Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного покажчика”

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Біловус Г. Г.
432доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу: закріпити і систематизувати отримані теоретико-методичні знання з дисциплін бібліографознавчого циклу: “Теоретико-методичні основи бібліографії (бібліографічний опис документів, теорія і методика бібліографічного пошуку)”, “Бібліографічні ресурси України”, “Документознавство”, “Історія української бібліографії”, “Історія української преси” тощо; засвоїти методику укладання бібліографічного покажчика, застосувати її до комплексного вирішення фахового завдання – самостійної пошуково-дослідницької роботи в межах нової парадигми наукових знань.

Завдання дисципліни:

– засвоїти первинні навички проведення сучасних наукових досліджень;

– оволодіти основами методики виявлення, добору, систематизації і класифікації джерел інформації;

– застосовувати правила бібліографічного опису документів згідно з чинними в Україні стандартами;

– складати анотації до зібраних документів;

– укладати допоміжні покажчики;

– оформляти список використаної літератури;

– виробити вміння самостійно провадити наукові розвідки.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

1) методи бібліографування;

2) основні критерії бібліографічного виявлення і добору документів;

3) способи бібліографічної характеристики та бібліографічного групування віднайденої бібліографічної інформації;

4) види допоміжних покажчиків у бібліографічних посібниках різних жанрів.

вміти: 

1) оперативно вести бібліографічні пошуки всіх типів з метою виявлення і відбору документів до бібліографічного покажчика;

2) на підставі бібліографічного аналізу документів складати бібліографічні описи й анотувати документи;

3) правильно упорядковувати зібраний бібліографічний масив, розташовуючи бібліографічні записи усередині найдрібнішої рубрики відповідно до жанру бібліографічного посібника;

4) складати науково-довідковий апарат до бібліографічного посібника (передмову, допоміжні покажчики, додатки).

Рекомендована література

Автор Найменування Вихідні дані
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/gost71. pdf. – Назва з екрана. Київ : Держ-споживстандарт України, 2007
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) : ДСТУ 3582:2013 Київ : : Мінекономрозвитку України, 2014
Бібліографічні посилання. Загальні  положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. –  Вид. офіц. – [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – (Інформація та документація). – З внесеними поправками. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016
укл. Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009
укл. Г. Біловус Майя Гарбузюк : біобібліографічний покажчик Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
укл. Г. Г. Біловус Театрознавчий журнал “Просценіум” : бібліогр. покажч. змісту (2012–2016) Львів : [б. в.], 2018
уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко Словник книгознавчих термінів Київ : [б. в.], 2003.
науч. ред.:

А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиографа. – Изд.3-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2006
Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. Київ : НВГ Ін-ту журналістики, 2007.
уклад. О. Галганова Складання бібліографічних посібників : інформаційно-методичні матеріали Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2015
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Київ : Жнець, 2011
уклад. Т. М. Заморіна Бібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. –– Режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана. Київ, 2017.
Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development…/15018.001.pdf. – Назва з екрана. Київ : НАКККіМ, 2014
Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу [Електронний ресурс] : метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. – Режим доступу: library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/.– Назва з екрана. Київ : Вища школа, 2003
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О. та ін. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
Крохмальний Р., Медведик Ю., Гарбузюк М., Демчук Н. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистецтв Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013
Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу: http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf. – Назва з екрана. Київ : Кондор, 2006
укл. Л. А. Кухар Бібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів [Електронний ресурс]: підручник. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/naukova_obrobka_dok. pdf. – Назва з екрана. Київ : Знання, 2006
Кушнаренко Н. М.,

Удалова В. К.

Наукова обробка документів : підручник. – 2-ге вид. Київ : Знання, 2004
Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ukrbook.net/visnyk/visnyk_pok_03.htm. – Назва з екрана
Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособ. Санкт-Петербург : Профессия, 2005
[авт.-уклад. Н. А. Рибчинська] Методичний посібник з бібліографічного опису (відповідно до вимог нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Львів : ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010

 

Рикун И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников : информ. ресурсы и методы поиска : метод. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Одесса : Одес. нац. науч. б-ка, 2011
укл.: Сенько П. М., Устіннікова О. М. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях. – 4-те вид. Київ : [Кн. палата України], 2012
Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf. – Назва з екрана. Київ : [б. в.], 2015
уклад.: О. М. Устіннікова, Н. А. Палащина Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах Київ : Кн. палата України, 2017
Шаруненко Є. О. Бібліографічні видання як засіб швидкого пошуку інформації в навчальній та науковій діяльності освітян [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5866/1/Sharunenko%20E..pdf. – Назва з екрана.
Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів Київ : Кондор, 2004.
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посібник Київ : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. Київ : Кондор, 2018.
Шейко В. М.,

Кушнаренко Н. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008.
Эко У. ; пер. с ит. Е. Костюкович Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособ. – 2-е изд. Москва : Книж-ный дом «Универ-ситет», 2003.
Янішевський О. О. Методичні рекомендації щодо складання списків використаної літератури Київ : [НІСД], 1996.

Силабус:

Завантажити силабус