Крохмальний Роман Олексійович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-97

Електронна пошта: roman.krokhmalnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

інформаційні технології у ЗВО, проблеми розвитку явищ інформаційного суспільства, поетика тексту, шевченкознавство, когерентність художнього образу, науковий текст.

Курси

Вибрані публікації

 1. Крохмальний Р. Поетика метаморфоз в українських народних казках. // Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Сучасна філологічна наука в національному відродженні”. Львів, 1992. – С. 143-144.
 2. Крохмальний Р. Метаморфози людської сутності в поезіях Г.Сковороди.  // Тези доповідей Міжнародної конференції “Ідейна спадщина Г.Сковороди в контексті світової і вітчизняної культури”. 9-11 листопада 1994 р. Київ. — К., 1994. — С.30-31.
 3. Крохмальний Р.  До проблеми вивчення метаморфоз в “Iсторії української літератури” М.Грушевського // Матеріали міжнародної наукової конференції “Михайло Грушев­ський i Захiдна Україна”. -Львiв, 1995. – С. 200-203.
 4. Крохмальний Р. Метаморфози у поезії Миколи Костомарова//“Українська
  філологія: досягнення i перспективи”. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1995. – С. 219-223.
 5. Крохмальний Р. Дивосвiт метаморфози (грані поетики)//Українське літературознавство. Збірник – Випуск 63. -Львів, 1997. – С. 85-91.
 6. Крохмальний Р. Модуль метаморфози: текст у тексті//Альманах “Молода нація”. — № 5. — К., 1997. — С. 95 -100.
 7. Крохмальний Р. Модуль метаморфози і Франкова стаття “Тополя” Т.Шевченка//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Іван Франко – поет, мислитель, громадя-нин 25-27 вересня 1996 року”.   Львів., 1998. – С.551-557.
 8. Крохмальний Р. Трансферність і трансфігуративність образу у польському та українському тексті: “Лілеї” Адама Міцкевича — “Лілея” Тараса Шевченка //Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року, м.Львів): У 2 т. – Т.2.- Львів, 1998.- С.147-152.
 9. Крохмальний Р. Модуль метаморфози – універсальний текст-код//Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-27 січня 1999 року. Львів.- Львів, 1999.- С.123-128.
 10. Крохмальний Р. Праукраїнський дух у текстах  романтиків ХІХ ст.//Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – С.448-453.
 11. Крохмальний Р.“Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики”. Матеріали до спецкурсу для студентів спеціальності «українська мова та література» – Львів, 2003. – 105 с.
 12. Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу). Монографія. – Львів: Видавничий центр Львіського національного університету імені Івана Франка, 2005.— 424 с.
 13. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова//Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.
 14. Крохмальний Р.Фольклорний фітонім як архетипний символ трансферності та когерентності художнього образу//Міфологія і фольклор. – № 1. – 2008. – С. 67-77.; Міфологія і фольклор. – № 1 (2). – 2009. – С. 60-71.
 15. Крохмальний Р.«Дух таємничий, незнаний, а сильний…» (когерентність світів у повісті Івана Франка «Петрії й Довбущуки»// «Іван Франко: дух, наука, думка, воля»: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка.— Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.— Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.- С.753-765.
 16. Крохмальний Р. «Між синім небом і чорним Стіксом»: вирішальні моменти формування світогляду Р.Іваничука — Митця і Громадянина//Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури: Збірник наукових праць. – Львів-Ужгород: Ґражда. 2009. – С.139-151.
 17. Крохмальний Р.«Пурпурове сонце в ситній скрині неба»: формула когерентності поетичного світу Б.І.Антонича//Міфологія і фольклор.- № 1(5).- 2010. – С.50-58.
 18. Крохмальний Р.«Рано засіяне поле»: деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде//Українське літературознавство. – Випуск 69. – Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.238-253.
 19. Крохмальний Р. (у співавт. з Л.П.Бондар). Історія української літератури першої половини ХІХ століття: методичні вказівки, матеріали, рекомендації (для студентів філологічного факультету).//Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010 – 228 с.
 20. Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького//Українське літературознавство. – Випуск 71. – 2010. – С. 15-25.
 21. Крохмальний Р. Кошик зі смерекового коріння: до проблеми когерентності деяких літературознавчих засад Миколи Ільницького//Парадигма. Випуск 5. Зірник наук.праць на пошану Миколи Ільницького. – 2010. – С.44-55.
 22. Крохмальний Р.«І Вавилон. І Надсянська легенда…» Проблема концепту когерентності художнього образу: архетип і текст//Міфологія і фольклор. – №3-4 (7). – 2010. – С.60-65.
 23. Крохмальний Р.Крізь епохи та світи: трансфігурація і трансферність як форми когерентності художнього образу//Українське літературознавство.- ЛНУ ім.Івана Франка, вип.73, Львів, 2011.- С. 28 – 37.
 24. Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до проблеми когерентності художнього образу)//Міфологія і фольклор. – №3-4. – 2011. – С.20-27.
 25. Крохмальний Р.До проблеми концепту когерентності художнього образу в українській літературі//Таємниця слова: збірник наукових праць/д-р філол. наук, проф. Тарас Салига (відп.ред.) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.231-245.
 26. Крохмальний Р.Пракорінь Шевченкового слова//Slowo. Tekst. Czas XI. /pod red. M.Hordy, W. Mokijenki, T.Szutkowskiego і H.Waltera. – Szcecin-Greifswald, 2012. – S.873-878.
 27. Krokhmalny R. Metamorphose of the Coherent Myth-Space in Taras Shevchenko Poetry//Spheres of culture. Journal оf Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies – Lublin, 2012. – S.124-131.
 28. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 с.
 29. Крохмальний Р. Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – 2013. – № 2-3. – С. 76-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miffol_2013_2-3_10.
 30. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистец. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистец. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 310 с.
 31. КРОХМАЛЬНИЙ Р. Державотворчий міф у текстах Тараса Шевченка: когерентність реального та віртуального // Міфологія і Фольклор. , No3–4 – 2014. – С.39-46.
 32. Крохмальний Р. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології / Р. Крохмальний, Л. Сирота // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 48-49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_16
 33. Krokhmalny R. Die Formel der vergleichenden Kohärenz in der Poetik der Texte Taras Ševčenkos (Формула порівняльної когерентності в поетиці текстів Тараса Шевченка)//Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2016.- S.369-379.
 34.  Крохмальний Р. Стиль ампліфікаційної  когерентності у фольклорному та літературному тексті. / Роман Крохмальний // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3-4(19). – С.80 -88.
 35. Крохмальний Р.О. Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ: виклики інформаційного суспільства /Роман Крохмальний// Молодий вчений. – 2016. – № 10 (37). – С.137 -140.
 36. Крохмальний Р.О. Проблеми комунікації в сучасному освітньому середовищі : [CD-ROM] / Крохмальний Роман // VІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Модерна бібліотек@ в мінливому світі» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, О. В. Васильєв. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – С.32-34.
 37. Крохмальний Р. Образ  і текст: світоглядні,  мистецькі  та  комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини XIX століття): навч. посіб./ Роман Крохмальний. ‐ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 344 с.
 38. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів /Крохмальний Р.О., Демчук Н.Р., Чирук Є.Г. та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с. (тестові завдання № 469–557, 2519–2543).
 39. Крохмальний, Роман. Особливості когерентності мистецького слова : фольклорний аспект / Р. Крохмальний. // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3-4(21). – С.17-24.
 40. Krokhmalny R. Національна свідомість і металінгвістичний код (обсяг 12 с.) VІ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016.- S.563-573.
 41. Крохмальний Роман. Когерентність образу: до проблеми інформаційної природи мистецького явища / Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 18. С.289-315.
 42. Крохмальний Роман. Веб-сайт Львівського національного університету імені Івана Франка 2.0.(перший етап: перспективні задуми і методологія інформаційного наповнення)  / Вісник Львівського університету. Серія  книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Випуск 11-12.-2017. С.119-127.
 43. Крохмальний Р. О. Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу) [Текст] / Р. О. Крохмальний, Д.  Р.  Крохмальний // Молодий вчений. — 2018. — №8. — С.18-21
 44. Крохмальний Роман. Бібліотечна освіта і міжнародні інтернет-комунікації / Вісник Львівського університету. Серія  книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Випуск 11-12.2017 С.291-292.
 45. Крохмальний Роман. До проблеми функціонування явища «когерентність художнього образу» у фольклорному та літературному тексті: світоглядний, комунікативний і термінологічний аспект / У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Дрогобич: «Посвіт», 2019. – 502 с. С.396-405.
 46. Крохмальний Роман. Інфоестетика когерентності у тексті Тараса Шевченка / Міфологія і фольклор. 2018. N 1-4. С. 61-67.
 47. Крохмальний Р. (у співавт. із Г.Крохмальною) До проблеми функціонування концептів явища “якість освіти” в умовах інформаційного суспільства // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна  – № 32. 2019. – С.116-126.
 48. Крохмальний Р. (у співавт. із С.Крохмальною) Деякі концепти інтернет-комунікації в сучасному театральному мистецтві// Молодицй вчений. – No 4 (80). квітень 2020. – С.125-128.
 49. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / за редакцією Р. О. Крохмального. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 464.с.
 50. Krokhmalnyi R. Information and terminological concepts of project actions in higher education domain / H. Krokhmalna, D. Krokhmalnyi, P. Kazimi // International Workshop. IT Project Management 2021.– S. 381-390. 
 51. Крохмальний Роман. Ейдетична когерентність як джерело інформаційної естетики у поезіях Тараса Шевченка  //Література та історія: антропос–топос–тропос : монографія [М. Ільницький, І. Терехова, О. Шостак та ін.] ; за ред. М. Гнатюка . – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С.269-280.
 52. Крохмальний Роман. Особливості когерентности літературознавчих досліджень і сучасної наукової комунікації. // Літературознавчий дискурс і спадок Михайла Возняка : монографія / за ред. В. І. Микитюк, Н. Л. Федорак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023 – С.72-93. Висновки С.283-285.

 

Біографія

Народився у м.Львові. Освіта – вища: закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1994 р., кваліфікація: Філолог. Викладач української мови і літератури.  У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ століття: модуль метаморфози» та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук (10.01.01 – Українська література). 1995 – 2001 рр. – асистент кафедри української літератури; 2001-2014 рр. – доцент цієї ж кафедри; 1997 – 2002 рр. – заступник декана філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2002 – 2010 рр. – декан факультету доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка;2009-2012 рр. заступник голови ЕР ДАК МОН України і голова комісії НМК МОН України (доуніверситетська та базова підготовка іноземних громадян); 2010 – 2014 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Івана Франка;  2011 – 2015 рр. – в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства та бібліографії факультету кульутри і мистецтв; у 2015 р.- в.о.декана факультету культури та мистецтв; з грудня 2015 року працює на посаді декана факультету культури та мистецтв і доцента кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ імені Івана Франка.

Із 2018 р. – член  Міжгалузевої експертної ради з питань вищої освіти МОН України

Викладає курси: «Основи наукових досліджень», «Теорія і методологія інформаційного суспільства», «Основи наукового тексту», «Образ і текст»; науковий керівник дипломних і магістерських робіт, кандидатської дисертації. Сфера наукових зацікавлень: науковий текст; інформація і освіта; інформаційні технології у ВНЗ; поетика тексту, проблеми шевченкознавства, когерентність художнього образу.

 

Автор монографії “Метаморфоза і текст” (2005 р.), більше 80 наукових публікацій.

За  період 2010–2021 рр. опублікував: 7 навчально-методичних посібників (5 із них – у співавт.), 45 наукових статей (з них – 5 у співавтор.;  6 – у закордонних виданнях).

Методичні матеріали

 

Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини ХІХ століття) : навч. посібник / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.

“Методологія наукового дослідження”

Теорія і методологія формування інформаційного суспільства

НД в умовах ІС

Основи наукових досліджень

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!