Методика роботи з архівними документами

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит
61Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Герун В. Б.КМБ - 31
332Герун В. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМБ - 31Герун В. Б.
332Герун В. Б.

Опис курсу

Мета: формування у студентів професійних навичок роботи із архівними документами, опанування основних правил з питань комплектування архіву, проведення експертизи цінності документів, архівного описування, обліку, зберігання архівних документів, користування фондами в архівній установі.

Завдання: розглянути нормативні документи, методичні рекомендації, наукову літературу з питань основних процесів роботи з архівними документами, сформувати у студентів практичні навики роботи з документами адміністративного та особового походження на прикладі архівних фондів Архіву Львівського університету.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • правила документування управлінської інформації та організації документів в документаційному фонді установи;
 • критерії та принципи експертизи цінності документів, методичне забезпечення оцінки архівних документів;
 • правила організації фондів особового походження;
 • принципи і методи архівного описування, вимоги до обліку документів, технології їхнього зберігання;
 • порядок користування архівними документами, виконання архівними установами запитів соціально-правого, тематичного та персонального характеру;
 • організацію роботи з електронними документами;

вміти:

 • застосовувати архівні правила, інструкції, положення на практиці;
 • визначати фондову належність архівних документів, створювати архівні фонди;
 • проводити описування архівних документів/справ/фондів за міжнародним стандартом архівного описування;
 • складати номенклатури справ, архівні описи, архівні довідки;
 • проводити пошук архівної інформації для наукових досліджень та виконання запитів.

Рекомендована література

 1. Архівознавство : підручник для студентів іст. факультетів вищ. навч. закладів України / за заг. ред. : Я. С. Калакура, І. Б. Матяш. – К. : ВД «КМ Академія», 2002. – 356 с.
 2. Виконання державними архівами України генеалогічних запитів / упор. Н. М. Христова– К., 2006.
 3. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ : 4163-2003. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf;
 4. Дідух Л. В., Залєток Н. В. Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду / Л. В. Дідух, Н. В. Залєток // Архіви України. – 2019. – № 1.
 5. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ : 2732:2004 . Режим доступу: https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004(1).pdf;
 6. Забезпечення збереженості електронних документів Національного архівного фонду: методичні рекомендації / уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк, Ю. Г. Чернятинська. – Київ, 2019.
 7. Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі. Методичні рекомендації / укл. : К. Т. Селіверстова (керівник теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. – К., 2009.
 8. Кушнаренко H. М., Удалова В.К. Наукова обробка документів : підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006.
 9. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. – 8-е изд., стер. – К. : Знання, 2008.
 10. Майстренко А. А., Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд // Архіви України. – 2018. – № 1.
 11. Облік документів у державних архівах України: Інструкція / Укрдержархів. УНДІАСД. – К., 2014.
 12. Правила описування архівних документів: ДСТУ : 4331:2004. Режим доступу: http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf;
 13. Приходько Л. Ф. Збереження цифрової культурної спадщини – імператив XXI століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) // Архіви України. – 2019. – № 2
 14. Робота з документами особового походження. Методичний посібник / автори-укладачі : Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – К., 2009. – 284 с.
 15. Селіверстова К. Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів // Архіви України. – 2014. – № 4
 16. Січова О. Класифікація документації наукових установ НАН України в контексті формування їх архівних фондів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42.
 17. Складення архівних описів: метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Н. М. Христова. – К., 2013;
 18. Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. — К. : Кн. палата України, 1998.

 

Нормативні документи:

 1. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text
 2. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12#Text
 3. Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-15#Text
 4. Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15#Text
 5. Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-13#Text
 6. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13#Text
 7. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text
 8. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text
 9. Правила роботи архівних установ України ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13#Text
 10. Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n593
 11. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18

Інформаційні ресурси:

Офіційний вебпортал Державної архівної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/ua/

Сайт Наукового архіву Києво-Могилянської академії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.ukma.edu.ua/in dex.php?id=37

Сайт Архіву Львівського університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.lnu.edu.ua/

Силабус:

Завантажити силабус