Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Олексів І. В.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМБ - 41Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета – окреслити й дослідити роль і місце реклами загалом в інформаційному суспільстві та зокрема у діяльності установ документно-інформаційного профілю, відповідно, представити найбільш дієві маркетингові підходи у їх промоційній діяльності.

Завданням навчальної дисципліни:

простежити історію виникнення реклами як комерційного засобу оповіщення;

з’ясувати причини, провідні напрями, особливості й закономірності розвитку рекламної діяльності, форми та види реклами, проаналізувати  її сучасний стан;

представити відповідний науково-понятійний апарат і терміносистему галузі;

сформувати систему найбільш адекватних для інформаційно-бібліотечних послуг рекламних концепцій і продуктів, з огляду на загальну інформаційну стратегію певної установи.

 

 У результаті вивчення студент повинен

знати:

– основні періоди в історії розвитку реклами, зокрема  з проекцією на бібліотечно-бібліографічну;

– нормативно-правову законодавчу базу рекламної діяльності;

– основи бібліотечного маркетингу у царині рекламно-промоційної діяльності;

– засади застосування маркетингових підходів до створення якісної бібліотечної послуги в контексті загальноісторичного процесу та впровадження інформаційних технологій;

– видову класифікацію бібліотечної реклами, яку використовують бібліотеки України та закордону;

– види та форми рекламного повідомлення;

– етичні аспекти сучасної інформаційної кампанії бібліотеки в умовах конкуренції на ринку інформаційно-бібліотечних послуг.

вміти:

– застосувати знання, вміння та навички, набуті під час теоретичного курсу у практичній професійній діяльності;

– оперувати основними поняттями  з реклами та маркетингу;

– використовувати інноваційні методи, спрямовані на створення позитивного іміджу установи;

– створювати рекламні продукти відповідно до цілей і специфіки інформаційного профілю організації.

Рекомендована література

 1. Адвокасі у бібліотечній сфері [Електронний ресурс] : посіб. для бібліотекарів, користувачів і друзів бібліотек / наук. ред. В. С. Пашкова. – Київ : Бібліоміст, 2009. – Режим доступу: http:// www.bibliomist.org/pdf/treasure_box/16.pdf. – Назва з екрана.
 2. Адвокація в бібліотеці. Підтримуємо бібліотеки, зміцнюємо громади // Бібліоміст : [сайт програми]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://www.bibliomist.org/images/pdf_doc/Advocacy_in_the_library.pdf.
 3. Адвокація в бібліотечній сфері [Електронний ресурс] : посіб. для бібліотекарів, користувачів і друзів бібліотек: пер. з англ. / наук. ред. В. С. Пашкової. – Режим доступу: http: // libinnovate.files.wordpress.com/2009/12/advocacy-toolkit_final1.pdf. – Назва з екрана.
 4. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : метод. поради / укл.: Т. В. Горда ; КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка». – Черкаси : [б. в.], 2015. – 12 с.
 5. Барабаш С. І. Адвокація бібліотек: мета, структура, основні напрями діяльності : зб. наук. праць / С. І. Барабаш // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2011. – Вип. 34. – С. 150–156.
 6. Барабаш С. І. Паблікрилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки С. І. Барабаш // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 30–32.
 7. Башун О. В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек : [монографія] / О. В. Башун ; наук. ред. В. С. Білецький. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.
 8. Башун О. Фандрейзинг або Мистецтво збирання коштів : наук.-метод. рекомендації бібліотекам / Донец. ОУНБ ; О. Башун ; ред. Ю. О. Лебедєва. – Донецьк, 1998. – 103 с.
 9. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рілейшнз : монографія. – Київ : МАУП, 2005. – 440 с.: іл.
 10. Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали III Міжнар. науково-практ. конф., Дніпро, НТБ ДНУЗТ. 1–2 грудня 2016 р. / за заг. ред . Т. О. Колесникової. – Дніпро, 2016. – 356 с.
 11. Борисова О. О. Библиотечно-библиографическая реклама : учебно-практ. пособие / О. О. Борисова ; Орлов. гос. ин-т иск. и культуры, Рос. гос. б-ка, сектор библиографоведения. – Москва : Изд-во МГУК, ИПО Профиздат, 2002. – 224 с.
 1. Борисова О. О. Реклама в библиотеке : учебно-практ. пособ. / О. О. Борисова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2005. – 214 с.;
 2. Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / О. С. Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 275 с.
 3. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепція, модернізація: монографія / Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 4. Вежель Л. М. Основи зв’язківіз громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель ; МОН України, Київ. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 123 с.
 5. Давидова І. О.Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві: автореф. дис… д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Давидова Ірина Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2008. – 51 с. – укp.
 6. Загуменна В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів ; В. В. Загуменна. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 60 с.
 7. Загородній А.Г. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, І. М. Комарницький. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 312 с.
 8. Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек : збірка документів / уклад.: О. І. Романюк, Я. Є. Сошинська ; вступ. сл. В. В. Загуменна ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2012. – 362 с.
 9. Здановська В. П. Бібліотечна реклама [Електронний ресурс] / Здановська Валентина Петрівна // Українська бібліотечна енциклопедія. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article (дата звернення: 25.08.20). – Назва з екрана.
 10. Кашкарьова О. Реклама та імідж сучасної бібліотеки / О. Кашкарьова ; Нац. парламент. б-ка України імені Ярослава Мудрого. – Київ : [б. в.], 1997. – 27 с.
 11. Комаринська Л. Фандрейзинг – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Л. Комаринська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 140–148.
 12. Королько В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько, О. В. Некрасова ; МОН України. – 3-є вид., допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 831 с.
 13. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.
 14. Кучереносов В. Ефективне управління та залучення додаткових ресурсів для бібліотек : посіб. для бібліотечних працівників / Владислав Кучереносов // Бібліоміст : [сайт програми]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/171/Library_management_Handbook.pdf.
 15. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876 – 2009) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Пашкова Валентина Степанівна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 40 с.
 16. Пашкова В. Написання проектів (грантів) : рек. для бібліотекарів / В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2000. – № 1. – С. 13
 17. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95 – ВР : редакція від 01.01.2010 // Законодавство України. – Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 18. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 р. № 2658 12: редакція від 09.05.2011 // Законодавство України. – Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 19. Про рекламу[Електронний ресурс] : Закон України від03.07.96 № 271/96-ВРhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271/96-%D0%B2%D1%80 : редакціявід 14.07.2020// Законодавство України. – Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 20. Почепцов Г. Г. Паблікрилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2004. – 373 с.
 21. Пугач Л. Ю. Питання «advocacy» на сторінках наукових видань (2000–2015 рр.): історіографія дослідження / Пугач Л. Ю. // Молодий вчений. – 2016. – № 9. – С. 339–344. – Режим доступу:  http://molodyvcheny.in.ua.
 22. Пугач Л. Поняття «Advocacy» на сучасному етапі діяльності бібліотек / Л.  Пугач, М. Демчишин // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 11–12. – С. 87–94. – Режим доступу:  https://lnulibrary.lviv.ua.
 23. Реклама: теория и практика : учеб. пособ. для студентов вузов / под ред. В. В. Тулупова. – Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2011. – 400 с.
 24. Самохіна Ж. В. Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотеки / Ж. В. Самохіна // Бібліотека. Наука. Комунікація: в 2 ч. – Київ : [б. в.], 2015. – Ч. 1. – С. 115–118.
 25. Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс] / Нац. парлам. б-ка України імені Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http: // ube.nplu.org.ua (дата звернення: 25.08.20). – Назва з екрана.
 26. Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. мтеріали для студ. і практиків для спец. 7.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія» / Рівнен. держ. гуманітарний ун-т ; Рівнен. Держ. обл. б-ка ; упоряд. В. П. Ярощук. – Рівне : Овід, 2003. – 48 с.
 27. Фандрейзинг у публічних бібліотеках : огляд діяльності / С. М. Миценко (ред.), Г. Д. Ковальчук (уклад.), О. Б. Стогній (уклад.) ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2001. – 24 с.
 28. Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці: посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / І. Шевченко, С. Бойцова ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 65 с.
 29. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. Освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів ; Я. О. Хіміч. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.
 30. Patil S. K. Library promotion practices andmarketingoflibraryservices: a roleoflibraryprofessionals / S. K. Patil. – Режим доступу: https://www.semanticscholar.org/paper/Library-Promotion-Practices-and-Marketing-of-A-Role-Patil-Pradhan/7664690ee424ac7effbde61aadcb2d8f0e0aa807 (дата звернення:25.08.2020). – Назва з екрана.
 31. Petruzzelli B. W. Real-life marketing and promotion strategies in college libraries: connecting with campus and community / B. W. Petruzzelli. –NewYork : The Haworth Press, 2005. – 187 p.
 32. Fernandez S. PromotionYourLibrary [Електронний ресурс] / SandraFernandez ; HoustonPublicLibrary.  – Режим доступу: http://  https://www.slideshare.net/sandrafdzh/promoting-your-library (дата звернення: 18.11.2016). – Назва з екрана.

Силабус:

Завантажити силабус