Веб-сервіси та семантичний веб

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Олексів І. В.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ-1мОлексів І. В.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати систему теоретичних знань про розвиток мережі Інтернет та Web-технологій, зокрема сутність та основні принципи функціонування Web 2.0, семантичного вебу, а також практичних навиків роботи із основними сервісами Web 2.0 та можливостями їх використання в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

Оволодівши курсом, студенти повинні

знати:

 • етапи розвитку мережі Інтернет
 • концепцію розвитку й функціонування Всесвітньої павутини – семантичний веб.
 • основні характеристики сервісів Web0.

вміти:

 • застосовувати принципи функціонування семантичного вебу, Web-сервісів і соціальних медіа;
 • застосовувати інструменти Web 2.0;
 • здійснювати спільну роботу з документами із застосуванням сервісівWeb0;
 • здійснювати пошук у семантичному Web;
 • застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності.

Рекомендована література

 1. Вітушко А.Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 23–24.
 2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навчальний посібник / А. М. Воронін, Ю. К. Зіатдінов, А. С. Климова. − Київ : НАУ-друк, 2009. – 136 с.
 3. Захарова О. В.Специфікація процесу семантичної анотації веб-сервісів / О. В. Захарова // Проблеми програмування. – 2018. – № 2–3. – С. 204–213.
 4. Костенко П. П.Веб-сервіс уточнення релевантності веб-документів пошукової видачі Google на основі поведінки користувача / П. П. Костенко, І. В. Левченко // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – 2014. – № 4. – С. 49–62.
 5. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія / Катерина Лабузіна. – Київ, 2012. – 251 с.
 6. Олексюк В. П.  Досвід інтеграції хмарних сервісів Google APPS у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35, вип. 3. – С. 64–73.
 7. Філіпова Л. Я. Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу Інтернету / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 44–48.
 8. Філіпова Л. Я. Передумови розвитку вебометричних досліджень науки в інтернет-просторі / Філіпова Л. Я. // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т [та ін.]. – Донецьк, 2014. – C. 51–54.
 9. Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – C. 22–28.
 10. Філіпова Л. Я. Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в Інтернет-просторі / Л. Я. Філіпова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків, 2014. – Вип. 42. – C. 90–99.
 11. Филиппова Л. Я. Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский поход : книга для работников электронных библиотек и информационных служб / Л. Я. Филиппова. – К. : ЧП «ИнтегралКин», 1998. – 191 с.
 12. Филиппова Л. Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) : учебное пособие / Л. Я. Филиппова ; Харьк. гос. акад. культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 150 с.
 13. Філіпова Л. Я. Інформаційний сервіс Інтернет : Робоча програма навчальної дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ic.ac.kharkov.ua/№avcha№№ya/fsk/it/filipova/ISI_RP_20.pdf. – Назва з екрана.
 14. Філіпова Л. Я. Компьютерная этика : учеб. пособие / Л. Я. Филиппова, В. С. Зеленецкий. – Х., 2006. – 210 с.
 15. Філіпова Л. Я.Комп’ютерна етика : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 4 курсу напряму 6.020104 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Людмила Філіпова. – Х. : ХДАК, 2010. – 36 с.
 16. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
 17. Шевченко Л. С.Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності / Л. С. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2015. – № 16. – С. 16–20.
 18. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.
 19. Cloud managers in the information support of virtual scientific teams / Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets, Vasyl Kut, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi [monography]. – LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2018 –71 p.
 20. The Information Support of Virtual Research Teams by Means of Cloud Managers / Rzheuskiy A., Veretennikova N., Kunanets N., Kut V. // International Journal of Intelligent Systems and Applications/ –2018. – Vol. 10, №o 2. – P. 37–46. – Available at: http://www.mecs-press.org/ijisa/ijisa-v10-n2/IJISA-V10-N2-4.pdf
 21. Rzheuskyi A. Methodology of research the library information services: The case of USA university libraries / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 689. – P. 450–460. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D319%2D70581%2D1_32
 22. Rzheuskiy A. Cloud managers – an innovative approach to the management of the library information resources / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // ECONTECHMOD : INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL. – 2017. – Vol. 6. № 2. – Р. 51–58. – Available at: http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/39420
 23. Kravtsov H. M.Microsoft cloud services in distance learning system “Kherson virtual university” / H. M. Kravtsov, I. O. Chemisova // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 20. – С. 53–65.
 24. Esra Açikgül Firat. Effects of instruction supported by web 2.0 tools on prospective teachers’ biotechnology literacy / EsraAçikgülFirat, MustafaSerdarKöksal // Computers & Education. – 2019. – Vol. 135. – P. 61–74.
 25. Personal learning Environments based onWeb 2.0 services in higher education / Ricardo Torres Kompen, Palitha Edirisingha, Xavier Canaleta, Maria Alsina, Josep Maria Monguet // Telematics and Informatics. – 2019. – Vol. 38. – P. 194–206.
 26. Web 2.0 applications in the workplace: How to ensure the irproperuse? / NouraFaci, ZakariaMaamar, VanilsonBurégio, EmirUgljanin, DjamalBenslimane // ComputersinIndustry. – 2017. –Vol. 88. – P. 1–11.

Силабус:

Завантажити силабус