Бібліотечна справа (документно-інформаційні ресурси)

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ст. наук. співробітник Мудроха В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ст. наук. співробітник Мудроха В. О.

Опис курсу

Мета курсу:

– формування цілісної системи знань про документні масиви бібліотек, роль і місце документного фонду в діяльності бібліотеки, шляхи формування документно-інформаційних ресурсів, ознайомлення з системою документно-інформаційних ресурсів України.

 

Завдання курсу:

– ознайомити студентів з основною термінологією у галузі формування, організації та зберігання документного фонду у процесі використання, найважливішими джерелами інформації, необхідними для оволодіння матеріалом;

– сформувати уяву про бібліотечний фонд як систему, а також з’ясувати місце і роль документно-інформаційних ресурсів бібліотеки в системі документних фондів небібліотечних інформаційних установ країни;

– сформувати знання з історії, теорії, методики роботи та управління документно-інформаційними ресурсами бібліотеки;

– сформувати знання про технологічні процеси та операції з формування та організації документних фондів бібліотек.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні положення про документний фонд бібліотеки;

– загальну технологію та основні форми і методи формування та організації документно-інформаційних ресурсів бібліотек.

вміти:

– дати визначення документного фонду бібліотеки та документно-інформаційних ресурсів держави;

– охарактеризувати ознаки та властивості документного фонду, його взаємозв’язок з іншими підсистемами бібліотеки;

– висвітлити основні функції та параметри документного фонду;

– описати основні моделі бібліотечних фондів;

– чітко формулювати, пояснювати основні виробничі процеси та операції, які послідовно здійснюються у бібліотеці з кожним документом з метою його зберігання та використання.

Рекомендована література

 1. Бабенко Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. –  2017. – №1 (7). –  С. 20–23.
 2. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручник / ред. В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник. – Харків : Основа, 1993. – 178 с.
 3. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посібник / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків : Вид-во «Основа» при Харків, держ. ун-ті, 1993. – 150 с.
 4. Васильченко М. П. Основні етапи розвитку харківської наукової школи бібліотечного фондознавства / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісник Харківівської державної академії культури : зб. наук. пр. –Харків, 2011. – Вип. 34. – C. 98–107.
 5. Горбань Ю. Бібліотечне фондознавство – культурне надбання нації // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 17–19.
 6. Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів факультету бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 «Бібліотекознавство та бібліографія» / В. О. Ільганаєва. – Харків : [б. в.], 1998. – 69 с.
 7. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство : навч. посібник / Л. Каліберда. – К. : [б. в.], 1998. – 192 с.
 8. Карташов Н. С. Общее библиотековедение : учебник : в 2-х ч. / Н. С. Карташов. В. В. Скворцов. – Москва : Изд-во МГУК, 1996. – Ч. 1. – 89 с.; Ч. 2. – 257 с.
 9. Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1991–2000 рр. // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 15–21.
 10. Пестрецова О. О. Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток / О.О. Пестрецова // Вісник Одеського національного університету. Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, Вип. 2 (18). – С. 106–113.
 11. Посмєтна О. І. Порядок та методологія застосування коефіцієнтів індексації при вилученні документів бібліотечного фонду з обліку / О. І. Посмєтна // Бібліотека, наука, комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 6–8 листоп.2018р.) / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України; відп.ред.: О.М.Василенко. – К. : НБУВ, 2018. – С. 101–106.
 12. Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України: огляд видань 2010–2014 років / А. Рубан // Вісник Книжкової палати. – 2016. – №1. – С. 26–33.
 13. Сидоренко Т. В., Фігура А. О. Сучасні підходи до збереження фондів у бібліотеках України: історіографія дослідження / Т. В. Сидоренко, А. О. Фігура // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 6–13.
 14. Соляник А. А. Система документопостачання  фондiв  бiблiотек Украȉни: теоретико-методологiчний  аспект : автореф. дис. д-ра пед. наук / А. А. Соляник. – Харкiв, 2006. – 45 с.
 15. Соляник А. А. Документнi потоки та масиви : навч. посiб. / А. А. Соляник ; Харків. держ. акад. культури. – Харкiв : ХДАК, 2000. –112 с.
 16. СоляникА. А. Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-метод. пособие / А. А. Соляник. – Москва : Либерея–Бибинформ, 2007. – 127 с.
 17. Столяров Ю. Н. Безопасность библиотечного фонда : учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Столяров. – Москва : Литера, 2013. – 473 с.
 18. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник для студ. библ. фак. институтов культуры, ун- тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. – Москва : Книжная палата, 1991. – 271  с.
 19. Столяров Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения : монография / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под. ред. Ю. Н Столярова. – Москва: Гранд-Фаир, 2007. – 688 с.
 20. Терешин В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие / В. И. Терешин.– Москва : Изд-во МГУКИ, ИІІО “Профиздат”, 2001. – 176 с. – (Сер. “Современная библиотека” ; Вьш. 4).
 21. Чайковська Л. Особливості формування документного потоку наукових видань у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського у 2011–2015 роках: здобутки та перспективи // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 3. – С. 8–12.

Силабус:

Завантажити силабус