Бази даних наукових інформаційних ресурсів та наукометрія

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Олексів І. В.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ-1мОлексів І. В.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Бази даних наукових інформаційних ресурсів та
наукометрія» – формування теоретичних знань про універсальні і галузеві бази даних наукових
інформаційних ресурсів, а також практичних навиків роботи з ними.
Основні завдання дисципліни «Бази даних наукових інформаційних ресурсів та наукометрія» –
систематизація системи знань про:
• вітчизняні бази даних наукових інформаційних ресурсів, їх структуру, технологію пошуку;
• закордонні бази даних наукових інформаційних ресурсів, їх структуру, технологію
пошуку, наукометричний інструментарій;
• експорт метаданих та інформації у різних форматах;
індекс цитування наукових праць, імпакт-фактор періодичного видання, індексацію періодичного
видання у наукометричних базах даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– терміносистему наукометрії;
– основні завдання й функції наукометричних платформ;
– алгоритми пошук, сортування результатів, реєстрації та адміністрування профілю науковця;
– бібліографічні реферативні бази даних з інструментами для відстеження статей;
вміти:
– фахово здійснювати пошук наукових інформаційних ресурсів,
– ефективно використовувати бази даних наукових інформаційних ресурсів,
– здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання наукової інформації.

Рекомендована література

1. Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв
// Бібліотечний вісник. – 2016. – No 2. – С. 3–10.
2. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В. М. Варенко. – Київ :
Талком, 2014. – 416 c.
3. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навчальний посібник. / А. М.
Воронін, Ю. К. Зіатдінов, А. С. Климова. − Київ : НАУ-друк, 2009. − 136 с.
4. Добровська С. “Інформаційні технології” у реферативній базі даних “Україніка наукова” / С.
Добровська, С. Кириленко, І. Балагура // Бібліотечний вісник. – 2012. – No 4. – С. 12–17.
5. Донець В. Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального
закладу / В. Донець // Бібліотечний вісник. – 2013. – No 3. – С. 36–38.
6. Інформаційні технології та системи: підручник / В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина, Н. П.
Кустова. – Київ : КНИГА, 2004. – 520 с.
7. Костенко Л. Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов,
Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – No 9. – С. 25–29.
8. Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко,
Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 285–295.
9. Костенко Л. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко,
Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2009. – No 6. – С. 29–32.
10. Костенко Л. Наукометрія – українські реалії / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. –
2017. – No 6. – С. 59–60.
11. Костенко Л. Наукометрія: вектори розвитку в Україні та Євросоюзі / Л. Костенко, О. Жабін
// Бібліотечний вісник. – 2019. – No 6. – С. 67–68.
12. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне забезпечення електронної науки: досвід
американських колег / Н. В. Веретеннікова, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник // Інформаційні
системи та мережі. – 2015. – Вип. 814. – No 1. – 410– 421.
13. Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А. Медведєва // Вісник
Книжкової палати. – 2017. – No 3. – С. 50–52.
14. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. / І. В Захарова, Л. Я Філіпова. – К. :
Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.
15. Філіпова Л. Я. Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і
процесів / Л. Я. Філіпова, І. В. Захарова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. –
Вип. 28. – С. 44–52.
16. Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі:
теорія, організація, технологія : автореф. дис. …д-ра пед. наук : спец. 07.00.08 / Л. Я. Філіпова ;
Харківська держ. академія культури. – Харків, 1999. – 34 с.
17. Філіпова Л.Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз /
Л.Я. Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – No 2. – С. 29–30.
18. Филиппова Л. Я. Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский
поход : книга для работников электронных библиотек и информационных служб / Л. Я. Филиппова. –
К. : ЧП «Интеграл Кин», 1998. – 191 с.
19. Филиппова Л. Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей) : учебное пособие /
Л. Я. Филиппова ; Харьк. гос. акад. культуры. – Харьков : ХГАК, 2004. – 150 с.
20. Філіпова Л. Я. Інформаційний сервіс Інтернет : Робоча програма навчальної дисципліни
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ic.ac.kharkov.ua/ No avcha No
Noya/fsk/it/filipova/ISI_RP_20.pdf. – Назва з екрана.
21. Філіпова Л. Я. Компьютерная этика : учеб. пособие / Л. Я. Филиппова, В. С. Зеленецкий. – Х.,
2006. – 210 с. (в соавт.).
22. Філіпова Л. Я. Комп’ютерна етика: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 4
курсу напряму 6.020104 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Людмила Філіпова. – Х. :
ХДАК, 2010. – 36 с.
23. Філіпова Л. Я. Роль комп’ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів
комп’ютерно-мережевого середовища: за книгою американського етика Дебори Джонсон / Філіпова
Людмила Яківна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – No 3. – C. 75–80.
24. Філіпова Л. Я. Комп’ютерна етика : робоча програма навчальної дисципліни [електронний
ресурс] / Л. Я. Філіпова. – Режим перегляду: https://ic.ac.kharkov.ua/ No avcha No
Noya/fsk/it/filipova/CE_RP_20.pdf. – Назва з екрана.
25. Філіпова Л. Я. Комп’ютерна етика, інформаційна етика та кібернетика: сутність та
співвідношення понять / Л. Я. Філіпова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність: Проблеми науки, освіти та практики : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф. –
2009. – С. 137–140.
26. Шевцова Ю. О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному
бібліотекознавстві / Ю. О. Шевцова // Вісник ХДАК. – 2018. – Випуск 52. – С. 121–130.
27. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій:
монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків: ХДАК, 2008. – 289 с.
28. Selective Dissemination of Information – Technology of Information Support of Scientific Research /
Rzheuskyi A., Matsuik H., Veretennikova N., Vaskiv R. // Advances in Intelligent Systems and Computing. –
2018. – Vol. 871. – P. 235–245. – Available at:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D030%2D01069%2D0_17
The Model “Information Gatekeepers” for Sentiment Analysis of Text Data / Nataliia Kunanets, Yurii
Oliinyk, Dmytro Kobylynskyi, Antonii Rzheuskyi, Khristina Shunevich, Valentyn Tomashevskyi // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2387. – P. 164-177. – Available at: http://ceur-ws.org/Vol-
2387/20190164.pdf

Силабус:

Завантажити силабус