Наукові дослідження в умовах інформаційного суспільства 029

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Біловус Г. Г.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМБ-1мБілоусова Р. З.

Опис курсу

Курс передбачає вивчення особливостей методології наукового дослідження у контексті процесів формування інформаційного суспільства, осмислення об’єкта наукової комунікації, де треба вміти означити комунікат, окреслити певні закономірності та принципи його побудови у змістовому та формальному аспектах. Специфіка дисципліни зумовлена її теоретично-практичним характером, її ж мета – дати уявлення про форми й певні закономірності функціонування наукового дослідження в умовах суспільства з динамічними процесами обміну інформації, взаємозалежності розвитку науки і впровадження нових комунікаційних можливостей глобального і локального рівня.

Рекомендована література

Основна література:

«Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Закон України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.

Кастельс, Мануель.   Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель [Текст] : пер. з англ. / М. Кастельс, П. Хіманен. – К. : Ваклер, 2006. – 230 с.

Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз [Текст] / В. П. Мельник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

Філософія сучасної науки і техніки : підручник / Едуард Семенюк, Володимир Мельник. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 364 с. – Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Melnyk60h84-2016-ilovepdf-compressed.pdf

Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 152 с.

Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. – 627 c.

 

Додаткова література:

Основи наукових досліджень : [навч.-метод. посіб.]/ Р.Крохмальний та ін. –Л. : ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 312 с.

Данилець Ю. С. Якість наукової книги очима автора/читача / Ю. С. Данилець, Р. О. Водолазський, С. Р. Сікора, С. Р. Коваль // Поліграфія і видавнича справа. — 2008. — № 1. — С. 17–21.

Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Толока, 2011. — 56 с

Етичний кодекс ученого України // Вісн. НАН України. — 2009. — № 7. — С. 64–68.

Зелінська Н. В. Нова модель наукової комунікації і дискурс / Н. В. Зелінська // Стиль і текст. — 2004. — Вип. 4. — С. 19–27.

Івасенко Л. О. Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст / Л. О. Івасенко // Поліграфія і видавнича справа. – 2008. – № 1. – С. 37-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2008_1_11.

Інформація в праві: теорія і практика [Текст] : [Моногр.] / К. І. Бєляков; ДНДІ М-ва внутріш. справ України. − К. : КВІЦ,2006. − 116 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К.:ДержстандартУкраїни, 1994. – 25 с.

Кастельс, Мануель.   Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель [Текст] : пер. з англ. / М. Кастельс, П. Хіманен. – К. : Ваклер, 2006. – 230 с.

Клименко Б. Криза термінологічної системи українського літературознавства чи криза наукової свідомості літературознавців? / Б. Клименко // Слово і час. — 2001. — № 4. — С. 5–14.

Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура наукового тексту / А. П. Коваль. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. — 308 с

Коваль-Костинська О. Літературознавча метамова — новий Вавилон чи дорога до діалогу? / О. Коваль-Костинська, М. Славова // Культура слова. — 2002. — Вип. 60. — С. 23–26.

Кодекс честі науковця, або Етичні норми та добрі манери у науці: Довідник / Пер. з англ. І. В. Стояновський; гол. ред. І. Д. Герич. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. — 32 с.

Колодюк, Андрій Вікторович.   Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис… канд. політ. наук: 23.00.03 / Колодюк Андрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – К., 2004. – 234 с.

Комп’ютерні технології в освіті : навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк.   –   К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 239 с. Режим доступу: http://iht.univ.kiev.ua/books-iht/comp-tech-osvita.pdf

Корчагін М. Поняття інформації як цивільно-правової категорії / М. Корчагін // Юридичний журнал. – 2006. – № 9 (51). – С. 51–56.

Косих А. І. Підприємництво в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку / А. І. Косих, Л. Г. Ткаченко // Інтелект. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 1. – С.127-129.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: [навч. посіб.] / О.В.Крушельницька. –К.: Кондор, 2009. – 206 с.

Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали науково-творчої студентської конференції, 10-11 квітня 2001 р. / відп.ред. І. О. Давидова ; Харківська держ. академія культури. – Х. : ХДАК, 2001. – 152 с.

Куцепал С.В. Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій // Філософія і політологія у контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2011. – Вип. 2. – С. 233–238.

Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії / Д. Лайон // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія / Упорядник В. Лях. – К. : Либідь, 1996. – С. 362-380.

Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції :навч. посібник / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — К. : КНТ, 2006. — 280 с.

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с

Малицька  І.Д.  ІТ-компетентність  учнів:  методи  та  інструменти  оцінювання (досвід Великобританії) // Інформаційний бюлетень No 3, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11084/1/buleten_3_2015.pdf

Маруховський, Олег Олександрович.    Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму “Міжнародні відносини” спец. “Міжнародна інформація” / О. О. Маруховський ; Університет економіки та права “КРОК”. – К. : [б.в.], 2007. – 136 с.

Мацько Л. І. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч.

Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей; Пер. з англ. –К.: «К.І.С.», 2004. – 220 с.

Механізми контролю за якістю наукової продукції в Україні // Україна модерна: Стандарти науки й академічне середовище. — К.; Львів: Критика, 2007. — С. 12–50.

Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: Навч. посіб./ О.Г. Михайлова,А.А. Сидоренко, В.Ф.Сухопар. – Х.: ХДПУ, 2000. – 96 с

Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А. Г. Наумовець. — К.: Наук. думка, 2003. — 56 с

Наумовець А. Г. Проблеми сучасності і мораль науковця / А. Г. Наумовець, М. Г. Находкін // Вісн. НАН України. — 2006. — № 5. — С. 3–10.

Непийвода Н. Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета / Н. Ф. Непийвода // Мовознавство. — 2001. — № 3. — С. 11–23.

Непийвода Н. Ф. Мова української наукової технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект): Автореф. дис. … д-ра філол. наук / Н. Ф. Непийвода; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 1997. — 40 с.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови / Г. С. Онуфрієнко. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 310 с.

Панько Т. І. Концептосфера термінологічної розбудови української мови / Т. І. Панько // Мовознавство. — 1994. — № 1. — С. 14–21

Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця ХІV — поч. ХVІ ст / Ю. В. Пелешенко. — К.: Наук. думка, 1990. — 144 с.

Селігей П. О. Науковець і його мова / П. О. Селігей // Українська мова. — 2012. — № 4. — С. 18–28.

Селігей П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи / П. О. Селігей; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 55 c.

Селігей П. О. Розмовні елементи в науковому мовленні: випадковість чи закономірність? / П. О. Селігей // Мовознавство. — 2016. — № 1. — С. 23–30.

Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / Е. Тоффлер. – Харків:  Акта. – 688 с.

Штанько  В.І.,  Бордюгова  Т.Г.  Інформаційне  суспільство:  соціально-філософські  проблеми  становлення:  Навч.  посібник –Харків:  ХНУРЕ,  2012. –172 с.

 

Інтернет-джерела.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21CNR=20&Z21ID

Силабус:

Завантажити силабус