Бібліотечне краєзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424доцент Біловус Г. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424Цвіркун І. О.

Опис курсу

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних основ бібліотечного краєзнавства, його суттєво-функціональної структури на терені розгляду бібліотеки як соціального інституту; основних етапів становлення та розвитку бібліотечного краєзнавства; методики краєзнавчої діяльності бібліотек, новітніх інформаційних технологій у краєзнавчій роботі бібліотек.

Оволодівши курсом, студенти повинні

знати: термінологічний інструментарій бібліотечного краєзнавства; історію його становлення і розвитку в Україні; основні досягнення сучасного бібліотечного краєзнавства та дискусійні проблеми; напрями краєзнавчої діяльності бібліотек; технологію створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату (краєзнавчого каталогу, системи краєзнавчих бібліографічних посібників, краєзнавчих баз даних, веб-сайтів і веб-порталів).

вміти: охарактеризувати об’єкт, предмет, методи, структуру, напрями та міждисциплінарні зв’язки бібліотечного краєзнавства як наукової і навчальної дисципліни; систематизувати факти розвитку бібліотечного краєзнавства; правильно визначати бібліотечне краєзнавство як систему, що складається з чотирьох основних компонентів: краєзнавчого фонду; контингенту абонентів-споживачів краєзнавчих документів і місцевих видань; персоналу бібліотекарів, покликаних виконувати краєзнавчу роботу, і матеріально-технічної бази краєзнавчої діяльності бібліотеки; складати краєзнавчий бібліографічний покажчик; здійснювати технологію документного, інформаційного та когнітивного обслуговування з краєзнавства в бібліотеках різних видів і типів в умовах активного впровадження в бібліотечну сферу комп’ютерних технологій.

Рекомендована література

Основна

 1. Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України : Наказ М-ва культури і мистецтв України № 314 від 11.06.96 // Краєзнавча діяльність бібліотек : метод. посіб. – Київ, 2002. – С. 197–205.
 2. Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України : Затв. Міністерством культури і мистецтв України від 02.12.96 № 570 / Офіц. вісн. України. – 1997. – № 8. – С. 208–211.
 3. Про порядок доставлення обов’язкових примірників документів : Пост. Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608 // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 5. – С. 5–6.
 4. Библиотечное краеведение : терминолог. словарь / Санкт-Петербургская гос. акад. культуры ; сост. : В. С. Крейденко, А. В. Мамонтов. – СПб., 1998. – 86 с.
 5. Бібліотечне краєзнавство на сучасному етапі : метод. посіб. / Донец. обл. універс. б-ка ім. Н. К. Крупської ; наук. ред. О. В. Башун ; авт.-уклад. Т. М. Дрьома. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. – 43 с.
 6. Голубко В. Є. Історичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Є. Голубко, С. П. Качараба, А. В. Середяк. – Ч. 1. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 180 с.
 7. Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії: Дожовтневий період (Нариси) / І. І. Корнєйчик. – Харків : Редакційно-видавничий відділ Книжкової палати УРСР, 1971. – 374 с.
 8. Корнейчик И. И. Краеведческая библиография на Украине : конспект лекций / И. И. Корнейчик. – Вып. 1–5. – Xарьков : ХГИК, 1964–1968.
 9. Королевич Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. / Н. Ф. Королевич. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 328 с. : іл.
 10. Краєзнавча діяльність бібліотек : метод. посіб. / Держ. іст. б-ка України ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Київ : ТОВ’ЛК Мейкер : ТОВ «Ніка-Принт», 2002. – 208 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/kraznvdijalbibl_metod.pdf
 11. Краєзнавча робота в бібліотеках України : інф. бюлетень / Держ. іст. б-ка України. – К., 1990–2020. – Вил. 1–31.
 12. Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с. – (Серія «Вища освіта ХХІ століття»). – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf.
 13. Кушнаренко Н. М. Історія бібліотечного краєзнавства в Україні : навч. посіб. / Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДІК, 1993. – 112 с.
 14. Кушнаренко Н.Н. Краеведческая деятельность библиотеки : учеб. пособ. / Н.Н. Кушнаренко. – Москва : МГИК, 1993. – 90 с.
 15. Мілясевич І. В. Історія формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів в Україні : навч. посіб. / І. В. Мілясевич. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Рівне : [б. в.], 2013. – 176 с.
 16. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2002. – 528 с.
 17. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2001. – 520 с.
 18. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (2007-2016) /Нац. іст. б-ка України ; укл. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич. – Київ, 2017. – 195с.

Додаткова

 1. Астапенко Т. Бібліотечне краєзнавство в системі розвитку культури регіону / Тетяна Астапенко // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 8. – С. 3–4.
 2. Бабенко Г. В. Артефактна цінність краєзнавчого документа / Г. В. Бабенко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: тези доп. Міжнар. наук. конф. – К., 1996. – С.125–126.
 3. Бабич В. Бібліографічні джерела українознавства / Василь Бабич // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 10. – С. 11–15.
 4. Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика (20 жовтня 2004 р.) / ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : ХДНБ, 2004.
 5. Бібліотечне краєзнавство: нові технології : матеріали міжнар. семінару (Харків, 22–23 березня 2005 р.) / Міністерство культури і туризму, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; укл. : Н. І. Полянська, В. О. Ярошик. – Харків, 2005. – 102 с.
 6. Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України : матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., м. Київ). – Київ : ДІБУ : ІПК ПК, 1998. – 249 с.
 7. Бібліотечне краєзнавство як складова частина регіональної культурної політики : матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (26 вересня 2000 р., м. Харків). – Xарків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2001. – 80 с.
 8. Блажкевич А. Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини [другої половини ХІХ – початку ХХст.] як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді / Андрій Блажкевич // Наукові праці НБУВ. – – Вип. 27. – С. 371–383.
 9. Блажкевич А. Історична та краєзнавча бібліографічна діяльність наукового товариства ім.Шевченка (1873–1939 рр.) / А. Блажкевич // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 32–33.
 10. Блажкевич А. Краєзнавча бібліографія Галичини в першій половині ХІХ ст. / Андрій Блажкевич // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 11. – С. 32–34.
 11. Блажкевич А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. …канд.. іст. наук : 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство / Андрій Львович Блажкевич ; Київ. нац. унт культури і мистецтв. – Київ: 2003. – 19 с.
 12. Бульба Т. С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ–ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук : 05.25.03 / Бульба Таісія Семенівна ; Київ. ін-т культури. – К., 1995. – 243 с.
 13. Веселовська О. Зведений краєзнавчий каталог наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієн-ка/ О. В. Веселовська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 563–567.
 14. Володько В. Бібліотечне краєзнавство як самостійний напрям діяльності бібліотек для дітей: історіографічний аспект / Валентина Володько // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 26–27 ; № 7. – С. 30–31.
 15. Ганзя І. В. Краєзнавчий фонд бібліотеки: сутність поняття, основи структурування/ І. В. Ганзя // Вісник ХДАК. – 1999. – Вип. 1. – С. 44–49.
 16. Горобець О. Краєзнавча бібліографія в сучасному інформаційному просторі / О. Горобець // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – С. 26–28.
 17. Григаш Л. Бібліотечне краєзнавство – шлях до об’єднання громади / Л. Григаш // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 11-15.
 18. Гуч С. Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природничо-географічні регіони України / Світлана Гуч // Вісник Книжкової палати.– 2010. – № 7. – С. 18.
 19. Денисенко С. О. Ділові потреби користувачів з краєзнавства / С. О. Денисенко // Вісник ХДАК. – 2001. – Вип. 6. – С. 201–203.
 20. Денисенко С. О. Концептуальні засади формування єдиного розподіленого краєзнавчого фонду бібліотек регіону / С. О. Денисенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Мін-во культури і мистецтв України, ХДАК ; [редкол.: Н. М. Кушнаренко (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХДАК, 2001. – Вип. 7. – С. 46–51.
 21. Денисенко С. О. Соціокультурні краєзнавчі потреби читачів: проблеми задоволення в умовах бібліотечних установ / С. О. Денисенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Мін-во культури і мистецтв України, ХДАК ; [редкол.: Н. М. Кушнаренко (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХДАК, 2001. – Вип. 5. – С. 135–141.
 22. Денисенко С. О. Стратегічні напрямки збереження краєзнавчих та місцевих документів у бібліотеках регіону / С. О. Денисенко // Вісн. ХДАК. – Xарків, 2002. – Вип. 9. – С. 167–177.
 23. Кисельова В. Зведена картотека матеріалів з історії міст і сіл України / Валентина Кисельова // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 19–20.
 24. Кисельова В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика й організація / Валентина Кисельова // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 3. – С. 12–15.
 25. Кисельова, В. Національна історична бібліотека України – науково-методичний центр краєзнавчої бібліотечної діяльності та історичної бібліографії / В. Кисельова // Бібліотечна. планета. – 2015. – №1. – С. 27-31.
 26. Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства/ Валентина Кисельова, Ольга Михайлова // Наукові праці НБУВ. – – Вип. 19. – С. 94–99.
 27. Кузнєцова М. М. Інформація з краєзнавства на веб-сайтах обласних бібліотек: аналіз системних елементів / М. М. Кузнєцова // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 26. – С. 127–138.
 28. Кузнєцова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування цілісної системи // Віснин Книжкової палати. – 2009. – № 6. – С. 24–28.
 29. Кучерява Н. Сучасні напрямки краєзнавчої роботи у наукових бібліотеках / Наталія Кучерява, Надія Полянська // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 3. – С. 53–55.
 30. Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство – стратегія розвитку теорії і практики в умовах електронного середовища / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2004. – Вип. 12–13. – С. 151–158.
 31. Кушнаренко Н. Бібліотечне краєзнавство: сутність і структура / Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 5. – С. 10–11.
 32. Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство: формування базових напрямів / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2006. – Вип. 18. – С. 86–95.
 33. Кушнаренко Н. М. Краєзнавча функція бібліотеки/ Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2007. – Вип. 19. – С. 76–82.
 34. Кушнаренко Н. М. Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2006. – Вип. 17. – С. 119–131.
 35. Кушнаренко Н. М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті / Н. М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків : ХДАК, 2005. – Вип. 16. – С. 90–97.
 36. Мартюшова О. Нетрадиційні форми краєзнавчої роботи публічних бібліотек / О. Мартюшова // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 31–34.
 37. Методичні рекомендації бібліотекам на допомогу виданню бібліографічних посібників краєзнавчої тематики / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова. – Київ, 1990. – 26 с.
 38. Методичні рекомендації по складанню бібліографічних посібників серії «Дослідники рідного краю» / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова. – Київ, 1991. – 7 с.
 39. Методичні рекомендації по складанню друкованих зведених краєзнавчих каталогів / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова. – Київ, 1992. – 10 с.
 40. Методичні рекомендації по складанню краєзнавчих методико-бібліографічних посібників типу «Календар знаменних і памятних дат … області на … рік» / Держ. іст. б-ка України ; склад. А. М. Комська. – Київ, 1993. – 32 с.
 41. Методичні рекомендації по складанню покажчиків краєзнавчих бібліографічних посібників / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова. – Київ, 1993. – 20 с.
 42. Методичні рекомендації по складанню універсальних покажчиків поточної літератури про край / Держ. іст. б-ка України ; склад. З. Х. Мусіна, А. М. Комська. – Київ, 1995. – 31 с.
 43. Методичні рекомендації по складанню універсальних рекомендаційних бібліографічних посібників про край / Держ. іст. б-ка України ; склад. А. М. Комська. – Київ, 1990. – 34 с.
 44. Мілясевич І. В. Динаміка розвитку системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків в Україні / І. В.Мілясевич // Бібліотека в демократичному суспільстві: зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. / КДІК. – Київ, 1995. – С. 99–102.
 45. Мілясевич І. В. До дискусії з приводу назви основних краєзнавчих каталогів ОУНБ / І. В. Мілясевич // Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнарод. наук. – практ. конф. – Київ : Арістей, 2009. – С. 130–135.
 46. Мілясевич І. До питання про дефініцію назви “каталог місцевих видань” та відбір матеріалу до нього/ Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 13–16.
 47. Мілясевич І. Зведений каталог місцевих видань: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич// Бібліотечна планета. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
 48. Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення/ Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2009. – №  – С. 13–19.
 49. Мілясевич І. Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат обласних універсальних наукових бібліотек: лекція з курсу “Бібліотечне краєзнавство” / І. В. Мілясевич. – Рівне : РДГУ, 2006. – 59 с.
 50. Парахіна М. Б. Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Б. Парахіна // НП НБУВ. – 2002. – Вип. 8. – С. 475– .
 51. Парпалій С. Краєзнавчі інформаційно-бібліографічні ресурси як важчивий чинник вивчення історії України / С. Парпалій // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 3. – С. 125–131.
 52. Петрикова В. Біля джерел національної бібліографії України (Місцевий друк як об’єкт дослідження краєзнавчої бібліографії) / Валентина Петрикова // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 11. – С. 3–6.
 53. Петрикова В. Діячі краю в сучасній українській бібліографії: [аналіз краєзнавчих бібліографічних посібників, виданих в Україні протягом 1918–1991 рр.] / Валентина Петрикова // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – С. 14–16.
 54. Петрикова В. Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості становлення теорії краєзнавчої бібліографії / Валентина Петрикова // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 4. – С. 13–20.
 55. Петрикова В. Краєзнавчий бібліотечно-інформаційний сервіс в умовах інформаційного ринку / Валентина Петрикова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, НБУВ ; Асоціація б-к України ; [редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 7–16.
 56. Петрикова В. Краєзнавчі інформаційні ресурси в новій комунікаційній ситуації сьогодення: принцип еволюціонування/ Валентина Петрикова // Наукові праці НБУВ. – 2006. – Вип.  – С. 314–322.
 57. Петрикова В. Т. Особливості становлення та розвитку системи краєзнавчої бібліографічної інформації в Україні (1917–1991 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.03 / В. Т. Петрикова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – 19 с.
 58. Протопопова Е. Краеведческая библиография: традиционные и новые формы и представления / Е. Протопопова // Библиотека. – 2000. – № 7. – С. 33–35.
 59. Реалізація програми “Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек” // Бібліотечна планета. – 2002. – № 2. – С. 19.
 60. Розман І. Краєзнавча спрямованість діяльності бібліотеки в сучасних умовах/ Розман Ірина Іллівна, Курило Олександра Йосипівна, Луца Маріанна Василівна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2017. – Вип. 1 (5). – С. 79–81.
 61. Савчук В. Українське краєзнавство Галичини і бібліографія у 20–30-хрр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 526–537.
 62. Середяк А. Краєзнавча тематика на сторінках просвітянських періодичних видань (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) / Алла Середяк, Ніна Шевченко // Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. (Львів, 11–13 травня 2000 р.). – Львів, РІК. – С. 443–444.
 63. Соляник А. А. Оптимізація системи місцевого обов’язкового примірника документів в Україні /А. А. Соляник // Вісник ХДАК. – 1999. – Вип. 1. – С. 50–55.
 64. Сташків М. Краєзнавча діяльність: взаємозв’язок, системність, розмаїття тем і прийомів / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 24–26; №  – С. 28–30.
 65. Теребейчик Н. Г. Краєзнавчі видання ЛНБ ім.Стефаника АН УРСР // Бібліотека. Книга. Читач. – Київ, 1986. – С. 64–76.
 66. Тронько П. Т. Джерельна база багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР» та можливість її використання на сучасному етапі / П. Т. Тронько // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 91–101.
 67. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи) / П. Т. Тронько ; НАН України, Ін-т історії. – К., 2000. – 270 с.
 68. Удосконалення краєзнавчих каталогів бібліотек : метод. поради / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова. – Київ, 1992. – 19 с.
 69. Устіннікова О. Краєзнавчих посібників багато не буває / О. Устіннікова, П. Сенько // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 3. – С. 10–11.
 70. Формування краєзнавчих фондів бібліотек : метод. рек. / Держ. іст. б-ка України ; склад. В. П. Кисельова, Н. М. Кушнаренко. – К., 1990. – 24 с.
 71. Чеховська І. В. Краєзнавчі блоги на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / І. В. Чеховська // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції до 75-річчя заснування Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2-3 жовт. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 166-172.
 72. Ярошик В. «Україніка» сьогодні / В. Ярошик, Т. Сосновська // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 7. – С. 7–8.

Силабус:

Завантажити силабус