Герун Василь Богданович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-79

Електронна пошта: vasyl.gerun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Культурно-просвітницький та національний рух в Галичині у другій половині ХІХ ст., історія Львівського Університету, біографістика, просопографія, архівна справа та архівна наука у ХХ ст.

Курси

Публікації

  1. Герун В. Іван Наумович та товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874) / В. Герун // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 46. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 89–115. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/history/article/view/641
  2. Герун В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884–1885 рр.) / В. Герун // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип.12. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 237–253. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/view/893
  3. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у 1850-х – на початку 1860-х років / В. Герун // Схід. – № 7 (114), листопад-грудень. – 2011. – С. 94–99. – Режим доступу:
    http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33878
  4. Герун В. Галицька політика та “руський сепаратизм”: громадсько-політична діяльність Івана Наумовича у 1860-ті рр. / В. Герун // Гілея. Збірник наукових праць – Вип. 60. – Київ, 2012. – С. 27–34. – Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=79
  5. Герун В. Культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича у Російській імперії у 1880-их рр. / В. Герун // Схід. – 2012. – № 2 (116), березень-квітень. – С. 90–95. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/62326
  6. Герун В. Іван Наумович та галицькі євреї / В. Герун // Науковий вісник Чернівецького університету – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvchnuipmv_2012_607-609_6– Режим доступу:
  7. Публікації спогадів до історії Львівського університету:  https://oralhistory.lnu.edu.ua/editor/vasyl-herun/

Біографія

У 2008 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Архівознавство»; у 2008–2011 рр. – аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства за спеціальністю «Історія» (тема наукової роботи – “Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Івана Наумовича (1826-1891).”), у 2012 р. захистив кандидатську дисертацію; з 2008 р. – архіваріус, з 2014 р. – керівник Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка; з 2011 р. по 2016 р. – асистент кафедри давньої історії України та архівознавства (за сумісництвом), з 2017 р. – асистент кафедри бібліотекознавства та бібліографії (за сумісництвом), із 2020 – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії (за сумісництвом).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!