Бібліографознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Біловус Г. Г.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832КМБ - 41доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із основними постулатами бібліографознавчих концепцій представників різних наукових шкіл, простежити їх генетичний зв’язок із напрацюваннями попередніх поколінь бібліографознавців, дати уяву про структуру бібліографознавства та теоретико-методологічні підстави його дослідження, показати місце курсу серед дисциплін бібліографознавчого спрямування, окреслити перспективи подальшого розвитку актуальних питань бібліографознавства.
знати:
понятійно-термінологічний інструментарій бібліографічної науки;
основні засади традиційних і альтернативних бібліографознавчих концепцій;
особливості становлення й розвитку методології бібліографознавства, стан і перспективи розвитку бібліографознавства на сучасному етапі, його завданнями в епоху електронних комунікацій.
вміти:
оперувати основними поняттями і термінами бібліографознавства;
застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних бібліографічних явищ;
критично оцінювати публікації дискусійного характеру, добирати і опрацьовувати наукову бібліографознавчу літературу для тематичних розвідок, висловлювати власну думку з приводу найгостріших проблем у сучасній бібліографічній науці.

Рекомендована література

Основна

 1. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392–94. – Чинний від 1995–01–01. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України).
 2. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95. – Чинний від 1996–01–01. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 47 с. – (Державний стандарт України).
 3. Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминологический путеводитель / [науч. ред. М.Г. Вохрышева ; сост.: И. Ю. Акифьева и др.]. – Москва :Либерия-Бибинформ, 2007. – 103 с. – (Серия “Библиотекарь и время.XXI век” : в 100 вып. ; вып. 61).
 4. Бутрин М. Л. Українська книготорговельна бібліографія : посібник / Мирослав Леонович Бутрин. – Київ: Вид.центр «Академія», 2003. – 79 с.
 5. Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. “Журналістика” і “Видавнича справа та редагування” / Н. М. Вернигора ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : НВГ Ін-ту журналістики, 2007. – 127 с.
 6. Вохрышева М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие / М. Г. Вохрышева. – Самара : Изд-во СГАКИ, 2004. – 368 с.
 7. Геращенко М. В. Українські вчені та бібліографія : навч. посіб. / М. В. Геращенко. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 172 с.
 8. Глазунова Л. В.Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект: автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Л. В. Глазунова. – Харків : ХДАК, 2015. – 23 с.
 9. Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс]: учеб. для студ. / А. А. Гречихин. – Москва : [б. и.], 2000. – 288 с.– Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана
 10. Диомидова Г. Н. Библиографоведение : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Г.Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 287 с. – (Серия “Библиотека”).
 11. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб./ Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с.
 12. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії ; [відп. за вип. Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 13. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Є. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 279 с.
 14. Коготков Д. Я.Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник/ Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 304 с.
 15. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – Київ: Кн. палата України, 1999. – 116 с.
 16. Коршунов О. П. Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 – Библ.-информ. деятельность / О. П. Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова ; под. ред. О. П. Коршунова. – Москва : Изд-во “ФАИР”, 2009. – 336 с. : ил. – (Специальный издательський проект для библиотек).
 17. Коршунов О. П. Библиографоведение: учеб. / О. П. Коршунов, Н. К. Леликова, Т. В. Лиховид. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 288 с.
 18. ЛеоновВ.П. Библиография как профессия / В. П. Леонов. – Москва : Наука, 2005. – 128 с.
 19. Лутовинова В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ–ХХ ст.) / Валентина Лутовинова. – Київ : Кн. палата України, 2002. – 147 с.
 20. Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография (Избранное)/ И. Г. Моргенштерн. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 440 с.
 21. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие для студ. / И.Г. Моргенштерн ; Челябинск. гос. акад. культуры и искусств ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 208 с. – (Серия “Библиотека”).
 22. Новоженова Т. А. Методологические основания общей теории библиографии : монография / НовоженоваТ. А. ; Краснодар.гос. ун-т культуры и искусств. – Краснодар : [б. и.], 2003. – 307 с.
 23. Романюк М. М.Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр. – Львів  : Світ, 2003. – 96 с.
 24. Словник книгознавчих термінів/ В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – Київ :Кн. палата України, 2003. – 160 с.
 25. Сляднева Н. А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности. Опыт системно-деятельностного анализа: монография / Н. А. Сляднева. – Москва : Изд-во МГИК, 1993. – 226 с.
 26. Соколов А. В. Библиографоведение: Terraincognita: диалог о библиографической науке / А.В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва : [б. и.], 2010. – 206 с.
 27. Справочник библиографа [Электронный ресурс] / науч. ред.: Г.Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана.
 28. Справочник информационного работника/ под общ.ред.: Р. С. Гиляревского. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 584 с.
 29. ТодороваЄ. М. Сучасні проблеми бібліографознавства : прогр. та навч.-метод. матеріали / Є. М. Тодорова. – Харків : ХДАК, 2012. – 61 с.
 30. Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»/ Л. Я. Філіпова. – Харків : [ХДАК], 1999. – 34 с.
 31. Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика: терминологический словарь / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с.
 32. Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические основания : учеб. пособие / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 352 с.
 33. Фокеев В.А. Природа библиографического знания : монография / В. А. Фокеев. – Москва : РГБ, 1995. – 351 с.
 34. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М.  Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ.гуманітарнийун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с.
 35. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять: навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 320 с.
 36. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України: навч. посібник для студ. спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. – Режим доступу: http://lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2017-07-10-06-31-39&catid=16&Itemid=100148.
 37. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарнийун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
 38. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарнийун-т, Каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Рівне : [РДГУ], 2003. – 165 с.
 39. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури /Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с.
 40. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманітарнийун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.

Додаткова

 1. [Биковський Л.]. Замітки про книгознавство та книговживання / зібрав та упорядкував Л. Б. – Подєбради : Вид-во «Українське книгознавство», 1923. – VI, 88 c. – (Книгозбірня Українського Бібліографичного Мікроба).
 2. Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Заморіна. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана.
 3. Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Кухар. – Київ, 2012. – Режим досупу: http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.
 4. “Бібліологічні вісті” (1923 – 1930): систематичний анотований покажчик змісту / укл. Г. І. Ковальчук ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : Абрис, 1996. – 160 с.
 5. Біла Т. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі / Тетяна Біла // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. – С. 244–253.
 6. Буринская Е.Н.Общетеоретические основы библиографоведения в начале ХХІ в. / Е. Н. Буринская, А. В. Соколов // Библиография. – 2005. – № 4. – С. 34–41.
 7. Вернигора Н. М. Бібліографія та бібліографічна діяльність / Н. М. Вернигора // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 10. – С.25–30.
 8. Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: Структура и эффективность / М.Г. Вохрышева. – Москва : Кн. палата, 1989. – 199 с.
 9. Глазунова Л.В. Бібліографознавство в Україні: наукознавчий аспект / Л. В. Глазунова // Вісник ХДАК. – 2000. – Вип.  – С. 54–61.
 10. Глазунова Л. В. Класифікація бібліографічних ресурсів як об’єкт бібліографознавчих досліджень сучасних науковців / Л. В. Глазунова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учен., 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму України, ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. – Харків : [б. в.], 2010. – Ч. 2. – С. 142–143.
 11. Глазунова Л. В. Формування терміносистеми українського бібліографознавства на сучасному етапі / Л. В. Глазунова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учен., 23–24 квіт. 2009 р. / ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. – Харків : [б. в.], 2009. – С. 248–249.
 12. Заморіна Т. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. Заморіна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С. 25–30.
 13. Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс] / Л. О. Зінченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (дата звернення: 11.04.2010). – Назва з екрана.
 14. Ківшар Т. Книгознавча концепція Левка Биковського подєбрадського періоду (1922–1923) / Т. Ківшар // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип.  – С. 145–156.
 15. Ковальчук Г. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі / Галина Ковальчук // Бібліотечний вісник – 2009. – № 5. – С. 44–53.
 16. Колупаєва О. В. Бібліографічна діяльність в умовах світового електронного середовища: дослідження теоретико-методологічних проблем розвитку в сучасному бібліографознавстві / О. В. Колупаєва // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму України, ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. – Харків : [б. в.], 2009. – Ч. 2. – С. 104–106.
 17. КоролевичН. В. Участь бібліографів України в журналі “Советская библиография” (1933–1983) / Н. В. Королевич, І. В. Одинока // Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків, 1987. – №  – С. 122–129.
 18. Коршунов О.П.Концепция начала общей теории библиографии / О. П. Коршунов // Библиография. – 2006. – №  – С. 99–106.
 19. Левко Устимович Биковський (1895–1992) : бібліографічний нарис / уклад.: Н. В. Казакова, О. К. Александрова ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1996. – 62 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 5).
 20. Лиханова І. Бібліографічна діяльність в Україні: 50–70-ті рр.ХХ ст. / Ірина Лиханова // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 4. – С. 12–18.
 21. Лутовинова В. Дослідження біліографії як суспільного явища в Україні у 20-х роках ХХ ст. / Валентина Лутовінова, Віра Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 1996. – № 4. – С. 12–14.
 22. Лутовинова В. Позиція українських учених у дискусії з питань теорії бібліографії 50–60-х років ХХст. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – №  – С. 5–8.
 23. Меженко Ю. Теоретичні передумови організації української бібліографічної роботи / Юр Меженко // Бібліологічні вісті. – 1926. – № 4. – С. 48–61.
 24. Моргенштерн И. Г. Библиограф в информационном обществе: Профессиональный кодекс библиографа / И.Г. Моргенштерн // Библиография. – 1992. – № 5/6. – С. 3–10.
 25. Моргенштерн И.Г. Эволюция библиографической технологии / И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 2006. – №  – С. 11–20.
 26. НизовойН. А.Борьба за научную истину или за место под солнцем. Научные и нравственные аспекты дискуссии между книговедами и документоведами / Н. А. Низовой // Библиография. – 2006. – № 5. – С. 39–51.
 27. Новоженова Т.А. Библиографические концепции и их критика / Т. А. Новоженова // Библиография. – 2006. – № 3. – С. 42–57.
 28. О развитии библиографии в электронном пространстве // Мир библиографии.– 2003. – №  – С. 52.
 29. Общее библиографоведение : учеб.-метод. пособ. / сост. И. Ф. Павлова. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010. – 133 с.
 30. Оленев С.М. Библиографоведение: к вопросу о статусе / С. М. Оленев // Библиография. – 2002. – № 6. – С. 3 – 6.
 31. Отле П.Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики / П. Отле. – Москва : Фаир-Пресс; Пашков Дом, 2004. – 348 с.
 32. Ситник С. М. Современный библиограф: портрет в библиотечном интерьере/ С. М. Ситник // Библиография. – 2002. – № 6. – С. 7 – 11.
 33. Соколов А.В. Законы, закономерности и заповеди библиографоведения / А. В. Соколов // Мир библиографии. – 2009. – №  – С. 2–19.
 34. Соколов А.В. Периодизация истории библиографоведения и шестидесятник О. П. Коршунов / А. В. Соколов // Библиография. – 2006. – №  – С. 86– 98.
 35. Соколов А.В. Теория библиографии в лабиринте концепций / А. В. Соколов // Мир библиографии. – 2009. – №  – С. 19–25; № 4. – С. 9–20.
 36. Соколов А. В. Terra incognita. Диалог о библиографии и библиографической науке/ А. В. Соколов, В. А. Фокеев // Мир библиографии. – 2009. – №  – С. 2–10; 2010. – № 2. – С. 2–8.
 37. Солонська Н. “Бібліологічні вісті” як осередок української інтелектуальної та книгознавчої думки 20-х – початку 30-х років ХХ ст. / Наталія Солонська // Наукові праці НБУВ. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 11 – 44.
 38. Тимошенко І. До питання про структуру загального і спеціального книгознавства / Ірина Тимошенко // Вісник Книжкової палати.– 2006. – № 10. – С. 45–47.
 39. ТимошенкоІ. Українське книгознавство у 60–70-х рр. ХХ ст. / Ірина Тимошенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – №  – С. 17–23.
 40. Тодорова Є. М. Бібліографознавство : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / [уклад. Є. М. Тодорова]. –Харків : ХДАК, 2011. – 68 с.
 41. Тодорова Є. М. Електронні технології бібліографічної інформації / Є. М. Тодорова // Вісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 24–32.
 42. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція: питання класифікації / Л.Трачук // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. – Київ : [б. в.], 2009. – Вип. 3. – С. 154–166 : табл.
 43. Фокеев В. Библиография: экспликация понятия / Валерий Фокеев// Мир библиографии. – 2002. – №  – С. 12–19.
 44. Фокеев В. Очерк истории развития библиографоведения / Валерий Фокеев // Мир библиографии. – 2002. – № 6. – С. 7–9; 2003. – № 1. – С. 2–5.
 45. Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 5. – С. 13–19.

Силабус:

Завантажити силабус