Теорія соціальних комунікацій

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік
21.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Пугач Л. Ю.КМБ - 21
216Пугач Л. Ю.КМБ - 21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 21Пугач Л. Ю.
216КМБ - 21Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета – подати теоретичні знання про систему, елементи, процеси та механізми соціальних комунікацій; простежити сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства, розвитку соціальних баз, вдосконалення системи пошуку та подачі інформації у суспільство; підготувати у подальшому до вивчення ними спеціальних інформаційних систем; поглиблене вивчення теоретичних та методологічних уявлень про соціальну і масову комунікацію, про окремі мас-медіа, що знайшли відображення у різноманітних західних, українських соціологічних концепціях.

Завдання: розкрити основні категорії та поняття предметної галузі «Теорії соціальних комунікацій»; виявити  роль та вплив комунікаційних каналів у антропогенезі та соціогенезі; вивчити комунікації у різних типах цивілізацій; аналіз еволюції від усної до електронної  через документну комунікації та шляхи впливу на людську свідомість; виявлення перспектив розвитку комунікаційної діяльності у глобальних інформаційних мережах; засвоїти  основні теоретичні знання та операційні характеристики, які стосуються понять «інформація», «комунікація», «соціальна і масова комунікація», «канал передачі інформації», «джерело комунікації», «повідомлення», «аудиторія», «комунікативні ефекти», «соціальна ефективність»; вміти використовувати теоретичні знання на практиці соціологічного дослідження.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 знати: теоретичні аспекти вивчення дисципліни; інформаційні бар’єри; слабкі та сильні сторони спілкування; функції природної мови і мовлення; ДК як підсистему соціальної комунікації; шляхи впровадження і удосконалення електронної комунікації як вихідної основи сучасного інформаційного суспільства XXI ст.

уміти: застосувати набуті знання у практичній діяльності; досліджувати комунікативні ефекти та соціальну ефективність масової комунікації; висвітлити проблеми та шляхи становлення археокультурної словесності, палеокультурної книжності, мануфактурної неокультурної книжності, індустріальної неокультурної книжності, мультимедійної комунікаційної культури: їх особливості.

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
Теорія соціальних комунікацій Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и международная коммуникация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_15578. pdf. – Заглавие с экрана. Москва: Academia, 2004 віртуальний читальний зал
  Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшинз : монографія Київ : МАУП, 2005 віртуальний читальний зал
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія Київ : Вид.-полігр.

Центр «Київ.

ун-т», 2004

1
  Білан Н. І. Інформаційна парадигма соціальних комунікацій : монографія Київ : Паливода А. В., 2016 віртуальний читальний зал
  Гаврилюх Н. Феномен соціальної комунікації в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6948 (дата звернення 10.03.2017). – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  укл. Г. В. Горбенко Абетка соціальних комунікацій : довідник Київ : Жнець, 2014 віртуальний читальний зал
  Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс [Електронний ресурс]: монографія. – Режим доступу :

http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/MonGor. pdf. – Назва з екрана.

Київ : [НВЦ,  НБУВ], 2010 віртуальний читальний зал
  Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. Харків : ХНАМГ, 2010 віртуальний читальний зал
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  сост. и авт. вступ очерков Ильганаева В. А. Хрестоматия по социальным коммуникациям : учеб. пособ. Харьков : [ХГАК]

2002

1
  за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2010 віртуальний читальний зал
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. –

Режим доступа: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1296_34894660. pdf. – Заглавие с экрана.

Киев : Знания, 2000 17

віртуальний читальний зал

  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 3-е изд., стереотип. Киев : Знання, 2001 4
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 4-е изд., испр. Киев : Знання, 2003 6
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. – 7-е изд., стер. Киев : Знання, 2006 2
  Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры – 8-е изд., стер. Київ : Знання, 2008 5

віртуальний читальний зал

  Ломачинська І. М., Якимюк Ю. П., Ломачинська Л. В. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. – 3-тє вид., перероб і доп. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/docin. pdf. – Назва з екрана. Київ : «Центр учбової літерату-ри», 2014 віртуальний читальний зал
  Макаренко П. Д. Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури системи інтелектуальної власності України : автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [б. в.], 2016 віртуальний читальний зал
  Мар’їна О. Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/ic_old_2016/RIO/vh/v27/16. pdf. – Назва з екрана віртуальний читальний зал
  Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Харків : [б. в.], 2011 віртуальний читальний зал
  Онищенко О. С.,

Горовий В. М.,

Попик В. І. та ін.

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] Київ : НБУВ, 2013 віртуальний читальний зал
  Онищенко О. С.,

Горовий В. М.,

Попик В. І. та ін.

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України Київ : НБУВ, 2013 віртуальний читальний зал
  Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа :

http://www.twirpx.com/file/1489637/. – Заглавие с экрана

Санкт-

Петербург :

Знание, 2001

віртуальний читальний зал
  ред. А. М. Пелещишин [та ін.] Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства : монографія Львів : Вид-во Львівської Політехніки, 2012 віртуальний читальний зал
  редкол.: І. Г. Передерій,

А. А.Соляник та ін.

Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листопада 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016 віртуальний читальний зал
  Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : [монографія] Київ : [б. в.], 2016 віртуальний читальний зал
  сост. и рук. проекта

Дж. Ричардсон

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
  Різун В. В. Теорія масової комунікації : підручник Київ : Просвіта, 2008 віртуальний читальний зал
  Романов А. А.,

Васильев Г. А.

Массовые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа http://www.twirpx.com/file/1401169/. – Заглавие с экрана. Москва :

Вузовский учебник, 2009

віртуальний читальний зал
  Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособ. – Режим доступа: http://lib.mesi-yar.ru/books/yf-mesi/2006/Sokolov.pdf – Заглавие с экрана Санкт-Петербург : Изд-во Михайло-ва В. А., 2002 віртуальний читальний зал
  Соколов А. В. Социальные коммуникации [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. – Ч. 1, 2. – Режим доступа:

http://lib.mesi-yar.ru/books/yf-mesi/2006/Sokolov.pdf. – Заглавие с экрана

Москва : ИПО Профиздат, 2001, 2003 віртуальний читальний зал
  Сорокин П. Общедоступный учебник социологии Москва : Наука, 1994 віртуальний читальний зал
  О. В. Соснін,

А. М. Михненко,

Л. В. Литвинова

Комунікативна парадигма суспільного розвитку : навч. посіб. Київ : НАДУ, 2011 віртуальний читальний зал
  Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика : учеб. для бакалавров Москва : Издательство Юрайт, 2014 віртуальний читальний зал
  гол. ред. О. М. Холод Світ соціальних комунікацій : наук. журн. – Т. 1–10. Київ : КиМУ, ДонНУ, 2011 віртуальний читальний зал
  наук. і літ. ред. Г. Я. Холод ;

наук. ред. О. М. Холод

Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. –

Т. 1–7

Київ : МЦД СК «Комтека», 2015 віртуальний читальний зал
  Холод О. Соціальні комунікації: соціо- і психологічний аналіз : навч. посіб. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. Львів : ПАІС, 2011 віртуальний читальний зал
  Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iub.at.ua/_ld/0/61. pdf. – Заглавие с экрана Москва : Перспектива, 2003 віртуальний читальний зал
  Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nmetau.edu.ua/file/shvetsova_tipologiya_dokumenta.pdf . – Назва з екрана Рівне : [б. в.] 2001