Організація бібліотечної справи: Інформаційно-пошукові системи бібліотек

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
614ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614КМБ - 31Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо закономірностей функціонування інформаційно-пошукових системи бібліотеки як підсистеми соціальної комунікації, яка забезпечує створення, оброблення, зберігання і розповсюдження документної інформації в суспільстві.

Оволодівши курсом, студенти повинні
знати: термінологію у галузі організації інформаційно-пошукових систем та аналітико-синтетичної переробки інформації;
етапи розвитку бібліотечної каталогізації у світі та в Україні;
основні види бібліотечних каталогів, специфіку організації, ведення та оформлення кожного з них;
новітні досягнення в галузі каталогізації;
схему системи каталогів та картотек бібліотек;
форми та методи пропаганди інформаційно-пошукових систем бібліотеки;
вміти: здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів;
складати бібліографічний опис документів;
розрізняти основні класифікаційні системи;
відтворювати досягнення бібліотечної каталогізації в її історичному розвитку;
застосовувати на практиці знання з організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки в процесі інформаційно-бібліотечної діяльності;
аналізувати новітні досягнення в галузі каталогізації та вміти втілювати у практичну діяльність.

Рекомендована література

1. Про інформацію: Закон України No 2657-XII від 2.10. 19922 [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
3. ДСТУ 5034: 2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2009.01.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 38 с.
4. ДСТУ 7448:2013. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2014.07.01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 44 с.
5. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.
6. Библиотеки и Направления действий Саммита: Руководство по продвижению библиотеками своих взглядов на местном, региональном и международном уровнях в контексте реализации Направлений действий Саммита, 2005–2015 гг. [Электронный ресурс] // МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»; Русскоязычный центр ИФЛА, РГБ. – Москва : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для
всех», 2008. – С. 8. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/library/book245. – Загл. с экрана.
7. Бикова Т. М. Забезпечення якісного тематичного пошуку в електронному каталозі (з досвіду роботи НБОНУ імені І. І. Мечнікова) / Т. М. Бикова // Вісник Одеського національного університету. Сер: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 119–126.
8. Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації «Придніпровський корпоративний каталог» / Ірина Браславська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – No 1. – С. 14–16.
9. Бруй О. Міжнародні бібліотечні стандарти як засіб інтеграції українських бібліотек у глобальне інформаційне середовище: [відеопрезентація] [Електронний ресурс] / Оксана Бруй. – Львів, 2011. – Режим доступу: www.library.kpi.ua/system/files/Bruy_18_11_2011_2.pptx. – Назва з екрана.
10. Волохін О. Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих / Олег Волохін // Бібліотечний вісник. – 2015. – No 1. – С. 3-7
11. Волохін О. Центрально-український кооперативний каталог – складова корпоративної каталогізації / О. Волохін, Є. Літвінова // Бібліотечна планета. – 2015. – No 1. – С. 21-22.
12. Головащук А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле / Антоніна Головащук // Бібліотечний вісник. – 2018. – No 5. – С. 22–27.
13. Збанацька О. Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України / Оксана Збанацька, Олександр Кириленко, Олег Яценко // Вісник книжкової палати. – 2018. – No 11. – С. 32–39.
14. Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів [Електронна копія] : монографія / Оксана Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Електрон. текст. дані (1 файл : 3,10 Мб). – Київ : НАКККіМ, 2017 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017) https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8996
15. Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – No 9. – С. 29–34.
16. Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Юлія Мисюра // Вісник Книжкової палати. – 2015. – No 4. – С. 16-19
17. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки: питання взаємодії / Н. Оністрат //Бібліотечний форум України. – 2007. – No 2. – С. 14–16.

18. Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: наук-практ. посіб. / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – С. 166–169.
19. Пашков О. Історія комп’ютеризації публічних бібліотек України у дзеркалі публікацій у професійній періодиці / Олексій Пашков // Вісник Книжкової палати. – 2004. – No 5. – С. 44–48.
20. Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник. – 2015. – No 1. – С. 12-16.
21. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. No 219-р [Електронний ресурс] // Урядовий портал. –
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865. – Назва з екрана.
22. Робоча група УБА з RDA (правила каталогізації) [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: https://ula.org.ua/sekciyi-krugli-stoli/2821-robocha-hrupa-uba-z-rda-pravyla-katalohizatsii. – Назва з екрана.
23. Стрішенець Н. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access»): особливості впровадження [Електронний ресурс] / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2016. – No 1. – С. 41–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_1_7. – Назва з екрана.
24. Татарчук Л. Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки/ Людмила Татарчук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – No 12. –С. 26–28.
25. Шекера П. Комплексний підхід до створення ретроспективного електронного каталогу журналів та продовжуваних видань НБУВ / Петро Шекера, Ірина Хандошко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – No 3. – С. 27–30.
26. International Standard Bibliographic Description.– Consolidated ed.– München:K.G. Saur, 2011.– xiv, 348p.– (IFLA series on bibliographic control; vol.44). Full ISBD Examples: Supplement to the consolidated edition of the ISBD:International Standard Bibliographic Description/ comp. by the ISBD Examples
StudyGroup for the ISBD Review Group.– Original edition: August 2011; Revised: February 2013.– http://www.ifla.org/en/isbd-rg, 2013.– 161 p.

Силабус:

Завантажити силабус