Історія бібліотечної справи України

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Олексів І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета – виявити та дослідити передумови, ознаки, критерії й закономірності розвитку та діяльності бібліотечної системи й окремих бібліотек України, еволюції поглядів на становлення бібліотечних інституцій, товариств просвітницького та наукового  характеру; оперувати системою знань про діяльність бібліотек у різні епохи, починаючи від створення перших осередків Київської писемної школи часів Київської Русі до діяльності сучасних книгозбірень України; представити науково-практичний внесок українських науковців і практиків у становлення та розвиток бібліотечної справи.

Після завершення курсу студент буде

знати:

 • основні передумови, закономірності, й етапи суспільного розвитку бібліотечної справи в Україні залежно від історичного контексту та державної політики;
 • періоди в історії становлення бібліотек та загального розвитку бібліотечної справи, професіології;
 • основні тенденції історіографічного зрізу відповідної тематики;
 • внесок персоналій, інституцій у розвиток бібліотечної справи в окреслений період;
 • історію бібліотек, структурних підрозділів, бібліотечних зібрань (рідкісні та цінні видання, кількісні характеристики фондів тощо), історію формування приватних колекцій;
 • сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства.

вміти:

 • аналізувати закономірності розвитку бібліотечної справи України;
 • критично мислити та аналізувати наукові розвідки з бібліотечної справи;
 • послуговуватися відповідним науково-понятійним апаратом; застосувати набуті знання у практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна

 1. Бандилко Л. Бібліографічна діяльність товариства «Просвіта» на Волині / Л. Бандилко // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 2. – С. 33–35.
 2. Бандилко Л. Братські бібліотеки / Л. Бандилко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 14–15.
 3. Бандилко Л. Ф. Історія бібліотечної справи Волині (1939–1985 pp.): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / Л. Ф. Бандилко ; Київський держ. ун-т культури і мистецтв. –  К. :[б. в.], – 17с.
 4. Білокінь С. Книжні інтереси Микола Ханенка / С. Білокінь // Просфонема. – 1998. – С. 117–124.
 5. Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (XIX–початок XX ст.): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / Г. Г. Бородіна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. –К. : [б. в.], –21 с.
 6. Булатова С. О. Екслібриси в книжковому зібранні Яблоновського / С. О. Булатова // Бібліотечний вісник.– 1997. – №1. – С.20–29.
 7. Булатова С. О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII-сер. XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Булатова Світлана Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –К. : [б. в.], –17 с.
 8. Волинець А. А. Становлення та розвиток мережі публічних бібліотек України (XIX- початок XX століття): автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / А. А. Волинець ; Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К. : [б. в.], – 17с.
 9. Дзюба О. Монастирські бібліотеки Лівобережної України в контексті української культури XVIII ст. / О. Дзюба // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 1. – С. 18–22.
 10. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XXстолітті [Текст]/ Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К. : [б. в.], 2009. – 530 с.
 11. Зворський С. Актуальні питання історіографії бібліотечної справи в Україні / С. Зворський // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 1. – С. 32-36.
 12. Зворський С. До проблем вивчення історії бібліотечної справи в Україні / С. Зворський  // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 4. – С. 20-21.
 13. Зеленська Н. Видання друкарні Києво – Печерської Лаври у фондах відділу рідкісних і цінних документів / Н. Зеленська // Бібліотечний форум України. –2005. – № 4. – С. 41–43.
 14. Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей в Україні (1900–1939 ): fвтореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.08 / Зніщенко М. П. ; Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К. : [б. в.],1998. –16с.
 15. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. –1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попиктаін. ; НАН України, Нац. б-каУкраїниім. В.І. Вернадського, Ін-трукопису. – К., 2017. – 616 с.
 16. Караульна О. Бібліотечні установи як осередок становлення ідей національної культури на Миколаївщині кін. XIX – поч. XX ст. / О. Караульна // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – С. 31–33.
 17. Климова К. Бібліотека Павла Потоцького / К. Климова // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5–6. – С. 21–23.
 18. Ковальська Т. Визначна віха в історії бібліотечної справи: (Перший Всеросійський з’їзд з бібліотечної справи 1911 р.) // Т. Ковальська // Бібліотечний вісник. – 2005. –№ 4. – С. 17–22.
 19. Ковальчук Г. І. Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках / Г. І. Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина України. –1998. – Вип. 4. – С. 3–21. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_1998_4_1
 20. Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття: матеріали науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім.В. Г. Короленка / Харк. Держ. Наук. Б-ка ім. В. г. Короленка. – Харків, 2003. – 147 с.
 21. Кривенко М. Історія книгозбірні «Студіону»: мовою документів і спогадів / М. Кривенко // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С. 34 – 39.
 22. Кривенко М. Львівська бібліотека іноземної літератури6 роки становлення // М. Кривенко // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 2. – С. 8 – 9.
 23. Кунанець Н. Братські бібліотеки: до історії бібліотечної справи на Волині / Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 14–16.
 24. Лазаренко Ю. Доля бібліотек під час війни / Ю. Лазаренко // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 6. – С. 8–10.
 25. Ласкажевська Х. Історія бібліотеки останнього польського короля (Варшава – Кременець – Київ) / Х. Ласкажевська // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – С. 19–28.
 26. Малолєтова Н. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 – 1943) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – С. 2–18.
 27. Міщук С. Нездійсненний проект бібліотечної «Волиніки»: з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х роках XX ст. / С. Міщук // Бібліотечний вісник .– 2002. – № 3. – С. 16–22.
 28. Наукові праці Національної бібліотеки україни імені В. І. Вернадського / редкол. : О. С. Онищенко та ін. – К. : НБУВ. – 2000. Вип. 3. – 388 с.
 29. Новікова Н. культурно-просвітня діяльність бібліотек для дітей: інновації. Дослідження / Н. Новікова // Бібліотечний вісник, 2004. – № 1. – С. 10–13.
 30. Оглобин О. Бібліотека Волинського ліцею / О. Оглобин // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 6. – С. 11–14.
 31. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX  – у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник.  – – № 2. – С. 3–11.
 32. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 – 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – С. 3–17.
 33. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко. Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – С. 24–25.
 34. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 – 50 ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – – № 4. – С. 3–16.
 35. Онищенко О. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії україни та Польщі у документах 1945 – 1946 рр. : повертаючись до питання спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – С. 2–21.
 36. Приходько Л. Внесок Олександра Грушевського у розбудову бібліотечної справи Української держави у 1917 – 1918 рр. / Л. Приходько // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 4. – С. 22–30.
 37. Свобода А. Становлення мережі бібліотек наукових установ / А. Свобода, Н. Смаглява, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 5 – 6. – С. 14–18.
 38. Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2013. – 213 с.
 39. Соколов В. Природничо-наукова і технічна книга в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст. В. Соколов // Бібліотечна планета. – 2000. – № 2. – С. 36–39.
 40. Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого в працях вітчизняних науковців (1918 р. –  початок XXI століття) / Н. Солонська ; відп. ред. Ю. А. Пінчук // Історіографічні дослідження в Україні.  –  К.: НАН України. Ін-т історії України, 2004. –  Вип. 14.
 41. Солонська Н. Бібліотекар Каллімах, Костянтин Філософ, книжник Іларіон: освіта. Вчителі та професійне кредо / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. 2003. – № 2. – С. 38–44.
 42. Солонська Н. Збірник Святослава 1073 року як джерело для вивчення та реконструкції фонду бібліотеки Ярослава Мудрого: (до 930-річчя від часу створення) / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати, 2003. – № 7. – С. 37–40.
 43. Солонська Н. Ярослав Мудрий – державний діяч, книжник / Н. Солонська // Вісник Книжкової палати. 2004. – № 5. – С. 53–57.
 44. Сохань С. Приватна книгозбірня філолога та історика церкви М. І. Петрова / С. Сохань // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – С. 29–32.
 45. Ціборовська-Римарович І.О. Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. О. Ціборовська-Римарович// Рукописна та книжкова спадщина України . –  Київ : [б. в.], –  Вип. 4. –   С. 194– 201.
 46. Шамаріна Т. Дитячі бібліотеки України в роки Великої Вітчизняної війни / Т. Шамаріна, І. Тромін // Бібліотечний вісник. – 1995. – № 2. – С. 6 – 7.
 47. Швець Н. Бібліотека Львівського університету: події, особливості, фонди (до 400-річчя заснування) / Н. Швець // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – С. 30–35.

Допоміжна:

 1. Довідник з історії України : у 3 т. / Ін-т історичних досліджень Львівського державного університету. – Київ : Генеза, 1993–1999. – Т. 1 : А–Й. – 1993. – 239 с. : іл. ; т. 2 : К–П. – – 435 с. : іл. ; т. 3 : Р–Я. – 1999. – 688 с. : іл.
 2. Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми / Ярослав Ісаєвич. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.
 3. Історія української культури : у 5 т. / гол. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. – Київ : Наук. думка, 2001–2013. – Т. 1–5.
 4. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури: навч. посібник / В. Овчінніков . – Львів: Світ, 2005. – 420 с. : іл.
 5. Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран. В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2003. –160 с.
 6. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–ХVІII ст. / Віра Фрис ; ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека. – Львів : [ЛНУ імені Івана Франка], 2003. – 188 с.

Силабус:

Завантажити силабус