Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Герун В. Б.КМБ-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114КМБ-2мЦвіркун І. О.

Опис курсу

Курс зосереджений на питаннях сучасних тенденцій розвитку правового регулювання інформаційної діяльності: гарантії прав і свобод особистості в інформаційному суспільстві, доступу до публічної інформації, правового режиму роботи з персональними даними, електронними документами та послугами.
Мета курсу:
формування комплексу фахових знань чинного інформаційного законодавства, що дає можливість ефективно використовувати його у навчальній, науковій і практичній діяльності.

В результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– роль інформаційного законодавства України у розвитку сучасного суспільства, сучасні наукові концепції у сфері інформаційного права;
– інформаційні права та свободи особистості, європейський досвід у цій галузі;
– структуру законодавчої бази інформаційної діяльності;
– зміст нормативно-правових актів для вирішення практичних питань щодо створення, зберігання та використання інформаційних ресурсів,
– законодавчі аспекти надання бібліотечних, архівних та інформаційних послуг: основних та додаткових;

вміти:

– вільно оперувати основними поняттями та термінами інформаційного законодавства;
– вести пошук інформаційно-правових норм чинного законодавства та використовувати нормативні документи у практичній інформаційній роботі бібліотеки та архіву;
– обґрунтовувати власну думку щодо проблемних питань організації діяльності інформаційних установ, формувати стратегії модернізації, підвищення ефективності інформаційної діяльності.

Рекомендована література

Нормативні документи:
 1. Закон України “Про авторське право і суміжні права” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text. – Назва з екрана.
 2. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text. – Назва з екрана.
 3. Закон України “Про видавничу справу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80#Text. – Назва з екрана.
 4. Закон України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text. – Назва з екрана.
 5. Закон України “Про доступ до публічної інформації” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text. – Назва з екрана.
 6. Закон України “Про електронні довірчі послуги” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text. – Назва з екрана.
 7. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text. – Назва з екрана.
 8. Закон України “Про захист персональних даних” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text. – Назва з екрана.
 9. Закон України “Про захист суспільної моралі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text. – Назва з екрана.
 10. Закон України “Про звернення громадян” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text. – Назва з екрана.
 11. Закон України “Про інформацію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text. – Назва з екрана.
 12. Закон України “Про науково-технічну інформацію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text. – Назва з екрана.
 13. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text. – Назва з екрана.
 14. Закон України “Про обов’язковий примірник документів”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text. – Назва з екрана.
 15. Закон України “Про рекламу” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text. – Назва з екрана.
 16. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text. – Назва з екрана.
 17. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text. – Назва з екрана.
 18. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text. – Назва з екрана.
 19. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18. – Назва з екрана.
 
Рекомендована література:
 1. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. “Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття” (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. “Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33” / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ, 2012. – 183 с.
 2. Букшина Т. Інформаційна діяльність спеціальної наукової бібліотеки / Т. Букшина // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 24–27.
 3. Вилегжаніна М. В. Функції нормативно-правового акту / М. В. Вилегжаніна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 31–35.
 4. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – Kиїв : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 5. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами : політико-комунікаційний аспект / Т. Гранчак ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 184 с.: іл.
 6. Давидова І. О. На шляху до електронної бібліотеки : правові аспекти / І. О. Давидова // Вісник Харківскьої державної академії культури: зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 6. – С. 167–178.
 7. Давидова І. О. Інформаційне право як основа інтеграції України до світового інформаційного простору / І. О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 98–106.
 8. Денисенко О. В. Унормування порядку роботи з документами, що містять службову інформацію / О. В. Денисенко // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 88–94.
 9. Доступ до архівних документів : законодавство і практика / упоряд. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2010. – 416 с.
 10. Інформаційне законодавство : зб. законодавчих актів : У 6 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Державний комітет телебачення і радіомовлення України / Ю. С. Шемшученко (заг. ред.), І. С. Чиж (заг. ред.). Т. 5: Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. – Київ : ТОВ Видавництво Юридична думка, 2005. – 328 с.
 11. Кормич Б. А. Правове регулювання інформаційної діяльності: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету “Одеська юридична академія”, галузь знань – 08 “Право”, спеціальність – 081 “Право” (спеціалізація – “Публічне право”) / Б. А. Кормич, О. П. Федотов, Т. В. Аверочкіна. – 2018. – 150 с.
 12. Майстренко А. А. Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Майстренко // Архіви України. – 2016. – № 3–4. – С. 58–82.
 13. Марущак А. І. Інформаційне право : доступ до інформації : навч. посібн. / А. І. Марущак. – Київ: КНТ, 2007. – 531 с.
 14. Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ / О. Нестеренко. – Харків : Наукове видавництво “Акта”. – 2012. – 306 с.
 15. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках : зарубіжний досвід / В. С. Пашкова. – Київ: Афіна, 1996. – 48 с.
 16. Приходько Л. Оцифрування об’єктів культурної спадщини за нормативно-правовими документами Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав / Л. Приходько // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 104–131.
 17. Свобода інформації в Україні та світі. Теорія та практика / упоряд. О. М. Павліченко, Р. І. Стадник ; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : ТОВ «Видавництво права людини», 2015. – 216 с.
 18. Службова інформація : порядок віднесення та доступу. Практичний посібник / за редакцією Д. М. Слизьконіс. Автори-укладачі: О. Л. Огданська, В. В. Таран, В. В. Щербаченко. – Київ : Центр політичних студій та аналітики, 2014. – 76 с.

Силабус:

Завантажити силабус