Реферування

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Олексів І. В.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМБ - 41Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Реферування» має безпосереднє відношення до вивчення і систематизації інформації – національного ресурсу, збереження, розвиток і раціональне використання якого є проблемою державного значення. Ефективне функціонування системи реферативних видань за основними галузями знань сприятиме якісному бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню, міждержавному обміну науковою інформацією, виходу інтелектуальних напрацювань України за її межі, вдосконаленню сфери інформаційного суверенітету й авторських прав. Зміст курсу передбачає систематичний виклад головних особливостей сучасної української та іноземної реферативної літератури, а також поступове опанування способами врахування згаданих особливостей при виконанні згортання першоджерела і створенні вторинного документа. Курс пов’язаний із циклом інших теоретичних і практичних дисциплін інформаційно-бібліотекознавчого спрямування.

Мета курсу полягає у створенні теоретичної бази, необхідної для отримання і подальшого удосконалення фахової компетенції майбутніх інформаційних працівників, зокрема, навичок і умінь практичної реферативної діяльності у галузі аналітико-синтетичного опрацювання науково-технічної літератури українською мовою, а також формуванні фахових знань спеціаліста, який вміє виконувати згортання тексту різних видів документу. Також метою дисципліни «Реферування» є ознайомлення студентів із становленням реферативної справи в Україні та світі, створенням Національної системи реферування з урахуванням новітніх досліджень у цій галузі, а також практикою її прикладного застосування.

Завдання: сформувати систему методів аналітико-синтетичної обробки текстів; удосконалити навички і уміння майбутніх інформаційних працівників згортати текст із використанням різних методів реферування; сформувати вміння створювати реферати згідно з вимогами міжнародних стандартів; забезпечити студентів необхідною термінологічною базою та текстоутворюючими елементами (клішованими одиницями, конекторами тощо).

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні теоретичні відомості про реферативну справу;
 • історію виникнення і формування реферативної системи в Україні і світі;
 • видову характеристику реферативно-інформаційних видань та ресурсів (реферативний журнал, реферативний збірник, експрес-інформація, інформаційний листок, реферативна база даних).
 • найважливіші поняття та терміни, що стосуються основних напрямів інформаційно-аналітичної діяльності загалом і реферування зокрема;
 • методи аналітико-синтетичного опрацювання текстів;
 • принципи різних методів реферування та структуру вторинних документів;
 • стан реферативних ресурсів в Україні та за кордоном.

вміти:

 • ефективно застосовувати набуті знання з методики реферування.
 • згортати текст різних видів документів з використанням методів реферування;
 • виконувати письмовий реферативний виклад першоджерела;
 • укладати реферати відповідно до вимог міжнародних стандартів;
 • оперувати належним словниковим запасом а) кліше у галузі науково-технічних рефератів-резюме, б) використовувати полісемію в) конектори та іншими текстоутворючі елементи та композиційні засоби;
 • розрізняти види реферативних видань;
 • подати реферативну інформацію у зручній формі (дайджест, довідка, резюме, реферат);
 • працювати з науково-методичними посібниками та інтернет-ресурсами з реферування.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про науково-технічну інформацію» Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 33. – С. 345
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 12. – С.165.
 3. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1996–01–01. – К., 1995. – 29 с.
 4. ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях / Л. Бабко (розроб.). Вид. офіційне. – К. : Держстандарт України, – 1997. – 15 с.
 5. Аналітико-синтетична обробка документів : підруч. для студ. Ін.-тів культури / Е. Т. Карачинська, Є. А. Медведєва, В. К. Удалова, Л. Г. Хромченко ; Харк. держ. Ін.-т культури. – Х., 1996. – 257 с.
 6. Бірбаєр В., Котенко Л. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної інформації / В. Бірбаєр, Л. Котенко // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 3. – С. 25–26.
 7. Блюменау Д. И. Информационный анализ: синтез для формирования вторичного потока документов / Д. И. Блюменау. – СПб : Профессия, – 2002. – 235 с.
 8. Варенко В. М. Референтна справа / В.М. Варенко. – К. : Кондор, 2008. – 212 с.
 9. Варенко В. М., Горбунова О. В. Референтна справа : навч. посіб. / В. М. Варенко, О. В. Горбунова. – К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2016. – 196 с.
 10. Воловенко Т.  Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки / Тамара Воловенко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 3–7.
 11. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації / Т. Г. Горбаченко. – К. : Університет”Україна”, 2008. – 312 с.
 12. Горовий В. Основні тенденції розвитку соціальних інформаційних баз в Україні / В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – С. 3–7.
 13. Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів Ш–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів України у 2006 р. : інформ.-аналіт. огляд / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [ уклад. Т. Е. Кучеря ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 76 с.
 14. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2005–2006 рр.: інформ.-аналіт. огляд / Уклад. В. П. Здановська, наук. ред. П. І. Рогова. – К. : ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. 2007. – 65 с.
 15. Дубровіна Л.А. Національна архівна інформаційна система України “Архівна та рукописна україніка” / // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства : Матеріали укр.-рос. наук. семінару. –  К. ; С.Пб., 1999. С. 81–86.
 16. Зайченко Н., Сорока М. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н. Зайченко, М. Сорока // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – С. 10–12.
 17. Зайченко Н. Реферативні ресурси – інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Н. Зайченко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. – C. 28–35.
 18. Зайченко Н.Я. Стан та перспективи розвитку системи кооперативного реферування в Україні / Н.Я. Зайченко // Наук. пр. Нац. Б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2001. – Вип. 6. – С. 255–262.
 19. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 335 с.
 20. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. / О. О. Карпенко/ – Харків : ХАІ, 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.khai.edu/download/karpenko_aspdi.pdf. – Назва з екрана
 21. Корнілова Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Є. Корнілова // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – С. 7–12.
 22. Костенко Л.Й. Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов // НТІ.  – 2000. – № 3. – С. 41–44.
 23. Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності / І. Коханова // Вісник книжкової палати: науково-практичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 31–32.
 24. Кубах А.І. Рекомендації до підготовки рефератів / А.І. Кубах. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 16 с.
 25. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
 26. Лазаренко О. В. Моделювання процесу узагальнення в системі автоматичного реферування : посібник / О. В. Лазаренко. – Харків : Вид-во НАУ, 2007. – 72 с.
 27. Лутовинова В.І . Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 72 с.
 28. Національна електронна бібліотека України: проектні рішення, інформаційні ресурси, вхідні формати / Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. А. О. Чекмарьов, М. Б. Сорока ; ред. М. М. Єрмошенко. – К., 2000. – 17 с.
 29. Парафійник Н. І. Документно–інформаційні комунікації : навч. посіб. / Н. І. Парафійник. – Харків : «ХАІ», 2010. – 57 с.
 30. Петров В. В. Український реферативний журнал “Джерело” – кроки розвитку / В. В. Петров, О. С. Онищенко, А. А. Крючин, О. І. Бондарєва, Р. І. Крючина // НТІ. 2001. – № 1–2. – С. 24–28.
 31. Рабаданова Л.В. Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації /Л. В. Рабаданова. – Режим доступу: .http://lib.iitta.gov.ua/166133/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
 32. Рогаченко Т. Про шляхи оптимізації реферування економічної інформації / Т. Рогаченко // Вісник Книжкової палати. – № 6. – С. 8–9.
 33. Самойленко Т. Реферат и аннотация / Т. Самойленко // Секретарь-референт. – 2005. – № – C. 40–41.
 34. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів / Г. Сілкова  // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 2. – С. 14–15.
 35. Сорока М. Б. Автоматизована технологія підготовки та випуску Українського реферативного журналу “Джерело” / М. Б. Сорока // Наукові праці Наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського. – К. : НБУВ, 2000. – Вип. 5. – С. 288–295.
 36. Сорока М. Б. Загальнодержавна реферативна база даних “Україніка наукова” як ядро Національної системи реферування / М. Б. Сорока // НТІ. – – № 3. – С. 58–62.
 37. Сорока М. Б. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90–і рр. ХХ ст.). Створення національної системи реферативної інформації / М. Б. Сорока // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 8. – С. 20–25.
 38. Сорока М. Б. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90–і рр. ХХ ст.). Створення національної системи реферативної інформації (Закінчення) / М. Б. Сорока // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 9. – С. 20–22.
 39. Сорока М. Б. Реферативна база даних “Україніка наукова” в інформаційному забезпеченні науки та техніки / М. Б. Сорока // Реєстрація, зберігання і обробки даних. 2000. – № 4. – С. 91–95.
 40. Сорока М. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення / М. Б. Сорока // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 3. – С. 5–7.
 41. Сорока М. Б. Украинская модель системы реферирования научной литературы / М. Б. Сорока // Библиотеки национальных академий наук: Проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Редкол.: А. С. Онищенко и др. – К. : НБУВ, 2000. – Вып. 1. – С. 97–103.
 42. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 209 с.
 43. Ступак В. Науково-аналітична діяльність у галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку /  В. Ступак // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 1. –  С. 21–24.
 44. Теленик С. Пошук і реферування в системі електронного документообігу / Теленик Амонс О., Шкабура О., Подригайло Н. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://it-visnyk.kpi.ua/wp-ontent/uploads/2011/03/51_31. pdf. – Назва з екрана.
 45. “Україніка наукова” Загальнодержавна реферативна база даних / НАН України; Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: М. Б. Сорока, А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко. – К., 2000. –19 с.
 46. Хурманець Г. Реферативна інформація в інформаційному забезпеченні аграрної науки і виробництва / Г. Хурманець // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 2. – С. 15–16.
 47. Черный А. И. Подготовка баз данных и информационных изданий по естественным и техническим наукам: современный взгляд и перспективы / А. И. Черный // Междунар. форум по информ. – 2000 – 25. – № – С. 3–12.
 48. Черный А. И. 45 лет Реферативному журналу ВИНИТИ: период становления (1952–1963 гг.) / А. И. Черный // НТИ. – Сер.1. – – № 6. – С. 1–8.
 49. Циганенко В. Реферування як шлях розвитку дослідницької компетенції іноземних студентів–фармацевтів. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/iii–international–scientific–and–practical–internet–conference–foreign–language–in–professional–training–of–specialists–issues–and–strategies/section–3/8897–referuvannya–yak–shlyakh–rozvytku–doslidnytskoyi–kompetentsiyi–inozemnykh–studentiv–farmatsevtiv (дата звернення 20.02.2019). – Назва з екрана.
 50. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін–тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 78 с.
 51. Marecka M. Jak napisać tekst, który trzyma się kupy: o strukturze w tekstach akademickich /Marta Marecka. – Режим доступу: https://martamareckapisze.pl/jak-napisac–tekst–ktory–trzyma–sie–kupy–czyli–o–strukturze–w–tekstach–akademickich . – Назва з екрана.

Силабус:

Завантажити силабус