Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9Седляр О. В.КМБ - 51м

Опис курсу

Мета курсу полягає у наданні студентам системних та ґрунтовних знань правових основ бібліотечно-інформаційної діяльності, набуття умінь та навичок щодо користування правовими нормами у бібліотечно-інформаційній роботі, розуміння важливої ролі інформації у розвитку сучасного суспільства, підготовка кваліфікованих фахівців до практичної діяльності у питаннях правового регулювання створення та використання інформаційних ресурсів бібліотек.

Завдання курсу:

 • сформувати уявлення про інформаційне право як складне правове явище;
 • ознайомити студентів із законодавством та державними стандартами України у царині інтелектуальної власності;
 • ознайомити зі стандартами бібліотечно-інформаційної діяльності (законами, підзаконними актами тощо), керуючись вимогами інформаційної свободи та інформаційної безпеки індивіда.

У результаті вивчення цього курсу студенти повинні знати:

 • визначення базових бібліотекознавчих та інформаційних термінів;
 • сутність, функції та принципи ведення бібліотечно-інформаційної роботи;
 • роль законодавства у розвитку сучасного інформаційного суспільства;
 • інформаційні права та свободи особистості;
 • сутність та соціальні функції інформації;
 • зміст нормативно-правових актів для вирішення питань створення, зберігання інформаційних ресурсів;
 • компонентну структуру та форми бібліотечно-інформаційної діяльності;
 • правові засади надання бібліотечно-інформаційних послуг.

У результаті вивчення цього курсу студенти повинні вміти:

 • вільно оперувати основними термінами бібліотекознавства та інформатики;
 • вести пошук нормативно-правових актів та інформаційно-правових норм чинного законодавства;
 • використовувати нормативно-правові документи у практичній роботі;
 • обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних (проблемних) питань організації бібліотечно-інформаційної роботи;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу конкретних бібліотечно-інформаційних явищ

Змістові модулі: «Правова база бібліотечно-інформаційної діяльності в Україні», «Система інформаційного забезпечення та інформаційного обслуговування бібліотеки: правові аспекти», «Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства».

Рекомендована література

Автор підручника

(навчального

посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування

видавництва,

рік видання

К-сть

примір-

ників

Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп`ютерне авторське право Київ : КНТ, 2005, 2006 3
Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах: Теорія і практика : навч. посіб. Київ : Центр навч. л-ри, 2004 5
Воскобойнікова-Гузєва  О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація Kиїв : Академ-періодика, 2014 8
Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект Київ : НБУВ, 2014 3
наук. ред. Т. Гранчак Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матер. Міжнар. наук. конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ ст.” (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : додаток до зб. наук. праць «Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського». Київ : НБУВ, 2012 2
Горовий В. (кер. проекту), Онищенко О., Попик В. та ін. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України: [монографія] Київ : НБУВ, 2015 віртуальний читальний зал
Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Центр навч. л-ри, 2006 50
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О.

та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва з екрана    
Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації Київ : КНТ, 2007 1
Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. Київ : Політехніка, 2005 1
Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: зарубіжний досвід Київ : Афіна, 1996 1
  Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. – Назва з екрана    
  Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. – Назва з екрана    
  Про благодійну діяльність та благодійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17. – Назва з екрана    
  Про відпустки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр. – Назва з екрана    
  Про видавничу справу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр. – Назва з екрана    
  Про засади державної  мовної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17. – Назва з екрана    
  Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19. – Назва з екрана    
  Про захист персональних даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3. – Назва з екрана    
  Про захист суспільної моралі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15. – Назва з екрана    
  Про інформацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрана    
  Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. – Назва з екрана    
  Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12. – Назва з екрана    
  Про місцеві державні адміністрації  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14. – Назва з екрана    
  Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-врЗ. – Назва з екрана    
  Про обов’язковий примірник документів  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/595-14З. – Назва з екрана    
  Про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. – Назва з екрана    
  Про охорону праці  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. – Назва з екрана    
  Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр. – Назва з екрана    
  Про професійний розвиток працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Назва з екрана    
  Про рекламу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр    
  Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14. – Назва з екрана    
  Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи / М-во культури і туризму України: наказ №1631/0/16-08 від 29.12.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udpu.org.ua/files/biblioteka/Zagdoc/Tupovinormushasy.pdf. – Назва з екрана    
  Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України /Про впорядкування умов оплати праці | М-во культури України: наказ № 621/25398 від 13.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0621-14. – Назва з екрана    
  Про затвердження форм звітності №6-НК; Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України; №80-а; Зведена звітність державних публічних та інших бібліотек та Інструкцій щодо їх заповнення –Міністерство культури і туризму України: наказ 19.12.2007 N 1385/14652 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07. – Назва з екрана    
  Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05. – Назва з екрана    
  Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: Наказ Мінекономіки від 26 лип. 2010 р. № 921 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0623-10. – Назва з екрана    
  Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування – Державний комітет статистики України, Міністерство України у справах науки і технологій: наказ 07.08.98 №272/219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98. – Назва з екрана    
  Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України – Міністерство культури і мистецтв України: наказ  № 570 від 02.12.96 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0031-97. – Назва з екрана    
  Типові правила користування бібліотеками в Україні – Міністерство культури і мистецтв України: наказ  № 275 від 05.05.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99. – Назва з екрана    
ред.: Шемшучен-

ко Ю. С., Чиж І. С.

Інформаційне законодавство. Т. 1: Інформаційне законодавство України Київ : Юрид. думка, 2005 3
ред.: Шемшучен-

ко Ю. С., Чиж І. С.

Інформаційне законодавство. Т. 4: Інформаційне законодавство країн Європи та Азії Київ : Юрид. думка, 2005 3
ред.: Шемшучен-

ко Ю. С., Чиж І. С.

Інформаційне законодавство. Т. 5: Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері Київ : Юрид. думка, 2005 3
ред.: Шемшучен-

ко Ю. С., Чиж І. С.

Інформаційне законодавство. Т. 6: Міжнародні угоди України в інформаційній сфері Київ : Юрид. думка, 2005 3
Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій Київ: Ред. журн. «Бібл. вісн.», 1995 1
уклад.: Т. Слєпцова Законодавство – бібліотекам України. Вип. 3. Кн. 1, 2 Київ : [б. в.], 2004 2
уклад.: Т. Ю. Жигун Законодавчі та нормативні документи у сфері видавничої та бібліотечної справи Київ : Кн. палата України, 2011 2