Олексів Ілона Володимирівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: ilona.oleksiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія книги, соціологія книги і читання, дослідження та колекціонування славістичної книги, приватні історичні колекції Галичини, лінгвістика, перекладознавство, книгознавча та бібліотекознавча проблематика.

Курси

Публікації

Вибрані публікації

 1. Олексив И. В. К галицко-сербским культурным связям (история и современность) /  И. В. Олексив // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. – К., 2005. Вып. 3. – С. 326–333.
 2. Олексів І. Автографи на сербських виданнях кінця XVIII — поч. XX ст. в аспекті історико-бібліологічних краєзнавчих студій / І. Олексів // Народознавчі зошити. – Львів, 2007. – Вип. 5–6. – С. 558–563.
 3. Олексів І. Листи Стояна Новаковича до Олександра Барвінського – документальне джерело до історії сербської книжки в Галичині в другій половині XIX ст. / Олексів Ілона // Народознавчі зошити. – 2007. – Вип. 3–4. – С. 382–397.
 4. Олексів І. В. Сербська книжка XIX століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) / І. В. Олексів // Рукописна та книжкова спадщина України / НАН України ; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут рукопису. – 2007. – Вип. 12. – С. 3–17.
 5. Олексів І. Видання сербських будителів в особистих бібліотеках галицьких громадських та культурних діячів XIX ст. / І. Олексів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк [відп. ред. та ін.]. – – Вип. 15. – С. 33–47.
 6. Олексів І. Сербська національно-культурна тематика в галицьких українських часописах другої пол. XIX ст. / Ілона Олексів // Народознавчі зошити. – – Вип. 5–6. – С. 471–478.
 7. Олексів І. Прижиттєві видання В. – С. Караджича (1787–1864) у фондах львівських бібліотек: тематика, шляхи надходження / І. Олексів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк [відп. ред. та ін.]. Львів, 2008. Вип. 1 (16). – С. 26–42.
 8. Олексів І. Роль галицького часопису «Правда» (1867–1898 рр.) у висвітленні національно-культурного поступу сербського народу та українсько–сербських книжкових зв’язків / І. Олексів // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2009. Вип. 1 (17). – С. 3–18. – Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2009_1_3 (дата звернення:24.09.2020)
 9. Олексів І. Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (18421915) у книгозбірнях Галичини у контексті українсько-сербських книжкових взаємин XIX – початку XX ст. / І. Олексів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ. К., 2011. Вип. 31. – С. 324–340. – Режим доступу: http://www.irbis–gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2011_31_29.pdf
 10. ОлексивИ. В. Сербские бибиографические издания XIX века во Львовской Национальной библиотеке им. В. Стефаника: типологические особенности и пути проникновения в Галицию / И. В. Олексив // Кitabxanaşünasliq və informasiya. – Baku, 2014. – № 1(13). S. 23–30.
 11. Олексів І. Книжкова спадщина сербів у інформаційному просторі Галичини XIX – початку XX ст. / І. Олексів // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2015. Вип. 5. – С. 202–220. – Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2015_5_19 (дата звернення: 24.09.2020).
 12. Олексів І. Приватна бібліотека Василя Сімовича у проекції духовного світу вченого / І. Олексів // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім.В.  Стефаника: зб. наук. пр. 2017. – Вип. 25. – С. 161–197. – Режим доступу: http://www.lsl.lua/wp–content/uploads/Z/Z2017/JRN/PDF/11.pdf
 13. Олексів І. Історична колекція бібліофіла Івана-Яна Нарґелевича у фондах Львівської наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / І. Олексів // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім.В.  Стефаника: зб. наук. пр. – – Вип. 26. – С. 333–351. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/wp–content/uploads/Z/Z2018/JRN/PDF/19.pdf
 14. Олексів І. Міжкультурний діалог слов’янських академій наук з Науковим товариством імені Шевченка у Львові (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / І. Олексів // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім.В.  Стефаника: зб. наук. пр. – – Вип. 27. – С. 209–231. – Режим доступу: http://scholar.google.com.ua/citations?user=D5cWuUMAAAAJ&hl=ru DOI: https://doi.org/10.37222/2524–0315–2019–11(27)–13

 

Статті в інших наукових журналах та збірниках

 1. Олексів І. Культурні взаємини Галицько-руської матиці з Сербською матицею у 50–60–х рр. / І. Олексів // Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–XIX ст. : доп. та повідомл. Другої наук. конф., Львів, 29–30 жовтня, 2004 р. Львів, 2006. – С. 65–69.
 2. Олексів І. Дослідження сербських видань в Україні : історіографічний огляд / Ілона Олексів // Національна книжкова та рукописна культура : історія, методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29–30 квіт. 2009 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника ; [ред.–упоряд. : Л. Головата, Л. Ільницька, М. Пономаренко]. Львів, 2008. – С. 16–18.
 3. Олексів І.В.  Приватна колекція А. С. Петрушевича — джерело вивчення сербського книгодрукування кінця XVIII–XIX ст. / І. В. Олексів // Бібліотеки – центри духовної спадщини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 600-річчю першої писемної згадки про Чернівці, Чернівці, 13–14 вересня 2008 р. Чернівці : Прут, 2009. – С. 148–159.
 4. Олексив И. Пути проникновения изданий Матицы Сербской в Галичину в XIX в. (по материалам сербских изданий из фонда Национальной научной библиотеки им. В. Стефаника во Львове) / И.Олексив // Наука о книге. Традиции и инновации : материалы двенадц. междунар. науч. конф. по проблемам книговедения, Москва, 28–30 апреля 2009 г. : 4 ч. Москва : Наука, 2009. Ч.  – С. 177–179.
 5. Олексів І. Сербські видання кінця XVIII ст. у структурі фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника : інформаційний потенціал джерел / І. Олексів // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. міжнар. наук. конф., Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів, 2010. – С. 237–242.

Біографія

Народилася у Львові. У 1994 р. закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Від 1995 р. – провідний бібліотекар Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. У 1998–2001 працювала документалістом фонду «Ради Європи», створеного за сприяння Бюро інформації Ради Європи в Україні. У липні 1999 р. перебувала на стажуванні в головному офісі Ради Європи (Страсбург) в рамках навчально-практичної програми для документалістів фонду «Ради Європи» країн Південно-Східної Європи. Упродовж 2005–2009 рр. навчалася в аспірантурі НБУВ (м. Київ). У 2015 р. отримала ступінь кандидата історичних наук (доктора філософії) зі спеціальності: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія (тема дисертаційного дослідження – «Сербські видання кінця XVIII — початку XX ст. у Галичині: iсторико-книгознавчий аспект»). Від 2016 р. – науковий співробітник відділу історичних колекцій ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від 2017 р. до сьогодні – науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Від 2016 р. до 2019 р. – асистент кафедри бібліотекознавства та бібліографії ЛНУ ім. Івана Франка, від 2020 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!