Бібліотекознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832КМБ - 41ст. наук. співробітник Мудроха В. О.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи сучасних теоретичних, методичних та емпіричних знань про бібліотеку та бібліотечну систему, їх роль у суспільстві, функції, структурно-функціональні моделі та сучасне уявлення про бібліотеку, сутність системної організації бібліотеки, яка базується на принципах розвитку цього соціального феномена з метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

Оволодівши курсом, студенти повинні

 знати:

 • законодавчі норми держави та основну термінологію у галузі бібліотекознавства;
 • понятійно-категоріальний апарат бібліотекознавства; об’єкт, предмет, функції, концепції, структуру бібліотекознавства;
 • основні факти з історії розвитку бібліотекознавства;
 • структуру сучасної бібліотеки як соціального інституту, її функції;
 • компоненти бібліотеки як структурно-функціональної і технологічної системи; основні типи і види бібліотек;
 • особливості організації бібліотечної справи в Україні та управління нею;
 • основні бібліотечні системи і мережі, принципи взаємодії між бібліотеками.

вміти:

 • визначати структуру, об’єкт і предмет бібліотекознавства, його місце в системі документно-комунікаційних наук;
 • оперувати бібліотечними термінами;
 • добирати дослідницькі методи для конкретного бібліотекознавчого дослідження;
 • володіти методикою технологічного проектування бібліотечних виробничих процесів;
 • визначати основні види і типи бібліотек, аналізувати їхні функції, співвідносити завдання бібліотек різних видів із державною бібліотечною політикою;
 • виявляти особливості бібліотек і бібліотечних мереж, налагоджувати взаємовигідну співпрацю між бібліотеками різних систем і відомств;
 • розуміти необхідність маркетингу та пропагування бібліотеки в сучасних умовах. застосовувати на практиці отримані знання.

Рекомендована література

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1995. –№ – С.  45–52;  В  ред.  Закону  №  5461-17  від  12.12.2012. –Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 2. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10. 1992 [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
 3. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-17 // Відом. Верхов. Ради України. –2011. –№ 24. –Ст. 168; В ред. Закону № 5461-17 вiд 12.12.2012. –Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2778-17.
 4. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.06.2019 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна  бібліотека  України. – Київ  :  ДНТБ,  –15  с. – Режим  доступу  : https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%92%D0%A1-2019.pdf.
 5. Аксьонова Н. Інформаційно-комунікативна діяльність бібліотек як субʼєкта стратегічних комунікацій у задоволенні суспільно-державних запитів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019.–Вип. 53. – С.172–184.
 6. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручник / ред. В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник. – Харків : Основа, 1993. – 178 с.
 7. Бірюкова Т. Л. Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки / Т. Л. Бірюкова, В. Г. Спрінсян // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 76–82.
 8. Васильченко М. Бібліотечна справа: методологічні основи / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 2–8.
 9. Васильченко М. П. Основні етапи розвитку харківської наукової школи бібліотечного фондознавства / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 34. – C. 98–107.
 10. Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – С. 3–9.
 11. Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. –362 с.
 12. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Розвиток прикладних і теоретичних аспектів українського бібліотекознавства: проблеми та перспективи / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформацій­на діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – С. 72–74.
 13. Гончаренко М. Бібліотечна статистика у контексті міжнародних стан дартів: наукові підходи та бібліотечна практика / Маріанна Гончаренко, Ганна П’яткова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1 (11). – С. 9–10.
 14. Горбань Ю. Бібліотечне фондознавство – культурне надбання нації // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 17–19.
 15. Горова С. Розвиток соціальних комунікацій у контексті задоволення інформаційних потреб особи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 40–52.
 16. Закіров М. Актуалізація проблеми еволюції соціально-комунікаційної функції бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 29–39.
 17. Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів факультету бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 «Бібліотекознавство та бібліографія» / В. О. Ільганаєва. – Харків : [б. в.], 1998. – 69 с.
 18. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство : навч. посібник / Л. Каліберда. – К. :  [б. в.], 1998. – 192 с.
 19. Карташов Н. С. Общее библиотековедение : учебник : в 2 ч. / Н. С. Карташов. В. В. Скворцов. – Москва : Изд-во МГУК, 1996. – Ч. 1. –  89 с. ; Ч. 2. – 257 с.
 20. Ковальчук Н.В.  Концептуальна  модель  документаційного  забезпечення  управління  бібліотекою  в  сучасних умовах /  Н.В.  Ковальчук  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 55–62. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/bdi/article/view/175861/176424.
 21. Копанаєва В.О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 6–13.
 22. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 440 с.
 23. Медведєва В. Значення бібліотечно-інформаційних продуктів у контексті наукової діяльності бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 66–74.
 24. Натаров О. Інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб популяризації української науки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 119–144.
 25. Пальчук В. Інформаційно-аналітичні технології бібліотек у розвитку стратегічних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53. – С. 53–65.
 26. Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1991–2000 рр. // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С.15–21.
 27. Пестрецова О. О. Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток / О.О. Пестрецова // Вісник Одеського національного університету. Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2017. – Т. 22, Вип.2 (18). – С. 106–113.
 28. Соколов В. Бібліотечна валеологія: на шляху становлення нового напрямку бібліотекознавчих досліджень та інформаційно-бібліотечної діяльності / Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 2–11.
 29. Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 9. – С. 17–20.
 30. Столяров Ю. Н. Энциклопедическое определение библиотековедения / Ю. Н. Столяров // Библиотековедение. – 1998. – № 1. – С. 54–64.
 31. Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 5. – С. 3–12.
 32. Швецова-Водка Г. М. Соціальна інформаційна комунікація як об’єкт ноокомунікології // Бібліотечний меркурій. – 2019. – № 2 (22). – С. 230–243.
 33. Project and Innovation Activity of Libraries / H. Bilovus, V.Mudrokha, K.Pavliuk, P.Kazimi //  International Workshop IT Project Management 2020. – S. 58–70. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper6.pdf

 

Силабус:

Завантажити силабус