Основи наукового тексту

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
96доцент Крохмальний Р. О.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мПугач Л. Ю.

Опис курсу

Курс передбачає вивчення тексту як об’єкта наукової комунікації, де треба вміти означити комунікат, окреслити певні закономірності та принципи його побудови у змістовому та формальному аспектах. Специфіка дисципліни зумовлена її теоретично-практичним характером, її ж мета –  дати уявлення про форми й певні закономірності побудови тексту, його когерентності із внутрішніми закономірностями та зовнішніми текстовими категоріями.

Дисципліна Основи наукового тексту є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) для освітньої програми 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:

Коваль А. П. Культура української мови / А. П. Коваль. — К.: Наук. думка, 1964. — 196 с.

Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. – 627 c.

Данкіна Л. С. Сучасна українська літературна мова (науковий стиль): Навч. посіб / Л. С. Данкіна. — Х.: ХДЕУ, 2002. — 124 с.

Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: Навч. посіб./ О.Г. Михайлова,А.А. Сидоренко, В.Ф.Сухопар. – Х.: ХДПУ, 2000. – 96 с

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови / Г. С. Онуфрієнко. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 310 с.

Кочан І. Українське термінознавство в іменах. – Львів: Літопис, 2012. – 292 с.

 

Додаткова література:

Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб. : для студ. ВНЗ]/ А.Є.Конверськийта ін. –К. : Центр учб. л-ри, 2010. –352 с.

Основи наукових досліджень : [навч.-метод. посіб.]/ Р.Крохмальний та ін. –Л. : ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 312 с.

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. Центр гуманіт. дослідж., Наук. т-во ім. Шевченка; за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с. – (Слово. Знак. Дискурс).

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – 4-е вид., перер. і доп. – К.,1997.

Бариш І. А. Етнолінгвістичні аспекти наукової комунікації / І. А. Бариш // Мовознавство. — 2000. — № 1. — С. 21–31.

Бацевич  Ф.С.  Основи  комунікативної  лінгвістики:  Підручник /  Ф.С.Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

Бацевич Ф. С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. — 2012. — № 1. — С. 18–30.

Данилець Ю. С. Якість наукової книги очима автора/читача / Ю. С. Данилець, Р. О. Водолазський, С. Р. Сікора, С. Р. Коваль // Поліграфія і видавнича справа. — 2008. — № 1. — С. 17–21.

Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Толока, 2011. — 56 с

Етичний кодекс ученого України // Вісн. НАН України. — 2009. — № 7. — С. 64–68.

Жовтобрюх М. А. Науковий стиль української мови / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. — 1968. — № 1. — С. 3–13.

Зелінська Н. В. Наука байдужа до біографій своїх творців.: Вибр. твори / Н. В. Зелінська. — Львів: Укр. академія друкарства, 2013. — 406 с.

Зелінська Н. В. Нова модель наукової комунікації і дискурс / Н. В. Зелінська // Стиль і текст. — 2004. — Вип. 4. — С. 19–27.

Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література ХІХ — початку ХХ ст / Н. В. Зелінська. — Львів: Світ, 2003. — 352 с.

Зелінська Н. В. Який він, науковий стиль? / Н. В. Зелінська // Культура слова. — 1990. — Вип. 38. — С. 13–17.

Зосимов А. М. Дисертаційні помилки / А. М. Зосимов, В. П. Голік. — 3-тє вид. — Х.: Інжек, 2005. — 216 с.

Івасенко Л. О. Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст / Л. О. Івасенко // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – № 1. – С. 37-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_1_11.

Клименко Б. Криза термінологічної системи українського літературознавства чи криза наукової свідомості літературознавців? / Б. Клименко // Слово і час. — 2001. — № 4. — С. 5–14.

Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура наукового тексту / А. П. Коваль. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. — 308 с

Коваль-Костинська О. Літературознавча метамова — новий Вавилон чи дорога до діалогу? / О. Коваль-Костинська, М. Славова // Культура слова. — 2002. — Вип. 60. — С. 23–26.

Кодекс честі науковця, або Етичні норми та добрі манери у науці: Довідник / Пер. з англ. І. В. Стояновський; гол. ред. І. Д. Герич. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. — 32 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: [навч. посіб.] / О.В.Крушельницька. –К.: Кондор, 2009. – 206 с.

Мацько Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч.

Механізми контролю за якістю наукової продукції в Україні // Україна модерна: Стандарти науки й академічне середовище. — К.; Львів: Критика, 2007. — С. 12–50.

Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: Навч. посіб./ О.Г. Михайлова,А.А. Сидоренко, В.Ф.Сухопар. – Х.: ХДПУ, 2000. – 96 с

Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А. Г. Наумовець. — К.: Наук. думка, 2003. — 56 с

Наумовець А. Г. Проблеми сучасності і мораль науковця / А. Г. Наумовець, М. Г. Находкін // Вісн. НАН України. — 2006. — № 5. — С. 3–10.

Непийвода Н. Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета / Н. Ф. Непийвода // Мовознавство. — 2001. — № 3. — С. 11–23.

Непийвода Н. Ф. Мова української наукової технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект): Автореф. дис. … д-ра філол. наук / Н. Ф. Непийвода; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 1997. — 40 с.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови / Г. С. Онуфрієнко. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 310 с.

Панько Т. І. Концептосфера термінологічної розбудови української мови / Т. І. Панько // Мовознавство. — 1994. — № 1. — С. 14–21

Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця ХІV — поч. ХVІ ст / Ю. В. Пелешенко. — К.: Наук. думка, 1990. — 144 с.

Перебийніс В. С. Характеристика функціональних стилів / В. С. Перебийніс // Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 561–582.

Петренко В.С. Поняття та види плагіату / Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. – 2012. – вип.14. – С.128-131.

Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 2001.

посібник / Л. І. Мацько, Г. О. Денискіна. – Тернопіль : Підручники і посібники,2011. – 272 с.

Потебня О. О. Естетика і поетика слова / О. О. Потебня; пер. з рос. — К.: Мистецтво, 1985. — 302 с.

Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. — К.: Ін-т укр. мови НАНУ, 1993. — 194 с.

Різун В. В. Лінгвістика впливу / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. — К.: ВПЦ «Київськ. ун-т», 2005. — 148 с.

Рожанківський Р. В. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови / Р. В. Рожанківський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2009. — № 648: Проблеми укр. термінології. — С. 34–38.

Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник / О.М.Рубанець. – Суми: Університетська книга, 2013. – 229 с.

Селігей П. О. Науковець і його мова / П. О. Селігей // Українська мова. — 2012. — № 4. — С. 18–28.

Селігей П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи / П. О. Селігей; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 55 c.

Селігей П. О. Розмовні елементи в науковому мовленні: випадковість чи закономірність? / П. О. Селігей // Мовознавство. — 2016. — № 1. — С. 23–30.

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М.Семеног. – К. ВЦ «Академія», 2010. – 216 с

Струганець Л. В. Теоретичні основи культури мови / Л. В. Струганець. — Тернопіль, 1997. — 96 с.

Українська лінгвостилістика ХХ — початку ХХІ ст.: Система понять і бібліографічні джерела / За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Грамота, 2007. — 368 с.

Феллер М. Д. Текст як модель комунікативного акту // Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / В. В. Різун, А. І. Мамалига, М. Д. Феллер. — К.: РВЦ «Київський університет», 1998. — С. 240–282.

Ярема С. На теми української наукової мови / С. Ярема. — Львів, 2002. — 44 с.

 

Інтернет-джерела.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21CNR=20&Z21ID

Силабус:

Завантажити силабус