Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Немає
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Біловус Г. Г.
416доцент Біловус Г. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Пугач Л. Ю.
416Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: розкрити виникнення, розвиток, здобутки допоміжних дисциплін, їхнє завдання та місце у системі наук книгознавчого та джерелознавчого циклів; формування у студентів навичок для роботи з джерелами; представлення теоретичної бази, що спрямована на вивчення історичних джерел, теорію і практику їх використання; вивчення та опанування науково-понятійним апаратом заанонсованих дисциплін студентами-бібліотекознавцями; окреслення персонального внеску визначних вчених, діячів, науковців у розвиток рукописної та писемної книжкової справи.
Завдання: розглянути розвиток палеографії, кодикології, філігранології, а також їхні методи опису, критики, атрибуції, дослідження джерел; розглянути зовнішні особливості рукописних пам’яток: типи письма, оздоблення рукописів, матеріали та знаряддя для письма; визначити роль суспільних діячів та внесок науковців, дослідників та їх професійних об’єднань у загальному процесі становлення бібліотекознавства та книжкової практики.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати:
– історію розвитку допоміжних дисциплін, їхню методологію, структуру та взаємозв’язок;
– основні поняття та категорії наук;
-сучасну проблематику досліджень палеографії, кодикології, філігранології;
– еволюцію кириличного письма, історію паперу, історію кириличної рукописної книги в Україні;
– найбільш відомі рукописні пам’ятки та особливість їхнього датування;
– історію формування писарських шкіл та осередків книгописання на українських землях;
– внесок провідних діячів у становлення та розвиток наук на історичному зрізі.
вміти:
– характеризувати методологічні засади палеографії, кодикології, філігранології, прикладне та теоретичне завдання наук;
– самостійно працювати з писемними історичними джерелами, проводити їхню зовнішню критику;
– проводити палеографічний, філігранознавчий аналіз, кодикологічний опис рукописних пам’яток;
– використовувати сучасні здобутки допоміжних дисциплін, їхній науково-методичний інструментарій для проведення власних наукових досліджень з книгознавства, бібліотекознавства, архівної справи.

Рекомендована література

1. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності [Текст] / М. Брайчевський. – Київ : Видавничий дім KM Academia, 1998. – 154 с.
2. Введение в специальныеисторическиедисциплины : учеб. пособ. для студ. высшихучеб. заведений, обучающихся по спец. «История» / [Т. П. Гусарова, О. В. Дмитриева, И. С. Филиппов и др.]. – Москва : Изд-во Московскогоуниверситета, 1990. – 276 с.
3. Дубровіна Л. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. Дубровіна, О. М. Гальченко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, О. В. Лігостова; Академія наук України, Центральна наукова бібліотека В. І. Вернадського. – Київ : Ін-т української археографії, 1992. – 153 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 9).
4. Дубровіна Л. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги : [монографія] / Любов Дубровіна ; НАН України, Ін-т рукописів Центр. наук. б-ки імені В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. – Київ : [б. в.], 1992. – 262 c. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; вип. 13).
5. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга : [монографія] / Я. П. Запаско. – Львів : Cвіт, 1995. – 480 с. : іл.
6. Калакура Я. Структура спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки / Калакура Я. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2004. – 11. – С. 37. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/sid_2004_11_1_37.
7. Кісь Я. П. Палеографія : навч. посіб. / Я. П. Кісь. – Львів : Львівський державний університет, 1975. — 78 с.
8. Кріль М. Основи палеографії : навч. посіб. / Михайло Кріль ; Міністерство освіти України, Ін-т системних досліджень освіти ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : [ІСДО], 1995. – 196 с.: іл.
9. Люблинская. А. Д. Латинскаяпалеография : пособие / А. Д. Люблинская. – Москва : Высшая школа, 1969. — 192 с. : ил.
10. Мацюк О. Історія українського паперу. Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика : монографія / Орест Мацюк ; відп. ред. Я. Дашкевич. – Київ : [б. в.], 1994. – 186 с.
11. Мацюк О. Я. Філіграні архівних документів України XVIII–XX ст. / відп. ред. Ф. П. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 1992. – 352 с. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика ; Наук.-довідк. вид. з історії України).
12. Мацюк О. Я. Филигранология: история и задачиисследования на Украине / О. Я. Мацюк, О. О. Дзьобан // Филигранологическиеисследования: Теория. Методика. Практика. – 1990. – С. 128–136;
13. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / Володимир Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с. : іл.
14. Панашенко В. В. До питання методики і термінології палеографічних досліджень українського скоропису XVII-XVIII ст. / В. В. Панашенко // Історичні дослідження та їх використання. – Київ : [б. в.], 1972. – Вип. 6.
15. Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст. : (на матеріалах Лівобережної України) / В. В. Панашенко ;  АН Української РСР, Ін-т історії. – Київ: Наук. думка, 1974. – 111 с.
16. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / уклад.: І. П. Чепіга; Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна (заст. голови), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук, М. М. Пещак, Р. Процик, В. М. Русанівський, В. А. Широков ; НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут української мови; Український мовно-інформаційний фонд. – К., 2001. – 750 с.
17. Пугач Л. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознав­ства та інформаційних наук : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання / Любов  Пугач ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університе­ту імені Івана Франка, 2018. – 144 с.
18. Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко] ; Кн. палата України ; [наук. ред.: Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун]. – Київ : [б. в.], 2003. – 159 с.
19. Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 791 с.;
20. Спеціальні історичні дисципліни : довідник / редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.) ; І. Н. Войцехівська, В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 520 с.
21. Спеціальні історичні дисципліни : навч.-метод. комплекс / упоряд. В. В. Карпенко, І. І. Кривошея. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2016. – 94 с.
22. Студінський В. З історії вітчизняної паперової промисловості (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Володимир Студінський // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – С. 40–45.
23. Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка ; за ред. Л. Зашкільняка. – Львів: Львів. нац. ун-т імені І. Франка, 2004. – 405 с.
24. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні X–XVIII ст. / Віра Фрис ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2003. – 187 с. + 8 кольор.іл.
25. Черепнин Л. В. Русскаяпалеография : учеб. пособие / Л. В. Черепнин. – Москва : Издательствополитическойлитературы, 1956.— 616 с.
26. Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького / Наталія Черниш // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 36–46.
27. Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. для студ. істор. спеціальностей / Максим Яременко. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 197 с.

Силабус:

Завантажити силабус