ОБРАЗ і ТЕКСТ: Світогляд українських романтиків першої половини ХІХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Крохмальний Р. О.КМТ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета курсу “Світогляд українських романтиків першої половини ХІХ століття: образ і текст”  зумовлена  потребою познайомити студентів з головними елементами  світогляду українських романтиків доби національного відродження (перша половина ХІХ століття), дати цілісне уявлення про специфіку становлення і розвитку романтичного напряму в українській літературі, розкрити «секрети поетичної творчості» та спосіб світорозуміння цілої плеяди письменників, встановити їх взаємозв’язок із історичними, суспільними та культурними явищами епохи.

 

Головні завдання курсу:

 • допомогти студентам скласти чітке уявлення про світоглядні засади творення українського романтизму (на прикладі текстів української літератури першої половини ХІХ ст.);
 • розкрити історичні та естетичні закономірності формування світогляду українських романтиків;
 • з’ясувати особливості функціонування і проявлення українського романтичного світогляду в художніх образах літературних текстів;
 • вивчити визначальні риси явищ становлення і розвитку романтизму в Україні першої половини ХІХ ст..

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні

1) знати:

а) основні поняття українського романтизму (на прикладі літературного процесу першої половини ХІХ ст.);

б) закономірності становлення і розвитку українського романтичного світогляду;

в) риси естетики образного мислення українських романтиків;

г) головні історико-літературні засади творення художнього образу в літературному тексті першої половини ХІХ ст.;

д) принципи і підходи, які визначають український  спосіб світорозуміння доби першого національного відродження;

2) вміти:

а) поєднувати набуті знання в цілісний образ світогляду українських романтиків, застосовувати їх для аналізу відповідних історико-літературних, естетичних та суспільних  явищ;

б) визначати світоглядні риси українських романтиків першої половини ХІХ ст.;

в) з’ясовувати  ознаки літературних явищ відповідного часу з естетичних, історико-культурних та світоглядних  позицій українського романтизму;

г) аналізувати тексти українських романтиків крізь призму ідейно-стильових принципів відповідного часу.

Рекомендована література

Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини ХІХ століття) : навч. посібник / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.

 1. Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.
 2. Айзеншток. П.Гулак-Артемовський//Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1964.
 3. Арендаренко І. Преромантизм // Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). – К. : Фоліант, 2004. – С.13–31.
 4. Афанасьєв-Чужбинський О. Поезії / Вступна стаття М.П.Гнатюка. – К., 1972.
 5. Афанасьєв-Чужбинський О. Спомини про Т.Г. Шевченка [переклад з рос.] // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
 6. Бiлецький О. Шевченко i захiдноєвропейськi літератури // Бiлецький О. Від давнини до сучасностi: Вибранi працi: В 2 т. – Т. 2. – К., 1960.
 7. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.
 8. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.
 9. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.
 10. Барвiнський О. Примiрник українських баллад Костомарова з присвятою Срезневському // ЗНТШ. –  Т. 126-127. –  Львiв, 1918. –  С.263-264.
 11. Бетко І. Біблійні мотиви в українській літературі. – К., 1990.
 12. Білецький  О.І. “Русалка Дністровая” // Русалка Дністрова. – К., 1972.
 13. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.
 14. Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.
 15. Білецький О.”Энеида” И Котляревского // Білецький О.Твори: У 5 т. —   Т. 2. — К., 1965.
 16. Білецький-Носенко П.Поезії (упоряд., прим., вступ. стаття Б.Деркача). — К., 1973.
 17. Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями// [Електронний ресурс] / О. І. Блик // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 191-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_29_22.
 18. Бовсунівська Т. Історія української естетики  першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.
 19. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.
 20. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література початку  ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.
 21. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. – К.: ІЛ НАНУ, 1997.
 22. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.
 23. Бовсунівська Тетяна. Григорій Сковорода й український романтизм / Тетяна Бовсунівська // Літературознавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26 – 29 серпня 1996 р.) / Відп. редактор О.Мишанич. – К. : АТ «Обереги», 1996. – С. 317–324.
 24. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 – 40 років ХІХ століття: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.
 25. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.
 26. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” //  3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. –  Харків, 1995. –  Т. 5. –  С. 91-102.
 27. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.
 28. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. – №3.
 29. Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. – №3.
 30. Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.
 31. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. – №5.
 32. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.
 33. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваь” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.
 34. Боровиковський Левко.Повне зібрання творів. – К., 1967.
 35. Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура. Дослідження та документи 1840 –1862 років.  – К., 1969.
 36. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.
 37. Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст.. – К., 1986.
 38. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.
 39. Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.
 40. Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.
 41. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. –  Т.121. –  Львів, 1914. –  С.133-172.
 42. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. –  Т.136-137. –  Львiв, 1925. –  С.225-237.
 43. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.
 44. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.
 45. Волинський П.К. Іван Котляревський. Життя і творчість. — К., 1969.
 46. Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі ХІХ ст. – К., 1958.
 47. Волинський П.К. Український романтизм у зв”язку розвитком романтизму мв слов’янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.
 48. Галич О. Теорія літератури. – К., 1999.
 49. Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХст. (до 1848 р.) – Львів, 1964.
 50. Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. – К., 1975.
 51. Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.
 52. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко: Життя і творчість. – К., 1969.
 53. Гончар О. Григорій Квітка-Основ’яненко. Семінарій. – К., 1974.
 54. Гончар О. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри і стилі. – К., 1989.
 55. Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. –  №11 – 12.
 56. Гончар О.І. Українська література передшевченківського  періоду і фольклор. – К., 1982.
 57. Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі  50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1991.
 58. Гончар О.Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.
 59. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.
 60. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка.  2-е вид., випр. і авториз. – К., 1998.
 61. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.
 62. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 – 1981.
 63. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.
 64. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.
 65. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.
 66. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.
 67. Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.
 68. Гулак-Атемовський П. Поезії. – К., 1989.
 69. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. – №4.
 70. Дей О. Балада про невiстку-тополю та її вiдгуки у творчостi Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича // Народна творчiсть та етнографiя. –  1984. –  № 2. –  С. 49-58.
 71. Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (16-20 ст.) – К., 1969.
 72. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 73. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 74. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 75. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ  – початку  ХХ ст. – Львів, 1999.
 76. Деркач Б. Вступна стаття до видання: Гулак-Артемовський П.Твори. – К., 1989.
 77. Деркач Б. Євген Гребінка .— К., 1974.
 78. Деркач Б. Косяченко В. Жанр байки в українській літературі // Українська байка. — К., 1983.— С. 3 – 27.
 79. Деркач Б.А. На шляху становлення української літератури //Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1978.
 80. Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.
 81. Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.
 82. Деркач Б.А.Євген Гребінка. – К., 1974.
 83. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 84. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.
 85. Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 86. Дзядевич Т.М. Формування національної ідентичності в літературі слов’янського романтизму: на матеріалі творчості Адама Міцкевича, Олександра Пушкіна та Тараса Шевченка. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – К., 2004. – Рукопис. – 199с.
 87. Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. – №12.
 88. Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ’яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.
 89. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.
 90. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.
 91. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.
 92. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 96. – С. 443-453.
 93. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.
 94. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.
 95. Животко А. Історія української преси. – К., 1999.
 96. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.
 97. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.
 98. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.
 99. Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.
 100. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.
 101. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 – 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.
 102. Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь: Тайны национальной души. – К., 1994.
 103. Зеров М. Григорій Квітка-Основ’яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.—Т. 2. – К., 1990.—С. 52-64.
 104. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.
 105. Зубков С. Євген Павлович Гребінка: Життя і творчість.— К., 1962.
 106. Зубков С.Д.  Григорій Квітка-Основ’яненко.Життя і творчість. — К., 1978.
 107. Зубков С.Д. Русская проза Г.Ф.Квитки и Е.П.Гребенки в контексте русско-украинских литературных связей. – К., 1979.
 108. І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури: Зб. Наук. статей: У 2 ч. – Полтава, 1998.
 109. І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.
 110. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.
 111. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.
 112. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця: Літературно-критичні нариси. – К., 1986.
 113. Івакін Ю. Сатира Шевченка. –  К., 1959.
 114. Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.
 115. Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969
 116. Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.
 117. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.
 118. Івашків В.М. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57 – 60.
 119. Івашків В. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71 – 88.
 120. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.
 121. Івашків В.М. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76 – 78.
 122. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т.Яценка. – К., 1987.
 123. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка  П.П. – К., 1992.
 124. Історія української літератури ХІХ ст.. У 3-х кн.. / За ред. М.Яценка. – К.: Либідь, 1995. – Кн.1.
 125. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х кн. – К., 2005.-Кн.1
 126. Історія української літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т.3
 127. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.
 128. Історія української літературної критики: Дожовтневий період / За ред П.Федченка. – К., 1988.
 129. Калениченко Н. Українська література ХІХ ст.: Напрями, течії. – К., 1977.
 130. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики (Проблеми просторової організації поетичного тексту) / Ольга Камінчук. – Київ : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 160 с.
 131. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. – К., 1998.
 132. Квітка-Основ’яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.
 133. Квітка-Основ’яненко Г. Твори: У 8 т. – К., 1968 – 1970.
 134. Квітка-Основ’яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.
 135. Квітка-Основ’яненко.Г.Ф.Бібліографічний покажчик. — Х., 1978.
 136. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.
 137. Кирилюк Є. Іван Котляревський: Життя і творчість.— К., 1969.
 138. Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіла // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.
 139. Кирилюк Є. Т.Шевченко: Життя і творчість. – К., 1979.
 140. Кирилюк Є. Український романтизм у типологічному зіставленні західно- і південнослов’янських народів (перша половина XIX ст.). – К., 1973.
 141. Кирилюк Є.П. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. – К., 1969.
 142. Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.
 143. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. -К., 1990.
 144. Кичигін В.П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті (“Салдатський патрет” Г.Квітки-Основ”яненка) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.
 145. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. – К., 1998.
 146. Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.
 147. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.
 148. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.
 149. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286с.
 150. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.
 151. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. – Львів, 1983.
 152. Комаринець Т. Тарас Шевченко і народна творчість. – К., 1963.
 153. Комаринець Т. Твори. – Львів, 1999.
 154. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. –  Вип. 59. –  Львів, 1994. –  С.116-124.
 155. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.
 156. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка: У 4 т. – Нью-Йорк, Едмонтон, Торонто, 2001.
 157. Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.
 158. Костомаров М. Обзор сочинений писанных на русском языке // Костомаров М.Твори:  У  2 т.— К., 1967. – Т. 2.
 159. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — К., 1994.
 160. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.
 161. Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.
 162. Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.
 163. Коцаренко Т. А. Метлинський – дослідник українських народних пісень // Слово і Час. – 2006. – № 11. – С. 77-80.
 164. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. –К., 1990.
 165. Коцюбинська М. Поетика Шевченка й український романтизм // Матеріали до вивчення історії української літератури. – К., 1961 – Т. 2.
 166. Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. – № 2.
 167. Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.
 168. Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. – №6.
 169. Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. – №11.
 170. Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.
 171. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.// «З його духа печаттю…» (Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).- Т.ІІ.- Львів, 2001.- С.51-58.
 172. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи  Костомарова//Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті).— Львів, 1994.— С.219-222.
 173. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44-52.
 174. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.
 175. Крохмальний Р.Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.
 176. Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.
 177. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К., 1989. – Т.2
 178. Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.
 179. Левицький І. Свiтогляд українського народа. –  Львiв, 1876. –  80 с.
 180. Лепкий Б. Про життя i творчiсть Тараса Шевченка. –  К., 1944. –  218 с.
 181. Лепкий Б. Романтизм // Начерк iсторiї української лiтератури. –  Мюнхен, 1991. –  С. 199-208.
 182. Лисенко Л. Г. Поширення слов’янських ідей в Україні в 20 – 40-х роках ХІХ століття / Л. Г. Лисенко. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Ч. 4. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 103 – 109.
 183. Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.
 184. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. – №5 – 6. –  С.141 –146.
 185. Лімборський І.В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.01.05 ―Порівняльне літературознавство‖, 10.01.01 «Українська література»/ І.В.Лімборський. – Київ, 2006.
 186. Лімборський І.В. Становленя художніх принципів сентименталізму в українскій літературіХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).
 187. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.
 188. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К.: ВЦ “Академія”, 1994.
 189. Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – № 1.
 190. Луцький Ю. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. — К.,1978.
 191. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.
 192. Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.
 193. Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Нiколай Ґоґоль: Пер. з англ. – К.: Знання України, 2002. – 114 с. – (Серія «Гоголезнавчi студії»; Вип. 11).
 194. Майстренко М. Шевченко і античність. – Одеса, 1992.
 195. Матеріали до вивчення української літератури: У 5 т. – К., 1960. – Т.2.
 196. Мейзерська Т. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка. – Одеса, 1997.
 197. Микитенко Ю. Антична спадщина і становлення нової української літератури. – К., 1991.
 198. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.
 199. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. – К., 1980.
 200. Мишанич Я. «Історія русів»: історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999. – 240 с.
 201. Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Слов’янськ, 2002.
 202. Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.
 203. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.
 204. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.
 205. Мудрий М.М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична.-  Львів, 2009. Вип. 44. – С. 75–106.
 206. Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стихи. – К., 1981.
 207. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси,  2000.
 208. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси,  2000.
 209. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність:  Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988.
 210. Нахлiк Є. Українська романтична проза 20-60-х рокiв XIX ст. –  К., 1988.
 211. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів : ОЛІР, 1994.
 212. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.
 213. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.
 214. Нахлік Є.К. Поетичний світ Шашкевича-романтика // Рад. літературознавство. – 1984. – №4.
 215. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. –  К., 1988.
 216. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія.  – Львів, 2001.
 217. Недiлько Г. Тарас Шевченко: Життя і творчiсть. –  К., 1988. –   247 с.
 218. Новик О. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/16.4.7.pdf
 219. Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ століття. – К., 1959.
 220. Нудьга Г. Слово і пісня . — К., 1985.
 221. Нудьга Г. Українська балада. –  К., 1970.
 222. Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.
 223. Нямцу А.Е. Идеи и образы Нового Завета в литературе. – Черновцы, 1999.
 224. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К.: Дніпро, 2001. – 446 с.
 225. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.
 226. Оренбурзька шевченківська енциклопедія. – Оренбург, 1997.
 227. Павличко С. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко ―Основи‖, 2002. –С. 491–496.
 228. Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.
 229. Пахаренко В.І. Незбагнений апостол. – Черкаси, 1999.
 230. Петраш О. “Руська трійця”: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. -–К., 1986.
 231. Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.
 232. Письменники Західної україни 30-50-х років ХІХ ст.. – К., 1965.
 233. Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.
 234. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.
 235. Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.
 236. Попов П. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. — К., 1968.
 237. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.
 238. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.
 239. Регуш Ю.С. (Бердянськ). Часопросторова модель світу поезії Амвросія Метлинського// Збірник. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. -131-132.
 240. Розвиток  жанрів в українській літературі ХІХ  – початку ХХ ст.: Зб.статей /За ред. М.Т. Яценка. – К., 1986.
 241. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.
 242. Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.
 243. Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.
 244. Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.
 245. Сарбей В.Національне відродження України. – К., 1999.
 246. Сверстюк Є. Шевченко і час. – К., 1996.
 247. Свириденко О. А. Метлинський як теоретик літератури // Вісник ЗДУ. Філологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 107-109.
 248. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.
 249. Свириденко О. Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі А. Метлинського // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 306-316.
 250. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.
 251. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.
 252. Світова велич Шевченка: Зб. Матеріалів про життя і творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – К., 1964. – Т.1-3.
 253. Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів). – Львів: ., 2002. – 160 с.
 254. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.
 255. Скринник Михайло. Ідейне підґрунтя українського романтизму. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1990. – С. 201-215.
 256. Слюсар А.О. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.
 257. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.
 258. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. – К., 1981.
 259. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
 260. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.
 261. Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.
 262. Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.
 263. Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. – №5.
 264. Т.Г.Шевченко: Біографія / Бородін В.С., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Шабліовський Є.С.,
 265. Т.Шевченко. Дневник. Автобиография. Автографы.  – К., 1972.
 266. Т.Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років. – К., 1966.
 267. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.
 268. Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).
 269. Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.
 270. Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.
 271. Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / Бородін В.С., Івакін Ю.О., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Чамата Н.П., Шубравський В.Є. – К., 1980.
 272. Тертерян И. Романтизм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М., 1989. – С.16 – 27.
 273. Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського / Микола Ткачук // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: Зб. наук. пр.− Вип. 2 / Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.– С. 64–75.
 274. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.
 275. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.
 276. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.
 277. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.
 278. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.
 279. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.
 280. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.
 281. Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 т. – Т.І: Дожовтневий період. – К., 1967.
 282. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібл. Покажчик /І.З.Бойко. – К., 1967.
 283. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. —К., 1978.
 284. Українські письменники: Біо-бібліографічний словник: У 5 т. – К., 1963.- Т. 2-3.
 285. Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.
 286. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). – К., 1987.
 287. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко. – К., 1989.
 288. Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.
 289. Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., ГРебінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.
 290. Филипович П. Шевченко i романтизм // Записки історично-фiлологічного вiддiлу Всеукраїнської Академії наук. – Кн.4. – К.,1923. – С.3-18.
 291. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.
 292. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.–  Т.28. –  К., 1980. –  С.73-88.
 293. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.
 294. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.
 295. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.
 296. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.
 297. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.
 298. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.
 299. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.
 300. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.
 301. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.
 302. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.
 303. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки  ХІХ ст.). — К., 1972.
 304. Хропко П. Біля джерел української реалістичної поезії (10-40-ві роки ХІХ ст.). – К., 1972
 305. Хропко П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. – К., 1969.
 306. Хропко П. Становлення нової української літератури. — К., 1988.
 307. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. – К., 1972.
 308. Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного “золотого віку” / А. Ціпко // Українознавство. – 2015. – № 1. – С. 14-21.
 309. Чамата Н. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.
 310. Чамата Н. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.
 311. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.
 312. Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.
 313. Шалата М. Будитель народного духу //Устиянович М. Поезії. – К., 1987.
 314. Шалата М. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К., К., 1969.
 315. Шамрай А. Боровиковський як поет-романтик // Харківська школа романтикiв. –  Харкiв, 1930. –  С. 84-126.
 316. Шамрай А. До початкiв романтизму (1828-1836) // Харкiвська школа романтикiв. –  Харкiв, 1930. –  С.16-20.
 317. Шашкевич М. Твори. – К., 1973.
 318. Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. Твори. – К., 1982.
 319. Шевельов Ю. 1860 рік у творчості Шевченка // ЗНТШ. – 1992. – Т. ССХХІV.
 320. Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.
 321. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.
 322. Шевчук В. “Personae  verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.
 323. Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. – № 9.
 324. Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.
 325. Шерех Ю. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – Балтімор – Торонто, 1991.
 326. Шубравський В. Балади Тараса Шевченка // Українська мова i лiтература в школi. –  1980. – № 3.– С. 3-14.
 327. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка (Проблема народності української літератури). – К., 1976.
 328. Шубравський В.Є. Драматургія Шевченка. – К., 1961.
 329. Щурат В. Шашкевичева “Олена” // Вибрані праці з історії літератури. – К., 1963.
 330. Яблонська О. Авторська передмова в українських виданнях дошевченківського періоду: проблема національної ідентичності / О. Яблонська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 41. – 2014. – С. 91–97.
 331. Яблонська О. В. Семiнарiй “Особливостi українського романтизму”. – Луцьк: ” Вежа “, 2000. – 27 с.
 332. Яблонська О. До питання літературно-критичного осмислення ранньої творчості Т.Шевченка: російська критика про альманах “Ластівка” (1841) / О. Яблонська // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20 – 21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін. – Кам’янець-Подільськ, 1999. – С. 23–28.
 333. Яблонська О. Еволюція поглядів на поему “Гайдамаки” (1841) Т. Шевченка: 1840 – 1860-ті рр. / О. Яблонська // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 147–152.
 334. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.
 335. Янищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.
 336. Яценко М. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. — К., 1979.
 337. Яценко М.Т.  Український романтизм й інші слов’янські літератури // Слов’янські літератури. Доповіді. – К., 1988.
 338. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.
 339. Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму (До 175-річчя від дня народження Л.І.Боровиковського) // Україна: Наука і культура. – К., 1982.
 340. Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.
 341. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.
 342. Яценко М.Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. – № 2.
 343. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.

Матеріали

РЕКОМЕНДОВАНА література

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 1-5 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги – Завдання для самостійної роботи ЕСЕ 1

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги – Завдання для самостійної роботи ЕСЕ-2

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 6-10 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 11-15 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 16-25 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 26-30 для самостійної роботи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму