Біловус Галина Григорівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, заступник декана факультету культури і мистецтв з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Електронна пошта: halyna.bilovus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сучасне бібліографознавство, бібліографічні ресурси України, галузева бібліографія, лінгвошевченкознавство, бібліографування української періодики, методика укладання бібліографічного покажчика, бібліотечне краєзнавство, історія бібліотечної справи Львівщини.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Біловус Г. Г. Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ століть) : [монографія] / Галина Біловус. – Львів ; Щецін, 2012. – 293 с.
 2. Біловус Г. Г. Фемінітиви в українських мовознавчих дослідженнях ХХІ століття / Галина Біловус // Kobieta w zwierciadle języka і kultury= Жінка в дзеркалі мови і культури : [monografia wieloautorska=колективна монографія] / pod red.: Аłły Аrchangielskiej i Mirosławy Hordy. – Szczecin, 2017. – S. 181–195 (1,3 друк. арк.).

Навчально-методичні посібники

 1. Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула, Г. Біловус [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 25–41, 116–128, 171–185.
 2. Біловус Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документів : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
 3. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Н. Демчук, Р. Крохмальний, Є. Чирук, Г. Біловус [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 234–252, 263–281, 309–335.

 

Бібліографічні посібники

 1. Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Наталія Рибчинська, Галина Біловус, Ірина Яремчук // Тарас Салига. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.239–301 ; 311–316. – (Серія „Слово про вченого” ; вип.1).
 2. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2001–2006) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 80 с.
 3. Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / уклад.: Галина Біловус, Наталія Рибчинська, Євангеліна Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.
 4. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2006–2011) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. сл. М. В. Гарбузюк. – Львів : [Львівський національний університет імені Івана Франка], 2013. – 80 с.
 5. Майя Гарбузюк : біобібліографічний покажчик / уклад. Г. Біловус ; вступ. ст. Н. Бічуя ; ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв ;. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 174 с.
 6. Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) / уклад. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : [Львівський національний університет імені Івана Франка], 2018. – 60 с.

Бібліографічні списки

 1. [Bibliografiа] // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod red.: M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera ; оpracowanie bibliograficzne Halynу Biłowus. – Szczecin ; Greifswald, 2014. – T. 1. – 445 s. ; t. 2. – 445 s.

Статті

 1. Біловус Г. Г. Деякі питання мови та стилю Т. Шевченка як об’єкт досліджень львівських учених / Галина Біловус // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті (14 лютого 1994 р.). – Львів, 1994. – C. 91–95.
 2. Біловус Г. Г. 3 історії вивчення фразеології художньої прози Т. Г. Шевченка / Галина Біловус // Slavika Stetinensia. – Nr. 9 : Zeszyty Naukowe. – Szczecin, 1999. – Nr. 258. – S. 221–230.
 3. Біловус Г. Г. 3 історії перекладу повістей Т. Шевченка / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas : materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 8–9 czerwca 2000 г.). – Szczecin, 2001. – S. 31–35.
 4. Біловус Г. Г. Шевченкознавство в науково-публіцистичній спадщині В. Дорошенка / Галина Біловус // Слово в словаре и дискурсе : сб. науч. статей к 50-летию Харри Вальтера. – Москва : ООО “Издательство «ЭЛПИС»”, 2006. – С. 698–702.
 5. Біловус Г. Г. Лінгвошевченкознавчі студії: до вивчення фразеології в повістевій спадщині Кобзаря / Галина Біловус // Ритми сучасної філології: До 50-річчя професора Т. А. Космеди : зб. наук. статей / упоряд. Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2007. – С. 244–252.
 6. Біловус Г. Г. Персональна бібліографія на сторінках галицьких часописів 1930-х рр. / Г. Г. Біловус // Матеріали другої наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства” (Львів, 23 вересня 2010 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 227–233.
 7. Біловус Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939 рр.) / Галина Біловус // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX i XX ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – С. 129–133.
 8. Біловус Г. Мистецький сегмент бібліографічної Шевченкіани першої половини ХХ століття / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія “Мистецтвознавство”. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 211–220.
 9. Біловус Г. Національно-культурна специфіка фразеолекту Тараса Шевченка (на матеріалі повістей письменника) / Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki : v 2 t. / pod red.: M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera ; оpracowanie bibliograficzne Halynу Biłowus. – Szczecin ; Greifswald, 2014. – Т 1. – S. 108–117.
 10. Біловус Г. [Бібліографічний феномен української перекладознавчої думки ХХ століття] / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 247–249.
 11. Біловус Г. Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.) : матеріали до бібліографії / Галина Біловус, Любов Четверик // Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 250–257.
 12. Біловус Г. Бібліографічне франкознавство у Львівському університеті: стан, перспективи розвитку / Біловус Г. Г. // Молодий вчений. – Херсон, 2016. – № 11 (38). – С. 157–161. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/36.pdf
 13. Біловус Г. Шевченкознавчі студії Івана Огієнка : бібліографічний огляд публікацій часопису “Рідна мова” (1933–1939) / Галина Біловус // Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury, kultury. – Olomouc : VUP, 2016. – S. 19–25.
 14. Біловус Г. Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944) / Галина Біловус, Соломія Ковальська // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 293–302.
 15. Біловус Г. Мистецький дискурс періодичного видання “Наші Дні” (1941–1944 роки) / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 360–392.
 16. Біловус Г. Фемінітиви як об’єкт монографічних досліджень сучасної лінгвоукраїністики : аналітико-бібліографічний огляд / Біловус Г. Г. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2018. – Т. 29 (68). – № 2. – С. 152–156.
 17. Термінологічна наукова школа професора Ірини Миколаївни Кочан (присвячується 70-літтю вченої) / Тетяна Космеда, Галина Біловус // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд.: Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів ; Дрогобич : Пóсвіт, 2019. – С. 7–21.
 18. Мистецтвознавчий вектор бібліографічних напрацювань кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка / Галина Біловус // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник.– Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 30. – С. 234–236. (Index Copernicus).
 19. Біловус Г. Бібліографічна реконструкція музичного мистецтва у висвітленні газети “Львівські вісті” (1941–1944) / Галина Біловус // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2018. – Вип. 19. – С. 199–230 ; Львів, 2019. – Вип.20. – С. 238–261.
 20. Bilovus H. Project and Innovation Activity of Libraries / H. Bilovus, V. Mudrokha, K. Pavliuk, P. Kazimi// International Workshop. IT Project Management 2020.– S. 58–70. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper6.pdf  Scopus
 21. Біловус Г. Класична наукова школа професора М.А. Алексеєнка: розбудова засад фразеології в її межах (з нагоди 75-літнього ювілею вченого) / Тетяна Космеда, Галина Біловус // Słowo. Tekst. Czas XIІI. Frazeologia w dyskursie i przekładzie/ pod red. M. Hordy. – Szczecin, 2020. – S. 13–29.
 22. Біловус Г. Бібліографічний контент журналу “Живая мысль” (1902–1905) / Галина Біловус // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 жовтня 2020 р.) / Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – С. 254–257.

Тези доповідей

 1. Біловус Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932–1939) / Г. Біловус // Krakόw – Lwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – S. 26.
 2. Bilovus G. Національно-культурна специфіка фразеолекту Тараса Шевченка (на матеріалі повістей письменника) / Galina Bilovus // “Wort – Text – Zeit XII” : materialien der gemeinsamen wissenschaftlichen Konferenz des Instituts für slawische Philologie der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts für fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald. – Greifswald, 2013. – S. 20–21.
 3. Біловус Г. Мистецька бібліографічна Шевченкіана ХХІ століття / Біловус Галина Григорівна // Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26–27 березня 2015 р.) / М-во культури України, М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т післядипломної освіти, Каф. української та іноземних мов. – Київ : НАКККіМ, 2015. – С. 85–86.
 4. Біловус Г. Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат: традиції та інновації (за матеріалами фахової періодики 2000–2014 рр.) / Галина Біловус // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Рівне, 10 лютого 2016 р.) / ред.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 11–14. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf.

Біографія

Доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Навчалася на філологічному факультеті (1986–1991) та в аспірантурі Львівського університету імені Івана Франка (1992–1996). У 1991–2002 рр. – старший лаборант філологічного факультету, 2002–2009 рр. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, 2009–2013 рр. – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії, з квітня 2013 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

2006–2010 рр., з 2017 і дотепер – заступник декана факультету культури і мистецтв.

Кандидат філологічних наук (Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевченка (на матеріалі українських перекладів кінця ХІХ–ХХ ст., 2012 р.).

Автор понад 70 наукових публікацій.

 

Підвищення кваліфікаційного рівня:

 • в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на тему “Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до європейської освіти” (лютий 2013 р.) під егідою Української Бібліотечної Асоціації (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 919404);
 • у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника (12 вересня 2017 р.– 12 березня 2018 р.) (довідка про підвищення кваліфікації № 78 від 13 березня 2018 р.) ;
 • в Інституті наукової інформації та бібліотекознавства Філологічного відділу Вроцлавського університету (19–25 березня 2018 р.);
 • участь у роботі одноденного науково-практичного семінару “Можливості використання електронних ресурсів компаній EBSCO Information Service, Cambridge University Press, Royal Society Publishing, Institute of Physics Publishing для інформаційного забезпечення наукових досліджень” (Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, 26 жовтня 2018 р.) за сприяння Асоціації “Інформатіо-Консорціум”.

Проекти

1) участь в організації (член оргкомітету) і проведенні Х Міжнародної наукової конференції “Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX–XX ст.” (Львів, 20–22 жовтня 2009 р.), підготовці до друку тез доповідей: Krakόw –Lwόw: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – 50 c. і матеріалів конференції: Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ–ХХ ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : [Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка], 2011. – Т. Х. – 544 с.;

2) координування розробки і виконання наукової теми “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація)” (шифр КТ 28Ф, термін виконання – 2005–2007 рр.) через розкриття змісту галицьких часописів, на сторінках яких знайшли відображення проблеми бібліотечної справи, бібліографії, бібліофільства, книгознавства, питання видання й поширення української книжкової продукції Галичини. Результат проекту: Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.;

3) участь у міжнародному колективному інвестиційному ґранті з теми: “Книга і бібліотека в культурі польсько-українського пограниччя» (№ держреєстрації 0109U004363, за договором з Міністерством освіти і науки України № М/145-2009 від “31” березня 2009 р., науковий керівник – к.і.н., доц. Колосовська О. М., термін виконання – 31.03.2009–31.12.2010);

4) участь у науково-дослідних темах, що виконувались в межах робочого часу: “Персоналізація бібліотечної справи” (шифр 0108U007775, термін виконання – 01.01.2008 – 31.12.2010 рр.); “Книга і бібліотека у культурно-просвітній діяльності українських громадських товариств Галичини (середина ХІХ ст. – 1939 р.)” (№ держреєстрації 0111U005521, термін виконання 01.01.2011 – 31.12.2015 рр.); “Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства” (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.); “Парадигма соціальнокомунікаційних досліджень в Україні на початку XXI ст.” (№ держреєстрації 0119U002404, термін виконання – 01.01.2019 – 31.12.2022 рр.);

5) член редколегії збірника наукових праць “Слово. Текст. Час” (Щецін, Польща; Грайфсвальд, Німеччина), приуроченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Результат проекту: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki / pod redakcją M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera. – Szczecin ; Greifswald, 2014. – T. 1. – 445 s. ; t. 2. – 445 s.;

6) відповідальний секретар (вип. 18) і член редколегії (вип. 19, 20) збірника наукових праць “Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтвознавство»” (Львів, 2017–2019);

7) заступник головного редактора збірника студентських наукових праць “Культурно-мистецькі ескізи” (Львів, 2019; вип. 1);

8) член оргкомітету щорічних студентських наукових конференцій: “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору” (Львів, 2013–2020 рр.);

9) організатор і координатор роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців бібліотечної галузі у Львівському національному університеті імені Івана Франка (15.10.2015 – 31.10.2015 рр., спеціальність 7.02010201 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”; 26.10.2017 – 09.11.2017 рр., спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!