Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний опис документів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232КМБ - 11Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: дати студентам необхідний обсяг знань, що дозволить засвоїти методику бібліографічного опису різних типів видань, виробить навички бібліографування первинних і вторинних документів й сформує вміння застосовувати ці знання в укладанні списків використаної літератури, правильному оформленні бібліографічного апарату наукової роботи.

 

Оволодівши курсом, студенти повинні

знати: основні правила опису різних видів документів; основні джерелами виявлення бібліографічних відомостей; різницю між повним і скороченим бібліографічним описом документа; важливість опрацювання документа de visu для складання достовірного і повного бібліографічного опису, правила вживання знаків приписної пунктуації й основних скорочення, що використовують у бібліографічному описі документів.

вміти: складати повний і скорочений бібліографічний опис на документ, групу документів, частину документа; виявляти бібліографічні відомості і формувати з них бібліографічний запис; правильно визначати заголовок і окремі області бібліографічного опису; відчитувати необхідну бібліографічну інформацію, подану в бібліографічному записі; оформляти бібліографічні посилання.

Рекомендована література

Основна

 1. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392–94. – Чинний від 1995–01–01. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Інформація та документація) (Державний стандарт України).
 2. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. – Вид. офіц.– [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. – (Інформація та документація).
 3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01] – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). – Стандарт набув чинності відповідно до наказу № 10 від 16 січня 2008 р. Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 4. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – 12 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
 5. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ 7093:2009 : (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD) – [Уведено вперше зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – IV, 82 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
 6. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ): ДСТУ 3582:2013/ Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [На заміну ДСТУ 3582-97 ; введ. 2013–08–22 ; чинний від 2014–01–01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с. – (Інформація та документація) (Національний стандарт України).
 7. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95. – Чинний від 1996– 01–01. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 47 с. – (Державний стандарт України).
 8. Правила описування архівних документів (ISAD (G) : 1999, NEQ: ДСТУ 4331:2004. – Чинний від 2005-07-01. – Київ : Держстандарт України, 2005. – 16 с. – (Національний стандарт України).
 9. Біловус Г. Г. Бібліографознавство: Бібліографічний опис документівії : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» денної форми навчання / Галина Біловус, Євангеліна Чирук ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 60с.
 10. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури : [навч.-метод. рекомендації] / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 167 с.
 11. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с.
 12. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації : бібліогр. опис док., анотування док. : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 268 с.
 13. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії ; [відп. за вип. Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 14. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Харківський авіаційний інститут. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Харків : ХАІ, 2010. – 138 с.
 15. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Є. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.– 279 с.
 16. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – Київ : „Вікар”, 2003. – 328 c. – (Вища освіта XXI століття).
 17. Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська ; керівник проекту Л. І. Ільницька ; відп. ред. М. М. Романюк] ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Відділ наукової бібліографії. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 70 с.
 18. Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібн./ М. М. Романюк . – Вид. 2-е, випр. – Львів : вид-во „Світ”, 2003. – 96 с.
 19. Список нестандартизованих скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах / [укл.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. – Київ : [Кн. палата України], 2012. – 28 с.
 20. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М.  Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с.
 21. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
 22. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Рівне : [РДГУ], 2003. – 165 с.
 23. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с.
 24. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.

Додаткова

 1. Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні матеріали для пристатейної бібліографії / Ірина Антоненко, Ольга Баркова // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С. 25–27.
 2. Бібліографічне  посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. В. Карпенко. – Харків, 2017. – 20 с.
 3. Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Заморіна. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf.
 4. Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. А. Кухар. – Київ, 2012. – Режим досупу: http://elib.nplu.org/object.html?id=7080.
 5. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1 : Основні відмінності від ГОСТ 7.1 – 84 [Електронний ресурс] / матеріал підготували: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Світлана Юлдашева, Надія Регідайло. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm.
 6. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – С. 2–6.
 7. Добко Т. В. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 12–21.
 8. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклад.: Галевич О. К., Штогрин І. М ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 20 с. – Режим доступу до електронної версії документа: http://library.lnu.edu.ua/bibl/Book/Library_Standart.pdf.
 9. Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: [загальні вимоги] / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 15–18.
 10. Женченко М. І. Оформлення публікацій у наукових журналах і збірниках: вимоги стандартів та видавничі реалії (на прикладі наукових видань НАН України) / М. І. Женченко // Наука України у світовому інформ. просторі : [зб. ст.]. – Вип. 5. – Київ : Академперіодика, 2011. – С. 125–137.
 11. Женченко М. Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 6. – С. 19–22.
 12. Збанацька О. Управлінські документи: методика описування організаційних документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 30–36.
 13. Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 19–23.
 14. Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій : (затв. наказом дир. Книжк. палати України від 07. 10. 2008) № 23 / [укл. О. Б. Рудич] ; Держ. наук. установа “Кн. палата України ім. Івана Федорова”. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 19 с. : табл.
 15. Кононенко В. О. Бібліографічне посилання / Валентина Олексіївна Кононенко // Українська бібліотечна енциклопедія.
 16. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / [авт. кол.: Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Швецова-Водка Галина Миколаївна]. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 115 с.
 17. Лобановська І. Г. Новий стандарт на бібліографічне описування документів / І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова // Шкільна бібліотека плюс. – 2004. – № 21/22 (33/34), листоп. – С. 2–5.
 18. Мальцева І. Бібліографічний опис документів як один із процесів наукової обробки / І. Мальцева // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 7. – С. 74–75.
 19. Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. Івана Федорова”, НТУУ „Київ. політех. ін-т”, Наук.- техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; [уклад.: Мельник Н. А., Устіннікова О. М.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 23 с.
 20. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. Івана Федорова”. – Вид. 3-тє, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2013. – 19 с. : табл..
 21. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с.– Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681.
 22. Погореловська І. Системі ISBN 40 років, системі ISMN – 20 / Ірина Погореловська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 51–52.
 23. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень / Л. П. Одинока, С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський // Архіви України. – 2010. – № 3/4. – С. 349–361. – Режим доступу до електронної версії: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Au/2010_3-4/AU_3_4/31.pdf.
 24. Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 3. – С. 17–20.
 25. Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 3. – С. 20–22.
 26. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9–13.
 27. Про набуття чинності нового національного стандарту // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 5. – С. 26–27.
 28. Романюк М. М. Схема повного бібліографічного опису періодичного видання / М. М. Романюк, М. В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів : [б. в.], 1994. – Вип. 1. – С. 271–290.
 29. Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран, В.М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко] ; Кн. палата України ; [наук. ред.: Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун]. – Київ : [б. в.], 2003. – 159 с.
 30. Сосова Л. Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах / Л. Сосова // Бібліотечна планета. – 2008. – № 4. – С. 29–32.
 31. Справочник библиографа / [науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. – Изд. 3-е, перераб. и доп.– Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 591 с. – (Серия “Библиотека”).
 32. Справочник библиографа [Электронный ресурс] / науч. ред.: Г.Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана.
 33. Справочник информационного работника/ под общ. ред.: Р. С. Гиляревского. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 584 с.
 34. Стрішенець Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / НадіяСтрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ ; Асоціація б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 28. – С. 158–175.
 35. Тур О. Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Оксана Тур // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 14–16.
 36. Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису : [згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 “Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання”] / Ольга Устіннікова, Ольга  Рудич // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 7. – С. 36–38.
 37. Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 7. – С. 23–25 ; № 8. – С. 25–27 ; № 9. – С. 24–27.
 38. Чухно Н. Еволюція бібліографічного опису книжкової продукції (1922–1941 рр.) / Наталія Чухно // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 5. – С. 28–29.
 39. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять: навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2012. – 320 с.
 40. Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1–84 / Світлана Юлдашева // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 6.– С. 12–13.

Силабус:

Завантажити силабус