Бібліотечна справа (бібліотечно-інформаційний сервіс)

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Немає
53Іспит
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ст. наук. співробітник Мудроха В. О.
516ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 31
616ст. наук. співробітник Мудроха В. О.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Цвіркун І. О.
516КМБ - 31Цвіркун І. О.
616КМБ - 31Цвіркун І. О.

Опис курсу

Мета курсу – формування у студентів системи теоретичних і методичних знань про організацію, різні види, процеси, технологію бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів різних установ у системі документних комунікацій із метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності, відповідно, ознайомлення студентів з основною термінологією у царині бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Оволодівши курсом, студенти повинні

 знати:

 • понятійно-категоріальний апарат бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів та його нормативне забезпечення;
 • структуру системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, її мету та завдання, принципи діяльності, суб’єкти, об’єкти, засоби і технологію;
 • характеристику процесів, які відбуваються у інформаційно-комунікаційній діяльності користувачів і розвитку технологій обслуговування;
 • технологію пошуку вторинної інформації в автоматизованих інформаційно-пошукових системах, електронних каталогах, базах даних, Internet.

уміти:

 • організовувати бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів різних установ;
 • здійснювати підготовку інформаційних продуктів і послуг із різних джерел інформації у традиційній та електронній формах;
 • застосовувати методи бібліографічного обслуговування в практичній інформаційно-бібліографічній діяльності;
 • здійснювати всі види пошуку вторинної інформації в інформаційних системах і мережах;
 • використовувати спеціальну термінологію в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № – С.  45–52;  В  ред.  Закону  №  5461-17  від  12.12.2012. – Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 2. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10. 1992 [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
 3. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. No 2778-17 // Відом. Верхов. Ради України. –2011. – № 24. –Ст. 168; В ред. Закону № 5461-17 вiд 12.12.2012. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
 4. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення [Текст] : (ДСТУ 7448:2013). – Вид. офіц. – Чинний від 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Інформація та документація) (Національний стандарт України).
 5. Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.06.2019 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна  бібліотека  України. – Київ  :  ДНТБ,  – 15  с. – Режим  доступу  : https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%92%D0%A1-2019.pdf.
 6. Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 7. Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 3 –7.
 8. Жукова В. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу/ В. Жукова //Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 8. –С. 24–28. –Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_8_6.
 9. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування [Текст] : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – 157 с.
 10. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 440 с.
 11. Лапська О.  О. Міжнародне  співробітництво  української  бібліотечної  асоціації  в  контексті  міжкультурної комунікації / О. О. Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2017.  – № 1. – С. 108–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15.
 12. Лобузін І. В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів / І. В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство.  Інформологія. – 2017. – №  – С.  66–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_10.
 13. Медведєва В. Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 10. – С. 34–37. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_10_10.
 14. Пелещишин  А.  М. Особливості інформаційних  технологій в бібліотечній  справі  / А.  М.  Пелещишин,  В.  В. Добровольська, О. Р. Трач та ін. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 14–21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_4_4.
 15. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч ; УБА, НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.
 16. Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / І. О. Шевченко ; УБА, НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 76 с.

Силабус:

Завантажити силабус