Теоретико-методичні основи бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Біловус Г. Г.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11Біловус Г. Г.

Опис курсу

Навчальний курс “Теоретико-методичні основи бібліографії” є базовим серед фахових дисциплін бібліографознавчого циклу, які викладають студентам спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. Вивчення основ теорії бібліографії вкрай необхідне для формування бібліографічної культури студентів, їх загальнонаукової та професійної компетентності.

Мета курсу: ознайомити студентів із основними постулатами теорії бібліографії, дати уяву про структуру бібліографії та теоретико-методологічні підстави її дослідження, показати місце курсу серед дисциплін бібліографознавчого спрямування.

Завдання дисципліни:

– ознайомити з понятійно-термінологічним інструментарієм бібліографознавства;

– розкрити сутність, суспільні функції та властивості бібліографічної інформації;

– дати загальне уявлення про компонентну структуру практичної бібліографічної діяльності;

– ознайомити з різними видами бібліографічних посібників, розвинути навики їх класифікування;

– схарактеризувати конкретно-історичну обумовленість бібліографії як суспільного явища;

– розглянути основні принципи бібліографії;

– висвітлити проблему видової класифікації бібліографії.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • основні поняття про бібліографічну інформацію та форми її закріплення;
  • сутність та соціальні функції бібліографічної інформації;
  • структуру практичної бібліографічної діяльності як системи;
  • класифікацію бібліографічних посібників;
  • сутність бібліографії як суспільного явища.

вміти:

  • вільно оперувати основними поняттями і термінами бібліографознавства;
  • розрізняти первинні і вторинні документи;
  • застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних бібліографічних явищ;
  • аналізувати бібліографічні посібники різних видів.

Рекомендована література

АвторНайменуванняВихідні дані
сост.: И. Ю. Акифьева и др. ;

науч. ред. М. Г. Вохрышева

Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминологический путеводитель. – (Серия “Библиотекарь и время. XXI век” : в 100 вып. ; вып. 61).Москва : Либерия-Бибинформ, 2007
уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. СенченкоСловник книгознавчих термінівКиїв : [б. в.], 2003.
науч. ред.:

А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиографа. – Изд.3-е, перераб. и доп.Санкт-Петербург : Профессия, 2006
Вернигора Н. М.Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ.Київ : НВГ Ін-ту журналістики, 2007.
Вохрышева М. Г.Теория библиографии : учеб. пособиеСамара : Изд-во СГАКИ, 2004.
Геращенко М. В.Українські вчені та бібліографія : навч. посіб.Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008
под общ. ред.: Р. С. ГиляревскогоСправочник информационного работникаСанкт-Петербург : Профессия, 2007
Глазунова Л. В.Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»Харків : ХДАК, 2015
Глазунова Л. В.Формування терміносистеми українського бібліографознавства на сучасному етапі / Л. В. Глазунова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учен., 23–24 квіт. 2009 р.Харків : [б. в.], 2009.
науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова,

Г. В. Михеева

Справочник библиографа [Электронный ресурс]. – 4-е изд., испр. и доп. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f898917319. – Заглавие с экрана.Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Гречихин А. А.Общая библиография [Электронный ресурс] : учеб. для вузов – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/CB/about.htm. – Заглавие с экранаМосква : Изд-во МГУП, 2000
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін.Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентівЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Диомидова Г. Н.Библиографоведение: учебник для сред. проф. учеб. завед.Санкт-Петербург : Профессия, 2003
Добко Т.Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.)Київ : [б. в.], 2013
Добко Т.Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальнеБібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С. 11–23.
Женченко М.Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.Київ : Жнець, 2011
уклад. Т. М. ЗаморінаБібліографознавство України (2011–2015) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. –– Режим доступу: http://nlu.org.ua/storage/files/PDF_2017/Bibl11-15.pdf. – Назва з екрана.Київ, 2017.
Зінченко Л. О.Історичні аспекти зародження наукових засад української національної бібліографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06zlounb.html (11/04/2010). – Назва з екрана
Коготков Д. Я.Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебникСанкт-Петербург : Профессия, 2005
Коршунов О. П.Библиографоведение : Основы теории и методологии : учеб. для студ. высших учебных заведенийМосква : ФАИР, 2009
Коршунов О. П., Леликова Н. К.,

Лиховид Т. В.

Библиографоведение : учеб.Санкт-Петербург : Профессия, 2014
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентівЛьвів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
уклад. Л. А. КухарБібліографознавство України (2006–2010) [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. – Режим досупу:

http://elib.nplu.org/object.html?id=7080. – Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2012
Моргенштерн И. Г.Информационный и книжный мир. Библиография : (избр.)Санкт-Петербург : Профессия, 2007
Моргенштерн И. Г.Общее библиографоведение : учеб. пособ.Санкт-Петербург : Профессия, 2005
Новоженова Т. А.Методологические основания общей теории библиографии : монографияКраснодар : [б. и.], 2003.
Отле П.Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатикиМосква : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004
сост. И. Ф. ПавловаОбщее библиографоведение : учеб.-метод. пособ.Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет, 2010
Про інформацію : Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листоп. – С. 3–5; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462.
Романуха З.Термінологія довідково-бібліографічного обслуговуванняВісник Книж-кової палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19.
Романюк М. М.Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посібник для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-ге вид., випр.Львів  : Світ, 2003
Соколов А. В.Библиографоведение: Terra incognita: диалог о библиографической наукеМосква : [б. и.], 2010
Тодорова Є. М.Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографаВісн. ХДАК. – 2017. – Вип. 50. – С. 124-134.
Тодорова Є. М.Електронні технології бібліографічної інформаціїВісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 24–32.
Тодорова Є. М.Організація та технологія бібліографічної діяльності : прогр. та навч.-метод. матеріалиХарків : ХДАК, 2015.
Тодорова Є. М.Сучасні проблеми бібліографознавства : прогр. та навч.-метод. матеріалиХарків : ХДАК, 2013.
Трачук Л. Ф.Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс]. Режим доступу:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/bv_2011_5_6.pdf. – Назва з екрана.

Трачук Л.Еволюція бібліографічного інформування –  від “інформаційно-бібліографічного обслуговування” до “електронного бібліографічного інформування споживачів”Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 35. – С. 465–479.
Трачук Л. Ф.Електронна бібліографічна продукція: питання класифікації // Термінологія документознав-ства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр.Київ : [б. в.], 2009. – Вип. 3. – С. 154–166.
Філіпова Л. Я.Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»Харків : [ХДАК], 1999
Фокеев В. А.Библиография: теоретико-методологические основания : учеб. пособиеСанкт-Петербург : Профессия, 2006
Фокеев В. А.Природа библиографического знанияМосква : [б. и.], 1995.
Чирук Є. Г.Теоретико-методичні основи бібліографії : методичні рекомендації для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчанняЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
Швецова-Водка Г. М.Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладівКиїв : Кондор, 2004
Швецова-Водка Г. М.Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип.Київ : Знання, 2012
Швецова-Водка Г. М.Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посібникКиїв : Кондор, 2017
Швецова-Водка Г. М.Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.Рівне : [РДГУ], 2003.
Швецова-Водка Г. М.Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник. – Вид. 2-ге, випр.. і доп.Київ : Кондор, 2018.
Швецова-Водка Г. М.Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії) : навч. посіб. для студ. ін-тів культуриРівне : [б. в.], 1995.
Швецова-Водка Г.Комп’ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: old.library.te.ua/vds/system/b_bl_ograf_chn_resursi/. – Назва з екрана.
наук. ред. і автор вступ. ст. Г. М. Швецова-ВодкаКороткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатикиКиїв : Кн. палата України, 1999
Швецова-Водка Г. М.Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праціРівне : ПП ДМ, 2011

Силабус:

Завантажити силабус