Педагогічна (асистентська) практика (бібліотекознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180КМБ-2мдоцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Педагогічна (асистентська) практика є складовою частиною професійної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”, покликана закріпити та поглибити знання, здобуті студентами у процесі теоретичного навчання, сформувати та вдосконалити навички виконання професійних педагогічних завдань.

Мета педагогічної (асистентської) практики – поглибити теоретичні знання з профільних дисциплін, застосувати їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань, оволодіти сучасними формами, методами та прийомами організації викладацької діяльності у закладі вищої освіти.

Відповідно до мети, основними завданнями практики є:

 • вдосконалення методики викладання профільних дисциплін спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, аналізу та планування викладацької діяльності;
 • формування практичних умінь, опанування прийомами та методами педагогічної діяльності у закладі вищої освіти;
 • формування системи вмінь організації навчально-педагогічної взаємодії зі студентами для розв’язання завдань навчально-виховної діяльності;
 • активізація творчих здібностей, орієнтованих на самоосвіту й самоорганізацію.;
 • засвоєння педагогічної етики, формування морально-етичних якостей викладача закладу вищої освіти,
 • розвиток самоосвіти, виховання потреби систематичного оновлення знань та їх творчого застосування у професійній діяльності;
 • сприяння у виборі сфери майбутньої професійної діяльності;
 • формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;
 • вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
 • формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
 • формування у магістрів досвіду викладацької діяльності, індивідуального стилю викладання.

Рекомендована література

 1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 2. Комплекс нормативних документів для розроблення складових систем галузевих стандартів вищої освіти : лист М-ва освіти і науки України від 31 лип. 2008 р. № 1/9-484: (додаток) [Електронний ресурс]. – режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-484290-08. – Назва з екрану.
 3. Алексюк A.M. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: навч. посібник / A.M. Алексюк, П.І. Підкасистий, В.А. Козаков та ін. – Київ : А.П.Н., 1993. –  336 с.
 4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні : Історія, теорія: підручник / А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
 5. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
 6. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. [Елеактронний ресурс]. – Режим доступу : /http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika /pramag.pdf
 7. Барбашова І.А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. – 126 с.
 8. Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Надія Бачинська // Вісник Книжкової Палати. – 2015. – № 3. – С. 32–35.
 9. Бриль Ю. О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – С. 70–79.
 10. Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. Пахотінський, Н. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДПУ, 2002. – 140 с.
 11. Використання розподілених інформаційних ресурсів в навчальному процесі : метод. рек. / [Ляхоцька Л. Л. та ін.] ; за ред. канд. техн. наук В. В. Камишина, канд. техн. наук О. Є. Стрижака ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини НАПН України. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 226 с. : рис., табл.
 12. Вишневський О І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 568 с.
 13. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В.Г. Кремінь, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с.
 14. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
 15. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною системою навчання / С.С. Вітвицька. – К., 2005. – 395 с.
 16. Галус О.М., Шапошникова Л.М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. /  О.М. Галус, Л.М. Шапошникова. – К. : Вища школа, 2006. – 215 с.
 17. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: навч. посібник / О.Б. Голік. – Донецьк : Вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 242 с.
 18. Гранчак Т. Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – С. 165–180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_12
 19. Губарев В. К., Трохимова З. В. Большой современный справочник школьника и студента / В. К. Губарев, З. В. Трохимова. – Донецк : ООО ПКФ “БАО”, 2006. – 960 с.
 20. Демчук Н. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі : методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. –  Вип. 25. – Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/25_3/25_demchuk.pdf
 21. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 22. Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / Світлана Еш // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 84–91.
 23. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : Політехніка, 2003. – 200 с.
 24. Загуменна В. Підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в Національній академії керівних кадрів культури мистецтв / Віра Загуменна, Ярослава Хіміч // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 36–37.
 25. Застосування серверів підтримки навчальної взаємодії в педагогічному процесі : метод. рек. / [С. А. Гальченко та ін.] ; за ред. канд. техн. наук В. В. Камишина і канд. техн. наук О. Є. Стрижака ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдар. дитини [та ін.]. – Київ : Інформаційні системи, 2011. – 307 с. : рис.
 26. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі (психолого-педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник / авт. кол.; за ред. М.Л. Смульсон. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 256 с.
 27. Захарова І. Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності / І. Захарова // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер.: Культура і соціальні комунікації. – 2009. – Вип. 1. – С. 262–269.
 28. Ілініцька Н.С. Асистентська практика як різновид професійної підготовки магістрів факультету мистецтв / Н. С. Ілініцька // Наукові записки кафедри педагогіки. – Випуск ХХVІІІ. – Харків , 2012. – С. 72–77.
 29. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.
 30. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н, 2002. – 136 с.
 31. Камишин В. В. Методи системного аналізу у кваліметрії навчально-виховного процесу : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – К. : Інформаційні системи, 2012. – 270 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 247–268. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COL
 32. Король О. Які бувають презентації / Олена Король // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2010. – № 7. – С. 55–59.
 33. Кремінь В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремінь. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с.
 34. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання., 2005. – 485 с.
 35. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи / З.Н. Курлянд. – К. : Знання, 2009. – 387 с.
 36. Кушнаренко Н. М. Вища бібліотечна освіта України в контексті гендерного підходу / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харків . держ. акад. культури. –, 2014. – С. 69–78.
 37. Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – С. 15–21.
 38. Кушнаренко Н. Підготовка наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / Н. Кушнаренко, А. Соляник  // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 7. – С. 33–35.
 39. Кушнаренко Н., Соляник А. Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє / Н. Кушнаренко, А. Соляник  // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 5. – С. 33–34.
 40. Луговий В. І. Управління освітою : навч. посіб. / В. І. Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
 41. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 400 с.
 42. Малик Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця / Галина Малик // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 70–85.
 43. Малик Г. П. Компетентнісний профіль документознавця / Г. Д. Малик // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків , 2013. – Вип. 41. – С. 82-92.
 44. Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи /  О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 5. – С. 30–31.
 45. Матвієнко О. Інформаційний менеджмент як основа концептуальної моделі фахівця з інформаційної справи / Оксана Матвієнко, Михайло Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 4. – С. 27–30.
 46. Матвієнко О. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Оксана Матвієнко, Михайло Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 11. – С. 29–33.
 47. Матвієнко О. Теоретико-методологічні підходи до розроблення концептуальних основ інформаційної освіти / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – С. 33–37.
 48. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. ; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с.: іл.
 49. Мистецтво бути викладачем : практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За ред. О.І. Сидоренка. – К. : Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.
 50. Михальченко М. Освіта і наука: пошуки нових парадигм модернізації / М. Михальченко // Вища школа. – 2001. – № 2. – С. 3-10.
 51. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.Д. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. /  А.Г. Мороз, О.С. Падалка, B.Д. Юрченко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 268 с.
 52. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. О.Г. Мороза. – К. : НПУ, 2001. – 338 с.
 53. Навчально-методичні основи інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах. – Х., 1999. – 322 с.
 54. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / В. М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 55. Науково-практичні аспекти організації навчальної і методичної роботи в  університеті / за заг. ред. В. П. Шевченко. – Донецьк, 2004. – 256 с.
 56. Нові технології навчання: наук.-мет. зб. / ред. кол.: В.О. Зайчик, О.Я. Савченко, О.І. Ляшенко. – К. : Наук.-мет. центр вищ. освіти, 2001. – Вип. 30. – 254 с.
 57. Ортинський В Л. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 С.
 58. Основні засади розвитку вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.) / за ред. В. Г. Кременя. – К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. – 148 с.
 59. Пащенко М. І. Технологія використання активних методів навчання / М. І. Пащенко, В. Ф. Мішкурова, О. М. Середняцька. – К. : Наук. світ, 2003. – 94 с.
 60. Перспективні освітні технології : навчально-методичний посібник / за ред. Г.С. Сазоненко. – Київ : Голак, 2000. – 560 с.
 61. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник / за заг. ред. В.І. Лозової. – Харків : Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – С.33-46.
 62. Превентивна робота з молоддю за методом «рівний-рівному» : навч. посібник / за заг. ред.  І.Д. Звєрєвої. – Київ : Навчальна книга, 2002. – 256 с.
 63. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / [Мітлош А. В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2014. – 289 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 238–248.
 64. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: навч. посіб. / за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, Г. М. Романової. – Київ : КНЕУ, 2007. – 528 с.
 65. Рудницьких О. В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті / О. В. Рудницьких // Вісн. Дніпроп. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2014. – № 2 (8). – С. 173.
 66. Секція безперервної бібліотечно-інформаційної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/content/index.php?id=12
 67. Сищенко С. В.  Книжкова комунікація як базова компонента професійної книгознавчої підготовки бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / С. В. Сищенко ; Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н.М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків :  ХДАК, 2001. – Вип. 4. – С. 25–35.
 68. Сищенко С. В. Книгознавча підготовка бібліотекарів-бібліографів в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / С. В. Сищенко ; Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н.М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків  :  ХДАК, 2000. – Вип. 3. – С. 200–213.
 69. Сищенко С. В. Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади : автореф. на здобуття наук ступеня кандидата пед. наук : спец. 07.00.08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / С. В. Сищенко ; Харківська державна академія культури. – Харків  :  ХДАК, 2001. – 21 с.
 70. Сищенко С. В. Корпоративний підхід у підготовці фахівців для книжкової сфери України // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / С. В. Сищенко ; Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н.М.Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків :  ХДАК, 2001. – Вип. 5. – С. 174–183. – Бібліогр.: с. 182–183.
 71. Соляник А. А. Зміст інваріантної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та магістра зі спеціальності 029 «інформаційна, бібліотечна та архівна справа». – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf
 72. Соляник А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Алла Соляник // Укранський журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – Вип. 1. – С. 64–75.
 73. Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А.Соляник, Н. Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 1. – С. 25–27.
 74. Спрінсян В. Г. Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства / В. Г. Спрінсян // Моделювання регіональної економіки. – 2011. – № 2. – С. 283–289.
 75. Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. – К. : К.І.С., 2003. – 296 с.
 76. Сучасні системи вищої освіти : порівняння для України. – К. : Вид-во НУКМА, 1997. – 290 с.
 1. Трач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти / Дмитро Трач // Вища школа. – 2015. – № 4–5. – С. 13–19.
 2. Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 3. – С. 49-52.
 3. Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект / Л. Філіпова  // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 25–28.
 4. Формування авторських методик викладання предметних дисциплін в середовищі серверу підтримки навчальної взаємодії : монографія / [Востров Г. Н. та ін.] ; за ред. канд. техн. наук В. В. Камишина, канд. техн. наук О. Є. Стрижака ; Ін-т обдар. дитини, Нац. акад. пед. наук України. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 137 с. : рис., табл., фотогр.
 5. Хіміч Я. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та інноваційної діяльності : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. В. Башун. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 68 с.
 6. Чуканова С. Проблема професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології в США у педагогічній теорії / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 41–45.
 7. Швецова-Водка Г. М. Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Г. М. Швецова-Водка // Вісник Харківської державно академії культури. – 2013. – Вип. 40. – С. 70–74.
 8. Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти / В.М. Шейко ; Харк. держ. акад. культури. – Харків  : ХДАК, 1999. – 151 с.
 9. Щербань П. М. Прикладна педагогіка / П.М. Щербань. – К. : Вища школа, 2002. – 212 с.

Силабус:

Завантажити силабус