Основи наукових досліджень 024

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Крохмальний Р. О.КМХ-31, КМХ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМХ-31зПугач Л. Ю.
КМХ-31Пугач Л. Ю.

Опис курсу

МЕТА курсу зумовлена потребою познайомити студентів з основними елементами методики проведення наукових досліджень, з особливостями їх організації та планування, розуміння науки як системного явища.
Основні завдання курсу:
– спроба сформувати наукову свідомість у галузі книгознавства, музичного і театрального мистецтва;
– розкрити наукові закономірності формування предметно-просторового та чуттєвого світу мистецтва як об’єкта людського пізнання;
– вивчення наукових основ книгознавства, музичного і театрального мистецтва в умовах сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із екстремально швидким зростанням інформаційних технологій
Студенти ІІ курсу володіють початковими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійне становлення студентів із допомогою наукового інструментарію у відповідній галузі, системно окреслити наукову діяльність як специфічний вид теоретико-прикладної спеціальної діяльності, яка спрямована на формування та доведення наукових гіпотез, концепцій, теорій.
У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні –
1) знати:
а) основні поняття науки;
б) види наукової діяльності;
в) загальнонаукові методи досліджень;
г) засади побудови наукової комунікації відповідної галузі знань;
д) принципи провадження наукового дослідження, його основні етапи;
е) концепції, методологічні пріоритети, соціально-ієрархічні зв’язки у системі наукового пізнання України.
2) вміти:
а) опрацьовувати наукові джерела різних жанрів;
б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні курсових, дипломних проектів, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень.
в) обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження;
г) здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до жанру відповідного наукового документа;
д) вмотивовано обирати методологічну основу дослідження, реферувати літературні джерела;
е) аналізувати основні положення концепцій, методологічних пріоритетів, соціально-ієрархічних зв’язків у системі наукового пізнання України.

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні:

 • знати основні поняття науки, види наукової діяльності, загальнонаукові методи досліджень, засади побудови наукової комунікації відповідної галузі знань, принципи провадження наукового дослідження, його основні етапи, концепції, методологічні пріоритети, соціально- ієрархічні зв’язки у системі наукового пізнання України;
 • вміти опрацьовувати наукові джерела різних жанрів; у навчальній науково- дослідній діяльності (при написанні курсових, дипломних проектів, наукових статей тощо) послуговуватися основними, притаманними для відповідної спеціальності, методами та концепціями досліджень; обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження; здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення відповідно до жанру відповідного наукового документа; вмотивовано обирати методологічну основу дослідження, реферувати літературні джерела; аналізувати основні положення концепцій, методологічних пріоритетів, соціально-ієрархічних зв’язків у системі наукового пізнання України.

Рекомендована література

 1. Білуха М. Г. Основи наукових досліджень / М. Г. Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.
 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підруч. / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2006.– 520 с.
 3. Гончаренко С. І. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. І. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.
 4. Гуревічов М. Державне регулювання науки / М. Гуревічов // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 73–79.
 5. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Віденко. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.
 6. Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується / Ю. Дубров // Вісник НАНУ – 2000. – № 2. – С. 16–22.
 7. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожий, Д. Л. Єрін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
 8. Зосимов A. M. Дисертаційні помилки / A. M. Зосимов, В. П. Голік. – X. : Інжек, 2005. – 215 с : іл., табл.
 9. Каліцький Б. А. Прикладне наукознавство / Б. А. Каліцький ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – К. : Фенікс, 2007. – 464 с.
 10. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб.  / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.
 11. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Колесников. – К. : ЦУЛ, 2011. – 144 с.: тести
 12. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : метод. посіб. для студентів вищих педагог. навч. закладів / В. О. Коломієць. – К. : Вища школа, 2003. – 69 с.
 13. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.
 14. Коровайченко Ю. М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом  / Ю. М. Коровайченко. – К.: «ВМУРоЛ», 2003. – 115 с.
 15. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий К.М. Лемківський. – К.: НМЦВО, 2001. – 72 с.
 16. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 17. Кузьменко С. Г. Курсова (дипломна) – це дуже прос­то! : наук.-практ. посіб. / С. Г. Кузьменко ; Донец. юрид. ін-т МВС України при Донец. держ. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2004. – 126 с
 18. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.
 19. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.
 20. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп.  – К. : Знання, 2006. – 334 с.
 21. Мостова І. Першокурснику : поради психолога / І. Мостова. – К. : Тандем, 2000. – 76 с.
 22. Наринян А. Р.  Основы научных исследований : научн. пособие / А. Р. Наринян В. А. Поздеев. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110 с.
 23. Ніколаєнко С. М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посіб. / Станіслав Ніколаєнко. – К. : Політехніка, 2004. – 280 с.
 24. Онопрієнко В. І. Історія української науки ХІХ–ХХ ст. / В. І. Онопрієнко. – К. : Либідь, 1998. – 304 с.
 25. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 26. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / І. М. Грищенко та ін. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2001. – 185 с.
 27. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.
 28. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підруч. / М. І. Пилипчук, А. С. Григор`єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
 29. Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учеб. пособие / А. И. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. – X. : ИД «ИНЖЭК», 2006.– 280 с.
 30. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков – К. : ІЗМН, 1997. – 244 с.
 31. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів „Видавнича справа та редагування” / М. М. Романюк. – Львів : Світ, 2003. –  96 с.
 32. Свердан М. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. – Чернівці : Рута, 2006. – 351 с.
 33. Сиденко В. М., Грушко І. М. Основи наукових досліджень / В. М. Сиденко, І. М.  Грушко. – Харків : Вища школа, 2002. – 200 с.
 34. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РНКЦ “ДІНІТ”, 2000. – 259 с.
 35. Соловйов  С. М. Основи наукових досліджень : навч. підруч. / С. М. Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 175 с.
 36. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти : навч. посіб. / Спіцин Є.С. ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2003. – 124 с.
 37. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С.Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с.
 38. Сурмін Ю. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. Сурмін. – К. : НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. –  302 с.
 39. Сучасні уявлення про наукову продукцію, науково-метричні методи її оцінки, шляхи покращання її семантичних ознак : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, трав. 2001 р.) / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи (Укрмедпатент-інформ) / ред. А. Р. Уваренко. – К. : Знання, 2001. – 116 с.
 40. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) : навч. посіб. / [уклад. Дороніна М.С.] ; Харк. нац. екон. ун-т. – X. : ІНЖЕК, 2006. – 101 с.
 41. Тормоса Ю. Г. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Ю. Г. Тормоса ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 76 с.
 42. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекций : посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.
 43. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2003. –  240 с.
 44. Шевченко В. Методологія і організація наукових досліджень : навчальна програма, плани семінарів і конспект лекцій (для аспірантів, здобувачів і студентів) / В. Шевченко. – Чернігів : ЧДІЕІУ, 2005. – 88 с.
 45. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко.   –  К. : Знання, 2008. –  310 с.
 46. Шклярський В.І. Методологічні основи наукових досліджень / В.І. Шклярський. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2006. – 127 с.

 

Інформаційні ресурси

Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/law. – Назва з екрану.

Матеріали

Шановні студенти!

У період карантину наші лекційні заняття будуть мати дистанційну форму! Прошу надсилати на електронну пошту romankrobiblio@gmail.com усі матеріали самостійної роботи (есе та матеріали презентацій), а також результати опрацювання додаткових матеріалів для дистанційного навчання.

Силабус:

Завантажити силабус