Актуальні проблеми сучасного архівознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Герун В. Б.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМБ-1мЦвіркун І. О.

Опис курсу

Мета – проаналізувати сучасні напрямки та методологію архівознавчих досліджень з метою формування у студентів наукових підходів у професійній діяльності, розкрити зміст наукових дискусій про розвиток технологій архівної справи та соціокультурну роль архівів.

Після завершення курсу студент буде

знати:

– основну проблематику сучасних архівознавчих досліджень та їхню методологію;

– тенденції розвитку архівних установ в умовах інформаційного суспільства;

– роль архівів та архівістів у процесах модернізації, розвитку громадянського суспільства, забезпечення прав людини та у суспільних реформах;

– дискусії про зміст архівної освіти;

– принципи та методику створення архівних цифрових колекцій, управління електронними ресурсами, засади організації особистих архівів, ініціативного комплектування та архівної комунікації;

– напрямки сучасної архівної політики в Україні.

вміти:

– характеризувати тенденції розвитку сучасної архівної справи, формувати стратегії модернізації та підвищення ефективності роботи архівних установ;

– використовувати у фаховій діяльності наукові принципи архівознавства;

– формувати професійну світоглядну позицію у контексті практик культурної політики;

– застосовувати методи сучасних архівознавчих досліджень у власних наукових розробках.

Рекомендована література

 1. Бездрабко В. В.Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції / В. В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 129-147.
 2. Бездрабко В. В.Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти / В. В. Бездрабко // Сумська старовина. – 2018. – №52. – С. 80-89.
 3. Гаранін О., Ковтанюк Ю. До концепції інформатизації архівної справи в Україні / О. Гаранін, Ю. Ковтанюк // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 24-25. – 2017. – С. 7-57.
 4. Гриценко О. А. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; Інститут культурології НАМ України. – К, 2019. – 320 с.
 5. Дідух Л. В., Залєток Н. В.Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду / Л. В. Дідух, Н. В. Залєток // Архіви України. – 2019. – №1. – С. 87-101.
 6. Доступ до архівних документів : законодавство і практика / упоряд. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2010. – 416 с.
 7. Жукова О. Бізнес-архіви та їх роль у дослідженні історії підприємництва: зарубіжний досвід / О. Жукова // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 22-23. – 2015. – С. 12-16.
 8. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С.Архівний менеджмент в умовах електронного урядування / Я. С. Калакура, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – 2019. – № 3. – С. 18-57.
 9. Касян Л. Г.Аудіовізуальні документи у процесі формування історичної пам’яті / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – С. 91-99.
 10. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2012. – 515 с.
 11. Мінко Є. Диктатура прозорости / Є. Мінко // Критика. – 2011 – Ч. 3-4.
 12. Палієнко М. Г. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку європейської і американської моделей архівної освіти / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 35-60.
 13. Приходько Л. Культурна політика Комісії Європейського Союзу / Л. Приходько // Архіви України. – 2020. – №3. – С. 7-31.
 14. Прозорова В. Архівологія як новий погляд на прогалини у фондах / В. Прозорова // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 26-27. – С. 13-21. – Режим доступу : http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sidptm_2015_26-27_4.
 15. Рибачок О. Стратегії провідних країн світу у створенні національного цифрового ресурсу документальної спадщини / О. Рибачок // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 24-25. – 2017. – С. 58-64.
 16. Хромов А. Портал «Архіви Європи» та репрезентація України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання / А. Хромов // Архіви України. – 2020. – №2. – С. 7-16.
 17. Чернятинська Ю. Г.Комплектування архівів документами в електронній формі та їх зберігання: історіографія питання / Ю. Г. Чернятинська // Архіви України. – 2018. – №1. – С. 88-102.
 18. Bak Greg, Hill Amanda. Deseronto Dreams: Archives, Social Networking Services, and Place // Archivaria. – №79. – 2015. – Р. 1-26.
 19. Becker Devin, Nogues Collier. Saving-Over, Over-Saving, and the Future Mess of Writers’ Digital Archives: A Survey Report on the Personal Digital Archiving Practices of Emerging Writers // The American Archivist. – №75 (2). – 2012. – Р. 482–513.
 20. Belovari Susanne. Historians and Web Archives. // Archivaria. – №83. – 2017. – Р. 59-79.
 21. Belovari Susanne. Leaving a Trail: Personal Papers and Public Archives Part Two – The Archivist’s Story // Archivaria. – №86. – 2018. – Р. 90-117.
 22. Borgerud Charlotte, Borglund Erik. Open research data, an archival challenge? // Archival Science. – № 20 (3). – 2020. – Р. 279-302.
 23. Caswell  Michelle. Defining human rights archives: introduction to the special double issue on archives and human rights // Archival Science. – №14 (3-4). – 2014. – Р. 207-213.
 24. Cocciolo Anthony. When Archivists and Digital Asset Managers Collide: Tensions and Ways Forward // The American Archivist. – №79 (1). – 2016. – Р. 121-136.
 25. Donaldson Devan Ray. Trust in Archives – Trust in Digital Archival Content Framework // Archivaria. – №88. – 2019. – Р. 50-83.
 26. Douglas Jennifer. The Archiving «I»: A Closer Look in the Archives of Writers // Archivaria. – №79. – 2015. – Р. 53-89.
 27. Douglas Jennifer. What We Talk About When We Talk About Original Order in Writers’ Archives // Archivaria. – №76. – 2013. – Р. 7-25.
 28. Fogerty James. Filling the Gap: Oral History in the Archives// The American Archivist. – №46 (2). – 1983. – Р. 148–157.
 29. Geraci Noah, Caswell Michelle. Developing a Typology of Human Rights Records // Journal of Contemporary Archival Studies. – №3 – 2016. – Article 1. – Режим доступу: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol3/iss1/1.
 30. Hearne Betsy. Leaving a Trail: Personal Papers and Public Archives Part One – The Donor’s Story // Archivaria. – №86. – 2018. – Р. 68-89.
 31. Kelly Elizabeth Joan. Assessing Impact of Medium-Sized Institution Digital Cultural Heritage on Wikimedia Projects // Journal of Contemporary Archival Studies. – №6. – 2019. – Article 25. – Режим доступу: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol6/iss1/25.
 32. McLeod Julie, Gormly Brianna. Using the cloud for records storage: issues of trust // Archival Science. – №17 (4). – 2017. – Р. 349-370.
 33. Nesmith Tom. Toward the Archival Stage in the History of Knowledge // Archivaria. – №80. – 2015. – Р. 119-45.
 34. Noonan Daniel, Chute Tamar. Data Curation and the University Archives // The American Archivist. – №77 (1). – 2014. – Р. 201-240.
 35. Rogers Corinne, Duranti Luciana. Ethics in the Cloud // Journal of Contemporary Archival Studies. – №4. – 2017. – Article 2. – Режим доступу: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol4/iss2/2.
 36. Pugh Mary, Theimer Kate. What Is the Meaning of Archives 2.0? // The American Archivist. – №74 (1). – 2011. – Р. 58-68;
 37. Sheffield Rebecka. Facebook Live As a Recordmaking Technology // Archivaria. – №85. – 2018. – Р. 96-121.
 38. Taylor Claire L., Brandi Lucia, Acosta Sánchez Cecilia A., Díaz Vallejo Marcelo. Archives of Human Rights and Historical Memory: An Analysis of Archival Practices «From Below» in Four NGOs in Colombia // Journal of Contemporary Archival Studies. – №8. – 2021. – Article 3. – Режим доступу: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol8/iss1/3.
 39. Wagner Jessica. «Filling the Gaps»: Oral Histories and Underdocumented Populations in The American Archivist, 1938–2011 // The American Archivist. – №79. – 2016. – Р. 254-282.
 40. Wagner Jessica, Smith Debbi. Students as Donors to University Archives: A Study of Student Perceptions with Recommendations // The American Archivist. – №75 (2). – 2012. – Р. 538-566.
 41. Williams Joseph, Berilla Elizabeth. Minutes, Migration, and Migraines: Establishing a Digital Archives at a Small Institution // The American Archivist. – №78 (1). – 2015. – Р. 84-95.
 42. Williamson Felicia, Vieira Scott, Williamson James. Marketing Finding Aids on Social Media: What Worked and What Didn’t Work // The American Archivist. – №78 (2). – 2015. – Р. 488-513.

Силабус:

Завантажити силабус