Діловий етикет ДВВС

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Білоусова Р. З.
56Білоусова Р. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Білоусова Р. З.
54Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета та цілі вивчення вибіркової дисципліни «Діловий етикет» – сформувати значущий сегмент системи сучасних soft skills (гнучких навичок), обов’язкових продуктивних рис особистості, які забезпечують успішну професійну соціалізацію у будь-якій сфері сучасного ринку професій, завдяки системі знань про принципи та правила ділового етикету.

Після завершення цього курсу студент буде:  

    знати: загалом основні принципи та правила ділового етикету; специфіку етикету під час проведення ділових зустрічей, презентацій, переговорів, конференцій тощо; основні постулати конфліктолоії, іміджмейкерства; елементи міжнародного ділового етикету та культурні відмінності представників різних національностей.

        вміти: ефективно спілкуватися в діловому та бізнес-середовищі, дотримуючись правил професійної комунікації; проводити ділові переговори та засідання, використовуючи адекватні стратегії ділового етикету та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій; послуговуватись правилами та нормативами ділового дрес-коду зокрема та іміджелогії загалом; ефективно й коректно спілкуватися з колегами та партнерами, які є представниками різних культур.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація : підручник. / С. Абрамович. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ : ВЦ «Академія», 2009. – 346 с.

 3. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції : мова та етика ділового спілкування / Н. В. Ботвина. Київ : АртЕк, 2000. – 192 с.

 4. Гарматюк О. О. Комунікативний менеджмент: конспект лекцій / О. О. Гарматюк – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 105с.

 5. Грабінський П. М. Етика ділового спілкування : курс лекцій / П. М. Грабінський. Хмельницький: ХНУ, 2006. – 207 с.

 6. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 7. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення / Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 261 с.

 8. Гуменюк О. Є Психологія впливу: [монографія]. / О. Є. Гуменюк –Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 304 с.

 9. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. Київ : Наука, 1998. – 238 с.

 10. Дюмін О. З. Ділове спілкування (Риторика та ораторське мистецтво): практ. посіб. / О. З. Дюмін, А. О. Ніколаєва – Харків : Видавництво ХТУРЕ, 2001. – 146 с.

 11. Етика та естетика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / ред. В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий світ-2000, 2020. – 304 с.

 12. Жигайло Н. Комунікативний менеджмент : навчальний посібник / Наталія Жигайло. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 368 с

 13. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ ″БАО″, 2008. 480 с.

 14. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2011. – 131 с.

 15. Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво: підручник / Р. С. Кацавець. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Алерта, 2018. – 216 с.

 16. Лісовський П. М. Маніпуляція свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз). / П. М. Лісовський. Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2006. – 199 с.

 17. Махній М. М. Невербаліка і культура / М. М. Махній. – Київ : Blox.ua, 2009.

 18. Нижник Н. Р. Ділове спілкування у сфері державного управління. / Н. Р.Нижник, Л. А. Пашко, В. М.Олуйко, С. А. Кіндзеровський Хмельницький, 2005. – 196 с.

 19. Ораторське мистецтво : підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова та ін. ; за ред. М. П. Требіна і Г. П. Клімової. – 2-ге вид. – Харків : Право, 2015. – 208 с

 20. Перун М. Техніка аргументування в процесі комунікації / М. Перун //Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal. – 2018. . С. 355 –363.

 21. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс: навч. посіб./ Л. В. Прокопчук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 206с.

 22. Риторика: навч. посібн. (упор. Т. К. Ісаєнко, А. В. Лисенко). – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 247с.

 23. Різун, В. В., Непийвода Н. Ф., Корнєєв В. М. Лінгвістика впливу: монографія / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2005. – 148 с.

 24. Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації / Г.М. Сагач. Київ, 2003. – 255 с.

 25. Телешун С. О. Конфлікти в публічній політиці та управлінні : навч. посіб. / С. О. Телешун. Київ : НАДУ, 2012. – 112 с.

 26. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет: навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. Київ : Знання, 2006. – 391с.

 27. Фішер Р. Шлях до Так: як вести переговори, не здаючи позицій / Роджер Фішер, Вільям Юрі, Брюс Петтон; перекл. з анг. Роксоляна Свято. – Київ : Основи, 2016. – 220с.

 28. Химиця Н. О. Ділова комунікація : навч. посібник / Н. О. Химиця. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 280 с.

 29. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. Київ : Знання, 2005. – 442 с.

 30. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка; 5-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 223 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 31. Чорнобай О. Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти / О. Л. Чорнобай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 362–372. 

 32. Шавкун І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація / І. Г. Шавкун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗДІА, 2009. Вип. 38. С. 6775.

 33. Шавкун І. Г. Основи ділової комунікації: практикум з навчального курсу «Основи ділової комунікації» для студентів напряму підготовки “Менеджмент”/ І. Г. Шавкун. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 100 с.

 34. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник / С.  В. Шевчук. – Київ : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

Силабус:

Завантажити силабус