Основи бібліотерапії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Демчук Н. Р.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ-1мдоцент Демчук Н. Р.

Опис курсу

Мета – сформувати систему теоретичних знань про теорію, терміносистему й практику бібліотерапії як комплексної наукової дисципліни та спеціальної діяльності, мета якої – корекція особистості за допомогою читання (або прослуховування) спеціально підібраних текстів та інших носіїв інформації, сутність бібліотерапевтичного процесу в цілому, а також практичних навиків, що базуються на основі конкретних методик і технологій.

Після завершення курсу студент буде
знати:
історію, загальні поняття й терміносистему бібліотерапії;
основні положення бібліотерапевтичної антропології;
основні напрями психотерапевтичного впливу тексту на особистість;
систему бібліотерапевтичних методів і практик.

у співпраці із фаховим психологом вміти:
планувати, організовувати, координувати, проводити бібліотерапевтичну діяльність із різними групами реципієнтів.

Рекомендована література

 1. Безручко О. В. Програми підтримки і розвитку читання дітей: європейський досвід / О. В. Безручко // Актуальні питання культурології.– 2012. – Вип. 12. – С. 38-41.
 2. Бібліотерапія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gymnasium50.zp.sch.in.ua/nasha_shkola/bibliotechnij_kur_yer/biblioterapiya – Назва з екрана
 3. Бібліотерапія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khoyub.com.ua/psiholog/biblioterapiya.html. – Назва з екрана
 4. Бібліотерапія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rivnelibr.rv.ua/?page_id=277. – Назва з екрана
 5. Бібліотерапія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=194:-doc&catid=40:2010-08-30-14-35-37&Itemid=61.– Назва з екрана
 6. Бібліотерапія в бібліотеках для дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lodb.org.ua/nashi-proekty/navchalno-biblioterapevtichnij-czentr-kovcheg/novyny-kovchega/biblioterapiya-v-bibliotekax-dlya-ditej. – Назва з екрана
 7. Бібліотерапія для дітей: оповідання, байка, казка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://childrenlibrary.olexandrivka.info/news/2014-10-21-88. – Назва з екрана
 8. Бібліотерапія як засіб оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/607. – Назва з екрана
 9. Бібліотерапія: відпочивайте разом з книгою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/23427. – Назва з екрана
 10. Бібліотерапія: потенційні можливості та основні завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.sowa.com.ua/biblioterapiya.htm. – Назва з екрана
 11. Бібліотерапія: як лікують книгами? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vseznajka.com.ua/?p=408. – Назва з екрана
 12. Бібліотечна аптека: лікування читанням [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / уклад. І. В. Отверченко. – Миколаїв : ОБЮ, 2018. – 26 с.– Електрон. дані. ‒ Режим доступу: https://www.slideshare.net/unbib/ss-104039132. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 13. Бондар С.І. Когнітивний стиль як індивідуальна стратегія переробки інформації особистістю / С.І. Бондар // Вісник Харківського Університету. Серія “Психологія”– 200. – № 498. – С. 13-17.
 14. Борецка И. Библиотерапия : лекции / И. Борецка ; пер. с пол. И. Ф. Притульчик. – Гродно : ГрГУ, 2007
 15. Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Т. Булах // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 2. – С. 46-48.
 16. Вертій Ж. Еволюція бібліотерапії як складової бібліотекознавства / Ж. Вертій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 29 :Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. – С. 202–209.
 17. Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – С. 4-6.
 18. Вознічка-Парузель Б. Бібліотерапія: від теорії до практичної діяльності / Б. Вознічка-Парузель // Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / упоряд. Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька ; Львівська обласна бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 40-44.
 19. Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» [Електронний ресурс]. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8374. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 20. Гавура О. М. Дитяча книга і дитяче читання / О. М. Гавура // StudiaMethodologica. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – Вип. 34. – С. 57-62.
 21. Глущенко Н. М. Використання бібліотерапії в роботі з читачами дітьми [Електронний ресурс] / Наталія Глущенко. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: http://belinskogo.kh.ua/The%20use%20Bibliotherapy%20in%20the%20children%20from%20readers.html. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 22. Грабовська Н. Як підібрати книгу за віком дитини [Електронний ресурс] /Наталія Грабовська. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: https://starylev.com.ua/club/blog/yak-pidibraty-knygu-za-vikom-dytyny. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 23. Демчук Н. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX – ХХІ ст.: матеріали до бібліографії : матеріали до бібліографії / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/346-355.pdf
 24. Демчук Н. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – Режим доступу: http://old.kultart.lnu.edu.ua/Visnyk_Cult-Arts/2006_06/Demchuk.pdf
 25. Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Н. Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_4_8
 26. Демчук Н. Розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності ХХІ ст.: інтер- і суправербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту / Н. Демчук // Наукові праці Національної бібліотеки України  ім. В. І. Вернадського : збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2011_29_22
 27. Демчук Н. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – Режим доступу:  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/164-179.pdf
 28. Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI століття / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІСS-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf
 29. Демчук Н. Читач і читання як елементи дисциплінарної матриці системи соціальних комунікацій / Н. Демчук // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 4. – Wolomin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22146/1/Glogera_conf_Poland_Erokhina_Avilova.pdf
 30. Дитина і книга: погляд крізь призму часу: бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / упоряд. А. І. Рубан. – Київ : [б. в.], 2012.
 31. Дрешер Ю. Н. Библиотерапия: полный курс : учеб. пособ. – Москва : ФАИР, 2007. – 560 с.
 32. Зубрицька М. О. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М.О. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
 33. Ільяна В. М. Сучасний стан вивчення читання як процесу (психолого-педагогічний аспект) / В. М. Ільяна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – 2012. – Вип. 3(1). – С. 36-40.
 34. Карівець І. Основи бібліотерапевтичної діяльності / І. Карівець // Острів безпеки у світінебезпек: на допомогубібліотерапевту / упоряд. Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька; Львівська обласна бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 21–32.
 35. Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] / Анастасія Кобзаренко. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3729. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 36. Ковальчук С. Бібліотерапія [Електронний ресурс]. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Бібліотерапія. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 21.10.2020.
 37. Коновалова Е. Ю. Стратегія читання: кореляція первинних і вторинних навчальних текстів / Е. Ю. Коновалова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ‒ 2013. ‒ Вип. 3. ‒ С. 97-101.
 38. Микитин Т. І. Книжкові виставки і ярмарки в Україні у системі пропагування книги та читання / Т. І. Микитин // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 2. – С. 59-64.
 39. Московець Л. Відроджуємо смак до читання / Л. Московець // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. –С. 11-12.
 40. Найкращий читач бібліотеки: Читаю я, читаєш ти, читаємо ми разом!: методична розробка літературного конкурсу / Л. Є. Шевцова, О. А. Клименко; уклад. В. В. Дорогих. – Київ : ЦРБ ім. Аркадія Гайдара для дітей ЦБС Оболонського р-ну м. Києва, 2013. – 28 с.
 41. Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –Київ : Ліра-К, 2018. –350 с.
 42. Ногачевська І. О.Потенціал бібліотерапії у психотерапевтичній допомозі молоді / І. О. Ногачевська // Психологія: реальність і перспективи. – 2014. – Вип. 3. – С. 115-117.
 43. Ногачевська І.О. Потенцціал бібліотерапії у психотерапевтичній допомозі молоді / І.О. Ногачевська // Збірник наукових праць РДГУ. – Вип. 3. – 2014. – С. 115–117.
 44. Огар Е. Дитина як читач у світлі психічного розвитку особистості/ Емілія Огар // Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / упоряд. Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька; Львівська обласна бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 33-39.
 45. Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту : метод. посіб. / упоряд.: Лугова Л. А., Стадницька Ю. В. – Львів : [б. в.], 2012. – 160 с. – Режим доступу: https://lodb.org.ua/assets/files/Book_2.pdf
 46. Рубан А. Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення / А. І. Рубан // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 4. – С. 352-367.
 47. Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 5. – С. 38-42.
 48. Стадницька Ю. В. Мотивація підлітків до читання науково-пізнавальної літератури / Ю. В. Стадницька // Поліграфія і вид. справа. – 2008. – № 2. – С. 72-77.
 49. Теремко В. Психологічні виміри читання у контекстуальній системі видавничих стратегій / В. Теремко // Збірник праць Науково-дослідного інститут пресознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 238-255.
 50. Техніка швидкого читання Теодора Рузвельта: 5 головних принципів [Електронний ресурс]. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: https://busines.in.ua/tehnika-shvydkogo-chytannya-teodora-ruzvelta-5-golovnyh-pryntsypiv/. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 51. Форми і методи роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки :метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, Н. С. Головко, О. В. Горбенко ; відп. завип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).
 52. Читання в Україні [Електронний ресурс]. ‒ Електрон. дані. ‒ Режим доступу: http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini/. ‒ Назва з екрана. ‒ Дата перегляду: 28.10.2020.
 53. Читання в Україні. Результати дослідження читацьких звичок та ставлення до читання, проведеного у 2013-2014 роках [Електронний ресурс] / збір та аналіз даних: Компанія pro.mova ; коментар до результатів досліджен-ня: Емілія Огар. – Режим доступу: http://bookplatform.org/images/activities/275/brochurereadingfinalprint.pdf. – Назва з екрана.
 54. Янишин О. К. Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця / О. К. Янишин // Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – Вип. 38. – С. 73-81.
 55. Beatty W. A historical review of bibliotherapy / William K. Beatty // Library Trends. – 1962. – 11 (2). – Р. 106–117.

Силабус:

Завантажити силабус