М.Вербицького, Б.Кудрика, І.Соневицького, М.Леонтовича, О.Кошиця, М.Федоріва, В.Стеха, Й.Кишакевича, Є.Станковича та ін.; в) розпочато роботу над комп’ютерним набором нотних текстів молитви “Отче наш”, продовжено роботу над створенням бібліографічних описів музичних творів, що увійдуть до антології; г) активізовано роботу стосовно досліджень біографічних даних призабутих та маловідомих композиторів. Деякі дослідження викладачі кафедри провели згідно завдань власних наукових підтем: питання філософії музичного мистецтва, хормейстерської практики.

Бібліографія: тринадцять наукових праць (статті, тези, гасла).

 

Тема “Теоретично-практичні підходи до вдосконалення і осучаснення музичної освіти”. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З. № держреєстрації 0117U001313. Термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.

У межах роботи над темою проведено таку роботу: розкрито шляхи оптимізації навчально-виховного процесу на інструментальних індивідуальних заняттях; опрацьовано методичне забезпечення з дисципліни «Основний музичний інструмент (фортепіано)» та педагогічної практики; розглянуто методику творчої взаємодії студентів та концертмейстера на заняттях з постановки голосу; визначено сукупність завдань, які сприяють формуванню ансамблю студента-вокаліста та концертмейстера; окреслено напрями самостійної роботи студента-вокаліста; підготовлено та надруковано нотні видання, що вміщують музичні твори для музичних керівників дошкільних закладів та вибрані твори для виконання в фортепіанному ансамблі.

Бібліографія: п’ять навчальних посібників, чотири статті, двоє тез доповідей на вітчизняних конференціях.

 

Тема “Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)”. Науковий керівник – проф. Петрик О. О. № держреєстрації 0113U004174. Термін виконання – 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.

Проаналізовано розвиток хореографічних колективів та неформальних осередків культури України та світу. З’ясовано ключові вектори творчої й адміністративної генези театрів опери та балету творчих колективів, проаналізовано рецепцію осередків сучасного хореографічного мистецтва, досліджено участь неформальних товариств культури у національно-демократичному розвитку західноукраїнських земель наприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст.

За звітний період працівники кафедри здійснили такі види робіт: 1. Співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO); 2. Організація всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій з хореографічного мистецтва: Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 15–16 березня 2018 р.); Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (Львів, 19 квітня 2018 р.), Всеукраїнський семінар-практикум із сучасної хореографії «Сучасне хореографічне мистецтво: стилістичні особливості» (Львів, 22 квітня 2018 р.), VІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (Львів, 23 травня 2018 р.); 3. Проведення: V Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance) – 2018» (19–23 квітня 2018 р.), Відкритого мандруючого дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу мистецтв «Здійснення мрій – Дрогобич – 2018» (12 жовтня 2018 р., м. Дрогобич), Відкритого конкурсу хореографічного мистецтва «Здійснення мрій – професіонали – 2018» (13 жовтня 2018 р., м. Дрогобич).

Бібліографія: три посібники, один збірник статей, двадцять шість статей, дев’ять тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

 

Тема “Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)”. Науковий керівник – проф. Козак Б. М. № держреєстрації 0116U001690. Термін виконання – 01.01.2016–31.12.2018 рр.

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри досліджували історію Галичини як мультикультурний простір у різних ділянках міжетнічного й міжнаціонального діалогу. Вивчення театральної сфери у цьому контексті дозволило по-новому висвітлити та проаналізувати явища, тенденції, репертуар, ідейно-естетичні особливості сценічних практик українського, польського, єврейського та австрійського театрів. Дослідження взаємозв’язків та взаємовпливів, хронічно послідовних та діахронічно творчих процесів сприяли розкриттю специфічних регіональних особливостей театрального мистецтва території, що упродовж сторіч була ретранслятором європейського досвіду на схід.

Викладачі кафедри завершують роботу над дисертаційними дослідженнями: кандидатськими (Р. Лаврентій, С. Роса-Лаврентій, У. Рой) та докторською (М. Гарбузюк), в яких висвітлюються питання міжнаціональної комунікації у театральному житті Галичини.

Бібліографія: одинадцять статей, тези доповіді на міжнародній конференції

 

Тема “Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі”. Науковий керівник – докт. мистецтвознавства, проф. Козаренко О. В. № держреєстрації 0116U001689. Термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.

Обгрунтовано теорію синергетичної взаємодії видів та жанрів культури як відображення моделі світоспоглядання. Встановлено мультимодальну своєрідність способів пізнання культурно-мистецьких процесів і явищ у сучасному світі. Окреслено особливості синегретичної комунікації культури, які полягають у поєднанні взаємодії теоретичних напрацювань з прикладним характером соціальних і мистецьких проектів. Охарактеризовано явища глобалізаційних процесів у сфері мистецьких і соціокультурних проектів, що передбачають логічну синергію мистецтвознавчих досліджень у середовищі академічного університету.

На виконання теми організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії», що відбулась 30 листопада – 2 грудня 2017 року.

Бібліографія: дванадцять статей.

 

Інші форми наукової діяльності

Біловус Г.Г. – відповідальний секретар “Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”. Гарбузюк М.В. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ, член експертної ради театральних фестивалів; член експертної ради конкурсної театральної програми Британської ради в Україні «Taking the Stage» (травень-жовтень 2018). Данилиха Н.Р. – член ICOMOS Україна. Дубровний Т.М. – співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів». Козак Б.М. – член редколегії театрознавчого журналу “Просценіум”; член редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; член Національної спілки театральних діячів України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член художньої ради Національного академічного драматичного українського театру імені Марії Заньковецької; член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації. Козаренко О.В. – член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; співредактор “Львівсько-ряшівських наукових зошитів”, член редколегії “Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство”. Коломиєць О.І. – представник України у Міжнародній раді з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО. Крохмальний Р.О.учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.07 – фольклористика; голова редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член редколегії журналу «Міфологія і фольклор»; член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». Кунанець Н.Е. – член Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.02 – документознавство, архівознавство; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; член редколегії фахового видання «Вісник Національного університету “Львівська політехніка”» серії «Інформаційні системи та мережі» (секретар редколегії). Лаврентій Р.Я. – член Театрознавчої комісії НТШ. Лань О.Б. – член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член ради департаменту культури Львівської Облдержадміністрації. Максименко С.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; член театрознавчої комісії НТШ; член експертної ради театральних фестивалів. Максимчук М.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»; член редакційної колегії фахового збірника наукових праць “Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України”, що видається ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. Медведик Ю.Є. – член спеціалізованої вченої ради К 35.869.01 зі спеціальності: 17.00.03 – музичне мистецтво (з 2017 р.); експерт наукової ради МОН (секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство); член науково-методичної ради МОН (025 музичне мистецтво); член Національної спілки композиторів України, дійсний член НТШ, член Європейського товариства дослідників XVIII ст., заступник головного редактора збірника «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство», член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». Пасічник В.П. – член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Національної Спілки композиторів України. Петрик О.О. голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Плахотнюк О.А. член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар); член Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO); член Національної хореографічної спілки України; член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»; засновник молодіжного наукового видання «Хореографічна культура – мистецькі виміри»; куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Яскрава Країна» (м. Трускавець), «Best Fest» (м. Харків), «Юніор Балет-Фест», «Балет-Фест», «Самоцвіти», «Сурми звитяги», «Танцювальне подвір’я», «Різдвяні канікули» (м. Львів), Районних оглядів хореографічних колективів (м. Жовква, м. Рава-Руська); директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс»; художній керівник та балетмейстер «Театру-танцю “Відлуння”», Спортивно-танцювального клубу «Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Седляр О.В. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (Львів); член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща). Стригун Ф.М. – головний редактор журналу «Театральна бесіда»; голова Львівського міжобласного відділення НСТД України. Хамула О.Г.член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина). Холов Т.І. – член Національної спілки хореографів України; член асоціації діячів естрадного мистецтва України; заслужений діяч естрадного мистецтва України. Шіт Т.  член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Якимович Б.З. головний редактор “Наукових зошитів історичного факультету Львівського університету”; член редколегії журналу “Просценіум” та «Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»; член редколегії “Бібліотеки Шашкевичіани” (Львів); член Спеціалізованої вченої ради у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 20.02.22 «Військова історія».

Гарбузюк М.В. підготувала експертний відгук офіційного рецензента на проект Стандарту вищої освіти 026 «Сценічне мистецтво» (магістр, лютий 2018 р.); експертні висновки на вистави: «PH+» Закарпатського обласного угорського драматичного театру ім. Д. Ійєша; «Ангелик, що загубив зірку» Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка; «Весілля» Львівського театру «Слово і голос», «HAMLET» Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Франка, «Гамлет» Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», «Коза-дереза» Дніпровського міського театру ляльок, «Коли цвіте папороть» Львівського національного академічного театру опери і балету ім. С. Крушельницької, «Любов» Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, “Любовний напій» Дніпропетровський академічний театр опери та балету”, «DEUS EX MACHINE» Мукачівського драматичного театру, «Однокласники» Дніпровського драматичного молодіжного театру «Віримо!», «Олеся. Містифікація» Одеського обласного театру ляльок, «Під небом синім» Київського національного театру опери та балету, «Про коника-стрибунця та Великий стрибок» Театру маріонеток (м. Київ), «Спокушені спрагою» Криворізького академічного муніципального театру «Академія руху», «Тату, ти мене любив?» Київський академічний театр «Золоті ворота»; рецензію на видання: Історія українського театру : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів І–ІV курсів зі спеціальності 02.026 «Майстерність актора» / Харк. нац. університет мистецтв ім. І. П. Котляревського ; уклад.: Ю.П. Щукіна. – Xарків : ХНУМ, 2018. – 48 с.

Герасименко О.В. написала відгук на автореферат дисертаційної роботи Гринюк Оксани Іванівни «Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Вересень 2018 р.).

Демчук Н.Р. підготувала відгук на автореферат дисертації: Бережна К. С. Публічні бібліотеки України: вектори модернізації в інформаційному суспільстві : автореф. дис. […] канд. наук із соц.. комунікацій: 27.00.03. – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / К.С. Бережна. – Харків, 2018. – 23 с. (захист 18 жовтня 2018 р.).

Козаренко О.В. написав відгуки офіційного опонента на кандидатську дисертацію Огульцової Дарії Іванівни «Поетика фортепіанного етюду ХІХ–ХХІ ст.» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво та кандидатську дисертацію Яцковської Анастасії Олександрівни «Симфонії Ігоря Стравинського: від традиції до «творення жанру» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво; підготував рецензії: на автореферат докторської дисертації Юй Ле «Феномен останніх сонат Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в інтериоризації стильових етапів композиторської творчості», на автореферат кандидатської дисертації Бокотея Михайла Андрійовича «Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та осередки скловиробництва», на автореферат кандидатської дисертації Навоєвої Ірини Леонідівни «Українська хорова, вокально-ансамблева творчість у контексті стильової неоготики пост-постмодернізму».

Крохмальний Р.О. підготував відгук офіційного опонента на дисертацію Данилюк-Терещук Тетяни Ярославівни «Міфокритичний дискурс демонологічної образності в літературі українського романтизму», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література (захист відбувся 4 травня 2018 року).

Максимчук М.В. опонував на захисті докторської дисертації Павлова Костянтина Володимировича на тему «Регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій (Одеса, 4 жовтня 2018 р.), рецензував докторську дисертацію Сімків Лілії Євгенівни на тему «Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання» на міжкафедральному науковому семінарі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Івано-Франківськ, 19 вересня 2018 р.).

Медведик Ю.Є. написав чотири відгуки: офіційного опонента на кандидатську дисертацію С.Ф. Олійник «Регіональна рецепція музичної творчості (на прикладі творчості Ф. Шопена, Р. Ваґнера і Ф. Ліста в музичній культурі Львова)» (спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво), ЛНМА ім. М. Лисенка, березень, 2018 р., офіційного опонента на докторську дисертацію О.Л. Зосім «Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – початку ХХІ століття» (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури); НАКККіМ України, м. Київ, 24 травня 2018 р.), на автореферат Т.Л. Мазепи «Галицьке Музичне Товариство у культурно-мистецькому процесі XIХ – початку ХХ століття», поданої на здобуття наукового ступеня докора мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури; НАКККіМ України, м. Київ, 27 червня 2018 р., на автореферат дисертації Р.М. Михаця «Український театральний рух у Східній Галичині в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Седляр О.В. опонував кандидатську дисертацію А.О. Вараниці «Учителі народних шкіл Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (спеціальність 07.00.01 – історія України); Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України (захист 1 лютого 2018 р.) та підготував відгук на автореферат дисертації О.Б. Ганусин «Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» (спеціальність 07.00.01 – історія України); Львівський національний університет імені Івана Франка, 6 листопада 2018 р.).

Ямаш Ю.В. підготував три відгуки на автореферати дисертацій: Будник А. В. «Засоби і прийоми дизайну українського видовищного плакату першої третини ХХ століття», Гончарук О. В. «Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття: композиційні моделі та образно-пластична структура», Одрехівського В. В. «Українська скульптура кінця ХХ – початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення».

 

Зовнішні наукові зв’язки

Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України:

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. У рамках співпраці з науковими установами НАН викладачі кафедри Біловус Г.Г. і Білоусова Р.З. проходили наукове стажування у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника,

У рамках ІХ Львівського міжнародного бібліотечного форуму (19–22 вересня 2018 р.) спільно з Українською Бібліотечною Асоціацією на базі кафедри проведено студію «Освіта: свобода вибору». У заході взяли участь представники 20 наукових і навчальних закладів відповідного профілю, виголошено загалом 16 доповідей.

У рамках одноденного науково-практичного семінару “Можливості використання електронних ресурсів компаній EBSCO Information Service, Cambridge University Press, Royal Society Publishing, Institute of Physics Publishing для інформаційного забезпечення наукових досліджень”, що відбувся у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника (Львів, 26 жовтня 2018 р.) за сприяння Асоціації “Інформатіо-Консорціум”, викладачі кафедри Біловус Г.Г., Білоусова Р.З., Демчук Н.Р., Пугач Л.Ю., Чирук Є.Г. взяли участь у його роботі. За підсумками семінару зазначені викладачі отримали сертифікати.

Кафедра філософії мистецтв. Продовжувалась співпраця з Львівською національною академією мистецтв, Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка, Українським Католицьким Університетом (Львів).

Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами:

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом викладачі кафедри Біловус Г.Г., Білоусова Р.З., Демчук Н.Р. проходили наукове стажування в Інституті наукової інформації та бібліотекознавства Філологічного відділу Вроцлавського університету; Сирота Л.Б. – наукове стажування в Державній науковій бібліотеці в Пряшеві (01–31.03.2018 р., Словаччина).

Кафедра музикознавства та хорового мистецтва. Дубровний Т.М. – координатор та співредактор українсько-польського видавничого проекту «Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe» («Львівсько-Ряшівські наукові зошити»). Медведик Ю. Є. – співголова проекту «Spiritual songs as collector’s items» дослідницького німецько-українсько-бельгійсько-словацького джерелознавчо-археграфічного проекту

Кафедра театрознавства та акторської майстерності. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом (22–29 травня 2018 р.) на стажуванні у ЛНУ імені Івана Франка перебувала група польських студентів.

На прохання концерну DAMU студенти групи КМА-31 напряму підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)» взяли участь у театральному фестивалі Zlomvaz (Зломваж) – 2018 (28 квітня – 5 травня 2018 р., Прага, Чехія), студенти групи КМА-41 – у Міжнародному мистецькому форумі «Alter Ego» з виставою (англійською мовою) з елементами перфоменсу «Так чи ні?» (22 – 24. 10. 2018 р., Софія, Болгарія), а також виступили у Празі (Чехія) на Міжнародному дитячому фестивалі (25 – 26. 10. 2018 р.).

Співпраця у наукових виданнях кафедри: членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща). У журналі “Просценіум” № 1-2 (50 -51) 2018 р. вийшли друком статті 6 студентів Ягелонського університету (Краків, Польща) з актуальних питань польського театру.

Ст. викл. Рой У.В. навчається за напрямом «Педагогіка в театрі» в Інституті польської культури Варшавського університету (післядипломна освіта).

Доц.Гарбузюк М.В. брала участь у сесії Міжнародної асоціації шекспірознавців (26 квітня – 4 травня 2018 р., м.Крайова, Румунія). Доц.Гарбузюк М.В. – експерт театрального фестивалю «Taking the stage» Британської ради в Україні (11-15 жовтня 2018 р.).

Кафедра філософії мистецтв. Продовжувалась співпраця з Ряшівським університетом (Польща), Українським Вільним Університетом (Німеччина), Інститутом історії Віденського університету (Австрія); започатковано співпрацю з Пряшівським університетом (Словаччина). У рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+ (Іnternational days IAE Gustave Eiffel on 12-17 February, 2018, department of management UPEC), Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн, Франція (м. Париж/ Кретей) викладач кафедри Герасименко О. В. проходила наукове стажування у Франції, Козаренко О. В. в Українському Вільному Університеті, (Мюнхен, Німеччина) – січень-лютий 2018 р.

 

Студентська наукова робота

На факультеті діє два студентські наукові гуртки: гурток студентів кафедри режисури та хореографії (110 студентів), театрознавчий гурток кафедри театрознавства та акторської майстерності (24 студенти), а також об’єднання студентів «Вільна душа».

Студенти факультету:

1) брали участь у десяти конференціях: щорічній Студентській науковій конференції „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 17 квітня, 21 травня 2018 р.), ІV Студентській інтернет-конференції “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 26 квітня 2018 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (Херсон, 3 листопада 2017 р.), Третій всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 15–16 березня 2018 р.), П’ятій всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (Умань, 20 березня 2018 р.), V Всеукраїнській студентській конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» (Умань, 22–23 березня 2018 р.), Четвертій всеукраїнській науково-практичній конференції «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (Львів, 19 квітня 2018 р.), VІІ Всеукраїнській науковій студентській конференції «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (Львів, 23 травня 2018 р.), Другій міжнародній науково-практичній студентській театрознавчій конференції “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 26–28 квітня 2018 р.), Науково-практичній конференції «Сучасні вектори і проблеми розвитку молодої театрознавчої науки» (Київ, 19 жовтня 2018 р.), на яких виголосили 88 доповідей, з них – 11  на міжнародних конференціях;

2) брали участь у фестивалі «Курбалесія» й Конкурсі усних студентських рецензій в його рамках (Харків, 22–26 жовтня 2018 р.);

3) опублікували 37 наукових статей, з них 33 – самостійно, та 14 тез доповідей, зокрема переважають публікації у виданнях: збірник статей «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (упоряд. О. Плахотнюк) (Львів, 2018, вип. 6), навчально-методичні посібники «Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту» (упоряд. О. Плахотнюк) (Львів, 2018, частина ІІ) і «Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку» (упоряд. О. Плахотнюк) (Львів, 2018, частина ІІ).

За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру студентів напряму підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)» й «Театральне мистецтво (театрознавство)» відзначили іменними преміями.

 

Публікації

Монографії

Клековкін О. Ю. Mise en scène: Ідеї. Концепціії. Напрями / Олександр Клековкін ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ : “Фенікс”, 2017. – 800 с.

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ – початку ХХІ століть / за заг. наук. ред. М. Гринишиної ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. – Київ : “Фенікс”, 2017. – 976 с. – Розділ: Польський театр у Львові (1900–1945) / Майя Гарбузюк. – С. 457–558.

Ямаш Ю.В. Труш малює Крим: Кримські сонети Міцкевича у творчості Івана Труша / Юрій Ямаш. – Львів : Простір-М, 2018. –196 с.

Ямаш Ю.В. Труш малює трилогію про долю дерева. З життя пнів. Триптих – Епілог. – Львів : Простір-М, 2017. – Ч. IІ. – 199 с.

Kunanets N. Cloud Managers in the Information Support of Virtual Scientific Teams / N.Veretennikova, N. Kunanets, A.Rzheuskyi, V.Kut, V.Pasichnyk. – [Dьsseldorf] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 71 p.

 

Навчальні посібники

Базиликут Б. Ліричні пісні українських композиторів для мецо-сопрано / Б. Базиликут. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 236 с.

Величко О.Б. Постановка голосу : методика творчої взаємодії студента і концертмейстера / Величко О. Б., Голубейко Н.М. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 84 с.

Дем’янчук А. Історія та синтез мистецтв: навч.-метод. посібник для студентів з галузі знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальність: 024 Хореографія (магістр), денної та заочної форм навчання / Андрій Дем’янчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 288 с.

Калинова сопілочка : Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку : у 2 ч. / Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. [ред., опрац., упоряд.]. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. – Ч. 2. – 88 с.

Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – 304 с.

Клековкін О.Ю. Мистецтво: Методологія дослідження : метод. посібник / Ін-т проблем сучасного мистецтва, НАМ України. – Київ : Фенікс, 2017. – 144 с.

Медведик Ю.Є. «Історія української музики»: «Українські «світські» пісні XVI – XVIII – важливе джерело репертуарів шкільних співаників останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.» / Галина Медведик, Юрій Медведик. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2018. – 52 с.

Ой ходить сон : Вибрані колискові пісні : [педагогічний репертуар] : Метод. забезпечення з дисциплін «Основний музичний інструмент» / Гурин О.М., Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. – 82 с.

Оптимізація навчально-виховного процесу на уроці фортепіано на кафедрах музично-педагогічного спрямування у ВНЗ / Берегуляк Л.І., Сидорець Т.В., Кукул О.М., Юзюк Н.Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2018. – 140 с.

Пугач Л. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання / Любов  Пугач. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с.

Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – 222 с.

 

Науковий журнал

Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2017. – № 1-3 (47-49). – 206 с. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2017_1-3_47-49/index.html

 

Вісник

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 18. – 409 с.

 

Збірники наукових праць

Львівсько-Ряшівські наукові зошити / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний, Bernadeta Botwina]. – Львів ; Ряшів, 2017. – 145 с. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 4).

Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 6. – 241 с.

 

Інші наукові видання

Володимир Гошовський. Музична культура Закарпаття: вибрані наукові та публіцистичні праці / ред.-упоряд. Володимир Пасічник. – Львів : Растр-7, 2017. – 204 с.

Карнер Доріс А. Сміх крізь сльози. Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині. – Друге видання / ідея видання, передслово Богдан Козак. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2018. – 200 с.

Микола Лисенко. П’ять п’єс з “лейпцизького автографа” для фортепіано / вступ. ст. О. Козаренко. – Львів : Растр-7, 2017. – 16 с.

Мірус Б. Мої 70 заньківчанських літ / Борис Мірус ; упоряд., літ. запис Майя Гарбузюк. – Львів : Простір-М, 2017. – 160 с.

Пам’яті Любомири Яросевич : спогади і матеріали / упоряд. Роксоляна Пасічник ; ред. Володимир Пасічник. – Львів : Растр-7, 2017. – 104 с.

Станіславський К.С. Робота над роллю («Ревізор»). Реальне відчуття життя п’єси та ролі (1936–1937) / К.С. Станіславський ; [пер. з рос. Є. Стародинова ; ідея вид., заг. ред., вступ. ст. Богдан Козак]. Львів : [Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 84 с.

Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2018. – 60 с.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліогр. покажч. / уклад.: Л.І. Ільницька (керівник проекту), Т.М. Дубова, Л.Я. Кужель, І.В. Морозова, Н.А. Рибчинська. – Львів : ЛННБУ ім. В.Стефаника, 2018. – Т. 4, кн. 1. – 496 с. ; Т. 4, кн. 2. – С. 499–1044.

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть : каталог колекцій Степана Давимуки / упоряд. і авт. вступ. част. Лариса Купчинська ; наук. ред. Лідія Сніцарчук : у 3 т. – Львів, 2017. – Т.1 : А–Д. – 672 с. ; т.2 : Е–О. – 598 с. ; т.3 : П–Я. – 672 с.

Чирук Є. Теоретико-методичні основи бібліографії : методичні рекомендації для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” денної форми навчання / Євангеліна Чирук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 56 с.

Inwentarz drukуw XVIIXVIII wieku z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka = Інвентар друків XVIIXVIII ст. історичного зібрання Оссолінських у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника : Електронна база даних / Борис А.Р., Зінько О.Я., Колосовська О.М. – Режим доступу: http://bazy.oss.wroc.pl/zew/sd17w/

 

Участь у конференціях

Викладачі факультету виголосили 238 доповідей на 67 наукових конференціях, у тому числі на _34_ міжнародних конференціях ( 98 доповідей).

 

На факультеті відбулися:

30 листопада – 1 грудня 2017 р. Всеукраїнська наукова конференція «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії». За час роботи конференції виголошено 7 доповідей.

15–16 березня 2018 р. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». Науковці виголосили 5 доповідей.

19 квітня 2018 р. Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку», в роботі якої взяли участь 7 викладачів.

11 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція Сучасний науково-інформаційний, освітній та соціокультурний простір університетської бібліотеки, де було виголошено 8 доповідей.

 

8 лютого 2018 р. Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2017 рік, у якій взяли участь 74 працівники факультету.

детальніше

—————————————————————————————————–

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2017

Теми, які виконують у межах робочого часу

 Тема Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства”. Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Демчук Н. Р. № держреєстрації 0116U001691. Термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.

Упродовж 2017 року тривала робота над 1. бібліографічним виявленням і добором матеріалів із газети “Наші дні” (1941–1944 рр.). На підставі опрацьованих публікацій зібрано бібліографічний масив (понад 30 позицій), що окреслює питання культурно-мистецьких процесів і явищ Львівщини періоду німецької окупації; 2. із пошуку, відбору та створення повного наукового бібліографічного описання україномовної книги 1910–1923 рр. у фондах НБ ЛНУ імені Івана Франка. Опрацьовані матеріали становлять понад 400 позицій та використані для поповнення репертуару української друкованої книги; 3. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує звітну документацію Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-навчальної та культурно-просвітницької діяльності; 4. із опрацювання україномовного книжкового репертуару Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст., які зберігаються у фондах бібліотек Львова та Кракова з метою виявлення інформації про видавничу діяльність українських політичних, культурних і військових об’єднань на території Польщі у міжвоєнний період; 5. окреслення читацтва як об᾽єкту соціологічних досліджень Михайла Павлика.

Бібліографія: шість статей.

 

Тема “Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій”. Науковий керівник – докт. мистецтвознавства, проф. Медведик Ю. Є. № держреєстрації 0117U001314. Термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.

Опрацьовано дослідження з музичної україністики, взаємозв’язків української та західноєвропейських культур, етномузикознавчої європеїстики, філософії музики та композиторської творчості. Зокрема, вивчення літургійної та паралітургійної української музичної спадщини, дослідження творчості відомого диригента А. Кушніренка та музично-педагогічної діяльності українських композиторів ХІХ–ХХ ст., аналіз різноманітних аспектів специфіки музичної творчості та виконавства. Викладачі кафедри виголосили доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях, опонували кандидатські дисертації, писали відгуки на автореферати, у рамках стипендійних програм досліджували питання взаємовпливів національних музичних культур центрально-східноєвропейського ареалу.

Бібліографія: двадцять статей, один навчально-методичний посібник, чотири тез доповідей на конференціях, одна рецензія, одна музично-редакторська робота, опонування двох кандидатських дисертацій.

 

Тема “Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.” Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, доц. Пасічник В. П. № держреєстрації 0117U001311, Термін виконання 01.01.2017–31.12.2019 рр.

Відстежено питання хорової культури України та Галичини. Окрему увагу приділено питанням методики хорового співу, диригентській техніці, різноманітним виконавським аспектам; творчим доробкам відомих українських диригентів та хорових диригентів. Підготовлено та опубліковано хорову хрестоматію, до якої увійшли твори українських та зарубіжних композиторів, обробки українських народних пісень, подано ґрунтовні методичні рекомендації. Опубліковано хорові твори, які виконувались упродовж музично-педагогічної та творчої праці викладачів і студентів та хорових колективів Львова. Підготовлено рецензію на монографію, присвячену питанням фонографування музичних творів, передовсім фольклорних; опубліковано статтю про специфіку та методику фонографування О. Роздольського.

Захищено кандидатську дисертацію «Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект)», в якій висвітлено питання диригентського мистецтва львівських митців.

Бібліографія: один навчально-методичний посібник, одна хрестоматія, одна рецензія, дванадцять наукових статей.

 

Тема “Теоретично-практичні підходи до вдосконалення і осучаснення музичної освіти”. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З. № держреєстрації 0117U001313. Термін виконання – 01.01.2017–31.12.2019 рр.

Розкрито історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття; узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно; окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти.

Розпочато роботу зі створення комплексу науково-методичного забезпечення та підготовки майбутнього педагога – музиканта загального профілю. Підготовлено матеріали для шкільних підручників, фоно- та нотні хрестоматії, пісенники, методичні посібники для вчителів «Музики». Все це надбудовується на створення регіональної програми предмету молодших школярів та підлітків. Планується об’єднати вчених-методистів України для вдосконалення прийомів загального музичного виховання на основі більш ефективних та вивірених практикою методів, та принципів світової та української музичної педагогіки.

Бібліографія: один підручник, три навчальних посібники, одна стаття.

 

Тема “Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)”. Науковий керівник – проф. Козак Б. М. № держреєстрації 0116U001690. Термін виконання – 01.01.2016–31.12.2018 рр.

Опрацьовано джерельну базу для дослідження історії театрів Галичини, їх репертуару, складу труп та гастрольних маршрутів творчих колективів. Зібраний матеріал науково систематизовано і представлено в першому томі монографічного дослідження «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі», що висвітлює діяльність установи в період Другої світової війни (див. четвертий розділ «Воєнний період (1941–1944)», хрестоматії «Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)», укладеній за матеріалами австрійської німецькомовної преси, підручній книзі Доміана Козачковського для акторів та режисерів, низці наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, доповідей, виголошених на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Бібліографія: одна монографія, одна хрестоматія, одна підручна книга, сім наукових статей.

 

Тема “Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс)”. Науковий керівник – проф. Петрик О. О. № держреєстрації 0113U004174. Термін виконання – 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.

Досліджено й опубліковано матеріали, пов’язані з хореографічною освітою та наукою в Україні. Узагальнені наукові положення з теорії та історії хореографічної культури України та світу висвітлено на наукових конференціях; здійснено дослідження розвитку хореографічних колективів західних областей УРСР другої половини ХХ століття; проаналізовано ключові вектори творчої ґенези танцювальних закладів на західноукраїнських землях у періоди «відлиги» й «застою» та їх роль у національно-культурному розвитку за часів «перебудови»; проведено засідання науково-методичних семінарів та майстер-класів з хореографічних дисциплін.

Організовано й проведено всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва: Третю Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (10 листопада 2016 року), VІ Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (15 травня 2017 року), Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (16–17 березня 2017 року); а також IV Міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва «Супер данс (Super dance) – 2016» (10–13 листопада 2016 року).

Бібліографія: одна монографія, два посібники, дванадцять статей.

 

Тема “Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі”. Науковий керівник – докт. мистецтвознавства, проф. Козаренко О. В. № держреєстрації 0116U001689. Термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.

Підготовлено до друку колективну українсько-польську монографію «Sacrum et profanum в культурі» за наслідками конференції (жовтень 2015 р.) у співпраці з Ряшівським університетом (Польща); «Ерос і Етос в культурі» (листопад 2016 р.) у співпраці з Ряшівським університетом (Польща), Пряшівським університетом (Словаччина). Здана до друку однойменна колективна монографія за темою заявленої конференції, а також вийшла друком праця про музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї. Різні аспекти загальної тематики оприлюднено на засіданнях наукового семінару кафедри.

Бібліографія: одинадцять статей.

 

 

Інші форми наукової діяльності

Гарбузюк М. В. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 7 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів); член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ); секретар часопису «Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe» (Вроцлав, Польща). Дубровний Т. М. – співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», науковий редактор 3 і 4 томів «Львівсько-ряшівських наукових зошитів». Козак Б.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; член редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член комітету по присудженню Львівської обласної премії в галузі мистецтва та літератури. Козаренко О. В. – член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство”; член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», член редколегії «Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство». Коломиєць О. І. – член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р. Крохмальний Р. О.учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.07 – фольклористика; голова редколегії видання «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член редколегії журналу «Міфологія і фольклор»; член редколегії видання «Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». Кунанець Н. Е. – член Спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.02 – документознавство, архівознавство; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; член редколегії фахового видання «Вісник Національного університету “Львівська політехніка”» серії «Інформаційні системи та мережі» (секретар редколегії). Кундис Р. Ю. – член Національної Всеукраїнської музичної спілки; член Асоціації акордеоністів-баяністів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; заслужений діяч естрадного мистецтва України. Лаврентій Р. Я. – член Театрознавчої комісії НТШ. Лань О. Б. – член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член ради департаменту культури Львівської облдержадміністрації. Максименко С. М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; член театрознавчої комісії НТШ; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; член експертної ради Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії” (м. Херсон), «Відлуння» та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ); автор циклу телепрограм «Портрет» Львівської обласної державної телерадіокомпанії (присвячених М. Кацалу, І. Лацаничу, З. Дехтярьовій, Б. Ступці та ін.). Медведик Ю. Є. – експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»); член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво); член Національної спілки композиторів України, дійсний член НТШ, член Європейського товариства дослідників XVIII ст., заступник головного редактора збірника «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити»; член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». Пасічник В. П. – відповідальний секретар редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член Національної Спілки композиторів України. Петрик О. О. – голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Плахотнюк О. А. – член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар); член Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO); член Національної хореографічної спілки України; член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»; засновник молодіжного наукового видання «Хореографічна культура – мистецькі виміри»; куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; член журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Яскрава Країна» (м. Трускавець), «Best Fest» (м. Харків), «Юніор Балет-Фест», «Балет-Фест», «Самоцвіти», «Сурми звитяги», «Танцювальне подвір’я», «Різдвяні канікули» (м. Львів), районних оглядів хореографічних колективів (м. Жовква, м. Рава-Руська); директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс»; художній керівник та балетмейстер «Театру-танцю “Відлуння”», Спортивно-танцювального клубу «Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Седляр О. В.секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (Львів); член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Ksi№їce i Informacji” (Вроцлав, Польща). Стригун Ф. М. – академік Академії мистецтв України; головний редактор журналу «Театральна бесіда»; голова Львівського міжобласного відділення НСТД України. Хамула О. Г.член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина); член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія), включеного в базу даних РІНЦ. Холов Т. І. – член Національної спілки хореографів України; член асоціації діячів естрадного мистецтва України; заслужений діяч естрадного мистецтва України. Шіт Т. Р. – член Національної спілки хореографів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Якимович Б. З. головний редактор “Наукових зошитів історичного факультету Львівського університету”; член редколегії журналу “Просценіум” та «Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»; член редколегії “Бібліотеки Шашкевичіани” (Львів); член Спеціалізованої вченої ради у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 20.02.22 «Військова історія». Ямаш Ю. В. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України.

Гарбузюк М. В. написала два відгуки на автореферат кандидатської дисертації й на дисертаційну роботу, відгук на проект Стандарту вищої освіти 026 «Сценічне мистецтво» (бакалавр) Міністерства освіти і науки (травень 2017 р.); рецензувала робочу програму навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» та рукопис навчального посібника О. Клековкіна «Театрознавство. Історія. Методи. Постаті» (Київ, 2016).

Козаренко О. В. підготував два відгуки на кандидатські дисертації, один відгук на автореферат докторської дисертації та три відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

Максименко С. М. опонувала на захисті однієї кандидатської дисертації

Медведик Ю. Є. опонував на захисті трьох кандидатських дисертацій.

Плахотнюк О. А. написав один відгук на автореферат кандидатської дисертації, рецензував один навчально-методичний посібник і три навчальні програми.

Чура В. І. підготував один відгук на автореферат кандидатської дисертації.

 

 

Зовнішні наукові зв’язки

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. Викладач кафедри Сирота Л. Б. 14–21 березня 2017 р. проходила наукове стажування в Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Яґеллонського університету (Краків, Польща).

У сфері міжнародного наукового співробітництва професор кафедри музикознавства та хорового мистецтва Медведик Ю. Є. опублікував монографію «Bogoglasnik»; був співголовою дослідницького німецько-українсько-бельгійсько-словацького джерелознавчо-археграфічного проекту «Spiritual songs as collector’s items».

Кафедра театрознавства та акторської майстерності співпрацює з Вроцлавським університетом (Республіка Польща). У рамках угоди між інституціями викладач кафедри Патрон І. В. проходила наукове стажування у м. Вроцлаві.

14–21 жовтня 2017 р. студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка перебували у Вроцлавському університеті (Польща), знайомились із культурою, театральним мистецтвом наших країн.

У рамках співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Яґеллонського університету (Краків, Польща) викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Лаврентій Р. Я. у 2012–2017 рр. брав участь у польсько-українському науково-дослідницькому проекті “Театральне життя Львова кінця ХVІІІ – першої половини ХХ ст.”

Група студентів-театрознавців 3 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка 10–17 грудня 2016 р. перебувала в Ягеллонському університеті (Краків, Польща), знайомилась з особливостями навчання на Кафедрі театру і драми Відділу полоністики Ягеллонського університету (Краків, Польща).

З 10 квітня до 10 травня 2017 р. викладач кафедри режисури та хореографії Плахотнюк О. А. перебував на науковому стажуванні в Інституті наук гуманістичних (Освенцим, Польща). Тема стажування «Формування ступеневої освіти в мистецькій вищій школі».

Кафедра філософії мистецтв продовжувала співпрацю з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина), Інститутом культурознавства Вроцлавського університету (Вроцлав, Польща), Педагогічним факультетом Ряшівського університету (Ряшів, Польща), Інститутом історії Віденського університету (Відень, Австрія). Козаренко О. В. пройшов у квітні 2017 р. стажування у Ряшівському університеті (Ряшів, Польща) та в січні-лютому 2017 р. прочитав курс «Вступ до філософії музики» в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина).

 

 

Студентська наукова робота

Учасники Студентського наукового гуртка (СНГ – 101 студент) кафедри режисури та хореографії:

1) брали участь у чотирьох Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (27–28 квітня 2017 р.), «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (Умань, 16 березня 2017 р.), «Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 16–17 березня 2017 р.), «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (Львів, 2017 р.), на яких виголосили 12 доповідей;

2) опублікували 23 наукові статті (наукове керівництво і редагування – О. А. Плахотнюк), яких одна у співавторстві з викладачем.

На базі університету було проведено ІІI студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (Львів–Вроцлав–Харків–Київ, 6 квітня 2017 р.), на якій студенти виголосили дві доповіді. Студент 3 курсу напряму підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» брав участь у 6-й Міжнародної наукової конференції ІСS-2017 «Інформація, комунікація, суспільство 2017» (Славське, 18–20 травня 2017 р.) та опублікував тези доповіді.

10 квітня 2017 р. проведено щорічну Студентську наукову конференцію “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (ЛНУ імені Івана Франка), на якій було виголошено 16 доповідей студентів напряму «Музичне мистецтво».

3–5 квітня 2017 р. студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності виголосили 6 доповідей на Першій міжнародній науково-практичній студентській театрознавчій конференції “Сучасний театр у просторі суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (ЛНУ імені Івана Франка) і доповідь на IV науково-практичній конференції пам’яті Євгенія Русаброва (Харків, 24-25 лютого 2017 р.). Студенти-театрознавці опублікували 8 наукових статей.

 

Публікації

Монографії

Кияновська Л.О. Сад пісень Івана Карабиця / Любов Кияновська. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 286 с.

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі : в 3 т. / авт. кол. Ростислав Пилипчук, Руслан Леоненко, Ганна Веселовська, Роман Лаврентій ; упорядкув., передслово і заг. ред. Богдан Козак. – Львів : Каменяр, 2016. – Кн. 1. – 532 с.

Погребняк М. М.  Танець «модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція / Марина Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 312 с.

 

Підручник

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель [та ін.] ; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 433 с.

Навчальні посібники

Інтерактивні методи навчально-виховної роботи / [Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р. [та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 134 с.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної  перевірки знань студентів / [відп. за вип. Н.Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.

Камерно-інструментальні ансамблі. Класичні і популярні твори для скрипки, бандури і фортепіано / автори перекладень: Гриб О. А., Скрипченко-Карпінська Є. І., Юзюк Н. Ф. – Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017. – 102 с. – (Методичне забезпечення з дисциплін «Інструментальний ансамбль», «Концертмейстерський клас» та для позакласної форми навчання).

Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 220 с.

Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини ХІХ століття) / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.

Кукул О. М. Калинова сопілочка : Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку : у 2 ч. / Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : [ІМЦО м. Львова], 2017. – Ч. 1. – 32 с. – (Методичне забезпечення з дисциплін «Основний музичний інструмент (фортепіано)» та педагогічної практики)

Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни / Марина Погребняк, Андрій Сєров. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2017. – 92 с.

Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.

Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.

Українська сцена у полікультурному просторі Астро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : хрестоматія : за матеріалами австрійської німецькомовної преси / упорядкув. та наук. коментар Романа Лаврентія ; [заг. ред. та ідея видання Богдана Козака]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с.

 

Науковий журнал

Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2016. – № 1-3 (44-46). – 128 с. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2016_1-3_44-46/index.html

 

Вісник

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 17. – 334 с.

 

Збірники наукових праць

Львівсько-Ряшівські наукові зошити / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний]. – Львів–Ряшів : [б. в.], 2016. – 111 с. – (Sacrum et profanum в культурі, т. 3).

Sacrum et profanum в культурі / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний]. – Львів : Растр-7, 2017. – 164 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 4. – 131 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри / [упоряд. О.А. Плахотнюк]. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2017. – Вип. 5. – 119 с.

Якимович Б. З. Україна та українці: події далекі і близькі. Вибрані праці. Вид 2, випр. / Б. З. Якимович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, Академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного ; Науковий центр, Львів. обл. відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України, Наукова фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2017. – 1096 с.

 

Інші наукові видання

Козаренко О. В. Українська скрипкова соната [Електронний ресурс] / Б. Лятошинський, М. Скорик, О. Козаренко ; запис здійснено М. Дрібнюком та І. Огаром у Концертному залі ім. С. Людкевича 7 червня 2017 р. – Львів, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках паперу. Підручна книжка для акторів та режисерів / Доміан Козачковський ; упоряд. Козак Б. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2017. – 96 с.

Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї / [упоряд.: Олександр Козаренко, Любомир Лехник]. – Коломия : Вік, 2016. – 256 с.

 

 

Участь у конференціях

 

Викладачі факультету виголосили 186 доповідей на 58 наукових конференціях, у тому числі на _36_ міжнародних конференціях ( 78_ доповіді).

На факультеті відбулися:

10 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична конференція «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку». За час роботи конференції виголошено 21 доповідь.

30 листопада – 2 грудня 2016 р. Міжнародна наукова конференція «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» (Львів, Коломия). Викладачі виголосили 15 доповідей.

13–16 вересня 2017 р. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум. Науковці виголосили 2 доповіді.

 

16–17 березня 2017 р. Друга всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті». Обговорено 40 наукових рефератів.

18–19 травня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації”, в роботі якої взяти участь 7 викладачів.

17–18 листопада 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція “Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької 100 років”, де було виголошено 5 доповідей.

 

7 лютого 2017 р. Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2016 рік, у якій взяли участь 74 працівники факультету.

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету культури і мистецтв, протокол № 4 від 6.11.2017 р.

повна версія

—————————————————————–

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2016

Теми, які виконуються у межах робочого часу

 Тема «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Демчук Н.Р.

Основні результати:

Упродовж 2016 року тривала робота 1. над бібліографічним виявленням і добором матеріалу з історії бібліотек Львівщини періоду німецької окупації. На підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944 рр.) зібрано бібліографічний масив (понад 50 позицій), що окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, а саме: реорганізаційні процеси в бібліотечній справі, склад і специфіку комплектування фондів бібліотечних інституцій Львова; 2. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.); 3. із пошуку та збору матеріалу, який висвітлює становлення та діяльність дитячих бібліотек України; 4. із вивчення наукового доробку Михайла Павлика у сфері персональної бібліографії; 5. із опрацювання книжкових фондів бібліотек Львова і Вроцлава, які містять українські друки до 1939 р., із метою виявлення видів українських видавництв Галичини кінця ХІХ ст.–1939 р., вивчення їх основних завдань і особливостей їх тематичного репертуару. Особливу увагу зосереджено на діяльності маловідомих видавничих осередків Львова, зокрема, їхній ролі як закладів культурно-освітньої і соціальної  комунікації.

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у вітчизняних фахових виданнях, 8 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях. За межами наукової тематики викладачами кафедри було опубліковано 25 статей.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (№ держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор  Медведик Ю. Є.;

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри працювали над проблематикою музичної україністики, філософії мистецтв, дослідження взаємозв’язків української та західноєвропейської культури, етномузикознавчої європеїстики та орієнталістики. Досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;

За результатами дослідження за звітний період здійснено такий обсяг роботи:

2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, 1 колективний посібник, 39 наукових статей, 5 енциклопедичних гасла, 8 нотних репертуарних збірники, 1 довідник, 4 рецензії на опубліковані видання, 5 публікації у формі тез наук. конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації

Упродовж року викладачі кафедри опублікували 19 наукових та науково-методичних праць. З них: 1 монографія, 1 стаття у міжнародному науковому часописі, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у навчальному підручнику, опубліковано 2 тези доповідей, 1 довідник, 3 навчальних посібники.

 

Тема «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689. Термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.

Основні результати:

За звітний період викладачі кафедри опрацювавали основні напрямки планованої теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в  глобалізованому світі». Осмислювалися філософські підходи до розуміння музичного мистецтва у писаннях Блаженного отця Іоанна (його монографій «Фортепіано як Орфеон», «Новий Парсіфаль»), естетика українського екслібриса з колекції Національної бібліотеки ім. В. Стефаника, міждисциплінарні підходи у вихованні молодого покоління української шляхти кінця ХІХ поч. ХХ століття, стильова визначеність лемківської етнічної культури тощо.

У межах теми було видано 1 монографія, 16 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 10 тез доповідей, виголошено 10 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (№ держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.) Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Тайнель Е. З.

Основні результати:

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри дослідили історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва. Узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно. Окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти

В межах даної теми за весь звітний період було опубліковано 4 навчальних посібників, 1 хрестоматію, статті, було захищено 1 кандидатську дисертацію.

В цьому році викладачі кафедри видали 1 підручник, 3 посібники та 11 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (№ держреєстрації 0113U004170, термін виконання  01.01.2013–31.12.2016 рр.). Науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М.

Основні результати:

Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр., а також мистецтво диригентів-cучасників. Результати досліджень були впроваджені в організацію навчально-виховного процесу. Досліджено роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Проаналізовано мистецтво концертмейстера мішаного хору з позицій сьогодення Досліджено музично-хорове мистецтво, як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта. Здійснено аналіз хорової творчості Лесі Дичко та композиторська творчість Дениса Січинського. Було вивчено диригентське мистецтво в музичних інституціях Львова першої третини ХХ століття.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 4 статті та 1 теза міжнародної наукової конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (№ держреєстрації 0113U004174, термін виконання  01.01.2013–30.06.2016 року.). Науковий керівник – професор Петрик О. О.

Основні результати:

За звітний період працівниками кафедри було зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.

Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.

Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 3 монографії, 3 збірники наукових праць, 2 навчально-методичні посібники,  1 навчальний посібник, 49 статей та 28 тез доповідей на конференціях. Було захищено 1 кандидатську дисертацію.

За звітний період у 2016 році викладачі кафедри опублікували 1 статтю та 14 тез доповідей на конференціях.

Тема «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)». (№ держреєстрації 0116U001690. Термін виконання 01.01.2016–31.12.2019 рр.) Науковий керівник – професор Козак Б. М.

Основні результати:

За звітний викладачі кафедри працювали над феноменом діяльності Українського театру міста Львова в період Другої світової війни. Опрацьовано австрійську німецькомовну періодику під оглядом присутності матеріалів до історії українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. Велася робота над проблемою особливості українського дискурсу у польському театрі та драматургії ХІХ ст.

За звітний період було видрукувано 1 монографію, 1 журнал, 30 статей у закордонних та  вітчизняних фахових виданнях.

 

Інші форми наукової діяльності

Белінська Л. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.

Гарбузюк М. – головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;

член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 6 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)

Дубровний Т. Член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, Співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», Науковий редактор 3,4 тому «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б. редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної  премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, член комітету по відзначенню 100-ліття від Дня смерті та 160-ліття від Дня народження І. Франка.

Козаренко О. Член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; Член спеціалізованої  Вченої ради по захисту кандидатських  дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»,Член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Вченої ради факультету культури і мистецтв.

Коломиєць О.  Член Міжнародної  ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету, головний редактор Вісника Львівського університету. Серія мистецтвознавства..

Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Кушніренко О.  Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв,

Лаврентій Р.  – секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради та  Міжнародного театрального фестивалю  жіночих монодрам “Марія” (Київ). Та Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2016» (Херсон).

Медведик Ю. – Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, Член Національної спілки композиторів України, Дійсний член НТШ, Член Європейського товариства дослідників XVIII ст., Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство, Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»

Пасічник В. Відповідальний секретар “Вісника Львівського університету” (серія мистецтвознавство), Член Національної Спілки композиторів України.

Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки  та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).

Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Плахотнюк О.- Секретар Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія», Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».

Седляр О. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда».;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Хамула О. – член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина), член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія) включеного в базу даних РІНЦ.

Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України;  Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

 

Біловус Г. Рецензія  на рукопис статті “Михайло Павлик та Володимир Дорошенко – перші бібліографи Івана Франка” Н. А. Рибчинської до збірника наукових праць “Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника” (Львів, 2016 р.).

Гарбузюк М. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Косаняк Наталії Володимирівни «Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини ХХ ст. (17.00.03, дата захисту 29 січня 2016 р., Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка);

Гарбузюк М. Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». — К., 2016. — 168 с.

Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ, 2016. –  312 с.

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи Валентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноівційні особливості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Пристай Галини Іванівни «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ) .

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Рось З.П. «Розвиток джазового фестивального руху в соціокультурному просторі України періоду незалежності (1991-20012рр.)» – листопад 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Маловічка С.М. «Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ поч.ХХІ ст.» – червень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кириченко А.Д. «Концепція світового театру в оперній творчості німецьких композиторів  другої половини ХХ – поч..ХХІ ст.» – травень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Олійника Д.Б. «Ксилофон у просторі музичної культури Європи» – квітень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХХ поч.ХХІ ст.» –  березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» – лютий 2016р.

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Жулковського Б. Є. «Жанр кондака в українському церковно-монодійномуспівіXV – XIX століть» червень 2016..

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Ткаченка А. І. . «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості», жовтень, 2016

Медведик Ю. Відгук на автореферат дисертації Гиси Оксани Андріївни «Краківська та Львіська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку», березень, 2016.

Пасічник В. Відгук на автореферат дисертації Наталії Ярославівни Король “Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX – початку XXI століття” (10 жовтня 2016 р.).

Салдан С. Опонування кандидатської дисертації Гоблик О. В. « Музичні твори “AveMaria” : жанрово-стильовий аспект”  , вересень, 2016.

Сирота Л. Відгук на магістерську програму «Цифрові і мережеві видання» Інституту наукової  інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету, Польща. (Львів, 2016).

Хамула О. Відгук на автореферат дисертації Хощина Х. О. «Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство, робота виконана в Харківській державній академії культури. (дата захисту 20.11.2015 р.).

 

Зовнішні наукові зв’язки

З 13 по 30 червня 2016 р. на кафедрі театрознавства та акторської перебувала доктор мистецтвознавства, професор Наталія Вікторівна Владимирова. Вона приїхала  для перегляду вистав випускників напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності та їх подальшої участі у фестивалях театральних шкіл України.

Стажування Сироти Л.Б. у Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (2–9.11.2015 р.).

Стажування на кафедрі бібілотекознавства і бібілографії ад’юнкта Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету Галіни Гєртих-Русінської (13–20.04.2016 р.).

1 – 9 листопада 2015 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: групи КМА-21 –Кіндрат Денис, Смульська Ольга, Губрій Тетяна, Гордієнко Дарина, Поцілуйко Уляна, групи КМТ-41 Матюнка Андрій, Солов`юк Вікторія, Ліпська Ірина, Андросюк Ольга під керівництвом викладача кафедри – доцента Світлани Максименко перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.

9 по 19 травня 2016 р. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом у Львівському університеті (кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв) перебувала група студентів Вроцлавського університету. Керівник групи: викладач Гжегож Малецькі

Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.

Асистент Патрон І.  провела 11 травня для студентів відкриту лекцію-обговорення про творчість українського режисера О.Довженка та перегляд його фільму «Земля».

9 – 18 лютого 2016 р. на прохання Фундації європейської культури і мистецтва «ARS LONGA» групу студентів четвертого курсу (група КМА-41) напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом асистента Євгена Худзика було запрошено для реалізації спільного етнографічно-музично театрального проекту

доц. Дубровний Т.М. – керівник українсько-польського наукового проекту «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.

В рамках співпраці з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету, педагогічним факультетом Ряшівського університету, Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Віденського університету відбулися концерти фортепіанної музики А.Кос-Анатольського у Мюнхені (лютий 2016р.), Барселоні (вересень 2016р.), у виконанні  проф.Козаренка О.В.

Стажування у Ряшівському університеті доц. Белінської Л. С. (квітень 2016р.)

 

Студентська наукова робота

Проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію на базі Університету, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13 квітня 2016 року). Студентами кафедри було виголошено 14 доповідей.

У листопаді учасникам було організовано та проведено навчально-наукове стажування студентів 2,3 та 4 курсу театрознавчого відділення у Вроцлавському університеті (листопад 2015).

У грудні  двоє студентів виступило на Конференції з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача (м. Харків)

У березні 2016 р. студентка-учасник наукового гуртка виступила на XVІ науковій конференції студентів та аспірантів ХНУМ ім. І. Котляревського (Харків).

У квітні було проведено VІ Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 9 доповідей студентів театрознавчого відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Театр як біль суспільства», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова.

6-9 квітня 2016 року відбулась VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи»

На конференції студенти кафедри виголосили 9 доповідей:

За участь у концертах з нагоди святкувань 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка:

Поліновський О.С. (КМА-32), Банько М.В. (КМА-41), Грицюк Б. Р. (КМА-41), Кміть М.Б. (КМА-41),Ковальчук О. (КМА-41),Котеленець В.С. (КМА-41), Лісовська А.Л. (КМА-41),Наумець Д.А. (КМА-41), Перець А.П. (КМА-41), Петрук А.В. (КМА-41), Сидорко В.В, (КМА-41), Сулик Ю.Р. (КМА-41), Ціхацька В.В. (КМА-41), Янчук В.І. (КМА-41), Прибиловський К.О. (КМА-21), Тур П.А. (КМА-21), Титар Н.В. (КМА-21), Алєйнікова Я.А. (КМА-21), Михайленко В.В. (КМА-21)

За популяризацію творчості українських поетів ХХ століття:

Білоус О.В. (КМА-31), Курило Ю.Р. (КМА-31), Збаразький О.Я, (КМА-31), Іванів Ю.І,  (КМА-31), Побуринний Н.Ю. (КМА-31), Романчук І.Л. (КМА-31), Хавунка А.М. (КМА-31), Росчіс А.С. (КМА-31).

24-25 березня 2016 р.– XVІ наукова конференція «Мистетцво та його осмислення в дослідженнях молодих науковиців» (м. Харків):

Було виголошено 4 доповіді.

Студент групи КМА-31 Курило Ю.Р. отримав ІІ місце та спеціальну премію «за створення виразного художнього образу» від театрального журналу «Артерія» на VІІ Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина (Харків).

Дипломом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків) були нагороджені студенти групи КМА-31 Росчіс А.С., Романчук І.Л. та Хавунка А.-М.А..

Студентка групи КМА-31 Романчук І.Л. взяла участь у проведенні просвітянської конференції «Українське письменство: історія та сучасність» від Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Студенка групи КМА-31 Хавунка А.А. отримала подяку від ХVІІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» за поширення християнських цінностей та розвиток українських різдвяних традицій (7-24 січня 2016 р.)

 

IX Студентська наукова конференція „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 19 квітня 2016 року).

Участь взяли студенти групи КМБ-21 (8 студ.), КМБ-31 (9 студ.), КМБ-41 (7 студ.), КМБ-51м (3 студ.), КМБ-61з (1 студ.)

ІІ Студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (26 квітня 2016 року, Львів-Вроцлав-Харків-Мінськ). Студентами було виголошено 2 доповіді.

 

Проведено Студентську наукову конференцію (7 квітня 2016 р.) на якій студентами кафедри музичного мистецтва було виголошено 21 доповідь.

Загальнопольська студентська конференція “Нові простори інформації” (Вроцлав, 21 квітня 2016 р.). Участь взяло 2студентів груп КМБ-51з та КМБ-61з

Міжнародна студентська конференція «Діалог міст» (Вроцлав, травень  2016р.) (за участю  12 студентів групи КМК-21)

Студентами опубліковано 24 статті.

Студент групи КМА-21 Титар Н.В. протягом 2015-2016 року отримав стипендію Фундації Лозинських.

За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво):

Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали:

  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Алейнікова Я.А.
  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Панцерно О.О.
  • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Кузіна В.В.

Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав:

  • студент четвертого курсу, гр. КМА-41 Грицюк Б.Р.

Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької)  отримали:

  • студент третього курсу, гр. КМА-32 Деркач О.В,
  • студентка третього курсу, гр. КМА-32 Магденко К.Є.

 

Стипендію заслуженої артистки України Олександри Лютої (артистки Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримала

  • студентка третього курсу, гр. КМА-31 Романчук І.Л.

За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):

Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США)  отримала:

  • студент другого курсу, гр. КМТ-21 Гугнин Д.А.
  • студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Кондратюк Т.В.
  • студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Оліщук О.С.

 

Публікації

Монографії

Ямаш Ю.В. Труш малює трилогію про долю дерева. Ч. I. Про самоту. В обіймах снігу./ Юрій Ямаш. Львів: ПП Сорока Т. Б., 2016. – 184 с.

Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–1944) / Світлана Максименко. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.- 328 с.

Bogoglasnik. Pesniblagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine.

Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk Band 1: Facsimile. – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016.–602 S.

Богогласник. Пісні благоговійні (1790 – 1791). Збірник українських духовних пісень. Під редакцією Ганса Роте у співпраці з Юрієм Медведиком. – Т. 2: Дослідження і коментарі. – Кельн-Веймар- Відень: BöhlauVerlag, 2016. –432 с.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 256 с.

 

Підручник

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття / [С.О. Салдан, О.М. Король, Е.З. Тайнель]; за заг. ред. Е.З.Тайнель. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.

 

Навчальні посібники

Пасічник В.П. Гармонія / О. Іваньо, Б. Новак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

Бень Г.Л. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 200 с.

Величко О. Б. Виконавські аспекти клавірної музики Й.С. Баха. / О.Б. Величко. –  Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 70 с.

Підготовка вчителя музичного мистецтва сучасної української школи / [Ред.-упор. Юзюк Н. Ф.] Авт. : Гурин О. М., Кукул О. М., Юзюк Н. Ф. – Львів : ІМЦО м. Львова, 2016. – 148 с.

 

Журнали

Просценіум – Львів, 2015. – № 1-3 (41-43). – 128 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2015_1-3_41-43/index.html

 

Інші наукові видання

Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ імені Івана Франка – 2016.- 408 с.

Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 168 с.

Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / [ідея видання та упорядкув. Богдана Козака]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.

Майя Гарбузюк: Біобібліографічний покажчик / ЛНУ імені Івана Франка; укл. Г. Біловус; вступ. ст. Н. Бічуя.  – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.

 

Участь у конференціях

 

Викладачі факультету виголосили 139 доповідей на 32 наукових конференціях, у тому числі на 10 міжнародних конференціях (53 доповіді).

3-4 листопада 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція “Sacrum et profanum в культурі” участь в якій взяли 26викладачів факультету.

4 лютого 2016 року було проведено Звітну наукову конференцію Університету участь в якій взяло 49 працівників факультету.

повна версія

 

———————————————————————————————————————–

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2015

Теми, які виконуються у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник –доцент Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж звітного періоду проводилась робота над виявленням і добором бібліографічної інформації з історії приватних бібліотек, їх складу та функціонування. Зібрано бібліографічний матеріал (близько 80 позицій), що окреслює діяльність інституцій, внесок визначних діячів бібліотечно-бібліографічної справи у творення інформаційно-бібліотечного середовища регіону. Окрім цього, проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює становлення бібліотечної освіти у Галичині першої половини ХХ століття: вивчено діяльність А. Генсьорського у бібліотеці Народного Дому, та бібліотечно-бібліографічної діяльності Л. Биковського (опрацьовано 5 праць вченого і 2 архівні справи з відділу рукописів ЛННБУ імені В. Стефаника та 15 справ з архіву бібліотеки). Висвітлено книгознавчу та культурно-громадську діяльність В. Щурата, зокрема як дослідника книжкових пам’яток, доробок І. Свєнціцького. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску М. Павлика у становлення бібліотеки НТШ, дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Зібрано архівний матеріал, який репрезентує епістолярну спадщину Товариства ім. М. Качковського у світлі організаційно-методичної та культурно-просвітницької діяльності, культурно-мистецьку діяльність читалень товариства, їх організацію, соціальне призначення, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків.
До наукового обігу залучено нові матеріали про історію заснування і становлення читалень галицьких товариств, їх роль у піднесенні культурного рівня і громадської позиції населення. Окреслено місце приватної ініціативи членів товариств у формуванні бібліотечних колекцій та зібрань, вивчено книговидавничу діяльність товариств.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.За звітний період викладачами кафедри опубліковано 1 монографія, 2 навчальні посібники, 5 бібліографічних посібники, 61 стаття, 6 тез доповідей на конференціях.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Упродовж року викладачами кафедри було досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування; здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;
За звітний період викладачами кафедри опубліковано: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник , 22 статті у фахових закордонних та всеукраїнських виданнях, 5 енциклопедичних гасел, 1 тези доповіді. Захищена 1 кандидатська дисертація.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко О. В.).
За звітний період викладачі кафедри опрацювали основні напрямки планованої теми: філософія музики досліджувалася в аспекті становлення її як семіотичної системи в культурі ХХ поч.. ХХІ ст., яка забезпечувала комунікацію та кореляцію розвитку різних її шарів, жанрів та стилів, зокрема, окремо було досліджено шляхи становлення церковної музики після ІІ Ватиканського собору; формування виконавського тезаурусу у практиці підготовки музиканта; «знакові поля» у творчості українських композиторів (М. Вербицького, Д. Січинського, Б. Лятошинського); досліджено «життя символів» українського літературного модернізму в постмодерну добу (поетика П. Тичини у творчості сучасних українських поетів та композиторів).
У межах теми було видано 3 монографії, 56 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 9 тез доповідей, виголошено 23 доповіді на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
Упродовж року викладачами кафедри було зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми опубліковано 1навчальний посібник, 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр, досліджено мистецтво диригентів минулого, митецькі та педагогічні здобутки українського диригента-хормейстера Є. Вахняка, а також інноваційні методи роботи педагогічної діяльності С. Амбарцумяна, хорова творчість В. Степурка, жанр коломийки в хоровій музиці, композиторську спадщину М.Вербицького, українську хорову музику у виконанні Галицького камерного хору під керівництвом В. Яциняка.
За звітний період викладачами кафедри опубліковано 7 статей

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – професор Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
За звітний період працівники кафедри зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.
Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.
Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.
За звітний період викладачі кафедри опублікували 1 збірник наукових праць, 16 статей та 7 тез доповідей на конференціях.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Б. М.), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
За звітний період було досліджено український професійний театр товариства «Руська бесіда», висвітлено діяльності цього театру на сторінках преси в Галичині у цей період. Уперше системно опрацьовано галицьку пресу другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. та виявлено максимальну кількість публікацій, пов’язаної з діяльністю українського театру в Галичині. Досліджено особовий склад українських труп, їх гастрольних маршрутів, дано об’єктивну оцінку театрального життя регіону вказаного періоду.
Досліджено окремі персоналії українських галицьких митців, сценічні історії постав окремих творів на українській галицькій сцені, аналіз і нова оцінка естетично-мистецьких та ідейно-політичних засад діяльності українських театральних колективів в Галичині. Окрему увагу було приділено висвітленню діяльності українських театрів у іншомовній пресі Галичини. Усю зібрану, систематизовану, опубліковану інформацію уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру.
За звітний період було опубліковано 3 збірники наукових праць, 26 статей; 19 енциклопедичних гасел, 2 тези доповідей. За 2015 р. – 5 статей та 8 словникових гасел, подано до друку монографію, рекомендовану Вченою радою Університету.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”; член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 5 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), Голова конкурсної комісії з обрання на посаду чергового режисера Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, Голова журі ХХІІІ фестивалю-конкурсу на Вищу театральну премію Придніпров’я «Січеславна» (Кривий Ріг-Дніпродзержинськ-Дніпропетровськ-Запоріжжя, член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)
Дубровний Т.М. – член Науково-технічної ради Університету, член Вченої ради факультету, член науково-методичної ради факультету, співредактор Львівсько-ряшівських наукових зошитів, член НТШ.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів.;Член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк.;Член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung);Член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б. – Головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»;Член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів», член Вченої ради факультету
Коломиєць О. І. Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р.
Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету.
Кундис Р. – член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кушніренко О. А.: Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв
Лаврентій Р. – секретар Театрознавчої комісії НТШ.
Лань О. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії-2015” (м. Херсон), «Відлуння» та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ).
Медведик Ю. Є.:Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради Університету;Член Національної спілки композиторів України; Дійсний член НТШ; Член Європейського товариства дослідників XVIII ст.; Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство.; Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити»; Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»; член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Паньків М. – Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Петрик О. – Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Плахотнюк О.- Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».
Стригун Ф. – головний редактор журналу «Театральна бесіда». – № 1 (35)/ №2 (36). – Львів, 2015;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.
Шіт Т. – Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.
Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Біловус Г. рецензія до «Вісника Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (вип. 9).
Біловус Г. рецензія до «Основні етапи укладання бібліографічного покажчика «Львівська політехніка» в публікаціях» та пошукові дослідження в львівській періодиці»
Біловус Г. рецензія до «Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару».
Гарбузюк М. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Бучми О.Є. «Новітні акторські технології сучасного театру ляльок як чинник трансформаційних процесів художньої культури» – березень 2015 р.
Козаренко О. Відгук на присудження вченого звання професора Єргієву Івану Дмитровичу – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» – вересень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» – травень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат докторської дисертації Скорик А.Я. «Мистецтво телекомунікації в культурному просторі медіакультури. Український дискурс» – червень 2015р.
Козаренко О. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Коломиєць Ольги Ігорівни «Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі Північної Індії» – грудень 2014
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» травень 2015р.
Козаренко О. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Опанасюка О.П. «Інтенціональність у просторі культури: засади,принципи, функції» – березень 2015р.
Медведик Ю. Рецензія на автореферат:Карпяк А. «Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської майстерності». Автореф. на здобуття наук. звання доктор мист. – 17.00.03 – Музичне мистецтво (Київ, 2014, НМАУ ім. Петра Чайковського).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Кіндратюк Б. Д. «Дзвонарська культура України». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26. 00. 01 — теорія та історія культури (Київ, березень 2015).
Медведик Ю. Рецензія на автореферат Лабунець В. М. «Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики». Автореф. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (Київ, червень 2015).
Салдан С. Рецензія на автореферат Величко О. «Музично-інструментальне виконавство доби Просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчі аспекти». Автореф. на здобуття канд. мист. (Львів, 2014).
Ямаш Ю. Відгук офіційного опонента на дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві ХХ ст.» Хао Сяо Хуа (ЛНАМ, 2015)

Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 5 по 10 травня 2015 р. у Львівському університеті перебувала група студентів Вроцлавського університету. Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.
З 16 –23 листопада 2014 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом викладачів кафедри – доцентів М. Гарбузюк та М. Циганик перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (РП). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн. За період перебування у Вроцлаві студентам вдалось побувати на екскурсіях у:Вроцлавському університеті, Бібліотеці «Оссолінеум», Українській православній церкві, Центральній частині міста, Вроцлавському зоопарку, Центрі Єжи Гротовського, Національному музеї, Teatr Polski (дві сцени з трьох, які знаходяться в різних будівлях),театр Ad Spectatores
Доц. Гарбузюк М.В. – наукове стажування у Вроцлавському університеті. (лютий, 2015)
Ас. Лаврентій Р. – участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
У рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав-Опава) для студентів культурологів було організовано та проведено науковий семінар «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук; дослідницький проект «Сентиментальні речі Підзамча» (23-27 березня 2015р.). Організовано та проведено спільні теренові дослідження «Невидиме місто: львівське Підзамча» (4-9 травня 2015р.)
Було здійснено презентацію проміжних результатів, а саме соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ) (16 червня 2015 р.) та проведено Міжнародну наукову конференцію «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів. (24-27 вересня 2015 р.)
В рамках угоди про співпрацю з Ряшівським університетом (РП)
доц. Дубровний Т.М. є керівником двох українсько-польських наукових проектів: «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр. та «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання – 2013-2015 рр.
доц. Белінської Л. С. та доц. Дубровний Т.М. пройшли наукові стажування у Ряшівському університеті (березень 2015р.)
проф. Ю. Медведик є співголовою Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовно-пісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу). м. Ґент (Бельгія) (з липня 2014 р.), а також співголовою Проекту Spiritual songs as collector’s items (Дослідницький німецько-українсько-бельгійсько-словацький джерелознавчо-археграфічний проект). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення 2019 р..
Ст. викл. О. Коломиєць – здобуланаукову стипендію ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016 р.)
Угода про співпрацю з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету (РП);
В рамках угоди з Українським Вільним Університетом (Мюнхен, Німеччина) професор Єфіменко А.Г. взяла участь у науковому проекті Німецької спілки Дмитра Шостаковича «Шостакович і авантгард»; прочитано лекцію «Лятошинський і український авангард»(вересень 2015р.)

Студентська наукова робота
22-25 квітня 2015 року відбулась V Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності. Учасники: студенти-театрознавці Львівського національного університету ім. Івана Франка та Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського). На конференції студентами кафедри було виголошено 16 доповідей
Проведено V Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 17 доповідей студентів театрознавчого відділення. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Сучасний театр Харкова і Львова», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова. (квітень, 2015)
На базі університету було проведено VІІІ Студентську наукову конференцію „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 21 квітня 2015 р.), відбулось засідання:
– секції Бібліотекознавчі студії. Студентами було виголошено 26 наукових доповідей із зазначених вище проблем.
–секції Філософії мистецтва. Студентами було виголошено 14 доповідей
– секції Музичні та етномузичні студії. Студентами було виголошено 7 доповідей.
– секції Хореографії (Хореології). Студентами було виголошено 25 доповідей.
23-27 березня 2015р. – організація та проведення наукового семінару «Антропологія речей» за участі проф. Вроцлавського університету док. габ. Ренати Таньчук, а також організація та проведення дослідницького проекту «Сентиментальні речі Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
4-9 травня 2015р. – організація і проведення спільних теренових досліджень «Невидиме місто: львівське Підзамча» (за участю 22 студентів КМК-31)
Презентація проміжних результатів: 16 червня 2015 р. соціокультурний проект «Майстерня міста» (GIZ)
24-27 вересня 2015 р. Міжнародна наукова конференція «Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи», м. Львів.
ІIІ Всеукраїнська студентська наукова конференція, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (22 квітня 2015 року). Студентами було виголошено 25 доповідей.
Студентами опубліковано 20 статей.
1 грудня 2014 року студент групи КМА-22 Поліновський О.С. зайняв ІІ місце, Деркач О.В. ІІ місце та студент групи КМА-51 Понзель М.І. ІІІ місце на Відкритому обласному конкурсі молодих акторів імені Марії Затварської (Івано-Франківськ).
Травень 2015 р. Гоменюк С.С. (студент 5 курсу, гр. КМА-51) отримав 3-ю премію у VII Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка.
Студентка групи КМА-51 Брацук А.Л. стала лауреатом І премії у номінації «Джазовий вокал» на Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» (Трускавець).
Студентка групи КМТ-51 Цигилик М. М. нагороджена грамотою в номінації «Патріотизм понад усе» у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: студентка другого курсу, гр. КМА-21 Романчук І.Л., студентка третього курсу, гр. КМА-31 Лісовська А.Л.
Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав: студент другого курсу, гр. КМА-21 Збаразький О.Я., студент другого курсу гр. КМА-22 Поліновський О.С.
Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (актистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримали:студент другого курсу, гр. КМА-22 Дерпак Я.І., студент третього курсу, гр. КМА-31 Сидорко В.В.
За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):
Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримала: студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Солов’юк В.В., студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Стерняк Т.В. та студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Цигилик М.М
Публікації
Монографії
Белінська Л.С. Національна пам’ять української діаспори США. (просопографічний аспект)/Белінська Л.С. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
Павлій Г.І. Духовний тезаурус музиканта / Павлій Г.І. – Львів: Каменяр, 2015. – 291 с.
Медведик Ю.Є. “Ad Fontes: з історії української музики XVIІ – початку XX ст.”. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 618 с.
Навчальні посібники
Медведик Ю.Є. «Історія української музики: «Почаївський Богогласник» Видатна пам’ятка української культури доби Бароко/ Медведик Ю.Є. – Дрогобич: Видав. відділ Дрог. держ. пед. ун-ту ім.. І. Франка, 2015. – 72 ст.
Юзюк Н. Ф. Моя країна – Україна: Патріотичне виховання засобами музичного мистецтва / Авт. Юзюк Н.Ф., Тесля О.І. – Львів: НМЦО м. Львова, 2015. – 180 с., з іл.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 15. – 228 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2014. – № 1-3 (37-40). – 214 с. http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/Proscaenium/2014_1-3_38-40/index.html
Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 2. – Львів-Ряшів, 2014. – 255 с.
Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / гол. ред.. Г. Гжибек.[відповід. ред. Т.М. Дубровний ] – Львів; Rzeszow, 2014. – 208 с.
Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірка статей (випуск 3) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 160 с.
Райнгардт М. Я лише театроман / Макс Райнгардт // Max Reinhardt/ Ich bin nichts als ein Theatrmann. Brie, Reden, Aursatze, Interviews, Gesprache, Auszuge aus Regiebuchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –184 с. + іл.
Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 184 с. + іл. 48 с.
Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру / Всеволод Мейєрхольд, перек. з рос. Б. Козак. – Львів, 2015. – 64 с. + іл. (видання друге, виправлене)

Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 28 наукових конференціях, у тому числі на 16 міжнародних конференціях та виголосили 110 доповіді.
2-3 листопада 2014 р на факультеті культури і мистецтв відбулась III всеукраїнська наукова конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті» (ЛНУ ім. І. Франка,.).
5 лютого 2015 року відбулась Звітна наукова конференція Університету де співробітниками факультету було виголошено 73 наукові доповіді.

повна версія звіту 2015

————————————————————————————————————————

Звіт про наукову роботу факультету культури і мистецтв – 2014

Теми, які виконують у межах робочого часу

Тема «Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)» (науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Колосовська О. М., № держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
Основні результати
Упродовж 2014 року тривала робота над бібліографічним групуванням матеріалу з історії бібліотек Львівщини першої половини ХХ століття. Зібраний бібліографічний масив (близько 40 позицій) окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, склад і специфіку комплектування їх фондів; діяльність визначних постатей бібліотечно-бібліографічної справи. Також проводився пошук та збір матеріалу, який висвітлює Василя Щурата як дослідника книжкових пам’яток і тривала робота над дослідженням книгознавчого доробку І.Свєнціцького. (проаналізовано низку праць та архівних матеріалів, та епістолярію).Упродовж звітного періоду виконувалась робота з джерельною базою, збору матеріалу, який висвітлює культурно-мистецьку діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського, їх організацію, принципи діяльності аматорських та театральних гуртків. Окрім цього, було здійснено розкриття внеску Михайла Павлика у дослідження українських народних читалень Галичини кінця ХІХ ст.
Бібліографія: 1 навчально-методичний посібник.

Тема «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Юрій Євгенович; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).
Основні результати
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період основну увагу було зосереджено над питанням музичної україністики, зокрема у контексті джерелознавчих (Ю. Медведик, О. Кушніренко), етномузикознавчих студій (В. Пасічник, О. Коломиєць), музичної педагогіки (О. Кушніренко), культурології (Св. Салдан). Велась також робота щодо систематичного проведення науково-методичних семінарів із залученням як викладачів кафедри, так і музи кологів інших наукових інституцій, зокрема й зарубіжних (США).
Проф. Ю. Медведик розпочав у липні 2014 р. роботу як співголова Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовнопісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу) за участю дослідників з України, Словаччини, Німеччини та Бельгії. Також проф. Ю. Медведик стажувався у Боннському університеті (Німеччина, липень-серпень 2014 р.) в рамках наукової стипендії Фонду Герца («Heinrich Hertz-Stiftung»).
Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції, сучасність та перспективи» (Львів, 1 жовтня 2014 р.) за участю музикознавців Львова, Києва, Харкова, Івано-Франківська, Тернополя, Мукачева, Дрогобича, а також з університету Нью-Гейвен (США).
В рамках конференції було проведено також презентацію: монографія Руденко Л.Г. «Нотна бібліотека Київської духовної академії» (модератор
Ю. Медведик).
Всі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.
В межах даної теми було опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 16 статей, з яких 12 – у вітчизняних фахових виданнях, 4 – у зарубіжних виданнях, 1 тезу доповіді на міжнародній науковій конференції.

Тема «Філософія мистецтва як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ ст». (Шифр 0112U004033. Термін виконання роботи 01.01.2012 – 31.12.2015 рр. Науковий керівник – професор Козаренко Олександр Володимирович).
Основні результати
Викладачі кафедри взяли участь у підготовці до друку спільного українсько-польського збірника «Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу» що вийде у листопаді 2014 року у співпраці з Ряшівським університетом (Польща). Видання отримало грант Міністерства освіти Республіки Польща.
З теми дослідження доцент Рибчинська З. Б. підготувала виступ на науковому семінарі кафедри філософії мистецтва «Теорії символу ХХ ст.».
Професор Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства.
Результати дослідження за плановою темою оприлюднені у 13 вітчизняних та 9 іноземних публікаціях, 14 доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

Тема «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012 – 31.12.2016 рр.)
Основні результати
В межах роботи над темою проведено таку роботу: зроблено аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря. Описано етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.
В межах даної теми захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 9 статей.

Тема «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М., № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).
Основні результати
Досліджувалась проблема впровадження нових технологій навчання у класі хорового диригування та проблема сприйняття хорової музики ХХІ ст. Було розглянуто диригентське виконавство у Львові від поч. ХХ ст. до 1939року. Синтез музично-виконавської та педагогічної майстерності в творчій діяльності Народного артиста України Євгена Вахняка. Були проаналізовані психологічні аспекти диригентсько-хорового виконавства в хоровому класі; сучасне українське хорове мистецтво на прикладах творчості О.Козаренка, Л.Дичко, Є.Станковича та інших композиторів. Досліджувалась музична інтерпретація поезії Т.Шевченка, українські хорові твори композиторів ХІХ ст.,жанр коломийки в хоровій музиці, пріоритетні напрямки розвитку Львівської фортепіанної школи в ХХІст., хорова школа професора Павла Муровського., а також розробка матеріалів навчальної програми «Регент Церковного Хору».
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 навчально-методичний посібник, 2 статті, 1 теза доповіді на міжнародній конференції.

Тема «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – доц., заслужений артист України Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання – з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року.).
Основні результати:
З ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Петрика О. О. та Шарикова Д. І., а також за підтримки українських науковців розроблено паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво». Затверджено паспорт наказом МОН України від 26.05.2014 року № 642.
Організовано всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з хореографічного мистецтва.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 2 навчально-методичні посібники, 2 збірники наукових праць, 14 статей, 5 тез доповідей.

Тема «Український театр на сторінках галицької преси кін. ХІХ поч. ХХ століття». (науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович), № держреєстрації 0112U003266. Термін виконання 01.01.2012–31.12.2015 рр.
Основні результати:
Подіями, що сприяли дослідницькій активності, стали святкування ювілейних дат: 200-річчя від дня народження Т. Шевченка та відзначення 150-ліття від дня створення Руського народного театру товариства “Руська бесіда”. Цим датам були присвячені наукові конференції на факультеті культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка та театрознавчої комісії НТШ (6 березня 2014), в яких брали участь викладачі кафедри із відповідними доповідями.
Під час святкування 10-ліття факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка підчас науково-практичної конференції “Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи (30 вересня 2014) також прозвучало дві доповіді, що висвітлювали заявлену тему.
Важливою подією була підготовка та друк збірника праць відомого українського галицького історика театру Степана Чернецького, що містить велику підбірку його критичних матеріалів, присвячених діяльності українського театру в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. У збиранні матеріалі та підготовці видання до друку взяли участь викладачі кафедри на чолі із проф. Б. Козаком.
Двоє викладачів кафедри продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями, безпосередньо пов’язаними із важливими аспектами даної теми.
Зібрано та упорядковано та видано значну кількість театрально-критичних матеріалів С. Чернецького, присвячених діяльності українського театру в Галичині. Це видання слугуватиме як важливим навчальним виданням для студентів, котрі вивчають історію українського театру, так і для науковців різних гуманітарних галузей, зацікавлених питаннями історії театру в Галичині.
Продовжено публікації в енциклопедіях, зокрема «Енциклопедії сучасної України», Шевченківської енциклопедії, словникових статей, присвячених персоналіям українських театральних діячів у Галичині.
Нові дані до історії українського театру в Галичині другої половини ХІХ – І половини ХХ ст. уведено до змісту курсів з історії української культури та історії українського театру, що викладаються на факультеті культури і мистецтв.
У низці доповідей окремо заакцентовано увагу на проблемах залучення до навчальних програм з історії українського театру, що викладають у вищих мистецьких навчальних закладах України, тем, пов’язаних із діяльністю українського професійного театру в Галичині.
В межах даної теми за звітній період опубліковано: 1 збірник праць, 9 статей, 4 словникові гасла, 1 теза доповіді.

Інші форми наукової діяльності
Бічуя Н.Л. – літературний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член Національної спілки письменників України.
Белінська Л. С. – член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.
Гарбузюк М.В. – відповідальний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;
член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 4 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), голова театрознавчої комісії НТШ
Гелитович М.Й. – член редколегії Літопису Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького;
Дубровний Т. М. – Член Вченої ради факультету, член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка , головний редактор першого тому Львівсько-ряшівських наукових зошитів, науковий секретар Львівсько-Ряшівських наукових зошитів.
Єфіменко А. Г. – Член редколегії міжнародного наукового збірника «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Львів-Ряшів, член редколегії наукового збірника «Музикознавчі студії», Луцьк, член спілки наукових досліджень GMF (Gesellschaft für Musikforschung), член міжнародної спілки музикознавців IGMw /IMS / Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft.
Козак Б.М. – головний редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України; дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція); член ювілейного комітету Львівської облдержадміністрації до святкування 200-ліття від дня народження Т.Шевченка;член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Козаренко О. В. – Головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія музики, 17.00.03. – музичне мистецтво; Експерт ВАКу по присвоєнню наукових ступенів та вчених звань;
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»
Коломиєць О. І. – Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО з 2007 р. та Офіцер зв’язку від України у цій Раді з 2012 р., редактор англомовних резюме Вісника Львівського університету Серія : Мистецтвознавство.
Крохмальний Р. О. – Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор».
Кундис Р. Ю.член Асоціації акордеоністів-баяністів України; член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Кустов С.П. – голова експертної комісії при Львівській міській раді по прийняттю рішення встановлення пам’ятного знаку відомому українському режисеру Скляренку В. В. (в парку по вулиці Науковій у місті Львові)
Кушніренко О.А. – Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв, член Бюро профспілкової організації факультету культури і мистецтв
Максименко С.М. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; член журі Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2014» (Херсон), член журі Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія» (Київ); член експертної ради Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» (Коломия, Ів.-Франк. обл.).
Медведик Ю. Є. – Член національної Спілки композиторів України, член НТШ, заступник головного редактора збірника Вісник ЛНУ Серія: Мистецтвознавство, член редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих учених «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич), науковий редактор Львівсько-Ряшівських наукових зошитів, член Вченої ради факультету
Паньків М. В.Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім. Іоана Павла II (2009).Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).
Пасічник В. П. – Член національної Спілки композиторів України, відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серії Мистецтвознавство.
Петрик О. О. Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»; Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Тайнель Е.З. – член Вченої ради університету
Шіт Т. Р.Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка
Ямаш Ю.В. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;

Доц. Гарбузюк М. В. була офіційним опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготувала 2 відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Козаренко О. В. підготував 4 відгуки на докторські дисертації, 5 відгуків на кандидатські дисертації, рецензії на монографії Шарикова Д. І. «Хореографічна термінологія» – Л., травень 2014; «Мистецтвознавча дисципліна хорологія як феномен художньої культури. Філософія. Історія. Практика і типологія хореографії». – Л., травень 2014; навчальний посібник Шарикова Д. І., Бернадської Д. П «Мистецтво балетмейстера». – Л., травень 2014; монографію Сиротинської Н. «Перло многоцінне або музично-поетичний світ богородичної гимнографії» – Л., червень 2014
Доц. Купчинська Л.О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Проф. Медведик Ю. Є. був опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, підготував 1 відгук на автореферати докторської дисертацій.
Доц. Рибчинська З. Б. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц. Салдан С. О. підготувала 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Доц Хмула О.Г. підготував 1 відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій
Ямаш Ю.В. був опонентом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Зовнішні наукові зв’язки
У межах угоди про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща) з 25.11.–01.12.2013 р. 9 студентів перебували у Вроцлавському університеті;
19.01 2014 – 26.01 2014 – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Гарбузюк М.В. пройшла наукове стажування у Вроцлавському університеті.
Лаврентій Роман – асистент кафедри бере участь в українсько-польському проекті «Театри у Львові 1789-1945»
Доц. Дубровний Т. М. керівник проекту «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту: WP-A/IP, 2013N /2. Термін виконання – 2013–2015 рр.
Ст. викл. Коломиєць О. І. бере участь у міжнародному науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук. Керівник проекту професор Т. Д. Каль. Термін виконання 2010–2014 рр.
Проф. Медведик Ю.Є. бере участь в міжнародному науковому проекті «Heinrich Hertz-Stiftung» (Дюссельдорф – Кельн – Бонн, 2014, липень-серпень)».
Доц. Рибчинська З. Б. у рамках міжнародного дослідницького проекту «Культурні ландшафти Центральної Європи. Містечка на пограниччі» (Львів-Вроцлав) прочитала публічну лекцію «Zwyczajny dzień Brunona Schulza» на Міжнародному фестивалі мистецтва та літератури «Bruno Shculz Festiwal». 14-19 жовтня 2014 р. Вроцлав, Польща.
Доц. Белінська Л. С. у березні 2014 р стипендіака від Австрійського бюро при ЛНУ імені Івана Франка у Віденському університеті, в інституті історії Східної Європи. Керівник стажування проф. Сусанне Керстін Йобст.
Проф. Єфіменко А. Г. підготувала і провела відкриту лекцію «Стильові пошуки церковної музики у XX столітті» для студентів і викладачів кафедри філософії мистецтва і музикознавства. Наукове стажування в Німеччині ДААД (липень 2014); Проект Німецької спілки Дмитра Шостаковича. Доповідь на тему: Schostakowitsch „Die Nase“ und Prokofjew „Die Liebe zu den drei Orangen“ на XVI. міжнародному симпозіумі у Кьонігштайні 26. 27.09.2013; брала участь у науковому проекті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи».
Проф. Козаренко О. В. прочитав курс лекцій з історії української музики в Українському Вільному університеті (Мюнхен, січень – лютий 2014 р)

Студентська наукова робота
10.04.2014 р.. відбулась VІІ Студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору».
09.04.2014 р. на кафедрі філософії мистецтв відбулася Міжнародна студентська конференція «А де мистецтво? Сприйняття мистецтва в культурному просторі».
9–12 квітня 2014 року відбулась ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи» (до 150-річчя від дня створення Українського народного театру товариства “Руська бесіда” та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)
Студентами опубліковано самостійно 58 статей.
Зварич В.І. (студентка ІV курсу групи КМХ-42). Номінація класична хореографія (соло, професіонали) Лауреат ІІІ ступеня / ІV Міжнародний конкурс класичної та сучасної хореографії «Mysl-potok». – Київ, 2014.
Ансамбль українського танцю кафедри режисури та хореографії (студенти І, ІІ, ІІ, ІV, V курсів). Лауреати І ступеня Регіонального туру ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. – Львів, 2014.
12 березня 2014 р. студент групи КМА-12 Деркач О. В. здобув перше місце на вечорі-конкурсі на краще читання творів Т. Шевченка «У вінок Кобзареві» (Національний університет «Львівська Політехніка»)
Липень 2014 р. участь Деркача О. В. (студент 1 курсу, гр. КМА-12) у Всеукраїнському конкурсі читців імені Лесі Українки «Лесині джерела».
13 травня 2014 р. – на 7 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Івана Франка (м. Київ) диплом переможця ІІ ступеня отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-41).
25 вересня 2014 р. – на 18 Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Лесі Українки (м. Київ) дипломом ІІ премії нагороджена Ковальчук Х. В. (гр. КМА-51с), диплом учасника отримав Макаришин І. Б. (гр. КМА-51с).

Публікації

Навчальні посібники
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Р. Білоусова та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 c.
Медведик Г., Медведик Ю. «Історія української музики: «Ліра та її мотиви» Порфирія Демуцького»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2014. – 62 ст.
Камінська М.М. Хрестоматія хорового співу : навч. метод. посібник / автор-упорядник Марія Камінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 142с.
Пансо В. Праця і талант у творчості актора / Вальдемар Пансо. – Труд и талант в творчестве актера. – Москва: Всероссийское театральное общество, 1972. – Переклад з рос. Є. Стародинова; наук. ред. Б. Козак – Львів, 2014. – 276 с. + 14 с. іл.
Ave, Maria! : перлини світової вокальної класики в перекладі для голосу в супроводі бандури / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 60 с.
Людкевич С. Одна пісня голосненька (для капели бандуристів) : навчальний посібник / [Редактори-упорядники Н. Якимець, Р. Кундис]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 52 с.
Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Методичний посібник / Плахотнюк О. А., Благова Т. О., Горбачук Р. С., Лань О. Б., Мартиненко О. В., Павлішена Л. В., Сандульський С. М., Чілікіна Н. О., Шариков Д. І. // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 148 с.

Вісник
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 12. – 252 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 13. – 276 с.
Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 14. – 334 с.

Журнали
Просценіум – Львів, 2013. – № 1-3 (35-37). – 248 с.

Інші наукові видання
Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 1. – Львів-Ряшів, 2013. – 272 с.
Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (2004-2014 рр.) /Інформаційно-довідкове видання. Відпов. за вип. Козаренко О., Гарбузюк М., Демчук Н., Бічуя Н., Плахотнюк О., Стародинова Є. – ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 224 с.
Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали / Степан Чарнецький. – Львів : Літопис, 2014. – 584 с., 106 іл. – (Упоряд.: Б. Козак, Р. Лаврентій, Р. Пилипчук).
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Наукові статті за матеріалами наукової студентської конференції, секція «Хореографічне мистецтво (Хореологія)» (Львів, 12 квітня 2013 року) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с. : іл.
Хореографічна культура – мистецькі виміри: Збірник наукових статей (випуск 2) / Упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – 168 с. : іл.
Участь у конференціях
Співробітники факультету взяли участь у 34 наукових конференціях, у тому числі на 23 міжнародних та виголосили 172 доповіді.

30.09-02-10.2014р. на факультеті культури і мистецтв відбулась Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи» присвячена 10-літтю заснування факультету.