Організація бібліотечної справи: аналітико-синтетична обробка документів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета курсу:

 • сформувати у студентів необхідний обсяг основних тематичних знань і практичних умінь у ділянці наукової обробки документів для відображення їх у каталогах;
 • висвітлити основні питання теорії, історії та методики складання бібліографічного опису документів, а також їх предметизації, систематизації, складання анотацій і рефератів;
 • ознайомити студентів з історією розвитку бібліотечної каталогізації, розкрити принципи організації, ведення та редагування бібліотечних інформаційно-пошукових систем, навчити студентів використовувати евристичний потенціал системи каталогів та картотек бібліотеки з орієнтацією на сучасні досягнення новітніх технологій.

Завдання курсу:

 • сформувати основні знання про аналітико-синтетичну обробку документів, розуміння її сутності та видів;
 • опанувати методикою і практикою складання бібліографічного опису документів різних видів, типів для бібліотечних каталогів; вивчити правила та принципи індексування документів;
 • ознайомити з методикою укладання анотацій та рефератів;
 • опанувати комплексом теоретичних знань і практичних умінь щодо аналітико-синтетичної обробки документів;
 • висвітлити історичний розвиток принципів каталогізації у бібліотеках світу та України;
 • з’ясувати види бібліотечних каталогів, особливості їх організації та ведення;
 • ознайомити з перевагами електронного каталогу та електронних бібліотек;
 • окреслити основні ділянки бібліотечної роботи з каталогами;
 • визначити форми та методи пропаганди інформаційно-пошукових систем бібліотеки, критерії визначення ефективності їх використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • історію, теоретичні основи і методику аналітико-синтетичної обробки документів;
 • бібліографічний опис документів різних типів і видів;
 • принципи систематизації документів;
 • основні системи класифікації документів;
 • методику предметизації документів; методику анотування та реферування документів;
 • етапи розвитку бібліотечної каталогізації у світі та в Україні;
 • основні види бібліотечних каталогів, специфіку організації, ведення та оформлення кожного з них; новітні досягнення в галузі каталогізації; схему системи каталогів та картотек бібліотек;
 • форми та методи пропаганди інформаційно-пошукових систем бібліотеки.

вміти:

 • здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів;
 • складати бібліографічний опис документів;
 • розрізняти основні класифікаційні системи; визначати структуру предметної рубрики;
 • послуговуватись методикою складання анотацій та рефератів;
 • відтворювати досягнення бібліотечної каталогізації в її історичному розвитку;
 • застосовувати на практиці знання з організації бібліотечних каталогів в процесі інформаційного пошуку;
 • аналізувати переваги електронних бібліотек;
 • пропагувати інформаційно-пошукові системи бібліотек.

Рекомендована література

 1. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10. 19922 [Електронний ресурс]. – URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
 2. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования / Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу – [Дата введения 1997-07-01] –URL: http://edumag.mrsu.ru/content/files/GOST_7.9-95.pdf (дата звернення: 28.08.2020).
 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.
 4. ДСТУ 5034: 2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2009.01.01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 38 с.
 5. ДСТУ 7448:2013. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2014.07.01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. –44 с.
 6. ДСТУ 8302:2015Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.
 7. Аналітико-синтетична обробка документів : підруч. для студ. ін-тів культури / Е. Т. Карачинська, Є. А. Медведєва, В. К. Удалова, Л. Г. Хромченко. – Х. : ХДІК, 1996. – 258 с.
 8. Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. посіб. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 290 с.
 9. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: [навч. посіб. для дистанційного навчання студ. вищ. навч. закл.] / Т.Г. Горбаченко. – К. : Університет “Україна”, 2004. – 312 с.
 10. Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 335 с.
 11. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації : бібліогр. опис док., анотування док. : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – К., 2014. – 268 с.
 12. Збанацька О. М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації : індексування док., реферування док. : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 266 с.
 13. Ільганаєва В. О. Аналітика в структурі бібліотечної діяльності / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. –Харків : ХДАК, 2007. – Вип. 23. – С. 109–117.
 14. Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб. з дисципліни “Організація бібліотечних фондів і каталогів” для підгот. мол. спец. вищ. навч. закл. / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова ; [ред. А. Х. Балабуха] . – Харків : Основа, 1992 . – 160 с.
 15. Комова М.В. Документознавство : навч. посіб. // Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 296 с.
 16. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : [підручник] / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 334 с.
 17. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б.Сорока. – К. : НБУВ. – 2002. –209 с.
 18. Столяров Ю.Н. Документный ресурс : [учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений] / Ю.Н. Столяров. – М. : Либерия, 2001. – 152 с.
 19. Сукиасян Э.Р. Введение в современную каталогизацию: пособие дляпроф. самообразования / Э. Р. Сукиасян.– Москва : Литера, 2012. –315 с.
 20. Хромченко, Л. Г. Реферирование [Teкст]: учеб. пособие / Л. Г. Хромченко. – Харьков ; Симферополь, 2001. – 111 с.
 21. Шкіцька І.Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посібник / І.Ю. Шкіцька. – вид. 2-ге, доп. − Тернопіль : ТОВ “Новий колір”, 2009. – 43 с.
 22. International Standard Bibliographic Description.–Consolidated ed.–München:K.G. Saur, 2011.–xiv, 348p.–(IFLA series on bibliographic control; vol.44).
 23. Full ISBD Examples: Supplement to the consolidated edition of the ISBD:International Standard Bibliographic Description/ comp. by the ISBD Examples StudyGroup for the ISBD Review Group.–Original edition: August 2011; Revised: February 2013.–http://www.ifla.org/en/isbd-rg, 2013. –161p.

Силабус:

Завантажити силабус