Методологія наукового дослідження

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент Крохмальний Р. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1048доцент Крохмальний Р. О.

Опис курсу

МЕТА курсу зумовлена потребою сформувати у студентів розуміння основних принципів, понять і термінів, пов’язаних із елементами методології проведення наукових досліджень, з особливостями організації та планування у науковій сфері людської життєдіяльності, осмислення науки як сучасного соціально зумовленого інституту.
Основні завдання курсу:
– спроба сформувати систему знань і скерувати студентів до актуалізації наукової свідомості у різних галузях (у галузі педагогіки та сучасних інформаційних технологій  зокрема);
– розкрити наукові закономірності формування  інформаційного суспільства як об’єкта людського пізнання;
– вивчення наукових основ педагогічної майстерності в умовах сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій
Студенти І року навчання  ОР Магістр володіють базовими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійно-наукове  становлення студентів із допомогою наукового інструментарію у відповідній галузі, системно проявити наукову діяльність як специфічний вид теоретико-прикладної спеціальної діяльності, яка спрямована на формування та доведення наукових гіпотез, концепцій, теорій.
У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні –
1) знати:
а) основні поняття науки;
б) види наукової діяльності;
в) загальнонаукові методи досліджень;
г) засади побудови наукової комунікації відповідної галузі знань;
д) принципи провадження наукового дослідження, його основні етапи;
е) концепції, методологічні пріоритети, соціально-ієрархічні зв’язки у системі наукового пізнання України.
2) вміти:
а) опрацьовувати наукові джерела різних жанрів;
б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні магістерської роботи, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень.
в) обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження;
г) здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до жанру обраного наукового документа;
д) вмотивовано обирати методологічну основу дослідження, аналізувати літературно-наукові  джерела;
е) аналізувати основні положення концепцій, методологічних пріоритетів, соціально-ієрархічних зв’язків у системі наукового пізнання України та світу.

Рекомендована література

Білуха М. Г. Основи наукових досліджень / М. Г. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підруч. / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2006.– 520 с.

Богдан С. К. Науковий текст і його назва. – Луцьк, 1997. – 15 с.

Гнізділова О. Ідентифікація феномену «Науково-педагогічна школа» [Текст] / О. Гнізділова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац.пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка,2014. – Вип. 60. – С. 76–84.

Гончаренко С. І. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. І. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.

Грищенко У. М., Грищенко О. А., Борисенко В. А. Основи наукових досліджень: Навч. пос. – К., 2001. – 346 с.

Гуменна О. А. Основи наукових досліджень. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 99 с.

Гуменюк І. Л. Алгоритм наукового дослідження / І. Л. Гуменюк,С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 46 с.

Гуревічов М. Державне регулювання науки / М. Гуревічов // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 73–79.

Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Віденко. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується / Ю. Дубров // Вісник НАНУ – 2000. – № 2. – С. 16–22.

Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожий, Д. Л. Єрін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

Зосимов A. M. Дисертаційні помилки / A. M. Зосимов, В. П. Голік. – X. : Інжек, 2005. – 215 с.

Каліцький Б. А. Прикладне наукознавство / Б. А. Каліцький ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К. : Фенікс, 2007. – 464 с.

Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник /В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с.

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 201 с.

Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження:Навчальний посібник. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: Авторський підручник. – К. – Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф»,2006. – 308с.

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб.  / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Колесников. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с.: тести

Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : метод. посіб. для студентів вищих педагог. навч. закладів / В. О. Коломієць. – К. : Вища школа, 2003. – 69 с.

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.

Коровайченко Ю. М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом  / Ю. М. Коровайченко. – К.: «ВМУРоЛ», 2003. – 115 с.

Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий К.М. Лемківський. – К.: НМЦВО, 2001. – 72 с.

Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

Кузьменко С. Г. Курсова (дипломна) – це дуже прос­то! : наук.-практ. посіб. / С. Г. Кузьменко ; Донец. юрид. ін-т МВС України при Донец. держ. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2004. – 126 с

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп.  – К. : Знання, 2006. – 334 с.

Лудченко А. А. Основы научных исследований / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко Т. А. Примак. – К. : О-во “Знания”, КОО, 2001. – 113 с.

Марцин В. С., Міценко Н. Г., Даниленко О. А. та ін. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ Л. : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.

Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. /С. Е. Важинський, Т І. Щербак.–  Суми:  СумДПУ імені А.  С.Макаренка, 2016. – 260 с.

Метулинська Н. Професійний етос науковця в сучасній Україні [Текст] /Н. Метулинська // Український інформаційний простір : Науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – К., 2013. –№ 1. – Ч. 2. – С. 146–150.

Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.

Мостова І. Першокурснику : поради психолога / І. Мостова. – К. : Тандем, 2000. – 76 с.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. – Л. : Світ, 2001. – 415 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. Зб. / Відп. За випуск Л. Г. Луценко / Держкомстат. – К., 2002. – 316 с.

Ніколаєнко С. М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посіб. / Станіслав Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280 с.

Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: у 2 кн. / за ред. Ю. І. Горобця, М. І. Панова. – Х. : Право, 2001. – Кн. 1. – 784 с.

Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ–ХХ ст. / В. І. Онопрієнко. – К. : Либідь, 1998. – 304 с.

Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистец. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистец. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 310 с.

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І. М. Грищенко та ін. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.

Основи наукових досліджень : методологія, організація, оформлення результатів : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В.М.Головійта ін. –К. : Хай-Тек Прес, 2010. –344 с.

Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с.

П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька- Позднякова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.

Павленко В. В. Проблемні ситуації: поняття і типи / В. В. Павленко //Нові технології навчання: Збірник наукових праць // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – К., 2014. – Вип. 83. – 292 с. – С. 196–202.

Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підруч. / М. І. Пилипчук, А. С. Григор`єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. Спецвипуск. – 2000. – № 2. – С. 39–40.

Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 76 с.

Романчиков В. І., Третьяков О. В., Гаврилюк Ю. М. Основи наукових досліджень. –  Кременчук, Вид. центр ІЕНТ, 2002. – 176 с.

Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів „Видавнича справа та редагування” / М. М. Романюк. – Львів : Світ, 2003. –  96 с.

Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. – Чернівці : Рута, 2006. – 351 с.

Сиденко В. М., Грушко І. М. Основи наукових досліджень / В. М. Сиденко, І. М.  Грушко. – Харків : Вища школа, 2002. – 200 с.

Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РНКЦ “ДІНІТ”, 2000. – 259 с.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Скиба О. П. Стиль наукового мислення в інформаційну епоху /О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету.Філософія. Культурологія. – 2011. – № 2 (14). – С. 100–104.

Скиба О. П. Стиль наукового мислення в соціально-психологічному і соціологічному аспектах / О. П. Скиба // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 128–131.

Соловйов  С. М. Основи наукових досліджень : навч. підруч. / С. М. Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 175 с.

Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти : навч. посіб. / Спіцин Є.С. ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2003. – 124 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С.Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с.

Сурмін Ю. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. Сурмін. – К. : НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. –  302 с.

Сучасні уявлення про наукову продукцію, науково-метричні методи її оцінки, шляхи покращання її семантичних ознак : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, трав. 2001 р.) / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи (Укрмедпатент-інформ) / ред. А. Р. Уваренко. – К. : Знання, 2001. – 116 с.

Тарєлкін Ю. П. Методологія наукових досліджень / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 194 с.

Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) : навч. посіб. / [уклад. Дороніна М.С.] ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ІНЖЕК, 2006. – 101 с.

Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Ю. Г. Тормоса ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 76 с.

Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження / Українська академія державного управління при Президентові України. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 338 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекций : посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: Монографія. – Тернопіль : Астон, 2007. – 164 с.

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2003. –  240 с.

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник / За ред. професора Д. В. Чернілевського. – Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. – 484 с.

Шевченко В. Методологія і організація наукових досліджень : навчальна програма, плани семінарів і конспект лекцій (для аспірантів, здобувачів і студентів) / В. Шевченко. – Чернігів : ЧДІЕІУ, 2005. – 88 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 307 с.

Шклярський В.І. Методологічні основи наукових досліджень / В.І. Шклярський. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2006. – 127 с.

Силабус:

Завантажити силабус