Актуальні проблеми сучасного бібліотекознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КМБ-1мст. наук. співробітник Мудроха В. О.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи сучасних теоретичних, методичних та емпіричних знань з історії та теорії бібліотекознавства в аспекті найновіших тенденцій і напрямів, а також методологічних засад теоретичного дослідження галузі та практичних напрямів професійної діяльності сучасних документно інформаційних установ.

Оволодівши курсом, студенти повинні
знати:
законодавчі норми держави, основну термінологію та понятійно-категоріальний апарат бібліотекознавства у розрізі найновіших досліджень теорії та практики;
об’єкт, предмет, функції, концепції, структуру сучасного бібліотекознавства;
новітні тенденції та наукові підходи у дослідженнях структури сучасної документно-інформаційної установи як соціального інституту, її функції; типо-видової структури сучасних бібліотек; функцій і принципів організації сучасної бібліотечної справи, управління нею; сучасних засад впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
вміти:
оперувати терміносистемою галузі із позицій новітніх наукових трендів і підходів до творення та використання термінів;
визначати структуру, об’єкт і предмет сучасного бібліотекознавства, його місце в системі документно-комунікаційних наук;
добирати дослідницькі методи для конкретного бібліотекознавчого дослідження;
із позицій найновіших, актуалізованих теоретико-методологічних досліджень визначати основні види і типи бібліотек, аналізувати їхні функції, співвідносити завдання бібліотек різних видів із державною бібліотечною політикою;
виявляти особливості бібліотек і бібліотечних мереж, налагоджувати взаємовигідну співпрацю між бібліотеками різного підпорядкування, застосовувати на практиці отримані знання.

Рекомендована література

 1. Аксьонова Н. Інформаційно-комунікативна діяльність бібліотек як субʼєкта стратегічних комунікацій у задоволенні суспільно-державних запитів / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 172–184.
 2. Апшай М. В. Розширення наукового інструментарію бібліотекознавчих досліджень / М. І. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 2. – С. 8–14.
 3. Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 1. – C. 6–9.
 4. Воскобойнікова-Гузєва О. Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 289 – 302.
 5. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. – К. : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 6. Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 17–23.
 7. Голодрига Є. Роль бібліотечних установ у державній політиці безпеки національного інформаційного простору в умовах глобалізації / Є. Голодрига // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 21. – C. 36–43.
 8. Горова С. Розвиток соціальних комунікацій у контексті задоволення інформаційних потреб особи / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2019. – Вип. 53. – С. 40–52.
 9. Горова С. Розвиток соціальних комунікацій у контексті задоволення інформаційних потреб особи / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019.– Вип.53.– С.40–52.
 10. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К., 2012. – 481 с.
 11. Гранчак Т. Роль інформаційно-аналітичних структур наукових бібліотек України в сучасному демократичному процесі / Т. Гранчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.– 2008. – Вип. 21. – C. 24–36.
 12. Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – C. 20.–26.
 13. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві / І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 2005. – 295 с.
 14. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві: автореф. дис. д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / І. О. Давидова; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2008. – 51с.
 15. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. -перше десятиліття XXI ст.): автореф. дис. д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: [Наук.-вид. центр Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. – 33с.
 16. Дубровіна Л., Лобузіна К. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 3–9.
 17. Желай О. Бібліотечний інформаційно-аналітичний супровід регіональних владних інституцій як важлива складова розвитку стратегічних комунікацій: досвід СІАЗ і НЮБ НБУВ / Желай О. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 107–118.
 18. Закіров М. Актуалізація проблеми еволюції соціально-комунікаційної функції бібліотек / Закіров М. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 2019. – Вип. 53. – С.29–39.
 19. Закіров М. Актуалізація проблеми еволюції соціально-комунікаційної функції бібліотек / Закіров М. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 29–39.
 20. Збанацька О. М. Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 68–74.
 21. Здановська В. Професійні журнали: традиційний контент VS читацькі очікування // Бібліотечна планета. – 2019. – № 4. – С. 24–27.
 22. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / О. М. Василенко, Т. В. Добко,‎ Н. Я. Зайченко, Н. Ю. Каліберда, О. Г. Кириленко, О. З. Клименко, Т. М. Коваль, Л. А. Литвинова, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2017. – 410 с.
 23. Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні : монографія / О. М. Кобєлєв. – Харків : ХДАК, 2012. –246 с.
 24. Копанаєва В. О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки / В. О. Копанаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 6–13
 25. Копанаєва В.О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 6–13.
 26. Лобузіна К. В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ: автореф. дис. д-ра наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: [Друк. НБУВ], 2013. – 36 с.
 27. Медведєва В. Значення бібліотечно-інформаційних продуктів у контексті наукової діяльності бібліотечних установ / Медвєдева В. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 66–74.
 28. Натаров О. Інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб популяризації української науки / О. Натаров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 119–144.
 29. Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX-початок XXI ст.): автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.08 / Т. В. Новальська ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. – 40с.
 30. Пальчук В. Інформаційно-аналітичні технології бібліотек у розвитку стратегічних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019.– Вип. 53. – С. 53–65.
 31. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876 -2009): автореф. дис. д-ра іст. наук: 27.00.03 / В. С. Пашкова; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. Київ, 2010. – 40с. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку: автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович; Харк.держ. акад. культури. Харків: [ХДАК], 2013. – 34с.
 32. Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах: автореф. дис. д-ра пед. наук: 07.00.08 / Л. Г. Петрова; Харк. держ.акад. культури. Харків, 2006. – 45 с.
 33. Половинчак Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт національного гуманітарного простору // Вісник книжкової палати. – 2018. – № 9. – С.13–15.
 34. Соляник А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис. д-ра пед. наук: 07.00.08 / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2006. – 45 с.
 35. Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 5. – С. 3–12.
 36. Швецова-Водка Г. М. Соціальна інформаційна комунікація як об’єкт ноокомунікології / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний меркурій. – 2019. – № 2 (22). – С. 230–243.
 37. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку: автореф. дис … д-ра наук з соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва. Харків, 2009. – 42 с.
 38. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харківська держ. академія культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 с.
 39. Шрайберг Я. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2007. – № 4. – C. 60–74.
 40. Ярошенко Т. Роль цифрової гуманітаристики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Тетяна Ярошенко, Світлана Чуканова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2018. – № 1. – С. 10–17.

Силабус:

Завантажити силабус