Мудроха Валентина Олександрівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Електронна пошта: valentyna.mudroha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: моніторинг розвитку ресурсного та творчого потенціалу бібліотек, розробка та впровадження новітніх бібліотечних технологій в систему управління бібліотечно-інформаційною діяльністю бібліотек.

Основними напрямами наукової діяльності є організація і проведення прикладних досліджень з бібліотекознавчої тематики (загальні проблеми бібліотекознавства, історія бібліотечної справи, історія формування фонду Бібліотеки, вивчення та висвітлення сучасних форм і методів бібліотечно-бібліографічної діяльності, впровадження новітніх технологій в діяльність бібліотек).

 

Курси

Публікації

Вибрані публікації

 1. Мудроха В. О. Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : історико-функціональний аспект та інноваційні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Валентина Олександрівна Мудроха ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2016. – 20 с. http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/avtoreferat_mudrohi_v.o_0.pdf
 1. Мудроха В.А. История становления и функционирования отдела библиотековедения в 40–60-х годах ХХ в. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2016. – Вып. 13. – С. 184–193. file:///C:/Users/METODI~1/AppData/Local/Temp/bnan_2016_13_22.pdf
 1. Мудроха В.А. Основные тенденции научно-методической роботы Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника // Научные труды Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана. – Баку, 2016. – № 2 (3). – С. 87–96. http://www.manuscript.az/elmies/espdf/ES2-2016.pdf
 1. Мудроха В.О. Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – К., – № 2. – С. 72–78. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_13.
 1. Мудроха В.О. Історія формування та складу фонду відділу бібліотекознавства ЛННБ України імені В. Стефаника // «Короленківські читання 2016»: Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2016 р.). – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 207–220. https://ru.calameo.com/read/0006329452f9d0520c2ad
 1. Мудроха В.А. Научно-методическое обеспечение библиотечной деятельности специалистов ЛННБ Украины им. В. Стефаника // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2017. – Вип. 15. – С. 184-193. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_15_22
 1. Мудроха В.А. Аттестация научных сотрудников: опыт Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника // Научные труды Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана. – Баку, 2018. – № 2 (7). – С. 110–117. http://manuscript.az/elmies/espdf/ES2-2018.pdf
 1. Мудроха В.О. Мирослав Романюк // Українська бібліотечна енциклопедія. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 1. Мудроха В.О. Система підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / В. Мудроха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 56. – С. 190-200. http://np.nbuv.gov.ua/cgi-bin/np/jrn.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=NP&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2019_56_14
 1. Мудроха В.А. Электронные библиографические указатели – важная составляющая справочно-библиографического аппарата научной библиотеки // Научные труды Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана. – Баку, 2020. – № 1 (10). – С. 78 –
 2. Мудроха В. О. Роль національної бібліотеки у формуванні професійних компетенцій фахівців: спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» //  Бібліотека. Наука. Комунікація : Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – К., – С. 78-82.
 3. Project and Innovation Activity of Libraries /   H. Bilovus, V.Mudrokha, K.Pavliuk, P.Kazimi //  International Workshop IT Project Management 2020. – S. 58–70. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper6.pdf (Scopus)
 4. Бібліографічний покажчик публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. – Львів, 2016. – Вип. 1. – 34 с.; Вип. 2. – 34 с.; 2017. – Вип. 1. – 34 с.; Вип. 2. – 34 с.; 2018. – Вип. 1. – 37 с.; Вип. 2. – 32 с.; 2019. – Вип. 1. – 32 с.; Вип. 2.– 36 с. ; 2019. – Вип. 1. – 37 с.; Вип. 2. – 32 с.; 2020. – Вип. 1. – 32 с. http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/pov№tekstovi-materialy/

Біографія

1966 року народження, освіта – вища (1995 р. закінчила Харківський державний інститут культури).

Трудову діяльність розпочала у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника 1983 р., з 2010 р. очолює відділ бібліотекознавства. 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноваційні особливості» та здобула науковий ступінь кандидат наук із соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.03 –книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

Член Науково-методичної ради Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. У 2017 – 2018 рр. — голова Екзаменаційної комісії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Із 2019 року – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Автор понад 50 наукових статей і публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!