Наукові дослідження в умовах інформаційного суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Крохмальний Р. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни зумовлена потребою познайомити студентів з основними особливостями методики проведення наукових досліджень, з особливостями їх організації та планування, розуміння науки як системного явища в умовах інформаційного суспільства, сформувати системне усвідомлення ролі інформації як сучасної соціально значущої константи.

Основні завдання дисципліни:

– спроба сформувати розуміння наукових явищ, їх видозмін у процесі еволюції інформаційного суспільства;

– розкрити закономірності формування впливу інформації на науку як специфічний вид людської діяльності;

– вивчення знакових інформаційних явищ, сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій та їх залежності від розвитку наукових досліджень;

– створення комплексу теоретичних фахових знань та практичних вмінь щодо вирішення різноманітних завдань в організації науково-дослідної діяльності.

Студент має знати:

– наукову та професійну термінологію предмету;

– проблеми визначення поняття ІС і риси еволюції концепцій ІС; види наукової діяльності;

– загальнонаукові методи досліджень;

– засади побудови сучасної наукової комунікації відповідної галузі знань;

– методологічні особливості наукової роботи в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства особливого типу;

– принципи організації наукового дослідження, його основні етапи в умовах ІС;

– концепції, методологічні пріоритети, соціально-ієрархічні зв’язки у системі наукового пізнання України.

Студент має вміти:

– опрацьовувати джерела наукової інформації різного виду;

– у навчальній і науково-дослідній діяльності (при написанні магістерської роботи, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень із застосуванням можливостей ІС;

– обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження відповідно до особливостей впливу ІС на розвиток наукової галузі;

– здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до методологічних засад;

– вмотивовано обирати методологічну основу при здійсненні роботи з інформаційними явищами;

– аналізувати основні положення наукових концепцій, методологічних пріоритетів в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства нового типу.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус