Теорія соціальних комунікацій

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Олексів І. В.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМБ - 11Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – представити динаміку розвитку соціальних комунікацій та існуючих підходів, концепцій у царині соціальних комунікацій; надати теоретичні знання про документно-комунікаційну систему, моделі, процеси та механізми соціальних комунікацій; окреслити напрями та тенденції розвитку документно-комунікаційної системи суспільства в умовах формування цифрового інформаційного простору.

Завдання дисципліни: подати сучасні теорії соціальних комунікацій; розглянути базові моделі комунікації; вивчити комунікативну парадигму суспільного розвитку соціальних комунікацій; подати та обґрунтувати сучасні теорії трансформації соціальних комунікацій; охарактеризувати сучасні теорії соціальних комунікацій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
– науково-понятійний апарат, терміносистему дисципліни;
– базові моделі теорії комунікації;
– основи документної комунікації як підсистеми соціальних комунікацій;
– шляхи впровадження і удосконалення мережевої комунікації як вихідної основи сучасного інформаційного суспільства XXI ст.;
– сучасні тенденції розвитку соціальних комунікацій в Україні та за кордоном.
вміти:
– аналізувати закономірності розвитку документно-інформаційних потоків та масивів;
– використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для
різних типів контенту та носіїв;
– критично мислити та аналізувати наукові дослідження з соціально-комунікаційної
проблематики;
– здійснювати аналіз ідей розвитку соціальних комунікацій за кордоном;
– послуговуватися відповідним науково-понятійним апаратом;
– застосувати набуті знання у практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Аверіна К. С. Технології управління соціально-комунікаційними процесами у вищому
навчальному закладі України / К. С. Аверіна // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С.
68–70.

2. Автономова Н. Бібліотеки в системі електронних комунікацій / Наталія Автономова // Наукові
праці НБУВ. – 2010. – Вип. 26. – С. 94–99.
3. Автономова Н. Інформаційні видання в системі документної комунікації / Наталія Автономова //
Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 148–158.
4. Аксьонова Н. Бібліотека – інтелектуальний фундамент соціально-комунікаційних процесів /
Наталія Аксьонова // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 26. – С. 88–93.
5. Алексанян В. І. Політологія та соціальні комунікації: наукова співпраця чи взаємознищення / В.
І. Алексанян // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 12–16.
6. Анисимова Е. Е. Лингвистикатекста и международная коммуникация (на матеріалах
креолизованных текстов) : учеб. пособ. для студ. / Е. Е. Анисимова. – Москва : Academia, 2004. –
122, [4] с.
7. Андрущенко О. А. Реклама як сучасний засіб масової комунікації / О. А. Андрущенко //
Актуальні питання масової комунікації. – 2010. – Вип. 11. – С. 21–25.
8. Апшай М. В. Бібліотеки у формуванні комунікаційних зв’язків у соціокультурному просторі
регіону / М. В. Апшай // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 5. – С. 81–83.
9. Артамонова І. М. Блог-записи як жанр інтернет-комунікації / І. М. Артамонова, К. О. Пилипенко
// Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 16–18.
10. Балинський І. О. Політичні інтернет-комунікації: маркетингові способи організації / І. О.
Балинський // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 60–63.

11. Барабанова Н. «Теорія комунікації» в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-
документознавців / Наталія Барабанова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – No 7. – С. 30–33.

12. Барабанова Н. Р. Социокоммуникативная основа создания междисциплинарного учебно-
методического комплекса по дисциплинам «Теория и практика рекламы» и «Теория и практика PR» / Н. Р. Барабанова, Ю. А. Грушевская // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С.
64–66.
13. Баюш О. О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процеси
документообігу вищого навчального закладу технічного профілю / О. О. Баюш // Світ соціальних
комунікацій. – 2012. – Т. 8. – С. 52–55.
14. Бессараб А. О. Визначення періодичного наукового фахового видання / А. О. Бессараб //
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 2. – С. 122–128.
15.Бессараб А. О. Складові іміджу фахового наукового періодичного видання у сфері наукової
комунікації / А. О. Бессараб // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 12–15.
16.Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія / О. Бєляков. – Київ :
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 148 с.
17. Білан Н. І. Інформаційне суспільство у вітчизняних і зарубіжних теоріях глобального розвитку
/ Н. І. Білан // Актуальні питання масової комунікації. – 2009. – Вип. 10. – С. 20–23.
18.Болдовський В. Життєвий цикл онлайнового документа / Віталій Болдовський // Вісник
Книжкової палати. – 2005. – No 8. – С. 30–33.
19. Бондаренко В. Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення
ефективності її комунікативної функції / Вікторія Бондаренко // Наукові праці НБУВ. – 2009. –
Вип. 23. – С. 315–322.
20. Бондаренко В. Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання
(на прикладі проєкту «Ірмос») / Віталій Бондаренко // Вісник Львівського університету. Серія:
Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – С. 231–248.
21. Булахова Г. Бібліотечна реклама як засіб комунікації / Галина Булахова // Наукові праці НБУВ.
– 2011. – Вип. 30. – С. 150–160.
22. Буряк В. Д. Комунікація і текстовий дискурс / В. Д. Буряк // Держава та регіони. Серія:
Соціальні комунікації. – 2010. – No 3. – С. 4–7.
23. Василенко О. Інформаційна технологія обліку документів у процесі їх використання / Ольга
Василенко // Наукові праці НБУВ. – 2004. – Вип. 12. – С. 225–233.
24. Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи
соціальних комунікацій / Микола Васильченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 6. – С.
47–51.
25.Висоцький В. Соціальні мережі: тенденції та перспективи розвитку / В. Висоцький // Світ
соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 5. – С. 9–13.
26. Воскобойнікова-Гузєва О. Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці НБУВ. –
2002. – Вип. 9. – С. 113–120.
27. Гавра Д. П. Статус теорії комунікації у сучасній системі соціального знання / Д. П. Гавра //
Світ соціальних комунікацій. – 2013. – Т. 10. – С. 9–13.
28. Галуза А. В. Менталітет як соціальна комунікація народу / А. В. Галуза // Держава та регіони.
Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 1. – С. 5–7.
29. Галуза А. В. Трансформація функцій медіа / А. В. Галуза // Світ соціальних комунікацій. –
2011. – Т. 1. – С. 115–118.
30. Годованюк О. Забезпечення новизни наукових комунікацій засобами соціальних мереж /
Олександр Годованюк, Галина Пономаренко // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С.
129–136.
31.Гончарова А. К. Інтернет-мережа як комунікативна сфера / А. К. Гончарова // Держава та
регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 4. – С. 14–18.
32.Горова С. ЗМІ електронні та ЗМІ традиційні: у динамічному співвідношенні / Світлана Горова //
Наукові праці НБУВ. – 2011. – Вип. 30. – С. 211–215.
33. Горовий В. Бібліотеки як сучасні центри української інформатизації / Валерій Горовий //
Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 23–35.
34. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності / Валерій
Горовий // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 23. – С. 7–25.
35. Городенко Л. М. Інмутація в мережевій комунікації / Л. М. Городенко // Світ соціальних
комунікацій. – 2012. – Т. 5. – С. 22–24.
36. Городенко Л. М. Мережеві комунікації у структурі соціальних комунікацій / Л. М. Городенко //
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 2. – С. 15–19.
37. Городенко Л. М. Рекламні технології у мережевій комунікації / Л. М. Городенко // Актуальні
питання масової комунікації. – 2012. – Вип. 13. – С. 25–30.
38. Городенко Л. М. Глобальність: ознака мережевої комунікації / Л. М. Городенко // Держава та
регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 3. – С. 4–8.
39.Городенко Л. Медіа у системі мережевих комунікацій / Л. Городенко // Світ соціальних
комунікацій. – 2011. – Т. 4. – С. 8–11.
40. Городенко Л. Мережева комунікація: проблеми філософія сприйняття / Л. Городенко // Світ
соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С. 5–9.
41. Грабар Н. Г. «Культура спілкування»: історія виникнення поняття / Н. Г. Грабар // Світ
соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 6. – С. 14–17.
42. Грабар Н. Г. Інформаційний шум в процесі комунікації / Н. Г. Грабар // Світ соціальних
комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 22–24.
43. Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті / Наталія Грабар //
Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 6. – С. 20–22.
44.Грабар Н. Спілкування в бібліотеці у віддаленому режимі / Наталія Грабар // Вісник Книжкової
палати. – 2010. – No 9. – С. 20–22.
45. Грицай С. В. Характеристичні ознаки медіапростору як динамічної соціально-комунікативної
системи / С. В. Грицай // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 25–28.

46. Давидова І. О. Автоматизоване бібліотечне виробництво: комплексна організаційно-
технологічна підготовка / І. О. Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – No 8. – С. 24–27.

47. Давидова І. О. Аналітична функція маркетингу інформаційних продуктів та послуг / І. О.
Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків : [б. в.], 2001. – Вип. 7. – С.
108-116.
48. Давидова І. О. Бази даних як інформаційний продукт / І. О. Давидова // Вісн. Кн.
палати. – 2000. – No1. – С. 19–21.
49. Давидова І.О. Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави / І. О. Давидова //
Вісн. Кн. палати. – 2005. – No 6. – С. 19–22.
50. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О.
Давидова. – Харків : ХДАК, 2005. – 295 с.
51. Давидова І. О. Бібліотечна освіта: зміна моделей підготовки фахівців / І. О. Давидова //
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти,
практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ. 25–26 травня 2004 р. / Держ. акад. керівних
кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2004. – С. 194–196.
52.Давидова І. О. Інноваційна політика як засіб прогресивного розвитку бібліотечно-інформаційних систем України / І. О. Давидова // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 22–23 листоп. 2007 р.) / Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2007. – С. 196–197.
53. Давидова І. Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур /
Ірина Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – No 1. С. 28–31.
54. Давидова І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління : навч. посіб. / І. О.
Давидова. – Харків : ХДАК. – 2001. – 136 с.
55. Давидова І. О. Інституційний зміст інноваційної політики розвитку бібліотек України / І.
О. Давидова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки,
освіти, практики : матеріали четвертої Міжнар. наук.-практ. конф.,Київ, 21–23 травня 2007 р.) /
Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2007. – С. 66– 68.
56. Давидова І. О. Місце бібліотеки в суспільстві, основаному на знаннях / І. О. Давидова //
Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали Міжнар. наук.
конф., Харків, 12–13 жовтня 2004 р. / Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2004. – С.
36–38.
57. Давидова І. О. Перспективи розвитку бібліотечного виробництва в ринково-орієнтованому
суспільстві знань / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005.
– No1. – С. 30–37.
58. Давидова І. О. Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту / І. О.
Давидова // Бібл. вісник. – 2001. – No5. – С. 10–12.
59.Давидова І. О. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні / І. О. Давидова //
Вісн. Кн. палати. – 2001. – No 8. – С. 21–25.
60. Давидова І. О. Роль бібліотечно-інформаційних структур у процесі глобалізації / О.
Ю. Мар’їна, І. О. Давидова // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації :
матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 22–23 листоп. 2007 р. / Харк. держ. акад. культури. –
Харків : ХДАК, 2007. – С. 209–210.
61. Давидова І. О. Силабуснавчальноїдисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”
[Електронний ресурс] / Ірина Олександрівна Давидова. – Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/ibas/materials/s029_tisk.pdf (датазвернення: 20.09.20). – Назва з екрана.
62. Давидова І. О. Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг /
І. О. Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – No 4. – С.18–20.

63.Давидова І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-
комунікаційних умовах / Ірина Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – No 9. – С. 17–20.

64. Давидова І. О. Феномен управління інформацією / І. О. Давидова // Вісн. Кн. палати. –2004. –
No5. – С. 38–41.
65. Демченко В. Д. Новітні парадигми вивчення теорії масової комунікації в Україні (до проблеми
концептуальної еволюції) / В. Д. Демченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. –
2010. – No 2. – С. 25–30.
66. Демчина Л. Структурна єдність дисциплін документально-комунікаційного циклу в
бібліотечній освіті / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати. – 2007. – No 5. – С. 26–29.
67. Досенко А. К. Блог як інструмент впливу на соціум / А. К. Досенко // Світ соціальних
комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 83–85.
68. Досенко А. К. Мережеві сервери та їх місце у соціальних комунікаціях / А. К. Досенко // Світ
соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 4. – С. 83–86.
69. Дудко О. С. Взаємозв’язок розвитку системи ЗМІ та системи ЗМК у соціальних комунікаціях /
О. С. Дудко // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С. 9–11.
70. Єрхов А. Інформаційний пошук у мережі Internet: використання «класичних» сервісів / Антон
Єрхов // Вісник Книжкової палати. – 2003–No 2. – С. 36–38.
71. Єпіфанова О. Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні наукової
бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ольга
Єпіфанова // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та
інформаційні технології. – 2009. – Вип. 4. – С. 235–239.
72.Жабін А. Наукова мережева комунікація та юзабіліті / Андрій Жабін // Наукові праці НБУВ. –
2012. – No 33. – С. 498–503.
73.Жангожа Р. Інформаційний простір як спосіб ідентифікації суспільства і держави в контексті
утворення стратегічних проектів / РустемЖангожа // Наукові праці НБУВ. – 2001. – Вип. 7. – С. 14–24.
74. Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі
України / Оксана Желай // Наукові праці НБУВ. – 2007. – Вип. 18. – С. 58–63.
75. Захарченко А. П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті / А. П.
Захарченко // Актуальні питання масової комунікації. – 2011. – Вип. 12. – С. 30–34.
76. Захарченко О. Б. Функціональні можливості «флуду» як інструменту комунікації в інтернет /
О. Б. Захарченко // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 49–51.
77. Зражевська Н. І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації / Н. І. Зражевська
// Актуальні питання масової комунікації. – 2008. – Вип. 9. – С. 5–8.
78. Зражевська Н. І. Мас-медіа і технологія «повсякденна» / Н. І. Зражевська // Актуальні питання
масової комунікації. – 2009. – Вип. 10. – С. 10–15.
79. Иванов В. Ф. Некоторые концепции массовой коммуникации / В. Ф. Иванов // Світ соціальних
комунікацій. – 2011. – Т. 4. – С. 14–17.
80.Иванов В. Ф. Теория когнітивного диссонанса в социальных коммуникациях / В. Ф. Иванов //
Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 52–54.

81.Ильганаева В. О. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-
справочник / В. О. Ильганаева. – Харьков : КП Типография, 2009. – 392 с.

82. Интернет : энциклопедия / под. ред.: Л. Мелиховой. – Санкт-Петербург: ЗАО «Питер Бук»,
2000. – 528 с.: ил.
83. Іванов В. Ф. Визначення масової комунікації / В. Ф. Іванов // Актуальні питання масової
комунікації. – 2008. – Вип. 9. – С. 39–50.
84. Іванова Н. Комунікативна діяльність сучасних інформаційних центрів у сфері правового
інформування / Наталія Іванова // Наукові праці НБУВ. – 2012. – No 33. – С. 161–169.
85. Інформаційне обслуговування та інформаційне забезпечення : практикум для студентів
спеціальностей «Бібліотекознавство і бібліографія», «Документознавство та інформаційна
діяльність» / уклад.: Є. А. Медвєдєва, І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 1998. – 81 с.
86. Інформаційний ринок продуктів та послуг : конспект лекцій / І. О. Давидова. – Харків :
ХДАК, 2000. – 70 с.
87. Інформаційне обслуговування та інформаційне забезпечення : прогр. курсу / уклад.: О. Є.
Куденко, Є. М. Тодорова, І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 1998. – 16 с.
88. Інформаційний менеджмент та маркетинг : методичні вказівки до виконання практичних
занять / уклад.: В. О. Ільганаєва, І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 1998. – 12 с.
89. Інформаційний сервіс в Інтернеті : навч. посіб. / В. М. Шейко, Б. М. Смоляницький, Л. Я.
Філіпова та ін. – Харків : ХДАК, 1998. – 208 с.
90. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник
тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт. кол.: Крохмальний Р. О.,
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Пугач Л. Ю. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський
національний університет імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра
бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
91. Іщук Н. М. Феномен демасифікації у структурі масової комунікації / Н. М. Іщук // Актуальні
питання масової комунікації. – 2012. – Вип. 13. – С. 39–41.
92. Книга : энциклопедия / редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. –
Москва : Большаяроссийскаяэнциклопедия, 1998. – 800 с.
93. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної
перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Л. Пугач та ін.] ; Міністерство
освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет
культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
94. Книговедение : энциклопедический словарь / за ред. Н. М. Сикорского. – Москва : Советская
энциклопедия, 1982. – 604 с.
95.Коваленко І. Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних
фахівців / Ірина Коваленко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – No 3. – С. 35–37.
96. Комова М. В. Документальність подання інформації в масовій комунікації / М. В. Комова //
Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 42–45.
97. Комова М. В. Пріоритети трансформаційної моделі розвитку соціальних комунікацій / М. В.
Комова // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 8. – С. 46–49.
98.Кондрико А. А. Вплив ментального соціоконтексту на процес актуалізації архетипів / А. А.
Кондрико // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 144–147.

99. Конецкая В. Социологиякоммуникации[Электронный ресурс] / В. Конецкая. – Режим доступа:
http: // www.gumer.info/bibliotek_Buks/Socilog/koneck/01.php. –Название с экрана.
100. Корнєєв В. М. Перспективи дослідження медіаформату / В. М. Корнєєв // Актуальні питання
масової комунікації. – 2008. – Вип. 9. – С. 21–24.
101. Корнієнко В. Наукове спілкування як один із ефективних засобів підвищення
професіоналізму / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 7. – С. 19–21.
102. Короткий англо-український тлумачний словник з комп’ютерної техніки / МОН України,
Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; [укл.: Р. Р. Сіренко, М. О. Сапронов, Ю. М. Пугач, Л. В.
Левків]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 94 с.
103. Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання / Тетяна Крайнікова
// Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 6. – С. 38–42.
104. Крючин А. Електронні видання у системі розповсюдження науково-технічної інформації та
навчальних програм / А. Крючин, Л. Крючина, Л. Бутенко // Наукові праці НБУВ. – 2002. – Вип. 8.
– С. 177–183.
105. Кузнєцова Т. В. «Мас-медійна інформація» та «медіатекст» у системі соціальних комунікацій
/ Т. В. Кузнєцова // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С. 23–26.
106. Курбан О. Базові основи аналізу соціальних комунікацій / Олександр Курбан // Вісник
Книжкової палати. – 2014. – No 4. – С. 48–50.
107. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд. перераб и доп.
– Киев : Т-во «Знання», 2000. – 460 с.
108. Лащук Ю. Особливості віртуального наукового спілкування: культурологічний аспект / Юлія
Лащук // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 87–93.
109. Лизанчук В. В. Засоби масової інформації в контексті вироблення українців особливої форми
російської свідомості / В. В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 153–157.
110. Лизанчук В. В. Засоби масової комунікації – важливий інструмент вираження, формування
індивідуальної та громадської думки / В. В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т.
5. – С. 48–57.
111. Лильо Т. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація : монографія / Т. Лильо.– Львів :
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 134 с.
112. Литвин А. Утворення та розповсюдження документного потоку у спеціальних форматах для
читачів із вадами зору / Аеліта Литвин // Наукові праці НБУВ. – 2006. – Вип. 16. – С. 86–96.
113. Лобузіна К. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних
ресурсів Національної бібліотеки / Катерина Лобузіна // Вісник Львівського університету. Серія:
Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 254–260.
114.Луман Н. Поняття цілі і системна раціональність: щодо функцій цілей у соціальних системах
[Текст]/НікласЛуман ; [пер. з нім. М. Бойченко, В. Кебуладзе]. – Київ : Дух і літера, 2011. – 336 с.
115.Лященко А. В. Роль реклами у задоволенні інформаційно-комунікаційних потреб / А. В.
Лященко // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 106–108.
116. Малюх Б. П. Особливості функціонування інтернет промоушену в Україні / Б. П. Малюх //
Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 6. – С. 42–46.
117. Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / Олена Мар’їна // Вісник
Книжкової палати. – 2012. – No 8. – С. 19–21.
118. Мар’їна О. Інформаційно-комунікаційна взаємодія бібліотек: феноменологічний підхід /
Олена Мар’їна // Вісник Книжкової палати. – 2008. – No 9. – С. 23–25.
119. Мар’їна О. Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах
/ О. Ю. Мар’їна // Вісник Харківської державної академії культури : ХДАК, 2009. – Вип. 27. – С.
111–118.
120. Маркова В. Книга як соціально-комунікативна модель сприйняття і репрезентації реальності /
Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – No 12. – С. 35–38.
121. Маркова В. Теорія комунікації Маршалла Маклюена / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової
палати. – 2008. – No 11. – С. 31–33.
122. Маркова В. Трансформація книжки в умовах інформаційного суспільства: культурологічний
підхід / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – No 9. – С. 25–28.
123. Маркова В. Читач як комунікативний діяч / Вікторія Маркова // Вісник Книжкової палати. –
2010. – No 5. – С. 43–47.
124. Маркова В. Методологічні засади вивчення книжкової комунікації / Вікторія Маркова //
Вісник Книжкової палати. – 2014. – No 2. – С. 42–44.

125. Маркова Г. Е. Масова комунікація в умовах глобалізації: теорії й поняття / Г. Е. Маркова //
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 44–49.
126. Медведєва В. Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі
демократизації / Валентина Медведєва // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 23. – С. 129–135.
127. Мигонь К. Наука о книге : очерк проблематики / К. Мигонь. – Москва : Книга, 1991. – 198 с.
128. Моісєєва Н. І. Методологічні аспекти розвитку дослідження соціальної комунікації / Н. І.
Моісєєва // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 10–12.
129. Морозюк І. Інноваційні зміни в документально-інформаційній сфері як фактор вдосконалення
підготовки фахівців / Ірина Морозюк // Вісник Книжкової палати. – 2003. – No 12. – С. 32–34.
130. Мухамед’яров Н. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового
способу життя / НаільМухамед’яров // Вісник Книжкової палати. – 2010. – No 6. – С. 18–21.

131. Новальська Ю. Соціально-комунікативна функція бібліотек для дітей як культурно-
дозвіллєвих центрів / Юлія Новальська // Наукові праці НБУВ. – 2011. – No 32. – С. 110–117.

132. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / Володимир
Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с. : іл.
133. Олтаржевський Д. Функціонування корпоративної преси в системі масових комунікацій /
Дмитро Олтаржевський // Вісник Книжкової палати. – 2011. – No 3. – С. 11–13.
134. Островська Н. В. Основні аспекти досліджень соціально-комунікаційних технологій / Н. В.
Островська // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 112–116.
135. Островська Н. В. Соціальнокомунікаційні технології на національному телебаченні:
специфіка застосування / Н. В. Островська // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С.
75–77.
136. Островська Н. В. Специфіка застосування соціально-комунікаційної технології
інформаційного охоплення: теоретичний аспект / Н. В. Островська // Світ соціальних комунікацій.
– 2011. – Т. 4. – С. 92–96.
137.Остропольська Н. В. Комунікативні технології: проблеми становлення та розвитку / З. М.
Остропольська//Вісник ХДАК, 2010. – Вип. 29. – С. 195–202.

138. Пальчук В. Сучасні інформаційно-аналітичні структури бібліотек як інтелектуально-
комунікативні підсистеми бібліотечно-інформаційної інфраструктури / Валентина Пальчук //Наукові праці НБУВ. – 2012. – No 33. – С. 31–41.
139. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : учеб. пособ. / А.
П. Панфилова ; науч. ред. С. А. Сидоров. – Санкт-Петербург : Знание, 2001. – 495 с.
140. Пастушенко О. В. Місце та функції реклами в соціально-комунікаційному просторі / О. В.
Пастушенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 2. – С. 141–146.
141. Пастушенко О. В. Реклама як системоутворювальний елемент соціальної комунікації / О. В.
Пастушенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – Вип. 1. – С. 137–142.
142. Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій /
Ольга Пелехата // Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 3. – С. 29–31.
143. Пічугіна Ю. Цензура як бар’єр у соціально-комунікаційних каналах / Юлія Пічугіна // Вісник
Книжкової палати. – 2012. – No 6. – С. 44–47.
144. Плевако С. Специфика коммуникации в Интернете: моделирование и проектирование /
Светлана Плевако // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 124–128.
145. Плешакова М. Питання створення ефективної документально-комунікаційної інфраструктури
/ Марина Плешакова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – No 2. – С. 26–29.
146. Почепцов Г. Як соціальні комунікації створюють і утримують соціальні системи / Г.
Почепцов, Н. Почепцова // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 8. – С. 49–51.
147. Пришляк В. З. Комунікативний контакт та його завершення / В. З. Пришляк // Світ соціальних
комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 160–162.
148. Пугач Л. Ю. Соціально-комунікаційні складові комунікативної моделі / Пугач Л. Ю. //
Молодий вчений. – 2019. – No 1. – С. 150–156. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua
149. Рильська М. О. Маніпуляційні можливості засобів масової інформації / М. О. Рильська // Світ
соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 4. – С. 99–102.
150. Різун В. В. До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій
(масового спілкування) в системі соціальних комунікацій / В. В. Різун // Світ соціальних
комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 6–9.
151. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. В. Різун // Світ
соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 7–11 ; 2011. – Т. 2. – С. 7–11.

152. Романов А. А. Массовые коммуникации : учеб. пособ. / А. А. Романов, Г. А. Васильев. –
Москва : Вузовский ученик, 2009. – 236 с.
153. Рощіна Я. О. Медіакритика як інструмент соціальної відповідальності мас-медіа / Я. О.
Рощіна // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 1. – С. 29–33.
154. Руденко Л. С. Теоретичні підходи до еволюції системи засобів масової комунікації / Л. С.
Руденко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – No 1. – С. 33–36.
155. Селіверстова К. Бібліотеки та архіви як інформаційний ресурс суспільства / Катерина
Селіверстова // Наукові праці НБУВ. – 2000. – Вип. 5. – С. 19–32.
156. Сенченко О. Структури, засоби і моделі застосування консцієнтальної зброї в системі
соціальних комунікацій / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – No 7. – С. 44–49.
157. Сівашова І. Роздержавлення друкованих засобів масової інформації в контексті розвитку
інформаційного простору України / Ірина Сівашова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – No 7. –
С. 41–43.

158. Соколов А. Общая теорія социальной коммуникации : учеб. пособ. / А. Соколов. – Санкт-
Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 196 с.

159. Соколова І. Електронні ресурси в інформаційному супроводі наукової діяльності / Ірина
Соколова // Наукові праці НБУВ. – 2009. – Вип. 25. – С. 146–154.
160. Соколова І. Тенденції розвитку наукових комунікацій (інформаційний аспект) / Ірина
Соколова // Наукові праці НБУВ. – 2012. – No 33. – С. 42–53.
161. Солонська Н. Науково-просвітницька діяльність бібліотек: аспекти формування
комунікаційних зв’язків / Наталія Солонська // Наукові праці НБУВ. – 2005. – Вип. 14. – С.
702–713.
162. Соціальна комунікація як об‘єкт теоретизації / В. О. Ільганаєва // Філософія людського
спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009. – No 1. – C. 60 – 67.
163. Сошинська В. Основні канали професійної комунікації в документно-інформаційній сфері /
Вікторія Сошинська // Вісник Книжкової палати. – 2006. – No 9. – С. 30–32.
164. Сташкова Д. Т. Електронний документ і його специфічні характеристики / Д. Т. Сташкова //
Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 3. – С. 61–63.
165. Стехіна В. М. Інтерактивність реклами в соціальній комунікації / В. М. Стехіна // Держава та
регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 218–222.
166. Стехіна В. М. Сучасні стосунки між медіа й аудиторією в контексті соціальних комунікацій /
В. М. Стехіна // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 68–71.
167. Тарасенко Н. Роль сучасної бібліотеки у формуванні інформаційної культури особистості /
Наталія Тарасенко // Наукові праці НБУВ. – 2011. – Вип. 30. – С. 85–95.
168. Теоретико-методологічний синтез соціально-комунікаційного знання / В. О. Ільганаєва //
Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009 . – No 2. – С. 96–101.
169. Терещенко І. Проблеми розвитку регіональних ЗМІ – важливого джерела реформування
інформаційної бази суспільства / Ірина Терещенко // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 26. – С.
118–124.
170. Терещенко І. Регіональні ЗМІ: реалії та перспективи / Ірина Терещенко // Наукові праці
НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 174–180.
171.Теслюк В. Бібліотеки як комунікаційні центри соціально-педагогічної роботи з обдарованими
дітьми та їхніми батьками / В. Теслюк, В. Бойко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – No 1. –
С. 41–44.
172. Тишевська-Шапошник О. Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання /
Ольга Тишевська-Шапошник // Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 9. – С. 28–31.
173. Тонкіх І. Ю. Проблема типології інтернет-ЗМІ / І. Ю. Тонкіх // Держава та регіони. Серія:
Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 79–84.
174. Тріщук О. В. Комунікація в науково-інформаційній сфері / О. В. Тріщук // Держава та регіони.
Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 84–89.
175. Усенко Ю. Інформаційний аспект телекомунікації (історіографія проблеми) / Юлія Усенко //
Вісник Книжкової палати. – 2007. – No 9. – С. 36–38.
176. Федоришин Є. П. Інтернет-блоги та соціальні мережі як альтернатива традиційним мас-медіа
США / Є. П. Федоришин // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 2. – С. 124–127.
177. Філіпова Л. Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Філіпова Л. Я.,
Олійник О. В. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — No 4. — С.
59–63.

178. Фінклер Ю. До питання взаємин масової комунікації та влади / Юрій Фінклер // Вісник
Книжкової палати. – 2003. – No 1. – С. 43–44.
179.Фінклер Ю. Друковані мас-медіа як фактор тиску: до постановки проблеми / Юрій Фінклер //
Вісник Книжкової палати. – 2003. – No 5. – С. 22–23.
180. Фінклер Ю. Інституціональні ознаки сучасних друкованих медіа / Юрій Фінклер // Вісник
Книжкової палати. – 2003. – No 2. – С. 12–13.
181.Фісенко Т. В. Принципи побудови спільнот у соціальних Інтернет-мережах / Т. В. Фісенко//
Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 7. – С. 119– 123.
182. Харитонов А.Особенности социальных сетей как способа коммуникации ученых /
АлексейХаритонов // Наукові праці НБУВ. – 2010. – Вип. 27. – С. 115–123.
183. Холод О. Види соціально-комунікаційних технологій / Олександр Холод // Наукові праці
НБУВ. – 2011. – No 32. – С. 7–20.
184. Холод О. М. Діапазон поняття «соціально-комунікаційні технології» / О. М. Холод // Держава
та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 89–96.
185. Холод О. М. Ідеї про «електричний бум» Маршалла Маклуена як концептуальне підґрунтя
трансформації теорії соціальних комунікацій / О. М. Холод // Держава та регіони. Серія: Соціальні
комунікації. – 2016. – No 1. – С. 31–38.
186. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник / О. М. Холод. – Київ : КиМУ, 2011. – 313 с.
187. Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій : монографія / О. Холод. – Київ : Видавничий
центр ПВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с.
188. Холод О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / О. М. Холод. –
Київ : КиМУ, 2013. – 294 с.
189. Холод О. М. Семантика терміна «соціальні комунікації»: концептуальні підходи / О. М.
Холод ; [наук. ред. Г. Я. Холод та О. М. Холод] // Соціальні комунікації: теорія і практика – Київ :
МЦД «Комтека», 2015. – Т. 1. – С. 5–14.
190. Холод О. М. Соціальні комунікації: соціо-і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. – 2-ге вид.,
доп. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 288 с.
191. Холод О. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. й доп. –
Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – 370 с.
192. Холод О. М. Соціальна комунікація як текстова діяльність у концепції Тамари Дрідзе / О. М.
Холод ; [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ; наук. ред. О. М. Холод] // Соціальні комунікації: теорія і
практика. – Київ: [б. в.]. – Т. 3. – С. 87–92.
193. Холод О. М. Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій : курс лекцій : у 2 т.
/ О. М. Холод. – Київ : КНУКіМ, Українська асоціація психолінгвістів, 2016. – Т. 1. – 214 с.
194. Холод О. М. Структура і види соціальних комунікацій / О. М. Холод // Держава та регіони.
Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 3. – С. 32–36.
195. Хрестоматия по социальным комунникациям : учеб. пособ. / Харьк. гос. акад. культуры ; сост.
и авт. вступ очерков д-р. ист. наук В. Ильганаева. – Харьков : ХГАК, 2002. – 236 с.
196.Чабаненко М. В. Модель Інтернет-видання як складової одиниці системи ЗМІ / М. В.
Чабаненко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 2. – С. 96–100.
197. Чачко А. Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки / Ада Чачко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – No 1. – С. 30–32.
198.Чекмишев О. В. Новітні дослідження соціальних комунікацій в американській науці / О. В.
Чекмишев // Актуальні питання масової комунікації. – 2011. – Вип. 12. – С. 9–13.
199. Чекмишев О. В. Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі / О. В.
Чекмишев, Л. А. Ярошенко // Актуальні питання масової комунікації. – 2008. – Вип. 9. – С. 9–15.
200. Черних О. Розроблення термінології комплексу «сучасні комунікації бібліотеки» / Ольга
Черних // Вісник Книжкової палати. – 2006. – No 4 – С. 24–27.
201. Чернявська Л. В. Соціальний простір як чинник моделювання ЗМІ / Л. В. Чернявська //
Актуальні питання масової комунікації. – 2012. – Вип. 13. – С. 42–44.
202. Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации : учеб. для студ. вузов по спец. 350400 «Связи с
общественностью» / Ф. И. Шарков. – Москва : Перспектива, 2003. – 246 с.
203. Шарков Ф. И. Социология массовой коммуникации : в 2 ч. : учеб. пособ. для студ. вузов,
обучающихся по спец. 350400 «Связи с общественностью» / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. –
Москва : Перспектива, 2004. – 261 с.
204. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка. – Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1999.
– 68 с.
205. Швидка О. Б. Напрямки розвитку комунікаційного середовища доби інформаційного
суспільства в Україні / О. Б. Швидка // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 5. – С. 71–74.
206. Шевченко А. С. Основні характеристики телерепортажу з позицій теорії масової комунікації /
А. С. Шевченко // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 4. – С. 25–31.
207. Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції
розвитку / Анна Шелестова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – No 9. – С. 27–33.
208. Шелестова А. Інформаційні та інтернет-технології як основа розвитку документних
комунікацій сучасних освітніх закладів / Анна Шелестова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – No
7. – С. 32–36.
209. Шемаєва Г. Комунікаційні навігатори наукових електронних ресурсів: створення та
використання / Ганна Шемаєва // Вісник Книжкової палати. – 2007. – No 5. – С. 32– 36.
210. Шерстюк А. О. Розбудова інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи /
А. О. Шерстюк // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 5. – С. 75–77.
211. Шестакова Е. Г. Про парадоксальну сутність тексту масової комунікації / Е. Г. Шестакова //
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – No 1. – С. 44–50.
212.Щукіна Т. Формування інформаційної культури юної особистості в умовах інформатизації
бібліотеки / Тетяна Щукіна // Вісник Книжкової палати. – 2003. – No 1. – С. 29–31.
213. Якименко Ю. Соціальні мережі та соціальні рухи / Юрій Якименко // Наукові праці НБУВ. –
2012. – No 33. – С. 524–531.
214. Decree on the media of social communications «Intermirifica» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html (дата звернення до сторінки – 28.09.2020).

215. Grossman L. K. The electronic republic: reshaping democracy in America / L. K. Grossman. – New
York, 1995. – 304 р.

Силабус:

Завантажити силабус