Бібліографічні ресурси України

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Біловус Г. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з термінологічним інструментарієм дисципліни, висвітлити питання видової класифікації бібліографії за суспільним призначенням, її цільовим та читацьким призначенням, завданнями, розкрити діяльність організаційних центрів, поглибити знання щодо системи бібліографічних посібників, їх структури тощо.

Оволодівши курсом, студенти повинні

знати: основні джерела бібліографічної інформації, їх склад, специфічні риси, бібліографічну продукцію провідних бібліографічних центрів України, її жанри, переваги і недоліки бібліографічних ресурсів окремих видів бібліографії, організаційні принципи створення і використання бібліографічних ресурсів України на сучасному етапі.

вміти: опрацьовувати сучасні бібліографічні ресурси України, аналізувати їх основні риси у відповідності до того чи іншого виду бібліографії, класифікувати бібліографічні посібники за різними ознаками, застосовувати теоретичні знання для використання традиційних та електронних бібліографічних посібників в бібліографічній діяльності.

Рекомендована література

Основна

 1. Бутрин М. Л. Українська книготорговельна бібліографія : посібник / Мирослав Леонович Бутрин. – Київ : Вид.. центр «Академія», 2003. – 79 с.
 2. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255 с.
 3. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії ; [відп. за вип. Н. Р. Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 4. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Є. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
 5. Лутовинова В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ–ХХ ст.) / Валентина Лутовинова. – Київ : Кн. палата України, 2002. – 147 с.
 6. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення. 1919–1999: становлення державної бібліографії / М. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 114 с. : іл.
 7. Швецова-Водка Г. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіст. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2000. – 205 с.
 8. Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М.  Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2004. – 217 с.
 9. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посібник для студ. спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. – Режим доступу: http://lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1481:2017-07-10-06-31-39&catid=16&Itemid=100148.
 10. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; МОН України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 204 с.
 11. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Каф. бібліотекознавства і бібліографії. – Рівне : [РДГУ], 2003. – 165 с.
 12. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во культури і мистецтв України, Рівнен. держ. ін-т культури. – Рівне : [б. в.], 1995. – 183 с.
 13. Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибр. пр. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.
 14. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва. – Харків : ХДАК, 2008. – 288 с.

Додаткова

 1. Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминологический путеводитель / [науч. ред. М. Г. Вохрышева ; сост.: И. Ю. Акифьева и др.]. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2007. – 103 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век» : в 100 вып. ; вып. 61).
 2. Бубнова Т. Державний бібліографічний покажчик “Літопис журнальних статей” у системі соціальних комунікацій / Тетяна Бубнова, Неля Кузьміна, Інна Пугач // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 5. – С. 19–22.
 3. Бубнова Т. “Літопис журнальних статей” як джерело бібліографічної інформації про публікації з періодичних і продовжуваних видань / Тетяна Бубнова, Інна Пугач // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 12. – С. 40–45.
 4. Булах Т. Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження / Тетяна Булах // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 33–37.
 5. Вовченко І. О. Бібліографія бібліографії в Україні / І. О. Вовченко // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку : матеріали міжвід. Наук. конф., 12–14 квітня 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 1995. – С. 93–96.
 6. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України – важливе завдання української національної бібліографії / І. О. Вовченко // Бібліотекознавство і бібліографо-знавство: наук.-метод. зб. / Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1992. – Вип. 31. – С. 94–101.
 7. Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки / Тамара Воловенко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 3–7.
 8. Геращенко М. Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 12–13.
 9. Глазунова Л. Рекомендаційна бібліографія на сучасному етапі розвитку: сучасні інновації [Електронний ресурс]/ Л. Глазунова. – Режим доступу: http://belinskogo.kh.ua/Glazunova_Bibliography_recommendations.html.
 10. Загайна Н. Український бібліографічний репертуар та українська книга для дітей [Електронний ресурс] // Світ дитячих бібліотек. – 2003. – № 1. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3596.
 11. Загуменна О. Виникнення української книготорговельної бібліографії та її розвиток у ХVШ ст. / Олена Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 5. – С. 25–29.
 12. Загуменна О. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в 60-80-ті роки ХХ століття / Олена Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 1. – С. 16–19.
 13. Загуменна О. Українська видавнича та книготорговельна бібліографія під час Другої світової війни та у повоєнні роки (1939–1959) / Олена Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 12. – С. 19–21.
 14. Зінченко Л. О. Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс] / Л. О.Зінченко // Історія науки і біографістики. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html.
 15. Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914–1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація/ Л. Ільницька // Бібліотечний вісник. – – № 2. – С. 16–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_2_5
 16. Кириченко Л. Добір матеріалу до державних бібліографічних покажчиків України “Літописів” / Людмила Кириченко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 8. – С. 11–12.
 17. Кононенко В. “Календар знаменних і пам’ятних дат” – цінне джерело бібліографічної інформації / Валентина Кононенко, Ірина Сівашова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 50–51.
 18. Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 15–16.
 19. Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи / І. Копистинська // Друкарство. – 2003. – № 3. – С. 24–25.
 20. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / [авт. кол.: Г. М. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха та ін. ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Швецова-Водка Галина Миколаївна]. – Київ : Книжкова палата України, 1999. – 115 с.
 21. Кочупалова В. Картографічні видання України: державні бібліографічні ресурси / Віта Кочупалова, Інна Пугач // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 12. – С. 22–25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_12_7
 22. Кочупалова В. „Літопис авторефератів дисертацій” як віддзеркалення напрямів розвитку української науки / Віта Кочупалова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 4.– С. 9–11.
 23. Кочупалова В. “Літопис нот” як засіб інформаційного забезпечення розвитку музичного мистецтва / Віта Кочупалова, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 11. – С. 16–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_5
 24. Кучеренко Л. “Літопис газетних статей” : нотатки з історії та сучасні реалії / Леся Кучеренко, Ольга Муклімбаєва // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 11. – С. 15–17.
 25. Лиханова І. Г. Бібліографічний покажчик “Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару / І.Г. Лиханова // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 214–
 26. Лиханова І. Г. Створення українського бібліографічного репертуару / І. Лиханова // Київ. старовина. – 2005. – № 1. – С. 128–146.
 27. Лобузіна К. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації / Катерина Лобузіна, Людмила Коновал // Біб-ліотечний вісник. – 2016. – № 6. – С. 37–38.
 28. Лутовинова В. Дослідження бібліографії як суспільного явища в Україні у 20-х роках XXст. / В. Лутовинова, В. Загуменна // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 4. – С. 12–14.
 29. Лутовинова В. Український бібліографічний репертуар: методичні засади та зведений каталог / Валентина Лутовинова // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 8. – С. 18–21.
 30. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан / Н. Малиновська // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 5. – С. 10–11.
 31. Марціняк Н. Бібліографічні засоби відображення видавничого репертуару та формування книготорговельного асортименту в Україні (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.) / Наталія Марціняк // Вісник Львівського ун-ту. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 6. – С. 244–249.
 32. Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / Володимир Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19–21.
 33. Остапчук Ю. Історіографія визначень традиційних бібліотечних каталогів / Ю. Остапчук // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [РДГУ], 2011. – Вип. 21. – С. 733–743.
 34. Очеретяна Л. “Літопис книг” у структурі інформаційного забезпечення суспільства / Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 4. – С. 19–22.
 35. Пасічник Л. Науково-допоміжна персональна бібліографії художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр. огляд видань провідних установ України / Людмила Пасічник // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 8. – С. 184–192.
 36. Пасічник Л. Облік стандартів: пошукові можливості друкованих та елек-тронних джерел/ Людмила Пасічник // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 22-25. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_7_7
 37. Патока В. До проблеми створення українського бібліографічного репертуару / В. Патока // Вісник Книжкової палати. – 1996. – № 1–2. – С. 8
 38. Погорєлов В. Сторінки історії бібліографування “Патріотики” в Україні (1923–1975) / В. Погорєлов // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 5. – С. 10–11.
 39. Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 22–24.
 40. Промська О. Випуск універсальних ретроспективних метабібліографічних покажчиків в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – 2010 р.) / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 14–18.
 41. Промська О. Метабібліографія і віртуальне середовище / Олександра Промська // Наук. пр. НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 191–199.
 42. Промська О. Перші кроки української метабібліографії / Олександра Промська // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 32–36.
 43. Промська О. Становлення метабібліографії в Україні / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 6. – С. 14–16.
 44. Промська О. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський та регіональний рівні / О. Промська, Л. Глазунова // Вісник ХДАК. – 2012. – Вип. 37. – С. 179–188.
 45. Репік В. Літопис авторефератів дисертацій: роль і місце в державній бібліографічній інформації / Валентина Репік // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 10. – С. 16–18.
 46. Рибчинська Н. Західноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. / Наталія Рибчинська // Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника. – 2008. – Вип. 1. – С. 317–329.
 47. Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко] ; Кн. палата України ; [наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун]. – Київ : [б. в.], 2003. – 159 с.
 48. Справочник библиографа / [науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 591 с. – (Серия «Библиотека»).
 49. Тодорова Є. М. Бібліографічні електронні ресурси в інформаційному суспільстві: проблеми доступу / Є. М. Тодорова, О. В. Колупаєва // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф., 22–23 листопада 2007 р. – Харків : [б. в.], 2007. – С. 222–224.
 50. Тодорова Є. М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України / Є. М. Тодорова // Вісник ХДАК. – 2007. – Вип. 21. – С. 152–162.
 51. Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек / Людмила Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 31–33.
 52. Трачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Людмила Трачук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 6–11.
 53. Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – С. 10–13.
 54. Устіннікова О. Біля витоків державної бібліографії (до 85-річчя “Літопису українського друку”) / Ольга Устіннікова, Ніна Палащина // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 12. – С. 26–29.
 55. Устіннікова О. Образотворчі видання України (за матеріалами державного бібліографічного покажчика “Літопис образотворчих видань” 2007–2011 рр.) / Ольга Устіннікова, Ніна Палащина // Вісник Книжкової палати. – – № 4. – С. 25–31. – Режим доступу: file:///C:/Users/HomeUser/Downloads/vkp_2013_4_9%20(5).pdf
 56. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.
 57. Швецова-Водка Г. Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації / Галина Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 5. – С. 13–19.
 58. Щербініна О. П. «Book in print» як система взаємодії видавництв і бібліотек / О. П. Щербініна // Вісник ХДАК. – 2003. – Вип. 11. – С. 215–220.
 59. Український бібліографічний репертуар (1798–1923) : метод. рек. на допомогу складанню / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-складач Р. С. Жданова. – К., 1999. – 104 с.
 60. Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : наук.-доп. бібліогр. покажч. третього ступеня / Нац. парлам. б-ка України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка]. – Київ : НПБУ, 2011. – 164 с.

Силабус:

Завантажити силабус