ОБРАЗ і ТЕКСТ

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Крохмальний Р. О.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КММ-1мПугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу “Образ і текст”  зумовлена  потребою познайомити студентів з головними елементами  світогляду українських романтиків доби національного відродження (перша половина ХІХ століття), дати цілісне уявлення про специфіку становлення і розвитку романтичного напряму в українській літературі, розкрити «секрети поетичної творчості» та спосіб світорозуміння цілої плеяди письменників, встановити їх взаємозв’язок із історичними, суспільними та культурними явищами епохи.

 

Головні завдання курсу:

 • допомогти студентам скласти чітке уявлення про світоглядні засади творення українського романтизму (на прикладі текстів української літератури першої половини ХІХ ст.);
 • розкрити історичні та естетичні закономірності формування світогляду українських романтиків;
 • з’ясувати особливості функціонування і проявлення українського романтичного світогляду в художніх образах літературних текстів;
 • вивчити визначальні риси явищ становлення і розвитку романтизму в Україні першої половини ХІХ ст..

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні

1) знати:

а) основні поняття українського романтизму (на прикладі літературного процесу першої половини ХІХ ст.);

б) закономірності становлення і розвитку українського романтичного світогляду;

в) риси естетики образного мислення українських романтиків;

г) головні історико-літературні засади творення художнього образу в літературному тексті першої половини ХІХ ст.;

д) принципи і підходи, які визначають український  спосіб світорозуміння доби першого національного відродження;

2) вміти:

а) поєднувати набуті знання в цілісний образ світогляду українських романтиків, застосовувати їх для аналізу відповідних історико-літературних, естетичних та суспільних  явищ;

б) визначати світоглядні риси українських романтиків першої половини ХІХ ст.;

в) з’ясовувати  ознаки літературних явищ відповідного часу з естетичних, історико-культурних та світоглядних  позицій українського романтизму;

г) аналізувати тексти українських романтиків крізь призму ідейно-стильових принципів відповідного часу.

Рекомендована література

Крохмальний Р. Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини ХІХ століття) : навч. посібник / Роман Крохмальний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.

 1. Арендаренко І. Преромантизм // Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). – К. : Фоліант, 2004. – С.13–31.
 2. Балей С. З психології творчости Шевченка. – Черкаси, 2001.
 3. Барабаш Ю. „Коли забуду тебе, Єрусалиме…”: Гоголь і Шевченко. – Х., 2001.
 4. Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.
 5. Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями// [Електронний ресурс] / О. І. Блик // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 191-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_29_22.
 6. Бовсунівська Т. Історія української естетики  першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.
 7. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів. Монографія. – К.: КНУ, 2008.
 8. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література початку  ХІХ століття в аспекті функціонування комічного. – К.: КНУ, 2006.
 9. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. – К.: ІЛ НАНУ, 1997.
 10. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.
 11. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 – 40 років ХІХ століття: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.
 12. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. – №3.
 13. Бондар М. Нова українська література. – К., 2003.
 14. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.
 15. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.
 16. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. –  Т.121. –  Львів, 1914. –  С.133-172.
 17. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.
 18. Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.
 19. Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 – 1981.
 20. Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.
 21. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.
 22. Грушевський М. Історія української літератури у 6-ти томах. – Т.1-3. – К., 1993.
 23. Гузар І. Шевченко і Гете. – Торонто, 1999.
 24. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. – №4.
 25. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 26. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 27. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 28. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ  – початку  ХХ ст. – Львів, 1999.
 29. Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 30. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.
 31. Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.
 32. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К., 2001.
 33. Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998.
 34. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 96. – С. 443-453.
 35. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.
 36. Жулинський М. Слово і доля: Українські письменники ХІХ –ХХ ст. : Навч. посібник. – К., 2002.
 37. Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.
 38. Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.
 39. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994.
 40. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст.//Зеров М. Твори: У 2 т. – Т.2. – К., 1990.
 41. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) / За ред. Хропка  П.П. – К., 1992.
 42. Клочек Г.Д. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка / Г. Клочек // Літературна Україна. — № 8 (5537). — 20 лютого 2014 р. — С. 10–11.
 43. Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.
 44. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.
 45. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286с.
 46. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1990.
 47. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.
 48. Левицький І. Свiтогляд українського народа. –  Львiв, 1876. –  80 с.
 49. Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. – №5 – 6. –  С.141 –146.
 50. Лімборський І.В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.01.05 ―Порівняльне літературознавство‖, 10.01.01 «Українська література»/ І.В.Лімборський. – Київ, 2006.
 51. Лімборський І.В. Становленя художніх принципів сентименталізму в українскій літературіХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).
 52. Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.
 53. Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.
 54. Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІ ст і усна народна творчість. – К., 1980.
 55. Мишанич Я. «Історія русів»: історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К.: ТОВ «Видавництво «Обереги», 1999. – 240 с.
 56. Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.
 57. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.
 58. Мудрий М.М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична.-  Львів, 2009. Вип. 44. – С. 75–106.
 59. Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стихи. – К., 1981.
 60. Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси,  2000.
 61. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.
 62. Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.
 63. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія.  – Львів, 2001.
 64. Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.
 65. Павличко С. Український романтизм: тяглість напряму як естетичний тупик // Павличко С. Теорія літератури / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко ―Основи‖, 2002. –С. 491–496.
 66. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо „Москалевої криниці”: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986; К., 2001.
 67. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.
 68. Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.
 69. Регуш Ю.С. (Бердянськ). Часопросторова модель світу поезії Амвросія Метлинського// Збірник. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури. Матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. -131-132.
 70. Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.
 71. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.
 72. Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.
 73. Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991.
 74. Світова велич Шевченка: Зб. Матеріалів про життя і творчість Т.Г.Шевченка: У 3-х т. – К., 1964. – Т.1-3.
 75. Сініцина А. Історико-філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів). – Львів: ., 2002. – 160 с.
 76. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.
 77. Скринник Михайло. Ідейне підґрунтя українського романтизму. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том ССХХІI. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1990. – С. 201-215.
 78. Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.
 79. Смілянська В. Стиль поезії Шевченка. – К., 1981.
 80. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
 81. Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.
 82. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.
 83. Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.
 84. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.
 85. Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.
 86. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.
 87. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.–  Т.28. –  К., 1980. –  С.73-88.
 88. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.
 89. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.
 90. Франко І. Етнологія та історія літератури //Франко І. Зібр. Творів: У 50 т. – Т.29. – К., 1981.
 91. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.
 92. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.
 93. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.
 94. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.
 95. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.
 96. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.
 97. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.
 98. Ціпко А. Шевченкове слово і концептосфера українського романтичного “золотого віку” / А. Ціпко // Українознавство. – 2015. – № 1. – С. 14-21.
 99. Шевчук В. “Personae  verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.
 100. Яблонська О. В. Семiнарiй “Особливостi українського романтизму”. – Луцьк: ” Вежа “, 2000. – 27 с.
 101. Яблонська О. До питання літературно-критичного осмислення ранньої творчості Т.Шевченка: російська критика про альманах “Ластівка” (1841) / О. Яблонська // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20 – 21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т та ін. – Кам’янець-Подільськ, 1999. – С. 23–28.
 102. Яблонська О. Еволюція поглядів на поему “Гайдамаки” (1841) Т. Шевченка: 1840 – 1860-ті рр. / О. Яблонська // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – 1999. – № 13. – С. 147–152.
 103. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.
 104. Янищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.

Матеріали

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 1-5 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги – Завдання для самостійної роботи ЕСЕ 1

 

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги – Завдання для самостійної роботи ЕСЕ-2

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 6-10 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 11-15 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 16-25 для самостійної роботи.

———————————————————————

Шановні студенти!

До Вашої уваги НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 26-30 для самостійної роботи.


 

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму! Прошу надсилати на електронну пошту romankrobiblio@gmail.com усі матеріали самостійної роботи (есе та матеріали презентацій), а також результати опрацювання додаткових матеріалів для дистанційного навчання.

Силабус:

Завантажити силабус