Бібліотекознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Немає
71Іспит
81.5Іспит
81Немає
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
76доцент Колосовська О. М.КМБ - 41з
810доцент Колосовська О. М.КМБ - 41
86доцент Колосовська О. М.КМБ - 41з
96доцент Колосовська О. М.КМБ - 51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
72КМБ - 41здоцент Колосовська О. М.
810КМБ - 41доцент Колосовська О. М.
82КМБ - 41здоцент Колосовська О. М.
92КМБ - 51здоцент Колосовська О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – сформувати теоретичні знання й практичні навички з питань теоретико-методологічних основ організації діяльності та управління у бібліотеках та бібліотечних системах.

Завдання дисципліни:

  • засвоїти узагальнені у теорії та практиці бібліотечної діяльності знання;
  • сформувати комплекс фахових умінь і навичок, які уможливлюють ведення інформаційно-бібліотечної діяльності.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: 1) витоки і процес становлення бібліотекознавства як науки; 2) методологію бібліотекознавчих досліджень; 3) спеціальні бібліотекознавчі дослідження;

вміти: 1) простежувати історію становлення бібліотекознавства; 2) визначати місце бібліотекознавства в системі наук; 3) окреслювати систему методів у бібліотекознавчих дослідженнях; 4) характеризувати основні напрями прикладного бібліотекознавства.

Змістові модулі:

  1. Теоретичні основи бібліотекознавства
  2. Методологія сучасного бібліотекознавства
  3. Спеціальні бібліотекознавчі теорії

Рекомендована література

Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

Кількість примірників
БІБЛІОТЕКО-ЗНАВСТВО Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : ИПО Профиздат, 2000 2

віртуальний читальний зал

  Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : МГУКИ, 2001 2
  Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф. (Севастополь, 7–10 жовтня 2013 р.) Севастополь : Купол, 2013 віртуальний читальний зал
  Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] Київ : НБУВ, 2016 віртуальний читальний зал
  науч. ред. А. Н. Ванеев,

В. А. Минкина

Справочник библиотекаря. – Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Профессия, 2004 3

віртуальний читальний зал

  Васильченко М. П., Кушнаренко Н. М., Мільман В. А. Бібліотечні фонди : навч. посіб. Харків : Основа, 1993 2
  Воскобойникова-Гузєва О. В. Бібліотекознавство в контексті розвитку інформаційних технологій Київ : [б. в.], 2004 1
  Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація Київ : Академперіодика, 2014 8
  уклад. Т. В. Горда Адвокація: представлення інтересів бібліотек : метод. поради Черкаси : [б. в.], 2015 віртуальний читальний зал
  Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект Київ : НБУВ, 2014 3
  редкол.: Ю. А. Гриханов (гл. ред.) и др. Библиотечная энциклопедия Москва : Пашков дом, 2007 1
  уклад.: Гриценко О. О.

та ін.

Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2004 2
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
  відп. ред. Жупанський О. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : пер. з нім. Київ : Юніверс, 2002 2

віртуальний читальний зал

  Законодавство – бібліотекам України : довідкове видання. Вип. 1 : Загальні засади діяльності бібліотек Київ : [б. в.], 2000 1
  Зупарова Л. Б.,

Зайцева Т. А.,

Сазонова Л. И.

Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособ. Москва : Либерея, 2003 4
  Карташов Н. С.,

Скворцов В. В.

Общее библиотековедение : учебник : в 2 ч. Москва : Изд-во МГУК, 1996 віртуальний читальний зал
  Карташов Н. С. Сравнительное библиотековедение : учебник Москва : Изд-во МГУКИ ИПО Профиздат, 2002 5
  Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні : монографія Харків : ХДАК, 2012 2

віртуальний читальний зал

  Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія Київ : НБУВ,  2009 віртуальний читальний зал
  Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
  уклад. Куніч О. П. Українське бібліотекознавство в історичному вимірі: до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної: за матеріа-лами Міжнародн. наук. читань з нагоди 105-річниці відділу бібліотекознавства Київ : Фоліо, 2012 5
  відп. ред. І. В. Мілясевич Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спів-робітників і студентів РДГУ (Рівне, 20-22 квіт. 2004 р.). Секція “Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії” Рівне : [б. в.], 2004 1
  редкол.: І. В. Мілясевич

та ін.

Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів РДГУ (Рівне, 20-22 квіт. 2005 р.). Секція “Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії” Рівне : РДГУ, 2005 1
  редкол.: І. В. Мілясевич

та ін.

Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, спів-робітників і студентів РДГУ (Рівне, 20-22 квіт. 2006 р.). Секція “Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії” Рівне : РДГУ, 2006 1
  Мотульский Р. С. Общее библиотековедение [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для вузов. Режим доступа: http://www.studmed.ru/motulskiy-rs-obschee-bibliotekovedenie-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov_3d26cf81f3b.html. – Заглавие с экрана. Москва : Либерия, 2004
  Організація діяльності бібліотек : учбово-метод. посіб. Харків : ХДІК, 1993 2
  Отле П. Библиотека, библиография, документация: избранные труды пионера информатики Москва : Фаир-Пресс ; Пашков Дом, 2004 4
  упоряд. Політова О. А. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : [НБУВ], 2008 5
  сост. и рук. проекта

Дж. Ричардсон

Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности Санкт-Петербург : Профессия, 2008 віртуальний читальний зал
  Романова Ж. Л. Библиотековедение. Теория [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.baumanki.net/download-lectures-225-pdf.html. – Заглавие с экрана
  упоряд. С. С. Савченко Бібліотекознавство і бібліорафія України: Бібліогр. покажчик за 1 півріччя 2002 року. Вип. 64 Київ : [б. в.], 2003 1
  под. ред. В. В. Серова, Е. В. Сеглин Библиотековедение : учеб. пособ. : в 2 ч. Москва : [б. и.], 1971 2
  Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій : монографія Київ : Ред. журн. «Бібл. вісн.», 1995 5
  уклад. Слободяник М. С. , Політова О. А. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-доп. бібліогр. покажч Київ : НБУВ, 2010 1
  Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація як метод впливу : практ. посіб. Ужгород : [б.в.], 2013 віртуальний читальний зал
  Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект Київ : НБУВ, 2011 2
  Суслова И. М.,

Уланова Л. Н.

Библиотечное дело : терминологический словарь Москва : Книга, 1986 2
  Суслова И. М.,

Клюев В. К.

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учебник для вузов культуры и искусств Санкт-Петербург : Профессия, 2010 віртуальний читальний зал
  Суслова И. М.,

Злотникова З. И.

Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособ. Москва : Фаир-Пресс, 2005 3

віртуальний читальний зал

  уклад.:

Слободяник М. С., Політова О. А.

Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2010 віртуальний читальний зал
  уклад. О. Політова Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2014 віртуальний читальний зал
  Хіміч Я., Башун О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

  Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
  Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. Львів : УАД, 2008 віртуальний читальний зал
  Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. Київ : Наша культура і наука, 2014 1
  Ярошенко Т. О.,

Якушко Т. О.

Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2013 віртуальний читальний зал