Бібліотечна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232КМБ - 11Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи сучасних теоретичних, методичних  та емпіричних знань про бібліотеку як складну систему та її роль в суспільстві, функції, структурно-функціональну модель, сутність системної організації бібліотеки, а також а також ознайомлення ознайомлення студентів з термінологією у галузі бібліотечної справи, основами функціонування інформаційно-бібліотечних установ з метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

Оволодівши курсом, студенти повинні

 знати:

 • законодавчі норми держави та  основну термінологію у галузі бібліотечної справи;
 • сутність, функції та принципи організації бібліотечної діяльності;
 • засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності;

уміти:

 • охарактеризувати типову структуру бібліотеки;
 • розрізняти організаційні структури бібліотек,
 • системно охарактеризувати основні процеси бібліотечної діяльності і структурні підрозділи, що забезпечують їх виконання;
 • обґрунтувати переваги автоматизації бібліотечної діяльності, використання комп’ютерних технологій у бібліотечних процесах, необхідність маркетингу та пропагування бібліотеки в сучасних умовах
 • застосовувати на практиці отримані знання.

Рекомендована література

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. –№ – С.  45–52;  В  ред.  Закону  No  5461-17  від  12.12.2012. –Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 2. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10. 1992 [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
 3. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. No 2778-17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168; В ред. Закону № 5461-17 вiд 12.12.2012. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
 4. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.06.2019 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна  бібліотека  України. – Київ  :  ДНТБ,  –15  с. – Режим  доступу  : https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%92%D0%A1-2019.pdf.
 5. Васильченко М. Бібліотечна справа: методологічні основи / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 2–8.
 6. Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 7. Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 3 –7.
 8. Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 8. – С. 24–28. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_8_6
 9. Ковальчук Н.В.  Концептуальна  модель  документаційного  забезпечення  управління  бібліотекою  в  сучасних умовах /  Н.В.  Ковальчук  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 55–62.   –Режим доступу : http://journals.uran.ua/bdi/article/view/175861/176424.
 10. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 440 с.
 11. Лапська О.  О. Міжнародне  співробітництво  української  бібліотечної  асоціації  в  контексті  міжкультурної комунікації/ О. О. Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017.  – № 1. – С. 108–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15.
 12. Лобузін І. В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів / І. В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство.  Інформологія. –2017. – №  – С.  66–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_10.
 13. Медведєва В. Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек/ В. Медведєва //Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 10. – С. 34–37. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_10_10.
 14. Пелещишин  А.  М. Особливості інформаційних  технологій в бібліотечній  справі  / А.  М.  Пелещишин,  В.  В. Добровольська, О. Р. Трач та ін. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 14–21. –Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_4_4.
 15. Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.  В  Ржеуський  // Бібліотекознавство.  Документознавство.  Інформологія. – 2018. – № 1. – С.  35–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8.
 16. Стронська Н. Т. Мережеві біобібліографічні ресурси провідних країн світу/ Н. Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 1. – С.  79–88. –Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_11
 17. Project and Innovation Activity of Libraries / H. Bilovus, V.Mudrokha, K.Pavliuk, P.Kazimi // International Workshop IT Project Management 2020. – S. 58–70. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper6.pdf.

Силабус:

Завантажити силабус