Історія бібліотечної справи Львівщини

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Біловус Г. Г.КМБ - 31
716доцент Біловус Г. Г.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМБ - 31доцент Біловус Г. Г.
716КМБ - 41доцент Біловус Г. Г.

Опис курсу

Мета курсу: окреслити основні етапи становлення бібліотек Львова і Львівщини, починаючи від створення перших львівських бібліотек при монастирях, церквах та костелах у часи пізнього середньовіччя і завершуючи основними напрямами діяльності сучасних книгозбірень Львова, розкрити зміст фондів, критерії їх комплектування, наявність рідкісних і цінних видань; роль особистості в історії бібліотечної справи Львівщини.

Завдання дисципліни:

– дати систематизований виклад найважливіших етапів становлення і розвитку бібліотек Львівщини,

– окреслити мотиваційні чинники їх заснування, походження фондів, критерії їх комплектування, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань, історію формування наукових зібрань;

– розкрити роль особи в історії бібліотечної справи Львівщини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

1) історію становлення та розвитку бібліотек Львівщини, як-от: рік заснування книгозбірні, кількісні характеристики фондів, тематику комплектування, наявність у фонді рідкісних і цінних видань, бібліотечних зібрань і колекцій видатних учених, їх характеристику;

2) склад довідково-пошукового апарату; видавничу діяльність бібліотеки;

3) структурні підрозділи бібліотеки, кадровий потенціал книгозбірні, корифеїв бібліотечних установ Львівщини;

вміти:

1) охарактеризувати динамічність інституції відповідно до потреб часу, суспільства;

2) розрізняти види бібліотек за значенням, змістом бібліотечних фондів (тематичні пріоритети та засади зберігання), джерелами комплектування;

3) оперувати основними складовими довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (каталоги і картотеки, довідкові видання, бібліографічні посібники);

4) окреслити роль особи в розвитку бібліотечної справи краю.

Рекомендована література

Автор Найменування Вихідні дані
Бєлоус І. О.,

Шишка О. В.,

Тарасов Д. О.

Науково-технічна бібліотека Національ-ного університету «Львівська політехніка» Львів : [Вид-во Нац. ун-ту «Львівська полі-техніка»], 2009
укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009
Грайданс Ю. М. Бібліотеки Львівщини: короткий історичний нарис Львів : [ЛОУНБ], 2008
Демчук Н. Р.,

Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О.

та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
Дубровіна Л. А., Онищенко  О. С. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія Київ : [НБУВ], 2009
упоряд.: Єдлінська У. Я., Ісаєвич Я. Д., Купчинський О. А. та ін. Історія Львова в документах і матеріалах : зб. документів і матеріалів Київ : Наук. думка, 1986
упоряд. і заг. ред.  Л. І. Ільницької Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць Львів : [б. в.], 2010
упоряд. та заг. ред.  Ільницької Л. І. Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди : матеріали круглого столу Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 1996
уклад.: Л.О. Ільницька, М.З. Литвин,

І.В. Морозова,

В.М. Мартинович

Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника: покажчик видань б-ки та літ-ри про її діяльність (2006–2009) Львів : [ЛННБ ім. В. Стефаника], 2010
редкол.: Ісаєвич Я. (гол.), Литвин М., Стеблій Ф. Історія Львова : довідник : у 3 т. Львів : [Центр Європи], 2006-2007
Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1VisnukNB/2008_Vupysk_III/3-8.pdf. – Назва з екрана
Ковалюк Р. Український студентський рух на захiдних землях ХIХ-ХХ ст. : [монографія] Львів : [б. в.], 2001
за ред. А. Козицького, І. Підкови Енциклопедія Львова : у 5 т. Львів : Літопис, 2007
Колосовська О.М. «Нагорода за кривду» чи «сповнення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/191-199.pdf. – Назва з екрана

Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:593614/Source:default. – Назва з екрана Київ : Кн. палата України, 1998
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
Крушельницька Л. І. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі Львів : [б. в.], 1996
упоряд.: М. Р. Куль-чицький, Н. Е. Кунанець Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–ХХ ст. : доп. та повід. другої наук. конф., Львів, 29-30 жовт. 2004 р. Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2006
Кунанець Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія Львів : Видавниц-тво Львівської політехніки, 2011
Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : [монографія] Львів : [Видавниц-тво Львівської політехніки], 2010
Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування фондів і колекцій (кінець ХVІІІ – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Київ : НБУВ, 2007
укл.: Кущ О. П., Квятковська Л. П. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР (1940–1980 рр.) : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність Львів : [б. в.], 1982
Лисий Ю. Фонди наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університету (ХІХ ст. – 1939р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/5364/5378. – Назва з екрана
редкол.: Лізанець М. В., Галушко М. В., Вавричин М. Г. та ін. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР : історичний нарис Київ : Наук. думка, 1989
Орлевич І. Старопігійський інститут у Львові : (кінець XVIII-60 -i pp. XIX ст.) Львів : Логос, 2000
упоряд. Г. Сварник (кер.); Р. Дзюбан та ін. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів. – Т. 1 : 1939–1945 : зб. документів і матеріалів Львів : [б. в.], 2010
укл. В. М. Мартинович Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) Львів : [б. в.], 2007
гол. ред. Б. Є. Патон Історія української культури : у 5 т. Київ : Наук. думка, 2001–2009.
за ред.: Підкови І. З., Шуста Р. М. Довідник з історії України : А-Я : посіб. – 2-ге вид., доопрац. і доп. Київ : Генеза, 2002
Плитус О. Діяльність бібліотек товариства «Рідна школа» в Галичині в 1924–1939 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/116-121. pdf.– Назва з екрана
відп. ред. М. М. Романюк Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. Львів: ЛННБ України імені В. Стефаника, 2010
Сєдих В. В Історія бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Режим доступу :http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I2 BN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=briefwebr&S21ALL=((.>U%3DЧ73%24<.>)%2B(<.> D Ч81%24<.>). – Назва з екрана. Харків : ХДАК, 2013
редкол.: Секретарюк В. В., Борзенко А. В., Брик М. В. та ін. Історія Львова : монографія Київ : Наук. думка, 1984
Семчишин М. Тисяча років української культури Київ : Фенікс, 1993
Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909–1939) : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2006
Швець Н. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1215/1/141-167_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9D.pdf. – Назва з екрана

упоряд. Швець Н. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка : матеріали до енциклопедії Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2005

Силабус:

Завантажити силабус