Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний пошук

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Біловус Г. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу: поглибити у студентів знання про бібліографічний пошук, подати відомості про основні джерела бібліографічного пошуку та їх різновиди, специфіку використання інтерактивного пошуку інформації.

Завдання дисципліни:

– розкрити базові поняття бібліографічної евристики, бібліографічного пошуку;

– висвітлити еволюцію уявлень про бібліографічну евристику і бібліографічний пошук в Україні та за кордоном;

– ознайомити з основними методами бібліографічного пошуку, його класифікаціями;

– виробити вміння та навики роботи з паперовими та електронними документами з метою виявлення і відбору необхідної бібліографічної інформації;

– навчити самостійно провадити уточнювальний, тематичний і біобібліографічний пошук, використовуючи різні джерела інформації.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

1) теоретичні засади бібліографічного пошуку;

2) генезис бібліографічного пошуку, підходи науковців до його трактування в сучасному бібліографознавстві;

3) методи бібліографічного пошуку, технологію та специфіку бібліографічного пошуку;

4) основні джерела бібліографічного пошуку;

5) переваги і недоліки бібліографічного пошуку в каталогах бібліотек у режимі online, засоби пошуку інформації в Інтернеті.

вміти:

1) самостійно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах бібліографічного пошуку;

2) обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем бібліографічного пошуку;

3) застосовувати понятійний апарат бібліографічного пошуку в практичній діяльності;

4) оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів;

5) використовувати інтерактивний пошук в бібліографічній діяльності.

Рекомендована література

 

Автор Найменування Вихідні дані
Борисов К. А. Перспективная модель библиографического поиска в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020. – Заглавие с экрана.
Брайчевський С. М., Ланде Д. В. Концепція анотованого пошуку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dwl.kiev.ua/art/ann/index.html. – Назва з екрана
уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко Словник книгознавчих термінів Київ : [б. в.], 2003.
науч. ред.:

А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиографа. – Изд.3-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2006
Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. Київ : НВГ Ін-ту журналістики, 2007.
Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска Санкт-Петербург : Профессия, 2007
под общ. ред.: Р. С. Гиляревского Справочник информационного работника Санкт-Петербург : Профессия, 2007
Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : ХДАК, 2015
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика информационного поиска : конспект лекций Москва : Моск. полигр. ин-т, 1984
Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экрана Москва : Изд-во МГУП, 2000
Гусев В. С. Google – эффективный поиск: краткое руководство: лаконично, доступно, эффективно! Москва : Изда-тельський дом «Вильямс», 2006
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
уклад. Т. М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. –– Режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана. Київ, 2017.
Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе : справочное пособие-путеводитель Москва : Книга, 1982
Коршунов О. П., Леликова Н. К.,

Лиховид Т. В.

Библиографоведение : учеб. Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О. та ін. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
Крупник А. Поиск в Интернете : самоучитель. – 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2006
Кузьмин А. В. Поиск в Интернете. Как искать, чтобы найти. Все, от поиска информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через Интернет Санкт-Петербург : Наука и техника, 2006
Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете : [науч. пособ.] Санкт-Петербург : Питер, 2011
уклад. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу: http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана. Київ : [б. в.], 2012
Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография : (избр.) Санкт-Петербург : Профессия, 2007
Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fb2portal.ru/professiya/bibliograficheskiy-poisk/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2010
Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – Режим доступа: www.twirpx.com/file/1544875/. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Профессия, 2006
Рикун И. Э. Использование новых информационных технологий в библиотеке: поиск в Интернете Москва : [б. и.], 2011
Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011
Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення Київ : Кн. палата України, 1999
Сєдих В. В.,

Терентьєва Г. П.,

Удалова В. К.

Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:  www.twirpx.com/file/849382/. – Назва з екрана. Харків : ХДАК, 2003
Соколов А. В. Библиографоведение: Terra incognita: диалог о библиографической науке Москва : [б. и.], 2010
Степанов В. К. Библиографический поиск в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: rezonans.webservis.ru/_private/arhiw/zamet_l.htm. – Заглавие с экрана.
Тодорова Є. М. Бібліографічна евристика : прогр. та навч.-метод. матеріали Харків : ХДАК, 2011.
Тодорова Є. М. Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери. –  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_40_24
Тодорова Є. М. Електронні технології бібліографічної інформації Вісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 24–32.
Трачук Л. Ф. Вебліографічний посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA. – Назва з екрана.
Трачук Л. Еволюція бібліографічного інформування –  від “інформаційно-бібліографічного обслуговування” до “електронного бібліографічного інформування споживачів” Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 35. – С. 465–479.
Трачук Л. Ф. Електронна бібліографічна продукція: питання класифікації // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. Київ : [б. в.], 2009. – Вип. 3. – С. 154–166.
Трачук Л. Ф. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/viewFile/5695/5700. – Назва з екрана.
Холмогоров В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: http://www.libkruz.com/books/4.html. – Заглавие с экрана. Санкт-Петербург : Питер, 2006
Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інформації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E.pdf. – Назва з екрана.
Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрана.

Рівне : [РДГУ], 2000
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004
Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. Київ : Знання, 2012
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посібник Київ : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. Київ : Кондор, 2018.
Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана.
наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики Київ : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці Рівне : ПП ДМ, 2011
Юринець В. Є.,

Юринець Р. В.

Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012

Силабус:

Завантажити силабус