Теорія та методологія соціокультурного проектування

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Герун В. Б.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ-1мГерун В. Б.

Опис курсу

Мета курсу:

Формування системи теоретичних і методологічних засад соціокультурного проектування, практичних навичок проектної діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.

Завдання курсу:

формування у студентів компетентностей, які стосуються дослідження проблем інформаційної діяльності з метою створення та реалізації проектів інноваційного спрямування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:

 • основну термінологію, теоретичні підходи та дослідження з соціокультурного проектування;
 • тенденції розвитку та реформування інформаційної, бібліотечної та архівної справи;
 • особливість реалізації проектів та програм в інформаційній діяльності інформаційно-документних установ;
 • етапи підготовки та реалізації проектів;

вміти:

 • проводити прикладне наукове дослідження професійної сфери діяльності та соціокультурної роботи установ;
 • проводити передпроектну підготовку, пропонувати шляхи модернізації архівної та бібліотечної справи;
 • планувати використання ресурсної бази проектів;
 • розробляти інноваційні проекти та програми розвитку архівів та бібліотек;
 • оформляти заявки на грант.

Рекомендована література

 1. Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. – К. : [б. в.], 2010. – 127 с.
 2. Краплич Р. Проекти та управління ними : практичний посібник для неприбуткових організацій / Ред. Т. Є. Опанащук. – Рів­не : Фундація імені князів­ благодійників Острозьких, 2004. – 140 с.
 3. Кучереносов В. Основы фандрейзинга и написания проектов для неприбыльных организаций / В. Кучереносов ; Ин-т успешных сообществ. – К. : Институт успешных сообществ, 2007. – 182 с.
 4. Луков В. А. Социальное проектирование : учеб. пособие для вузов по специальности «Соц. работа» / Моск. гуманитар. ун-т. – М. : Флинта, 2006. – 240 с.
 5. Маркетинг у сфері культури та мистецтв [Текст] / Ф. Кольбер [и др.] ; пер. з другого англ. вид. С. Яринич ; наук. ред. пер. І. Безгін. – Л. : Кальварія, 2004. – 235 с. : рис., табл.
 6. Микитюк П. П. Управлыння проектами: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с.
 7. Основы социокультурного проектирования : учеб.-метод. пособие / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; сост. О. В. Макеева ; науч. ред. Е. Б. Артемьева ; отв. за вып. Н. С. Мурашова. – Новосибирск, 2015. – 111 с.
 8. Россошанская О. В., Журавлева Н. В. «Проект» и «проектирование» как базовые категории компетентностного подхода в социокультурной деятельности / О. В. Россошанская, Н. В. Журавлева // Управление проектами и развитие производства: Сб. науч. раб. – М.: изд-во ВНУ им. Даля, 2009. – № 3 (31). – С. 168-176.
 9. Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019–2023). – К., 2019. – Режим доступу: strateg_prog_rozv_arch_spav.pdf;
 10. Суслова И. М., Злотникова З. И. Проектная деятельность библиотек: научно-практическое пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176 с.
 11. Тобелем Ж.-М. Нова епоха музеїв. Культурні установи перед викликом менеджменту / пер. з французької З. Борисюк, П. Таращука, С. Тевольде. – К. : Видавець Чередниченко А. М., 2018. – 320 с.
 12. Щирикова Л. Д., Яценко Н. В. Социально-ориентированная проектная деятельность в библиотеке: научно-практическое пособие. – М.: Литера, 2010. – 94 с..
 13. Яковлев О. Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв // Культура України. Серія: Культурологія : збірник наукових праць. – Харків: ХДАК, 2016. – Випуск 52. – С. 201-212
 14. Maher W. The Management of College and University Archives. – Metuchen, N.J. : Society of American Archivists and Scarecrow Press, 1992. – 430 p.

Силабус:

Завантажити силабус