Архівознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Герун В. Б.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМБ - 41Герун В. Б.

Опис курсу

мета курсу:

сформувати у студентів систему наукових знань про архіви, архівну справу, її історію та практику.

завдання курсу:

розкрити основні тенденції розвитку архівознавства та архівної справи, проаналізувати законодавче забезпечення та практичну діяльності архівних установ щодо комплектування, описування, обліку, забезпечення збереженості документів та користування ними.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– історію розвитку архівної науки та її методологічні засади;

– історичні етапи та сучасні тенденції розвитку архівної справи в Україні;

– завдання з інформатизації та реформування архівної справи, роль міжнародних архівних установ у розвитку архівознавства;

– положення нормативно-правових актів, які регулюють питання формування, обліку, зберігання і використання документів Національного архівного фонду;

– функціонування системи архівних установ в Україні;

– рівні організації архівних документів та етапи формування Національного архівного фонду;

– методику архівного описування, типово-видову структуру довідкового апарату архівів;

– напрямки роботи архівної установи, професійну етику архівістів.

вміти:

– характеризувати етапи розвитку архівної науки та архівної справи, дискусійні питання сучасного архівознавства;

– застосовувати норми законодавства у сфері діяльності архівних установ;

– застосовувати критерії та принципи експертизи цінності документів, вимоги до організації архівних документів, їхнього описування та обліку;

– проводити пошук архівних документів та архівної інформації на обрану тему дослідження.

Рекомендована література

 1. Алексеева А. В. Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение (теория и методика) : учебник для вузов / под. ред. Е. М. Буровой. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2012. – 483 с. : ил.
 2. Архіви КҐБ для медіа : посібник / ред.-упорядн. А. Олійник. – К. : К.І.С. – 2018. – 216 с. : іл.
 3. Архівознавство : підручник для студентів іст. факультетів вищ. навч. закладів України / за заг. ред. : Я. С. Калакура та І. Б. Матяш. – К. : ВД «КМ Академія», 2002. – 356 с.
 4. Бездрабко В. Методи в архівістиці та архівний метод : дискусія триває [Електронний ресурс] / В. Бездрабко // Архіви України. – 2018. – № 2-3. – С. 7-19. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ay_2018_2-3_3;
 5. Галузевий державний архів СБУ : путівник / авт.-упорядн. : В. М. Даниленко (відп. упоряд.) [та ін.]. – Харків : Права людини, 2009. – 136 с.
 6. Доступ до архівних документів : законодавство і практика / упоряд. Є. Ю. Захаров. – Харків : Права людини, 2010. – 416 с.
 7. Матяш І. Б. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : ВД “КМ Академія”, 2012. – 515 с.
 8. Нариси історії архівної справи в Україні : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Абросимова, В.В. Бездрабко, В.В. Болдирєв [та ін.] ; Держ. комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т Архівної справи та документознавства ; за заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. – К. : ВД “Академія”, 2002. – 612 с.
 9. Папакін Г. В. Архів Скоропадських : Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських : [монографія] / Георгій Папакін ; Держ. ком. арх. України [та ін.]. – Київ, 2004. – 420 с., [1] с.
 10. Прозорова В. Архівологія як новий погляд на прогалини у фондах [Електронний ресурс] / В. Прозорова // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 26-27. – С. 13-21. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sidptm_2015_26-27_4.
 11. Робота з документами особового походження. Методичний посібник / автори-укладачі : Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – Київ, 2009. – 284 с.
 12. Старостин Е. В. Зарубежное архивоведение : проблемы истории, теории и методологи / Е. В. Старостин. – Москва : Информ.-издат. Агентство «Русскій міръ», 1997. – 332 с.
 13. Українська архівна енциклопедія / ред. кол. : І. Б. Матяш (голова), І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Видавництво “Горобець”, 2008. – 881 с.
 14. Українські архівісти (XIX–XX ст.) : біобібліогр. довідник / [упоряд. : С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін.] ; під керів. І. Б. Матяш ; Держкомархів України ; УНДІАСД. – Київ, 2007. – 752 с.
 15. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / наук. ред. І. Б. Матяш ; упоряд. : Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. – К. : ВД “КМ Академія”, 2003.
 16. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник : Вип. 4 / авт.-упорядн. : Т. Дубовик, Ю. Бентя ; ред. кол. тому : Т. Баранова (голова), О. Чижова, Т. Малярчук ; Державна архівна служба України ; ЦДАМЛМ України. – Київ, 2015. – 564 с.
 17. Cook Terry. Archival Science and Postmodernism : New Formulations for Old Concepts / Terry Cook // Archival science. – 2001. – Vol. 1.
 18. Cook Terry. The Concept of the Archival Fonds in the Post-Custodial Era : Theory, Problems and Solutions / Terry Cook // Archivaria. – 1993. – Vol. 35. – P. 24-37
 19. Eastwood Terry. What is Archival Theory and Why is it Important? / Terry Eastwood // Archivaria. – 1994. – Vol. 37. – P. 122-130.

Нормативні документи:

 1. Закон України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text
 2. Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text
 3. Положення про організацію роботи архівів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0624-15#Text
 4. Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-15#Text
 5. Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-13#Text
 6. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13#Text
 7. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-%D0%BF#Text
 8. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text
 9. Правила роботи архівних установ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13#Text

Інформаційні ресурси:

Офіційний вебпортал Державної архівної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/ua/

Сайт науково-практичного журналу «Архіви України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/ua/журнал-архіви-україни/

Сайт збірника наукових праць Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства «Студії з архівної справи та документознавств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm

Cайт журналу Асоціації канадських архівістів «Archivaria» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archivaria.ca/index.php/archivaria/index

Сайт журналу Товариства американських архівістів «The American Archivist» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://americanarchivist.org

Силабус:

Завантажити силабус