Відеоконтент соцмереж ДВВ

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Крохмальний Р. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216доцент Крохмальний Р. О.

Опис курсу

Курс передбачає вивчення теоретичних та методологічних особливостей формування відеоконтенту в соціальних мережах, осмислення образів цього інформаційно-естиетичного явища. Специфіка навчальної дисципліни полягає в синхронності комунікації і актуалізації досліджуваного процесу, мета – спробувати сформувати динамічне розуміння ролі і впливу відеоконтенту як сучасної образної домінанти.

Рекомендована література

1. Homo ex machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2017. – 271 c.
2. Бадюл Л. В. Моделювання протестного іміджу в соцмережах: тенденції й закономірності / Л. В. Бадюл // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 46. – С. 195-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_46_23.
3. Бондаренко Т. Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії / Т. Г. Бондаренко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 3. – С. 74-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_3_14.
4. Васильєва А. С. Блоги як новий засіб масової інформації в Україні / А. С. Васильєва // Молодий вчений. – 2017. – № 12. – С. 119-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_30.
5. Веденєєв В. О. Комунікації в українських соцмережах як реакція громадян на обмеження владою їх політичної активності: культурний аспект проблеми / В. О. Веденєєв // Політологічний вісник. – 2015. – Вип. 78. – С. 335–348. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2015_78_33.
6. Ганжа А. Підписник, підписчик, підписант, абонент чи передплатник, або кого “накручують” у соцмережах? / А. Ганжа // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 213-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2016_84_38.
7. Дорошкевич Д. В. Теоретико-методичні аспекти застосування відеоконтенту як інструменту маркетингового впливу / Д. В. Дорошкевич, С. С. Гринкевич // Підприємництво та інновації. – 2019. – Вип. 7. – С. 20-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2019_7_5.
8. Досенко А. К. Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 150-153.
9. Досенко А. К. Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 150-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_56_31.
10. Зелена Ю. В. Лінгвістична специфіка інтернет-жанрів сучасної соцмережевої комунікації / Ю. В. Зелена // Мовні і концептуальні картини світу. – 2018. – Вип. 2(62). – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2018_2(62)__15.
11. Коваль С. В. Відеоконтент користувачів у новинах / С. В. Коваль // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – № 2. – С. 256–265. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2016_2_30.
12. Крохмальний Р. О. Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу) / Р. О. Крохмальний, Д. Р. Крохмальний // Молодий вчений. – 2018. – № 8(1). – С. 18-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8(1)__6.
13. Курбан О. В.Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / А. В. Курбан. —Київ : Укр. конфедерація журналістів, 2012. —159 с.
14. Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / О. Курбан // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 45-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_15.
15. Лісневська А. Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання / А. Лісневська // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – 2019. – Вип. 45. – С. 60-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_45_10.
16. Лучак-Фокшей А.-М. Віднайдення наративів у соцмережевому дискурсі / А.-М. Лучак-Фокшей // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філософія. – 2018. – Вип. 21. – С. 56-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2018_21_11.
17. Мартиненко О. В. Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів математики / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 2. – С. 339-346. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_2_43.
18. Медведєва В. Вплив соцмереж на свідомість сучасного користувача бібліотеки / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – С. 321-328. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_26.
19. Нерян С. Комунікативні тактики аргументації в мережевому дискурсі (на матеріалі українськомовного сегменту соцмережі Facebook) / С. Нерян // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2019. – Вип. 50. – С. 126-130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_30.
20. Парфенюк І. М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) / І. М. Парфенюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 58-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_2_10.
21. Петренко Д. Філософська медіаантропологія: предмет і стратегії /ДмитрійПетренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. No1142. Серія «Теорія культури і філософія науки». —Вип. 52. —Харків, 2014. —С. 128–133.
22. Петренко Д. Концептуалізація медіа в філософії другої половини ХХ –початку ХХI сторіч / ДмитрійПетренко // Мультиверсум. Філософськ. альманах : зб. наук. праць ; гол. ред. В.В. Лях. —Вип. 4–5 (132–133). —Київ, 2014. —С. 126–136.
23. Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну // В. В. Лях, О.М. Йосипенко, Я.В. Любивий, В.С. Пазенок, К.Ю. Райда, Л.А. Ситніченко. – К.: Інститут філософії імені Г.Сковороди НАН України, 2017. – 312
24. Терновий А. М. Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відеоконтентом / А. М. Терновий, С. П. Васюта, О. Г. Хамула // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – № 1. – С. 51-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2016_1_7.
25. Трегуб А. М. Зображальні засоби сервісно-експертного відеоконтенту / А. М. Трегуб // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2019. – № 2. – С. 87-91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_17.
26. Уханова Н. С. Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам / Н. С. Уханова // Правова інформатика. – 2014. – № 4. – С. 22-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_4_6.
27. Цепенюк Т. Лінгвістичні особливості відеоконтенту платформи youtube / Т. Цепенюк, Х. Яновська // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2019. – Вип. 175. – С. 84-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_20.
28. Філіпова Людмила. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів / Людмила. Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 22-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_10_7.
29. Кузнєцов О. Контент-аналіз як засіб виявлення ступеня новизни публікацій / О. Кузнєцов, А. Кузнецов // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 32-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_1_9.
30. Варех Н. В. Застосування концептуального аналізу в моделюванні медійного контенту / Н. В. Варех // Наукові записки Інституту журналістики. – 2013. – Т. 50. – С. 217-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_44.
31. Красильникова Г. В. Контент-аналіз поняття “моніторинг” / Г. В. Красильникова // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 14. – С. 261-266. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_54.
32. Адаменко О. В. Методика контент-аналізу публікацій з питань професійної підготовки державних службовців / О. В. Адаменко, О. В. Ткаченко. // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_43.

Силабус:

Завантажити силабус