Правові аспекти бібліотечної діяльності в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
628Герун В. Б.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
628КМБ - 31Цвіркун І. О.

Опис курсу

Мета курсу – формування теоретико-практичних знань про систему правових засобів і механізмів у діяльності бібліотеки, механізми правового регулювання професійної діяльності; правової свідомості і правової культури майбутнього фахівця, а також відповідних практичних навиків.

 

Оволодівши курсом, студенти повинні

знати:

 • нормативну документацію бібліотек.як правову базу її діяльності;
 • функції нормативно-правового акту;
 • права користувачів та обов’язки бібліотек;
 • правові аспекти регулювання відносин “користувач – бібліотека” та  “бібліотека – користувач”;
 • права доступу до відкритої інформації в Україні;
 • правову основу відносин щодо формування і використання бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • правове регулювання оплати праці бібліотечних працівників;

вміти:

 • вкористовувати у практичній діяльності знання основних напрямів та завдань правового регулювання в бібліотеках;
 • формувати локальну нормативно-правову базу бібліотеки;
 • досліджувати рівень інформаційної та правової культури в бібліотеці;
 • складати проекти регламентної та нормативно-технологічної документації бібліотеки;
 • контролювати дотриманння прав доступу користувачів до використання бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • аналізувати конкретні бібліотечно-інформаційні процеси з правової точки зору;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу конкретних проблемних ситуацій.

Рекомендована література

Конституція України – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Закони

 1. Про авторське право і суміжні права – режим доступу:http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 2. Про бібліотеки і бібліотечну справу – режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
 3. Про благодійну діяльність та благодійні організації – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 4. Про відпустки – режим доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр
 5. Про видавничу справу   – режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр
 6. Про засади державної  мовної політики  – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
 7. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19
 8. Про захист персональних даних – режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3
 9. Про захист суспільної моралі – режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
 10. Про інформацію – режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 11. Про наукову і науково-технічну діяльність  – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 12. Про науково-технічну інформацію  – режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
 13. Про місцеві державні адміністрації  – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14
 14. Про місцеве самоврядування в Україні   – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-врЗ
 15. Про обов’язковий примірник документів  – режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/595-14З
 16. Про освіту – режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
 17. Про охорону праці   – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 18. Про порядок вирішення колективних трудових   спорів (конфліктів) – режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр
 19. Про професійний розвиток працівників – режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua
 20. Про рекламу – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
 21. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,   фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14
 22. Інформаційне законодавство: збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.– Т. 1 Інформаційне законодавство України. – Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 416 с.  
 23. Інформаційне законодавство: збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.– Т. 4 Інформаційне законодавство країн Європи та Азії. – Київ ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 384 с.
 24. Інформаційне законодавство: збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.– Т. 5 Міжнародно-правові акти в  інформаційній сфері. – Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 328 с.
 25. Інформаційне законодавство: збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа.– Т. 6 Міжнародні угоди України в інформаційній сфері. – Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 160 с.

Базова література:

 1. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матер. Міжнар. наук. конференції “Інноваційна модель наук. біб-ки ХХІ ст.” (Київ, 9–10 жовтня 2012 р.) : додаток до зб. наук. праць “Наук. праці Нац. біб-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33” / [наук. ред. Т. Гранчак]; НАН України; НБУ ім. В. І.  Вернадського; Асоц. б-к України. – 183 с.
 2. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики: [монографія] / [Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 339 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/biblioteka_v_realizacii_dergavotvorchoi_polituku.pdf
 3. ВилегжанінаМ. В. Функції нормативно-правового акту/ М. В. Вилегжаніна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 31– 35.
 4. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва. – Kиїв : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 5. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект / Тетяна Гранчак; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 184 с.: іл.
 6. Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с. Давидова І. О. Інформаційне право як основа інтеграції України до світового інформаційного простіру / І. О. Давидова // Вісник ХДАК, 2002. – Вип . 9. – С. 98–106.
 7. Давидова І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління: навч. пос./ І. О. Давидова/ Харк. держ. акад. культури. Xарків., 2001. – С. 22–38.
 8. Давидова І.О. На шляху до електронної бібліотеки: правові аспекти / І.О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 6. – С. 167–178.
 9. Давидова І.О. Інформаційне право як основа інтеграції України до світового інформаційного простору / І.О. Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 98–106.
 10. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 224 с.
 11. Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: навч. посібник / А. І. Марущак. – Київ : КНТ, 2007. – 531 с.
 12. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 218 с.
 13. Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 314 с.
 14. Пашкова В.С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках : зарубіжний досвід. – Київ : Афіна, 1996. – 48 с.
 15. Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 3–10. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_5_3.pdf
 16. Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С. 3–11. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_3.pdf
 17. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11 – 12 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; редкол.: О. В. Шишка та ін. – Львів. : Вид-во Львів. політехніка, 2013. – 620 с.
 18. Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 208 с.

Силабус:

Завантажити силабус