Демчук Наталія Романівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-79

Електронна пошта: nataliya.demchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теорія та практика бібліопсихології, бібліопедагогіки, бібліотерапії, бібліотечної соціоніки як галузей бібліотекознавства та спеціального книгознавства.

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники

1. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / [Р. О. Крохмальний, М. В. Гарбузюк, Ю. Є. Медведик, Л. С. Белінська, Н. Р. Демчук, А. Л. Дем’янчук] ; за ред. Р. О. Крохмального. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 464 с.
2. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт. кол.: Р. О.Крохмальний, Н. Р.Демчук, Є. Г. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
3. Книгознавство, бібліотекознавство бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 280 с.
4. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник / Р. Крохмальний, Ю. Медведик, М.
Гарбузюк, Н. Демчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 310 с.
5. Демчук Н.Р. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / Н. Р. Демчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2015. – 77 с.
6. Демчук Н.Р. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн : робоча програма навчальної дисципліни / Н. Р. Демчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 56 с.
7. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури / Л.П. Боднар, В.В. Будний, В.С. Корнійчук, В.І. Микитюк, та ін. – Львів : Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1999. – 494 c.
8. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури / Л.П. Боднар, В.В. Будний, В.С. Корнійчук, Р.О. Крохмальний та ін.– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 444 с.

Бібліографічні посібники
1. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006): бібліографічний покажчик змісту / уклад. Н. Демчук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 49 с.
2. Демчук Н. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX – ХХІ ст.: матеріали до бібліографії : матеріали до бібліографії / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/346-355.pdf
3. Демчук Н. Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – режим доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII/346-351.pdf
4. Демчук Н. Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII/342-345.pdf
5. Демчук Н. Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. –Вип. 7. – Режим доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/340-344.pdf
6. Демчук Н. Тенденції розвитку сучасної видавничої справи (за Матеріалами фахової періодики (2006–2011 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, О. Жданюк // Вісник Львівського
університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – Режим доступу :
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/345-350.pdf

Статті

 1. Демчук Н.РГносеологічна природа теорій бібліопсихології МРубакіна та інформаційного метаболізму М. Кемпінського: когерентність концептів / Н. Демчук //  Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2021. – № 1. – С. 64–76. – Режим перегляду:
 2. Демчук Н. Безперервна освіта як домінанта сучасної освітньої парадигми / Н. Демчук, В. Мудроха, Р. Волковецька Педагогічний дискурс. –  2020. – № 29. – С. 51–61. – Режим перегляду: http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1107/1011
 3. Демчук Н. Науковий текст як стратегічний засіб наукової комунікації (до проблеми редакційного
  опрацювання) / Н. Демчук // Молодий вчений. – 2016. – No 9. – Режим доступу:
  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/114.pdf
 4. Демчук Н. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – Режим доступу: http://old.kultart.lnu.edu.ua/Visnyk_Cult-Arts/2006_06/Demchuk.pdf
 5. Демчук Н. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія
  книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/164-
  179.pdf
 6. Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Н. Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – No 4. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P
 7. Демчук Н. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі : методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 25. – Режим доступу : http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/25_3/25_demchuk.pdf
 8. Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – Режим доступу:
  http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/289-301.pdf
 9. Демчук Н. Розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності ХХІ ст.: інтер- і суправербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту / Н. Демчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=
 10. Демчук Н. Читач і читання як елементи дисциплінарної матриці системи соціальних комунікацій / Н. Демчук // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 4. – Wolomin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Режим доступу:
  http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22146/1/Glogera_conf_Poland_Erokhina_Avilova.pdf
 11. Демчук Н. Варнак / Н. Демчук // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – т. 1: а–в / НАН України, ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2012. – Режим доступу:
  http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/248-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-1
 12. Демчук Н. Пейзаж / Н. Демчук // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – т. 5: пе-с / НАН України, ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – Режим доступу:
  http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5
 13. Демчук Н. Портрет / Н. Демчук // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – т. 5: пе-с / НАН України, ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – Режим доступу:
  http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko/item/252-shevchenkivska-entsyklopediia-v-6-tomakh-tom-5
 14. Демчук Н. Психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма / Н. Демчук // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1.
 15. Демчук Н. «Енциклопедія українознавства»: ґенеза й особливості формування структурно-типологічних пріоритетів видання парадигма / Н. Демчук // Krakόw – Lwόw : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Międzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 października 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009.
 16. Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI століття / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІСS-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf

Біографія

Народилась у Львові. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (1995 р., кваліфікація: Філолог. Викладач української мови і літератури) та аспірантуру при кафедрі історії української літератури імені акад.. М. Возняка Львівського національного університету імені І. Франка (1999 р.). Кандидат філологічних наук (Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) 1999 р.), доцент (2013 р.). У 1998-2002 рр. – асистент, із 2002 р. – доцент, із 2015 р. – виконувач обов’язків завідувача, із 2016 р. – завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Автор  понад 50 наукових праць.

Неодноразово проходила стажування в Інституті наукової інформації і бібліотекознавства університету Вроцлава (республіка Польща, науковий консультант від організації – професор Г. Русинська-Ґєртих), кафедрі СКІД національного університету «Львівська Політехніка» (науковий консультант від організації – професор Пелещишин А.М.). Брала участь у роботі науково-практичного семінару «Можливості використання електронних ресурсів компаній EBSCO   Information  Service, Cambridge  University  Press,  Royal  Society  Publishing, Institute of Physics Publishing для інформаційного забезпечення наукових досліджень».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!