Теорія і методологія формування інформаційного суспільства

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Крохмальний Р. О.КМБ - 11
216доцент Крохмальний Р. О.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11Пугач Л. Ю.
216КМБ - 11Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

МЕТА курсу зумовлена потребою познайомити студентів з основними елементами теорії і методології формування інформаційного суспільства, з особливостями дослідження і аналізу інформаційних явищ, розуміння ролі інформації як сучасної змістоутворюючої константи.

Основні завдання курсу:

– спроба сформувати усвідомлене розуміння інформаційних явищ, їх видозміни у процесі еволюції людського суспільства;

– розкрити закономірності формування впливу інформації на різні види людської діяльності;

– вивчення знакових інформаційних явищ, сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій

Студенти ОР Бакалавр володіють початковими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійне зростання студентів з допомогою інформаційного інструментарію.

Результати навчання:

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні –

 • знати:

а) види і періоди розвитку інформації;

б) проблеми визначення і риси еволюції концепцій ІС;

в) спеціальні методи досліджень явища;

г) засади побудови сучасної комунікації відповідної галузі знань;

е) методологічні особливості роботи в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства нового типу.

 • вміти:

а) опрацьовувати джерела інформації різного виду;

б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні курсових, дипломних проектів, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень.

в) обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження відповідно до особливостей впливу ІС;

г) здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до методологічних засад;

д) вмотивовано обирати методологічну основу при здійсненні роботи з інформаційними явищами;

е) аналізувати основні положення концепцій, методологічних пріоритетів в умовах зростання ролі інформації як явища суспільства нового типу.

 

Рекомендована література

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Базилевич В., Ільїн В. Інтелектуальна власність / В. Базилевич, В. Ільїн.  http://pidruchniki.com/17810409/ekonomika/intelektualna_vlasnist
 2. Берегова О. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість? / Олена Берегова. — Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. — 388 с.
 3. Бобришева О. В. Сучасна бібліотека в інформаційному просторі: стратегії безпеки / О. В. Бобришева // Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – Вип. 35. – С. 66-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_35_8.
 4. Бобришева О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / О. Бобришева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 18-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_12_5.
 5. Брижко В. М. До гносеології категорії «інформація» // Інформація і право. – 2011. – № 2 (2). – С. 13–20.
 6. Бурлака В. Перевірка реальності – постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців // Сучасне мистецтво. – 2005. – Вип. 2. – С. 20-30
 7. Ватковська М. Г. Освіта як фактор становлення “суспільства знання” / М. Г. Ватковська // Грані. – 2014. – № 8. – С. 6-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_8_3.
 8. Вітушко А. Діяльність бібліотек у соціальних мережах: проблеми інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – С. 213-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_22.
 9. Воскобойнікова-Гузєва О. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – С. 7-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_1.
 10. Воскобойнікова-Гузєва О. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – С. 33-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_6_10.
 11. Ганаба С.О. Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 45. – С. 78–85.
 12. Давидова І. О. Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності / І. О. Давидова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 53. – С. 39-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_53_6.
 13. Дадонов О.Г.Державна інформаційна політика і становлення інформаційного суспільства в Україні / О. Дадонов // Страт. панорама. –2002. –No 1. –С. 166-170.
 14. Дайсон Естер. Життя за доби Інтернету: release 2/1 / Естер Дайсон; [переклад з англыйського Петро Таращук]. – К. : Видавничий дім «АЛЬТЕРНАТИВИ», 2002. – 344 с.
 15. Данильян О. Г. Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” . Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – С. 29-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nuuaup_2017_2_5.
 16. Даніл’ян, Вадим Олегович.    Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) [Текст] : дис… канд. філос. наук: 09.00.03 / Даніл’ян Вадим Олегович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського “ХАІ”. – Х., 2006. – 200 с.
 17. Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. –  № 61 (2015). – С.24-34  Режим доступу http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_61_24_34.pdf
 18. Дзьобань О.П. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної» // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2017. Вип.69. С.69-76..
 19. Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.
 20. Женевський план дій // Інформаційне суспільство в Україні. Основоположні документи, законодавство, статті, новини, посилання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.informationsociety.wordpress.com
 21. Жуков Є. В.Інформаційне суспільство як новий етап цивілізаційного розвитку:політико-правовий аспект / Є. В. Жуков // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс. – 2011. – Вип. 42. – С. 175-182.
 22. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 23. ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
 24. Інформаційна  діяльність  в  правознавстві:  монографія  /  П.Д.  Біленчук, О.В.  Кравчук,  В.Б.  Міщенко,  Ю.О.  Пілюков;  Європейський  університет управління,  безпеки  та  інформаційно-правових  технологій,  Фонд  наукового  і економічного розвитку  „Наука і  життя”, Хмельницький ЦНТЕІ; –К.: Наука і життя, 2007. –244 с.
 25. Інформаційне законодавство : зб. законодав. актів : у 6 т. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — Т. 1 : Інформаційне законодавство України. — К. : Юрид. думка, 2005. — 416 с.
 26. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.
 27. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.
 28. Інформаційні та  комунікаційні  технології  навчання  в  системі  загальної середньої освіти зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. [Гриценчук О. О., Коневщинська О. Е., Кравчина О. Є., Лаврентьєва Г. П., Малицька І. Д., Овчарук О. В., Рождественська Д. Б., Сороко Н. В., Хитровська Ю. В., Іванова С.М., Шиненко М.А. За заг.ред. Овчарук О. В.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 176 с.
 29. Інформація в праві: теорія і практика [Текст] : [Моногр.] / К. І. Бєляков; ДНДІ М-ва внутріш. справ України. − К. : КВІЦ,2006. − 116 с.
 30. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.:ДержстандартУкраїни, 1994. – 25 с.
 31. Кастельс Мануель. Галактика Інтернет. Екб., 2004. Режим доступу: http://www.library.fa.ru/files/Kastels.pdf
 32. Кастельс, Мануель.   Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель [Текст] : пер. з англ. / М. Кастельс, П. Хіманен. – К. : Ваклер, 2006. – 230 с.
 33. Колодюк, Андрій Вікторович.   Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис… канд. політ. наук: 23.00.03 / Колодюк Андрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – К., 2004. – 234 с.
 34. Комп’ютерні технології в освіті : навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк.   –   К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 239 с. Режим доступу: http://iht.univ.kiev.ua/books-iht/comp-tech-osvita.pdf
 35. Корчагін М. Поняття інформації як цивільно-правової категорії / М. Корчагін // Юридичний журнал. – 2006. – № 9 (51). – С. 51–56.
 36. Косих А. І. Підприємництво в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку / А. І. Косих, Л. Г. Ткаченко // Інтелект. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С.127-129.
 37. Крилова Ю.І. ІНФОРМАЦІЙНЕ (ЦИФРОВЕ) СУСПІЛЬСТВО: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ. pnspd [інтернет]. 09, Квітень 2020 ;22(27):75-3. доступний у: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/858
 38. Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали науково-творчої студентської конференції, 10-11 квітня 2001 р. / відп.ред. І. О. Давидова ; Харківська держ. академія культури. – Х. : ХДАК, 2001. – 152 с.
 39. Куцепал С.В. Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій // Філософія і політологія у контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2011. – Вип. 2. – С. 233–238.
 40. Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії / Д. Лайон // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія / Упорядник В. Лях. – К. : Либідь, 1996. – С. 362-380.
 41. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції :навч. посібник / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — К. : КНТ, 2006. — 280 с.
 42. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с
 43. Малицька  І.Д.  ІТ-компетентність  учнів:  методи  та  інструменти  оцінювання (досвід Великобританії) // Інформаційний бюлетень No 3, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11084/1/buleten_3_2015.pdf
 44. Маруховський, Олег Олександрович.    Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму “Міжнародні відносини” спец. “Міжнародна інформація” / О. О. Маруховський ; Університет економіки та права “КРОК”. – К. : [б.в.], 2007. – 136 с.
 45. Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей; Пер. з англ. –К.: «К.І.С.», 2004. – 220 с.
 46. Ніколас  Д.Оцінка  інформаційних  потреб:  методи  і  технології. –К.: “Аслів”, 1996. –76 с.
 47. Петров Є. В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Х.,2003. – 19 с. – С. 9.
 48. Правова соціалізація: монографія / І. М. Жаровська, Н. В. Ортинська, О. В. Парута, Л. В. Ярмол. – Львів, 2015. – 252 с
 49. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека — XXI»: Постанова Кабінету міністрів України від 17 серп. 2011 р. № 956 // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.kmu.gov.uа
 50. Про інформацію. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 51. Пруденко Я.Д. Мистецтво новітніх технологій – нова художня реальність / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 75. – Чернігів: ЧОПУ, 2010. – C. 178-182. – (Серія: філософські науки).
 52. Семиноженко В. Нам потрібно буде трансформувати суспільство телеглядачів в інформаційне суспільство / В. Семиноженко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3760/ 70261 .
 53. Соловйов О. Неокласика і мультимедіа // Соловйов О. Турбулентні шлюзи. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 107-115 с.
 54. Стоєцький О. Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України / О. Стоєцький // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 12. — С.72–75.
 55. Сучасна  ІТ-освіта  в  Україні.  Проект  Європейські  освітні  ініціативи [Електронний  ресурс]  //  Міністерство  освіти  і  науки  України. – Режим  доступу: http://mon.gov.ua/content/2016/03/15/1-razdel-dlya-sajta-mon-(2).pdf
 56. Тоффлер, Елвін. Третя Хвиля [Текст] / Е. Тоффлер ; пер. з англ. А. Євса ; ред. пер. ШоВ. Шовкун. – К. : Видавничий дімВсесвіт“, 2000. – 475 с.
 57. Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / Е. Тоффлер. – Харків:  Акта. – 688 с.
 58. Туніська програма для інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство в Україні. Основоположні документи, законодавство, статті, новини, посилання. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http:// www.informationsociety.wordpress.com
 59. Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвоз-навчих журнальних видань / С.Б. Фіялка // Наукові записки Інститу-ту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 110-118. – [Електрон. ресурс]. –Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_24.
 60. Чайка І. Ю.Феномен інформаційної єдності: соціально-філософський аналіз :[монографія] / І. Ю. Чайка. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2013. – 330 с.
 61. Шевчук К. Естетика віртуального і феномен імерсії в сучасному електронному мистецтві / К. Шевчук // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Культурологія. – 2010. – Вип. 6. – С. 4-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_6_3.
 62. Шевчук К. С. Сучасне інтернет-мистецтво і проблема естетики електронних медіа / К. С. Шевчук // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2009. – Вип. 6. – С. 411-417. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2009_6_54.
 63. Шемаєва Г. В. Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід / Г. В. Шемаєва // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – Вип. 51. – С. 68-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_51_7.
 64. Штанько  В.І.,  Бордюгова  Т.Г.  Інформаційне  суспільство:  соціально-філософські  проблеми  становлення:  Навч.  посібник –Харків:  ХНУРЕ,  2012. –172 с.
 65. ARTUKRAINE. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://artukraine.com.ua/.

 

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму! Прошу надсилати на електронну пошту romankrobiblio@gmail.com усі матеріали самостійної роботи (есе та матеріали презентацій), а також результати опрацювання додаткових матеріалів для дистанційного навчання.

Силабус:

Завантажити силабус